Acts 22

1“Ko꞉go꞉do꞉ kalu o꞉lia꞉ nao i, gio꞉ dabuma. Niyo꞉ halalo꞉ mo꞉dimido꞉ a꞉la꞉liki, gimo꞉ fanda sa꞉ma꞉nigo꞉l.” 2Iyo꞉ Fol elo꞉ ini Alam tolo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ da꞉dakiyo꞉, iyo꞉ mada hela꞉ta꞉ga꞉ dabu. 3Da꞉dabiki, Fol eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ne Yu kalu, Silisia hen amio꞉ Tasus amisa꞉n a꞉na sa꞉la꞉li ko꞉sega, ne amisa꞉n wena siliki anayo꞉. Ne Gamaliel e ha꞉ga꞉ ilikiyo꞉, nili ma꞉muwa꞉ mano꞉ nemo꞉ kefele wido꞉ ko꞉lo꞉, o꞉gdo꞉ gili Godemo꞉lo꞉ kudu ha꞉nab o꞉leaumbo꞉, niyo꞉lo꞉ Godeya꞉ man o꞉leo꞉ngo꞉ dinafa kudu ha꞉na꞉sen. 4Niyo꞉ Alana꞉ Mando꞉ kuduha꞉nab a꞉no꞉ ka ta꞉foma꞉ki, niyo꞉ mogagakiyo꞉, tilidabu kalu o꞉lia꞉ ka꞉isale o꞉lia꞉yo꞉ ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉, dibolo aya to꞉lo alifela꞉sa꞉ga꞉, nolo꞉ sana sowa꞉sen. 5Niyo꞉ a꞉la꞉dimida꞉senka꞉ a꞉la꞉likiyo꞉, Bobalo꞉ so꞉mia꞉sen misa꞉ kaluwo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaunsil kalu o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ hendeleka꞉ a꞉la꞉likiyo꞉ gimo꞉wo꞉ o꞉li malolo꞉ma꞉ib. Iliyo꞉ mo꞉fo꞉so꞉ sa꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, Yu kalu Damaskasdo꞉ sab i o꞉mo꞉ dimina꞉ki, nemo꞉ dimiab amio꞉, niyo꞉ tilidabu kaluka꞉isale a꞉namilo꞉ sab a꞉no꞉ Ya꞉lusalem a꞉ma꞉la꞉ tililia꞉sa꞉ga꞉, mo꞉walilima꞉ki, a꞉na ane. 6Ofo꞉ disi dowabikiyo꞉, ne Damaskas ko꞉na꞉ma fa꞉la꞉doma꞉no꞉ dota꞉sen amio꞉, wigibole a꞉naka ho꞉ nowo꞉ wabeleg o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ Hebene halona a꞉la꞉ta꞉ga꞉ so꞉so꞉lilia꞉ga꞉ tindakiyo꞉, ne ho꞉ a꞉ma꞉ hegelia꞉ga꞉ difa꞉. 7A꞉la꞉gabiki ne hena sulufo꞉ tina꞉sa꞉ga꞉, to nowo꞉ nemo꞉ sa꞉labiki dabu. ‘So꞉l, So꞉l, giyo꞉ Ne waga mogagelaya?’ 8A꞉la꞉sa꞉labiki, niyo꞉, ‘Alan, ge o꞉ba?’ a꞉la꞉sio꞉.

‘Ne Ya꞉su, Nasa꞉la꞉d kalu. Gilo꞉ mogagila꞉leyo꞉ Ne’ a꞉la꞉sio꞉.
9Kalu negeledo꞉ ane a꞉ma꞉yo꞉ ho꞉len tia꞉ a꞉no꞉ ba꞉ba꞉ ko꞉sega kalu to nemo꞉lo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ iyo꞉ mo꞉fanda dabu. 10A꞉la꞉ta꞉ga꞉ niyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, ‘Giyo꞉ ne o꞉b dimidama꞉ki asulaya?’

