Acts 7

Sitifen eyo꞉ towo꞉ wido꞉.

1Sitifen e mo꞉walila꞉la꞉ga꞉ dotabikiyo꞉, bobalo꞉ so꞉mia꞉sen misa꞉ kalu a꞉ma꞉yo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabuba꞉ba꞉, “To gemo꞉lo꞉ mo꞉walilakilo꞉ sa꞉lab we hendeleyo꞉?” 2To elo꞉ dabu ba꞉dab a꞉na, a꞉ma꞉la꞉ sa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Nao i, do i, gio꞉ dabuma! Nili ma꞉mu A꞉bla꞉ham eyo꞉ Halan amisa꞉n semo꞉ ane amio꞉, Mesobotemia hena sen amio꞉, halaido꞉ Gode a꞉no꞉ elo꞉wa fa꞉la꞉dowakiyo꞉, emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Ge go꞉no꞉n mo꞉mio꞉ o꞉lia꞉, go꞉no꞉n hen o꞉lia꞉ ta꞉taki, hen ko꞉li nilo꞉ gemo꞉lo꞉ walama꞉no꞉ a꞉no꞉, ge a꞉na mesa꞉no꞉ hamana.’ 4A꞉la꞉sa꞉labikiyo꞉, A꞉bla꞉ham e Kaldean
7.4Kaldean hen a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉, wiyo꞉ nowo꞉ Mesobotemia a꞉la꞉sa꞉lan. Heno꞉ we tamin amilo꞉ A꞉bla꞉hamdo꞉ seno꞉ o꞉m.
hen a꞉no꞉ kata꞉ta꞉sa꞉ga꞉, Halan amisa꞉n a꞉na ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ sen. A꞉na sen ami, iyayo꞉ sowabikiyo꞉, Godeya꞉yo꞉ e a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ tililia꞉ga꞉, o꞉go꞉do꞉ gilo꞉ sab hen wena tililia꞉mio꞉.
5Ho꞉len a꞉namio꞉, emo꞉wo꞉ ene hendeyo꞉ mo꞉dimiaki, ha꞉lugo꞉wo꞉lo꞉ emo꞉wo꞉ bo꞉fo꞉melea꞉kiyo꞉ mo꞉dimi. Ko꞉sega Godeya꞉ emo꞉ dinali sa꞉laki a꞉la꞉sio꞉, ‘Niyo꞉ hen we tambo ge o꞉lia꞉ gilo꞉ so꞉wa sa꞉la꞉la꞉i ha꞉nab o꞉lia꞉mo꞉wo꞉ dimia꞉no꞉.’ A꞉bla꞉ham e so꞉walo꞉ma dowo꞉ ko꞉sega Godeya꞉yo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dinali salifa꞉. 6Godeya꞉ emo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Gi so꞉wa sa꞉la꞉la꞉i ha꞉nab a꞉no꞉ ini heno꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, Isib hena mageso꞉ sia꞉lalikiyo꞉, da꞉ibo꞉ so꞉wa dowaki dikidima꞉ib ko꞉lo꞉ iyo꞉ hen a꞉namio꞉ donayo꞉ 400 a꞉la꞉fo꞉ ko꞉lo꞉ mesa꞉ib. 7Ko꞉sega Niyo꞉ ilo꞉ da꞉ibo꞉ so꞉wa mesea꞉kilo꞉ ta꞉fo꞉ kalu a꞉no꞉ Isib ego꞉ ko꞉lo꞉ iyo꞉ falasila꞉ma꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ tif amio꞉ Niyo꞉ gi so꞉wa sa꞉la꞉la꞉i ha꞉nab i a꞉no꞉ a꞉ma꞉la꞉ tililia꞉ga꞉, hen wena siliki, Nemo꞉wo꞉ gulugulula꞉ma꞉ib.’ Godeya꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉ 8A꞉la꞉ dinali sio꞉ ko꞉lo꞉ dinali sio꞉ a꞉no꞉ hendele widakiyo꞉, e do꞉go꞉fo꞉ hege gedema꞉ib a꞉la꞉sio꞉ ko꞉lo꞉ A꞉bla꞉ham eyo꞉ Aisego꞉ sa꞉la꞉liakiyo꞉, ho꞉len ola꞉fo꞉wo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉yo꞉, do꞉go꞉fo꞉ hege gede alifa꞉. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ tif amio꞉ Aisego꞉ Yekobo꞉ sa꞉la꞉li a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Yekobo꞉ so꞉wa kugula꞉fo꞉ sa꞉la꞉li ko꞉lo꞉ so꞉wa a꞉ma꞉yo꞉ Isolael kaluka꞉isale so꞉lo꞉wo꞉ kugula꞉fo꞉ fa꞉la꞉do alifa꞉.

