Acts 24

Fela꞉ks eyo꞉ Folo꞉ mo꞉walili dabu.

1Ho꞉len bila꞉fo꞉wo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉yo꞉, Bobalo꞉ so꞉mia꞉sen misa꞉ kalu, Ananaiaso꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Yu ko꞉go꞉do꞉ kalu nolo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mo꞉walilabdo꞉ asuwa꞉ta꞉sen kalu
24.1Lom kalu iliyo꞉ mowalilima꞉no꞉lo꞉ kagayab amio꞉, kalu asuwa꞉tasen nolba꞉yo꞉ to nafayo꞉ dimidalia꞉sa꞉ga꞉, mowaliliabdo꞉ da꞉dan kalumo꞉wo꞉ dimia꞉sen.
Tetuluso꞉, iyo꞉ Sesalia ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, gamani misa꞉ kalu si wa꞉l amio꞉ Fol elo꞉ hala dimido꞉ diga꞉li sio꞉ a꞉no꞉ fanda sio꞉.
2Folo꞉ a usa mena꞉ki ho꞉lelia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Tetulus eyo꞉ Folbo꞉lo꞉ diga꞉li sio꞉ a꞉na falasilema꞉kiyo꞉, Fela꞉ksbo꞉wo꞉ malolo꞉ miakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉,

  • “Fela꞉ks kalu alan, hen nililo꞉ we gilo꞉ bo꞉fo꞉len amio꞉, nio꞉ sagala꞉liki ha꞉sa sa꞉i mio꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ gilo꞉ asulo꞉ alan nafa koma꞉yo꞉ nio꞉ asuwa꞉ta꞉sen.
3Gilo꞉ tambo dimido꞉ a꞉no꞉ asulakiyo꞉, amisa꞉no꞉ tambowa꞉yo꞉ mada sagalaki, nio꞉ mada o꞉m a꞉la꞉sa꞉la꞉sen. 4Gio꞉ mo꞉beabena꞉ki, sambowo꞉ mo꞉sa꞉ma꞉no꞉ ko꞉sega giyo꞉ nimo꞉wo꞉ nofolakiyo꞉, nilo꞉ to ha꞉lu sa꞉ma꞉nigo꞉l a꞉no꞉ ge mada dabuma꞉ki, sa꞉ma꞉nigo꞉l. 5
  • Kalu we kulufa꞉yakilo꞉ hideya꞉lo꞉ mo꞉mo꞉da꞉seno꞉ e a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Yu kaluka꞉isaleyo꞉ heno꞉ tambo sen amio꞉ e gadima꞉kiyo꞉ eyo꞉ digene mia꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ eyo꞉ gamani gilo꞉ we mogagima꞉ki, e misa꞉ doma꞉no꞉ a꞉laki, iliyo꞉ Nasalet gamani a꞉la꞉wikilo꞉. Eyo꞉ a꞉la꞉dimidabiyo꞉, nio꞉ ba꞉ba꞉.
6A꞉la꞉ta꞉ga꞉ eyo꞉ Malilo꞉ Ayo꞉ mogagima꞉nigabiki, nio꞉ e a꞉na ta꞉li. Fela꞉ks, Kalu alan giyo꞉ enebo꞉wo꞉ mo꞉walilaka dabu ba꞉dakiyo꞉, nililo꞉ so꞉lo꞉l we, gio꞉ hendelelo꞉b a꞉la꞉asuluma꞉ib.” Tetulus eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉. 9Yu kalu kegeo꞉ sen a꞉ma꞉yo꞉ Tetulus elo꞉ hendele sa꞉lab a꞉la꞉liki, iliyo꞉lo꞉ sio꞉.

10A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gamani misa꞉ kalu Fela꞉ks eyo꞉ Fol e towo꞉ sama꞉kiyo꞉ fogo꞉ dimiabiki, Fol eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉,