Niyo꞉ a꞉la꞉dabubo꞉do꞉liki, Alana꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Ge dasilia꞉ga꞉, Damaskas amisa꞉n usa ti hamana. A꞉namio꞉, nanog ko꞉lo꞉ gilo꞉ dimidama꞉no꞉wo꞉ noma꞉yo꞉ dinafa wala sa꞉ma꞉ib’ a꞉la꞉sio꞉.
11Ne ho꞉ a꞉no꞉ ba꞉ba꞉ amio꞉ siyo꞉ bumale bido꞉ ko꞉lo꞉, mo꞉ba꞉da꞉li ha꞉na꞉no꞉ dowabiki, kalu negeledo꞉ ane a꞉ma꞉yo꞉ nemo꞉ gasilia꞉sa꞉ga꞉, Damaskas ane. 12Ne a꞉na sen amio꞉, Damaskas kalu nowo꞉ Ananaias eyo꞉ ne ba꞉ba꞉ni mio꞉. Kalu we Mosesa꞉ ele saefa꞉ a꞉no꞉ kudu ha꞉na꞉len ko꞉lo꞉ Yu kaluka꞉isale amisa꞉ndo꞉ sab a꞉ma꞉yo꞉ e wabulu sa꞉la꞉sen. 13Kalu e nelo꞉wa ya꞉ga꞉ kagayakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Nao So꞉l, ge siyo꞉ a꞉dinafa bo꞉ba꞉ki so꞉lo꞉l’ Wigibole a꞉naka, ni siyo꞉ falele alitabiyo꞉, niyo꞉ e ba꞉ba꞉. 14A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ananaias eyo꞉ nemo꞉wo꞉ wa꞉ka a꞉la꞉sio꞉, ‘Nili ma꞉muwa꞉ Gode eyo꞉, ge da꞉feakiyo꞉, elo꞉ dimidama꞉no꞉ asulo꞉ aumbo꞉ asuluma꞉ki go꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ ene Digalo꞉ Kalu bo꞉ba꞉ki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ene to sa꞉labo꞉ dabuma꞉ki, ge a꞉na da꞉feyo꞉. 15Ene towo꞉ widakiyo꞉, gilo꞉ ba꞉ba꞉ o꞉lia꞉ dabu o꞉lia꞉yo꞉ kaluka꞉isale tambomo꞉wo꞉ gi fanda walama꞉ib. 16A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ge wenamio꞉ o꞉b yasila꞉leya? Ge dasilia꞉ga꞉, ho꞉no꞉ to꞉lola꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Alan emo꞉ dulugu sa꞉lalikiyo꞉, mogago꞉ gilo꞉wo꞉ hama꞉ib.’ Ananaias eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉. 17A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ ne Ya꞉lusalem a꞉ma꞉la꞉ ya꞉sa꞉ga꞉, Godeya꞉ Malilo꞉ ayamio꞉ dulugu sa꞉la꞉lena, ne ho꞉le ba꞉dakiyo꞉, Alana꞉yo꞉ towo꞉ nemo꞉ sa꞉la꞉lena ba꞉ba꞉. ‘Ge dasima! Giyo꞉ to nilo꞉wo꞉ Ya꞉lusalem wenamio꞉ wida꞉lalega, amisa꞉n kaluka꞉isale iyo꞉ mada mo꞉tigi da꞉ba꞉ib ko꞉lo꞉ ge bo꞉bo꞉ge ta꞉fo꞉ hamana.’ 19Niyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Kalu Alan, ne Yu tolo꞉ wida꞉sen a nola tena꞉likiyo꞉, ge amilo꞉ tilidabu kaluka꞉isaleyo꞉ yasala꞉sa꞉ga꞉ dibolo aya to꞉lola꞉sen a꞉no꞉, kaluwo꞉ tambowo꞉ asulufo꞉lab. 20A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Alan, ge wilo꞉ wida꞉sen Sitifen, elo꞉ sana sowo꞉ a꞉namio꞉, niyo꞉lo꞉ e o꞉li sa꞉ndab a꞉la꞉ asulakiyo꞉, Sitifendo꞉ sa꞉ndab kalu a꞉ma꞉ so꞉g ho꞉go꞉fela꞉yo꞉, ni ta꞉lisen.’ 21A꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Alana꞉yo꞉ nemo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Ge ka hamana. Niyo꞉ ge Yu kalumalo꞉ amio꞉ ko꞉na꞉ iliga꞉fa꞉no꞉ ko꞉lo꞉ ge Ya꞉lusalemo꞉ ta꞉fo꞉ hamana.’ Alana꞉yo꞉ nemo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉.”