9“Nili ma꞉mu, Yekoba꞉ insisa꞉i nolba꞉yo꞉ Yosa꞉bo꞉wo꞉ keleasula꞉sa꞉ga꞉, e Isib kaluwa꞉ da꞉ibo꞉ kalu doma꞉ki, moleya꞉ kilili. Ko꞉sega Godeya꞉yo꞉ Yosa꞉b e hida꞉yo꞉ ba꞉dab a꞉namio꞉, e o꞉lia꞉ dofo꞉liki asufa꞉ ko꞉loemo꞉wo꞉ asulo꞉ alan dimiabiki, Isib misa꞉ kalu, Felo꞉wa꞉ siwa꞉l amio꞉ Yosa꞉b ene mano꞉ nafa ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, Felo꞉ e sagalaki, Isib hen o꞉lia꞉ ene a o꞉lia꞉yo꞉ Yosa꞉b emo꞉ bo꞉fo꞉melea꞉ki ta꞉fo꞉.

11“A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Isib hen o꞉lia꞉ Kenan hen a꞉namio꞉, maiyo꞉wo꞉ alan fa꞉la꞉dowaki, hida꞉yo꞉ alan dowo꞉ ko꞉lo꞉, ni ma꞉muwa꞉yo꞉ ma꞉no꞉ ma꞉no꞉wo꞉ aundo꞉ma dowo꞉. 12A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Yekob eyo꞉ Isib hen amio꞉ ma꞉no꞉wo꞉ da꞉laka꞉ a꞉la꞉sa꞉labi da꞉da꞉sa꞉ga꞉, eyo꞉ nili ma꞉mu iyo꞉ tamin ami a꞉na iliga꞉fo꞉. 13Iyo꞉ andeb ane amio꞉, Yosa꞉b e ao imo꞉wo꞉ eneno꞉ a꞉na wida꞉sa꞉ga꞉ dowabiki, Felo e Yosa꞉ba꞉ so꞉lo꞉wo꞉ welo꞉b a꞉la꞉bo꞉ a꞉na asulo꞉. 14A꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉, Yosa꞉b eyo꞉ ene iya Yekob o꞉lia꞉ so꞉lo꞉ o꞉lia꞉yo꞉ elo꞉wa tambo mena꞉ki saga꞉fo꞉. To saga꞉fo꞉ a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, Yekobo꞉ Isib ane ko꞉lo꞉ Yekoba꞉ so꞉lo꞉ Isib a꞉lab a꞉no꞉lia꞉ agelo꞉wo꞉ do꞉la꞉fo꞉ dom a꞉la꞉ta꞉ga꞉ bila꞉fo꞉ ko꞉lo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉. Yekob o꞉lia꞉ ene sowayo꞉lo꞉ a꞉naka sowo꞉. 16Tif amio꞉ ini ki a꞉no꞉ a꞉ma꞉la꞉ dia꞉ya꞉sa꞉ga꞉, Sekem hen a꞉namio꞉, Hamol insisa꞉ma꞉ heno꞉ A꞉bla꞉hama꞉ tamina moleya꞉ kilili ko꞉lo꞉ ini kiyo꞉ a꞉na daido꞉.