  • “Ge donayo꞉ modo꞉wo꞉ wena silikiyo꞉, Yu kaluka꞉isale nio꞉, giyo꞉ bo꞉fo꞉likiyo꞉ mo꞉walila꞉sen ko꞉lo꞉, niyo꞉ halalo꞉ mo꞉dimido꞉ a꞉la꞉likiyo꞉, o꞉go꞉ ne towo꞉ saga꞉la꞉li fanda sa꞉ma꞉nigo꞉l.
11Ho꞉len kugula꞉fo꞉ us a꞉namio꞉, ne Ya꞉lusalem ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Godemo꞉ wabulu sa꞉ma꞉ni ane ko꞉lo꞉ giyo꞉ nilo꞉ sa꞉labo꞉ hendelelo꞉b a꞉la꞉likilo꞉, kalu nolbo꞉lo꞉ dabu kelema꞉no꞉wo꞉ halaido꞉ma. 12Ne Godeya꞉ Malilo꞉ A amio꞉ kalu nol o꞉lia꞉yo꞉ towa꞉lo꞉ kego꞉wo꞉, Yu kalu wema꞉yo꞉ mada mo꞉ba꞉ba꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne Yu kaluwa꞉lo꞉ tolo꞉ wida꞉sen ayamio꞉lo꞉, amisa꞉na sia꞉likiyo꞉lo꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ ni digene alitabikiyo꞉, iyo꞉ mada mo꞉ba꞉ba꞉. 13A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ililo꞉ nemo꞉lo꞉ diga꞉lilakilo꞉ mo꞉walilab we, nilo꞉ dimido꞉wo꞉ we hendele a꞉la꞉bo꞉, iliyo꞉ mo꞉fanda walama꞉ib. 14Ko꞉sega nelo꞉ golo꞉wo꞉ imilig nowo꞉ gemo꞉wo꞉ fanda sa꞉ma꞉nigo꞉l. Kalu i wema꞉yo꞉ Alana꞉ Mando꞉ kudu ha꞉nab a꞉no꞉ hala kudu ha꞉nab a꞉la꞉sio꞉. A꞉la꞉fo꞉ ko꞉sega, niyo꞉ nili ma꞉muwa꞉ Gode a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ wabudakiyo꞉, Alana꞉ man a꞉no꞉ kuduha꞉na꞉sen. Mosesa꞉ ele sa꞉sa꞉lo꞉ o꞉lia꞉ dinali sa꞉lan kaluwa꞉lo꞉ to sa꞉sa꞉lifa꞉ a꞉no꞉ tambo ne tilidabu. Yuwa꞉ man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu ane. 15A꞉la꞉ta꞉ga꞉ digalo꞉ kalu sowo꞉wo꞉lo꞉, mogago꞉lo꞉ dimidan kalu sowo꞉wo꞉lo꞉ Godeya꞉lo꞉ a꞉ma꞉la꞉ a꞉dasi alifa꞉ib a꞉no꞉ ne hendele tilida꞉daki, yasilo꞉l. Tilida꞉da꞉sa꞉ga꞉lo꞉ nilo꞉ yasilo꞉l aumb, kalu i wema꞉lo꞉ yasilab. 16A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niyo꞉ mo꞉keleasuluma꞉kiyo꞉, Gode o꞉lia꞉ kaluka꞉isale o꞉lia꞉ma꞉ siwa꞉l amio꞉, ho꞉leno꞉ tambo niyo꞉ digalo꞉ man dimida꞉sen. 17
  • Dona nolo꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ne a꞉ma꞉la꞉ Ya꞉lusalem ya꞉ga꞉, niasi kaluka꞉isale usamilo꞉ wa꞉feyo꞉ kalu o꞉mo꞉wo꞉ moleyo꞉ boba dimiaki, Godemo꞉wo꞉ boba so꞉mia꞉ni mio꞉.
18Niyo꞉ Godeya꞉ siwa꞉la malilo꞉ dowan man a꞉no꞉ kudu ane ko꞉lo꞉, Godeya꞉ Malilo꞉ a us a꞉na ne ti ane amio꞉, kalu i wema꞉yo꞉ ne a꞉na ba꞉ba꞉. Ko꞉sega kaluka꞉isaleyo꞉ nelo꞉amio꞉ mo꞉kegeo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale egelebo꞉ gadima꞉kilo꞉ digini mian man a꞉no꞉ aundo꞉ma elen. 19
  • Ho꞉len a꞉namio꞉, Yu kalu nolo꞉ Asia hen a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉ a꞉no꞉ a꞉na sen ko꞉lo꞉ i a꞉ma꞉yo꞉ nemo꞉wo꞉ diga꞉li sa꞉lakilo꞉ mo꞉walilima꞉no꞉wo꞉ dowo꞉lalega, kalu i a꞉no꞉ gi siwa꞉la kagafo꞉liki ne a꞉na mo꞉walilima꞉no꞉ o꞉li.
20Kalu i a꞉no꞉ wilo꞉malalega, kalu o꞉go꞉do꞉ sab wema꞉yo꞉, kanisol inido꞉wo꞉ Ya꞉lusalem kegeakilo꞉ ne mo꞉walilo꞉ a꞉namio꞉, nilo꞉ hala dimido꞉ ba꞉ba꞉ a꞉no꞉ gemo꞉wo꞉ sama꞉ki, giyo꞉ imo꞉wo꞉ dabu bo꞉ba. 21Ililo꞉ to ne o꞉lia꞉lo꞉ golo sa꞉ma꞉ibo꞉ imilig we. Iliyo꞉ nelo꞉ mo꞉walilo꞉ amio꞉, ne halale sa꞉laki, ‘Godeya꞉lo꞉ sowo꞉ kalu ko꞉lo꞉ a꞉ma꞉la꞉do꞉ a꞉dasi alifa꞉ib a꞉no꞉ hendele dimidama꞉ib a꞉la꞉liki niyo꞉ tilidabu ko꞉lo꞉ ne o꞉go꞉ a꞉na mo꞉walilab.’” Fol eyo꞉ to a꞉na edo꞉. 22Fela꞉ks eyo꞉ Alana꞉ Man kudu ha꞉nan a꞉no꞉ e asulo꞉ ko꞉lo꞉ mo꞉walilima꞉no꞉ a꞉na ele alita꞉ga꞉, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Da꞉la꞉diya꞉ misa꞉ kalu, Lisias, e yalikiyo꞉, gililo꞉ mo꞉walilab we, niyo꞉ a꞉na alobana sa꞉ma꞉no꞉.” 23A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Fela꞉ks eyo꞉ da꞉la꞉di bo꞉fo꞉lowanbo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Giyo꞉ Fol e dibolo aya disa꞉la꞉bi. Ko꞉sega, ene mili kaluwa꞉yo꞉ eka asuwa꞉foma꞉ki, togo꞉ ka꞉la꞉so꞉bo” a꞉la꞉sio꞉.