22Fol eyo꞉ malolabikiyo꞉, kalu kegeo꞉ o꞉li da꞉da꞉len, ko꞉sega Fol eyo꞉ to a꞉no꞉
22.22Fol eyo꞉ Alana꞉yo꞉ e Yu kaluka꞉isalema ilo꞉wa iliga꞉fo꞉ a꞉la꞉li sa꞉labikiyo꞉, Yu kaluwo꞉ gadia꞉sa꞉ga꞉ ka꞉laki, halale tandeo꞉.
sa꞉labikiyo꞉, iyo꞉ gadia꞉sa꞉ga꞉, a꞉ma꞉la꞉yo꞉ towo꞉ halale sa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu we henfelo꞉ wilo꞉ mesa꞉no꞉ mo꞉ego꞉ ko꞉lo꞉, e sanalema.”
23Iliyo꞉ halale tandeakiyo꞉, so꞉g wa꞉l amilo꞉ ko꞉lo꞉wo꞉ hagolia꞉ sandifelaki, sa꞉yo꞉ sagulia꞉ga꞉ sandifelo꞉
22.23Yu kaluwa꞉lo꞉ a꞉la꞉do꞉ dimidab a꞉no꞉, iyo꞉ mada alan gadio꞉ a꞉la꞉liki widakigo꞉l.
A꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉ ililo꞉ dimidab a꞉no꞉ Fol eyo꞉ mo꞉wo꞉ fanda sama꞉ki, da꞉la꞉diya꞉ misa꞉ kaluwa꞉yo꞉ ene da꞉la꞉dile kalumo꞉ sa꞉lakiyo꞉, Folo꞉ ilo꞉ sa꞉sen a usa tililia꞉ tina꞉ga꞉, yame tandea꞉sa꞉ga꞉, dabu ba꞉da꞉bi a꞉la꞉sio꞉.
25Iliyo꞉ Folo꞉ meya꞉ sa꞉mba꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ melabikiyo꞉, eyo꞉ da꞉la꞉dilo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu anib a꞉namilo꞉ kagafo꞉len o꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabuba꞉ba꞉, “Gio꞉ Lom kalule
22.25Kalu abeyo꞉ Lom kalule dowo꞉lalega, Loma꞉ ele saefo꞉ a꞉no꞉ e asuwa꞉ta꞉mela꞉ib. Kalu a꞉no꞉ madaliyo꞉ mo꞉yami tandema꞉ib. A꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sio꞉.
a꞉no꞉ mo꞉ mo꞉walilo꞉ka, madali sa꞉mba꞉no꞉ a꞉la꞉likiyo꞉, gili ele difa꞉ a꞉ma꞉yo꞉ waga saefa꞉ da꞉laba?”
26Da꞉la꞉di bo꞉fo꞉lowan kaluwo꞉ to a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, da꞉la꞉diya꞉ misa꞉ kalulo꞉wa ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Fol elo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉ emo꞉wo꞉ sa꞉laki a꞉la꞉sio꞉, “Kalu we Lom kalule dowo꞉ ko꞉lo꞉ nio꞉ waga dimidama꞉no꞉wele?” 27A꞉la꞉sa꞉labikiyo꞉, misa꞉ kalu a꞉no꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Folbo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉dakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ge hendele Lom kalule dowo꞉lalega, nemo꞉ sama.”

“A꞉, ne Lom kalule ko꞉lo꞉lo꞉l” a꞉la꞉sio꞉.
28A꞉la꞉ta꞉ga꞉ da꞉la꞉di misa꞉ kaluwa꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ne Lom kalule doma꞉nikiyo꞉, moleyo꞉ mada modo꞉wa꞉ kilili.” A꞉la꞉sa꞉labikiyo꞉, Fol eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ko꞉sega ne Lom kaluleya꞉ sa꞉la꞉li ko꞉lo꞉ ne Lom kalule ko꞉lo꞉lab.”

29To a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, da꞉la꞉di kalu iyo꞉ emo꞉lo꞉ dabu ba꞉ba꞉no꞉ a꞉la꞉likilo꞉ elen a꞉no꞉ tagilaki, a꞉ma꞉la꞉ gigili kagayo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ da꞉la꞉di misa꞉ kaluwa꞉yo꞉, Fol e Lom kalule ko꞉lo꞉ sa꞉niya꞉lo꞉ elo꞉ melo꞉ a꞉no꞉ asulakiyo꞉, e tagi dowo꞉.

Fol eyo꞉ Yuwa꞉ kanisol misa꞉ kalumo꞉ to sio꞉.

30Da꞉la꞉di misa꞉ kalu e, Yu kaluka꞉isale kegeo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ Folbo꞉lo꞉ towo꞉ diga꞉li sio꞉ a꞉no꞉ mo꞉wo꞉ o꞉ba a꞉la꞉liki kedo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ho꞉len no amio꞉ eyo꞉ Fol e fage alita꞉sa꞉ga꞉, bobalo꞉ so꞉mia꞉sen misa꞉ kalu iyo꞉lo꞉, Yuwa꞉ kanisol kaluwo꞉lo꞉ tambo kegenema꞉ki saga꞉felo꞉ ko꞉lo꞉ iyo꞉ kegeakiyo꞉, Folo꞉ tililia꞉ga꞉, usa ta꞉fo꞉.

Copyright information for `BCO