17“Godeya꞉yo꞉ A꞉bla꞉hambo꞉lo꞉ dinali sio꞉ ho꞉leno꞉ ko꞉na꞉ma fa꞉la꞉dowabiki, Isib a꞉namio꞉ Isolael kaluwo꞉ mada modo꞉ ko꞉lo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉. 18A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Isib amio꞉ misa꞉ kalu ho꞉gi fa꞉la꞉dowakiyo꞉, eyo꞉ Yosa꞉bo꞉ mo꞉fanda asulo꞉ ko꞉lo꞉ eyo꞉ ni ma꞉mu imo꞉wo꞉ dikida꞉sa꞉ga꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ alan dimi. A꞉la꞉gabiki, eyo꞉ inin so꞉wa ho꞉gi sa꞉la꞉la꞉iyo꞉ ka soma꞉ki, ha꞉la꞉ya sandifelema꞉no꞉ a꞉la꞉saefa꞉.

20“Ho꞉len a꞉namio꞉, Moseso꞉ a꞉na sa꞉la꞉li. E mada gesego꞉ ko꞉lo꞉ ele otalen dowabiki, iyaya꞉ aya siliki bo꞉fo꞉len. 21A꞉la꞉ta꞉ga꞉ e ha꞉la꞉ya ta꞉fo꞉lena, Isib misa꞉ kaluwa꞉ ida꞉ya꞉ ta꞉ulia꞉ga꞉, ene so꞉wayo꞉ aumta꞉ga꞉ fofo꞉. 22A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Isib kalu ili mano꞉ Moses emo꞉wo꞉ tambo walali ko꞉lo꞉ Moses e to sa꞉lan o꞉lia꞉ man dimidan o꞉lia꞉yo꞉ halaido꞉ di kalu ko꞉lo꞉ kagayo꞉.

23“Moses e donayo꞉ do꞉la꞉fo꞉ fa꞉la꞉da꞉in ta꞉ga꞉ga꞉ dowabiki, Isolael kaluka꞉isale, ene ao i a꞉no꞉ ba꞉ba꞉ ha꞉na꞉no꞉ asulo꞉. 24E a꞉na elen amio꞉, Isib kaluwa꞉yo꞉ Isolael kaluwo꞉ mogagi dikidi sa꞉ndabiki ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉ eyo꞉ asuwa꞉takiyo꞉, Isib kalu a꞉no꞉ wediakiyo꞉, e sanaifa꞉. 25Moses eyo꞉ wediabikiyo꞉, ene ao i a꞉ma꞉ asulakiyo꞉ e Godelo꞉ asuwa꞉foma꞉ki iliga꞉fo꞉lo꞉ kalu a꞉la꞉bo꞉ asuluma꞉ki dimido꞉ ko꞉sega iliyo꞉ a꞉la꞉gabolo꞉b a꞉la꞉do꞉ mo꞉asulo꞉. 26Ho꞉len no amio꞉, Moses e Isolael kalu a꞉la꞉ nowo꞉ buba꞉lena ba꞉ba꞉. E ba꞉da꞉ga꞉, a꞉la꞉yo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉ma꞉ki sagale alitakiyo꞉, towo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Gao gaino꞉, waga bubadi?’ 27Ko꞉sega kalu nolo꞉ sa꞉nda꞉likilo꞉ ha꞉nab a꞉ma꞉yo꞉, Moses e kanilaki, Mosesbo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Nio gi bo꞉fo꞉liki mo꞉walila꞉lubika꞉ a꞉la꞉bo꞉, abe saefa꞉yo꞉? 28Alilo꞉ Isib kalu nowo꞉ gilo꞉ so꞉no꞉ aumbo꞉, o꞉go꞉lo꞉ nelo꞉ gi sanaifa꞉nigaya?’ 29To sa꞉lab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, Moses e nai ha꞉na꞉ga꞉, Isib heno꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, Midian hen a꞉na ha꞉na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e mio꞉ kalu silikiyo꞉, so꞉wayo꞉ a꞉la꞉ sa꞉la꞉li.