Dona a꞉la꞉yo꞉ Folo꞉ dibolo aya sen.

24Ho꞉len nolo꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Fela꞉ksa꞉ inga Dulusia, e Yu ka꞉isale ko꞉lo꞉ a꞉la꞉yo꞉ Folo꞉ disalifo꞉labdo꞉ a꞉na ha꞉na꞉ga꞉yo꞉, Folo꞉ ho꞉lelia꞉sa꞉ga꞉, Fol elo꞉ Ya꞉su Keliso tilidabu a꞉no꞉ malolabiki, a꞉la꞉yo꞉ da꞉da꞉len. 25Fol eyo꞉ digalo꞉ doma꞉no꞉ man o꞉lia꞉ kalu enen a꞉ma꞉la꞉lo꞉ asulo꞉ tilidoma꞉no꞉ man o꞉lia꞉ Godeya꞉ tif amilo꞉ nio꞉ mo꞉walilima꞉no꞉ man a꞉no꞉ widabikiyo꞉, Fela꞉ks e tagila꞉sa꞉ga꞉, a꞉la꞉sio꞉, “A꞉naka elema! Ne tif amio꞉ ho꞉leno꞉ dowalega, ge ho꞉ida꞉sa꞉ga꞉, a꞉na toma꞉no꞉ ko꞉lo꞉ ge hamana.” 26A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Fela꞉ks eyo꞉ Fola꞉yo꞉ emo꞉wo꞉ moleyo꞉ dimina꞉ki a꞉la꞉asulo꞉ ko꞉lo꞉ ho꞉len nol amio꞉ e Folo꞉ ho꞉ida꞉sa꞉ga꞉, towo꞉ nenela꞉sen. 27Dona a꞉la꞉yo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉yo꞉, Bosias Festus e gamani misa꞉ kalu ho꞉gi dowabikiyo꞉, Fela꞉ks eyo꞉ Yu kaluka꞉isale sagalema꞉kiyo꞉, Folo꞉ dibolo aya ka o꞉mesea꞉ki ta꞉taki, Fela꞉ks e misa꞉ kalu eleno꞉ a꞉na ta꞉fo꞉.

Copyright information for `BCO