Acts 20

Fol eyo꞉ Masedonia o꞉lia꞉ Gilig hena ane.

1Kaluka꞉isaleya꞉lo꞉ gadiakilo꞉ halaido꞉ to sa꞉la꞉leno꞉ edabikiyo꞉, Fol eyo꞉ tilidabu kaluwo꞉ ho꞉le kegea꞉sa꞉ga꞉yo꞉, iyo꞉ halale mesea꞉ki towo꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, “gio꞉ ta꞉biyo꞉” a꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, e Masedonia hena ha꞉na꞉ni ane. 2A꞉na fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉yo꞉, amisa꞉n ko꞉lilo꞉ a꞉na tinia꞉li ha꞉nakiyo꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ halale alitaki, mano꞉ wida꞉li ha꞉na꞉la꞉ga꞉, Gilig hena fa꞉la꞉dowo꞉. 3E ele otaleno꞉ a꞉naka o꞉sa꞉ga꞉, ho꞉n ko꞉suwa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Silia hen ha꞉na꞉no꞉ asulabiki, Yu kaluwa꞉yo꞉ e a꞉namilo꞉ sa꞉mba꞉no꞉ saitab a꞉no꞉ eneno꞉ da꞉da꞉ga꞉, e a꞉ma꞉la꞉ Masedonia hen doba꞉da꞉ ha꞉na꞉ni ane. 4Kalu e o꞉lia꞉ aneyo꞉ nowo꞉ Sobada, e Belia amisa꞉n kalu Bilusa꞉ inso꞉, nowo꞉ a꞉la꞉ Alistakus o꞉lia꞉ Sekudus a꞉no꞉ Tesalonaika kalu. Nowo꞉ Gaius, Debe kalu, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nowo꞉ Timoti, nowo꞉ a꞉la꞉ Tikikus o꞉lia꞉ Tolofimus a꞉no꞉ Asia kalu. 5Toloas amisa꞉n a꞉namio꞉, kalu i a꞉no꞉ tamina ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, nio꞉ a꞉na galima꞉ni yasilab. 6Sagala꞉sa꞉ga꞉lo꞉ Ma꞉n Mosolo꞉ na꞉sen a꞉no꞉ ho꞉leno꞉ ilita꞉ga꞉, nio꞉ ho꞉n ko꞉suwa disa꞉la꞉sa꞉ga꞉, ho꞉leno꞉ bila꞉fo꞉wo꞉ alita꞉ga꞉yo꞉, iyo꞉ Toloas a꞉na galilia꞉ga꞉, ho꞉len dom a꞉la꞉fo꞉wo꞉ a꞉na sen.

Yutikus e sowo꞉ ko꞉lo꞉ a꞉ma꞉la꞉ dasi alifa꞉.

7Doma꞉yo꞉ nio꞉ Yesu Asulo꞉ Ma꞉no꞉ naki kegeo꞉ ko꞉lo꞉, Fol e o꞉agela꞉yo꞉ ha꞉na꞉no꞉ ko꞉lo꞉, towo꞉ wida꞉li ha꞉na꞉la꞉ga꞉, nulu uso꞉ a꞉namio꞉ o꞉wida꞉len. 8Nio꞉ a iwalulo꞉ a꞉na kegeakiyo꞉, nafayo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ da꞉ifoliki, a꞉na wida꞉la꞉len. 9Fol e nuluwo꞉ mano꞉ wida꞉li ha꞉na꞉labiki, kalu so꞉wa nowo꞉, ene wiyo꞉ Yutikus, e a asol fofodo꞉ a꞉namio꞉ ho꞉ ko꞉lo꞉ gulu a꞉ma꞉ wa꞉l ami siliki da꞉da꞉len ko꞉lo꞉, e mida꞉iya꞉la꞉ga꞉, ofowo꞉ ha꞉nakiyo꞉, sulufo꞉ tinda꞉ga꞉, hena beseyo꞉. Iliyo꞉ e gasilia꞉ni tiane ko꞉sega e o꞉ma sowo꞉lo꞉bi ba꞉ba꞉. 10A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Fol e tina꞉ga꞉, so꞉wa a꞉no꞉ a꞉ma꞉ wa꞉la fafola꞉foliki, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉ “Gio꞉ tagilaki iliga꞉so꞉bo! So꞉wa we o꞉sab.” 11A꞉la꞉bo꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Fol e a꞉ma꞉la꞉ fa꞉la꞉na꞉sa꞉ga꞉, ma꞉n dowa꞉fa꞉yo꞉ go꞉go꞉bea꞉sa꞉ga꞉ ua mo꞉no꞉. Ma꞉no꞉ na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Fol eyo꞉ to man ko꞉ wida꞉liki aneyo꞉, ho꞉le bidabikiyo꞉, e ta꞉fo꞉gane. 12Iyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ aya ha꞉nakiyo꞉, so꞉wa a꞉no꞉ mo꞉sowo꞉ ko꞉lo꞉ sagala꞉li tililia꞉gane.