30“Moses e donayo꞉ do꞉la꞉fo꞉ fa꞉la꞉da꞉ino꞉ gulula꞉sa꞉ga꞉ ilikiyo꞉, e kalalili hen, Sainai misio꞉ anib doba꞉da꞉ sia꞉lena, i abol ko꞉lo꞉ nudula꞉ a꞉nami, delo꞉ wa꞉sowala꞉lab us a꞉na ma꞉mul kaluwo꞉ a꞉na elena, Moses e ba꞉ba꞉. 31Moses eyo꞉ ba꞉da꞉ga꞉yo꞉, e moda꞉sa꞉ga꞉, e ma꞉uwa꞉ya ba꞉ba꞉ni ha꞉nabiki, Gode Alan e towo꞉ a꞉na dabu. 32Godeya꞉yo꞉ Moses emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Ne gi ma꞉mu A꞉bla꞉hamo꞉, Aisego꞉, Yekobo꞉ i a꞉ma꞉ Godeyo꞉ Ne.’ A꞉la꞉sa꞉labiki, Moses e tagilaki bibi sado꞉geta꞉ga꞉, e mo꞉sikudu ba꞉ba꞉.

33“A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉yo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Hen gelo꞉ kagafo꞉lab we mada malilo꞉ hen ko꞉lo꞉ gi gido꞉fo꞉ amilo꞉ budi sa꞉ga꞉lo꞉ko꞉, dugulema! 34Kaluka꞉isale nilo꞉ ko꞉lo꞉ Isib hen ami silikilo꞉ hida꞉yo꞉ ililo꞉ diab a꞉no꞉ Ne ba꞉ba꞉. Ne ililo꞉ ya꞉la꞉lab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, Ne iyo꞉ ko꞉lo꞉ sili alifa꞉ni mio꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ge mena. Niyo꞉ ge a꞉ma꞉la꞉ Isib iliga꞉fa꞉nigo꞉l.’ Godeya꞉ a꞉la꞉sio꞉.”

35A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Sitifen eyo꞉ to nolo꞉ a꞉kudu sio꞉, “Moses ko꞉lo꞉ o꞉gdo꞉ Godelo꞉ Isibdo꞉ iliga꞉fa꞉nigab a꞉no꞉, tamin amilo꞉ Isolael kaluka꞉isaleya꞉lo꞉ e gola ba꞉dakiyo꞉, emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Nio꞉ gi bo꞉fo꞉liki mo꞉walila꞉bika꞉ a꞉la꞉bo꞉, abe saefa꞉yo꞉?’ a꞉la꞉do꞉ sa꞉labikilo꞉ aneyo꞉ o꞉m. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Godeya꞉yo꞉ ma꞉mul kalu ilo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Mosesdo꞉ amilo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ a꞉ma꞉liki, Moses eyo꞉ Isolael kaluka꞉isaleyo꞉ sili dofo꞉liki bo꞉fo꞉melea꞉ki, iliga꞉fo꞉. 36A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Moses eyo꞉ Isibdo꞉ seno꞉ e sililia꞉ga꞉ handaloma꞉nikiyo꞉, eyo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉wo꞉ modo꞉ dimido꞉. Isib hen amio꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ho꞉n genelo꞉ amio꞉lo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Isolael kaluka꞉isaleyo꞉ dona do꞉la꞉fo꞉ fa꞉la꞉da꞉in kalalili hen usa sia꞉likiyo꞉lo꞉, e tililia꞉ ha꞉naliki, molo ha꞉na꞉no꞉wo꞉ dimido꞉.

37“Moses a꞉ma꞉yo꞉ Isolael kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Godeya꞉yo꞉ ne ko꞉lo꞉ gimo꞉lo꞉ iliga꞉fo꞉ aumbo꞉, dinali sa꞉lan kalu nowo꞉, gi us a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ iliga꞉fa꞉ib.’ 38Isolael kaluka꞉isaleyo꞉ kalalili hena siliki kegea꞉len amio꞉ Moseso꞉ i o꞉lia꞉ elen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ni ma꞉mui Isolael i o꞉lia꞉ elen amio꞉, e misio꞉ Sainai fa꞉la꞉dowamio꞉, ma꞉mul kalu e o꞉lia꞉ tola꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ eyo꞉ to mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, nimo꞉ malolo꞉ mena꞉ki di.

39“Ko꞉sega nili ma꞉mu iya꞉yo꞉ Mosesa꞉ towo꞉ mo꞉kuduhanaki, iliyo꞉ Moses e gola ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, asulo꞉ inido꞉wo꞉ a꞉ma꞉la꞉ Isib ane. 40A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ iliyo꞉ A꞉lonbo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Moses nililo꞉ Isib a꞉la꞉ta꞉ga꞉ tililia꞉mio꞉ we, e amio꞉ o꞉b fa꞉la꞉dowabele babalab ko꞉lo꞉ giyo꞉ gode nolo꞉ nilo꞉ tililia꞉ga꞉lo꞉ taminfo꞉ ha꞉na꞉no꞉wo꞉ dimida꞉bi’ a꞉la꞉sio꞉. 41Ho꞉len a꞉namio꞉ iliyo꞉ madali godeyo꞉, kao inso꞉ o꞉ngo꞉ a꞉na dimida꞉sa꞉ga꞉ ta꞉fo꞉liki, iliyo꞉ o꞉mo꞉ boba somiaki gulugulula꞉len. Iliyo꞉ ini dagiya꞉lo꞉ dimido꞉ gode a꞉no꞉ wabudakiyo꞉, ma꞉no꞉wo꞉ naki sagalo꞉ alan dowo꞉. 42Iliyo꞉ a꞉la꞉dimidabikiyo꞉, Godeya꞉yo꞉ iyo꞉ gola ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, iyo꞉ ofo꞉, tamino꞉ eleyo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ wabuluma꞉ki ta꞉fo꞉. Dinali sa꞉lan kaluwa꞉ bugo꞉ amio꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉,

“‘Isolael kaluka꞉isale gio꞉, kalalili hen amio꞉ dona do꞉la꞉fo꞉ fa꞉la꞉da꞉in a꞉namio꞉ no꞉wo꞉ sa꞉nda꞉sa꞉ga꞉lo꞉ so꞉kugulu mian a꞉no꞉ dimi.
Ko꞉sega giliyo꞉ ne wabudakiyo꞉, hendelelo꞉ mo꞉dimi.
43Gio꞉ gulugululan helebeso꞉g a dia꞉likilo꞉ sia꞉len a꞉no꞉ madali gode Molog eno꞉
a꞉la꞉ta꞉ga꞉ madali gode tamin ko꞉lo꞉ wabudab a꞉no꞉ Lafan eno꞉.
Gini dagiya꞉ madali gode a꞉no꞉ dimida꞉sa꞉, o꞉mo꞉wo꞉ wabulu sio꞉.
A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Niyo꞉ gini hende amio꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ mo꞉mena꞉ki, Babalon heno꞉ tiginita꞉ga꞉ ko꞉na꞉ ta꞉foma꞉ki ta꞉fa꞉no꞉.’ Dinali sa꞉lan kaluwa꞉yo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉.
44“Nili ma꞉muwa꞉yo꞉ helebeso꞉g a a꞉no꞉ Godeyo꞉ a꞉labka꞉ a꞉la꞉widakiyo꞉, kalalili hen a꞉namio꞉ dia꞉liki sia꞉len. Helebeso꞉g a a꞉no꞉ dia꞉no꞉wo꞉, Godeya꞉yo꞉ Mosesbo꞉ wido꞉ ko꞉lo꞉ iyo꞉ a꞉la꞉dimido꞉. 45Tif amio꞉ ni ma꞉mu i a꞉ma꞉ ene so꞉wayo꞉ helebeso꞉g a a꞉no꞉ dimi ko꞉lo꞉ iyo꞉ dia꞉li ha꞉na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Yosua e tililia꞉ ha꞉nakiyo꞉, iyo꞉ Godeya꞉ halaido꞉ o꞉lia꞉ma꞉yo꞉, ha꞉la꞉ kalu hen a꞉namilo꞉ sano꞉ o꞉luga꞉felesa꞉ga꞉yo꞉, helebeso꞉g a a꞉no꞉ a꞉na dialifa꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ a a꞉no꞉ hen a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ dowa꞉mio꞉wo꞉, Isolael misa꞉ Debidi ho꞉len a꞉na edo꞉. 46Godeya꞉yo꞉ Debidi e sagale alifa꞉ ko꞉lo꞉ Debidi eyo꞉ a ho꞉gi nowo꞉ Yekoba꞉ Gode mesea꞉ki dia꞉niki, Godemo꞉wo꞉ dabu ba꞉ba꞉. 47Ko꞉sega Godeya꞉ a a꞉no꞉ inso꞉ Solomona꞉ di.