Fol eyo꞉ Efesa꞉s sa꞉sdo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalumo꞉wo꞉ mano꞉ wido꞉.

13Fol e hena ha꞉na꞉no꞉ asulo꞉ ko꞉lo꞉ eyo꞉ nio꞉ ho꞉n ko꞉suwa hamana꞉ki dimidali ko꞉lo꞉ nio꞉ ho꞉n ko꞉suwa disa꞉la꞉sa꞉ga꞉, e Asos amisa꞉na galima꞉ni, nio꞉ tamina ane. 14Asos a꞉namio꞉, Fol e galilia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, nio꞉ tambo ho꞉n ko꞉suwa disa꞉la꞉sa꞉ga꞉, Mitilene a꞉na ane. 15Ho꞉len no amio꞉, Kios hen aniba ha꞉na꞉la꞉ga꞉ alita꞉ga꞉yo꞉, Samos hen a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. Ho꞉len a꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉, nio꞉ ha꞉na꞉la꞉ga꞉, Miletus a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. 16Fol eyo꞉ Bentekos ho꞉len a꞉namio꞉ Ya꞉lusalemo꞉ e doma꞉no꞉ a꞉lakiyo꞉, e bo꞉bo꞉ge ha꞉naki, Efesa꞉s amisa꞉n Esia hen a꞉namio꞉, ho꞉leno꞉ modo꞉wo꞉ mo꞉doma꞉no꞉ asulaki, e tigini ane. 17Miletus a꞉na silikiyo꞉, Fol eyo꞉ Efesa꞉s sa꞉sdo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu a꞉no꞉ e a꞉na galima꞉ mena꞉ki, towo꞉ saga꞉fo꞉. 18Iyo꞉ ya꞉sa꞉ga꞉ elo꞉wa fa꞉la꞉dowabiyo꞉, eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ne tamina Esia hen wena ya꞉sa꞉ga꞉, ho꞉leno꞉ tambo gi o꞉lia꞉ silikilo꞉ dimida꞉len a꞉no꞉ gio꞉ asulufo꞉lab. 19Yu kalu iliyo꞉ ne mogagila꞉ma꞉no꞉ saefa꞉ ko꞉lo꞉ ne hida꞉yo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ di. Ne Godeya꞉ ene nanog dia꞉li ha꞉na꞉len amio꞉, no꞉no꞉n a꞉ma꞉la꞉ ha꞉ga dota꞉ga꞉, ne si ho꞉no꞉ gula꞉liki, Alana꞉ ene nanog dia꞉leno꞉, gio꞉ asulab. 20Niyo꞉ Godeya꞉ mano꞉ kalu kegeo꞉ siwa꞉l amio꞉ kalaba wida꞉sen, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ gili ayamio꞉lo꞉ walama꞉ni ya꞉sen. Gilo꞉ asuwa꞉fa꞉no꞉ man a꞉no꞉ niyo꞉ mo꞉go꞉lu alitakiyo꞉, gimo꞉wo꞉ tambo fanda wida꞉sen, a꞉no꞉ gio꞉ asulab. 21Niyo꞉ Yu kalu o꞉lia꞉ Gilig kalu o꞉lia꞉mo꞉wo꞉ hagugu alitakiyo꞉, ‘gio꞉ asugo꞉ Godemo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉, nili Alan Ya꞉suwa tilidabuma’ a꞉la꞉likiyo꞉ wido꞉.

22“O꞉go꞉ ne Godeya꞉ Mamaya꞉lo꞉ sa꞉lab aumb kuduha꞉naki, Ya꞉lusalem ha꞉na꞉nigo꞉l ko꞉lo꞉, a꞉namio꞉ nelo꞉ amio꞉ o꞉bo꞉ngo꞉ fa꞉la꞉doma꞉nigabele babalab. 23Ko꞉sega imilig nowo꞉ ne asulufo꞉lo꞉l. Amisa꞉n tambo nelo꞉ sia꞉len amio꞉, Godeya꞉ Mamaya꞉yo꞉ nemo꞉wo꞉ sa꞉la꞉li ha꞉nakiyo꞉, ne hida꞉yo꞉ halaido꞉wo꞉ diaki, dibolowa to꞉loma꞉ib a꞉la꞉liki sa꞉la꞉lab. 24A꞉la꞉fo꞉ ko꞉sega, Godeya꞉ kanulo꞉ man to nafa a꞉no꞉ Ya꞉su Alana꞉yo꞉ nemo꞉ walama꞉ki dimi, ko꞉lo꞉ niyo꞉ nanog we dimida꞉i ha꞉na꞉la꞉ga꞉ ililila kibo꞉bowo꞉, ni mela꞉no꞉ we, o꞉li walema꞉no꞉ ko꞉lo꞉lab.

25“Ne gi usa sia꞉likilo꞉ Godeya꞉ ene kaluka꞉isale ko꞉lo꞉ bo꞉fo꞉lab man a꞉no꞉ widabilo꞉ da꞉da꞉len kalu gio꞉, ni misio꞉ wa꞉kabiyo꞉ mada mo꞉ba꞉ba꞉ib, a꞉la꞉ asulo꞉l. 26Kelego꞉ tambo Godeya꞉lo꞉ gimo꞉lo꞉ asulab a꞉no꞉, ne mo꞉gigili kagayaki, tambo wida꞉len. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gio꞉ soma꞉no꞉lo꞉ doba꞉da꞉ dowalega, halayo꞉ nemaka꞉, a꞉la꞉liki fanda so꞉lo꞉l. 28Ginina꞉ma꞉la꞉yo꞉ dinafa bo꞉fo꞉likiyo꞉, sa꞉s kaluka꞉isaleyo꞉ Godeya꞉ ene inso꞉ Ya꞉suwa꞉ ho꞉bo꞉wa꞉lo꞉ kilili a꞉no꞉lo꞉, dinafa bo꞉fo꞉lubi. Kaluka꞉isale a꞉no꞉, Godeya꞉ sibi o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉, Godeya꞉ Mamaya꞉yo꞉ gimo꞉ bo꞉fo꞉melea꞉ki, gio꞉ a꞉na da꞉feyo꞉. 29Ne ha꞉na꞉ga꞉ dotalikiyo꞉, kalu nolo꞉ ni fa꞉sa ya꞉siakiyo꞉, saila gasa o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ ya꞉ga꞉, sibiyo꞉ o꞉lu sa꞉ndaki, yasala꞉ma꞉ib, niyo꞉ a꞉la꞉asulab. 30A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gini sa꞉s usamilo꞉ elen nol a꞉ma꞉yo꞉, tilidabu kaluka꞉isaleyo꞉ e kudu mena꞉ki, susulu sa꞉la꞉lakiyo꞉, mano꞉ dikili walama꞉ib. 31A꞉la꞉dimidama꞉ib ko꞉lo꞉ gio꞉ dinafa bo꞉fo꞉lubi. Dona otalen us a꞉namio꞉, niyo꞉ gimo꞉wo꞉ hagugu sa꞉la꞉likiyo꞉, ho꞉lenowo꞉lo꞉ nuluwo꞉lo꞉ giyo꞉ nofolakiyo꞉, wida꞉len a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ asulufo꞉lubi.

32“A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ niyo꞉ gio꞉ Godeya꞉ dagiya difa꞉ ko꞉lo꞉ Godeya꞉lo꞉ kanulo꞉ to man a꞉ma꞉yo꞉ giliyo꞉ asulufo꞉ko꞉ a꞉lalikiyo꞉, to man a꞉ma꞉yo꞉ gio꞉ halale alitakiyo꞉, Godeya꞉lo꞉ malilo꞉ ta꞉felo꞉ kalu nolbo꞉lo꞉ boba kelego꞉ dimi o꞉li aumbo꞉ gimo꞉wo꞉lo꞉ o꞉li o꞉ngo꞉ ka dimia꞉ib. 33Ne kalu noma꞉lo꞉ momado꞉ so꞉g o꞉lia꞉ mole da꞉lab a꞉no꞉ ba꞉da꞉ga꞉yo꞉ mo꞉mesela꞉sen. 34Niyo꞉ no꞉no꞉n asuwa꞉takiyo꞉, na꞉ dagi wema꞉ nanogo꞉ dimida꞉sa꞉ga꞉, ne o꞉lia꞉lo꞉ dowab a꞉no꞉lo꞉ a꞉ma꞉ asuwa꞉ta꞉sen, a꞉no꞉ gio꞉ asulo꞉. 35Giliyo꞉ wa꞉feyo꞉ kalu asuwa꞉foma꞉kiyo꞉, nanog halaido꞉ nilo꞉ dimida꞉sen a꞉no꞉ gio꞉ ko꞉lo꞉ widakigo꞉l. Ya꞉su Alana꞉yo꞉ towo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Dimiabdo꞉ ge mada sagalo꞉wo꞉ alan doma꞉ib ko꞉sega diabdo꞉ ge sagalo꞉wo꞉ ha꞉lu doma꞉ib.’ To we giliyo꞉ asulufo꞉lubi.”

36Fol eyo꞉ to a꞉no꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ edakiyo꞉, iyo꞉ tambo gulalu siliki, Fol e Godemo꞉ dulugu sio꞉. 37Iyo꞉ tambo ya꞉foda꞉liki, fafulakiyo꞉ Folo꞉ mimilo꞉. 38Fol eyo꞉ iyo꞉ wa꞉kabiyo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉ib a꞉la꞉do꞉ sio꞉ a꞉no꞉ iyo꞉ asulakiyo꞉, nofolo꞉ alan dowo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ iliyo꞉ e ho꞉n ko꞉suwa disa꞉ma꞉ki, tililia꞉gane.

Copyright information for `BCO