48“Ko꞉sega Gode Iwalulo꞉ A꞉labo꞉ E henfelo꞉ kaluwa꞉lo꞉ a dimido꞉ usamio꞉ mo꞉san. Dinali sa꞉lan kaluwa꞉yo꞉, Godeya꞉ towo꞉ sa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉,

49“‘Hebenelo꞉ halo nelo꞉ mesa꞉no꞉ i fofodo꞉wo꞉ o꞉m,
a꞉la꞉ta꞉ga꞉ henfelo꞉ we Ni gido꞉fo꞉lo꞉ wa꞉lo꞉fo꞉mela꞉no꞉wo꞉ o꞉m.
A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ a Nilo꞉ mesa꞉no꞉ o꞉li o꞉ngo꞉wo꞉ gio꞉ waga dia꞉no꞉wo꞉?
Nelo꞉ mesa꞉no꞉wo꞉ ayo꞉ mada mo꞉dialifa꞉ib.
50Mo꞉wo꞉ kelego꞉ we No꞉no꞉n tambo dimido꞉.’ Godeya꞉ a꞉la꞉sio꞉.”
51Sitifen eyo꞉ to kudu sa꞉la꞉kiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Asulo꞉ gililo꞉wo꞉ halaido꞉ dowa꞉sa꞉ga꞉, ka꞉la꞉no꞉ kali ko꞉lo꞉ gio꞉ ha꞉la꞉ kaluwo꞉ o꞉ngo꞉ dowo꞉. Godeya꞉ Mamaya꞉lo꞉ gimo꞉lo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉, giliyo꞉ gola ba꞉da꞉sen. Giliyo꞉ ge ma꞉mu ima꞉lo꞉ man dimida꞉sen aumb dimida꞉lab. 52Gi ma꞉mu iyo꞉ Godeya꞉lo꞉ dinali sa꞉lan kaluwo꞉ tambo mo꞉beaki, imo꞉wo꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ dimia꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ tamin amio꞉ dinali sa꞉lan kalu nolba꞉yo꞉ widakiyo꞉, Godeya꞉ Ene Digalo꞉ Kaluwo꞉ mia꞉ib a꞉la꞉do꞉ sio꞉ i a꞉no꞉lo꞉, iliyo꞉ sana sowa꞉sen. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ kalu a꞉no꞉ mio꞉ ko꞉lo꞉ giliyo꞉ E tele dowa꞉sa꞉ga꞉, sana sowo꞉. 53Godeya꞉ ma꞉mula꞉ kaluwa꞉yo꞉ Ene eleyo꞉ gininbo꞉wo꞉ dimi ko꞉sega giliyo꞉ mo꞉kudu ane.” Sitifen eyo꞉ towo꞉ a꞉la꞉wido꞉.

Sitifen e uwa꞉ sana sowo꞉.

54A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Yu misa꞉ kaluwa꞉yo꞉ Sitifena꞉ to a꞉no꞉ da꞉da꞉ga꞉yo꞉, mada beso꞉ galita꞉ga꞉, emo꞉wo꞉ kulufa꞉yo꞉wo꞉ alan dowo꞉. 55Ko꞉sega Sitifen e Godeya꞉ Mamayo꞉ e amio꞉ wa꞉lifo꞉ ko꞉lo꞉, eyo꞉ Hebene alolo ba꞉ba꞉ amio꞉, Godeya꞉ Ene halaido꞉ malilo꞉wo꞉ ba꞉da꞉ga꞉yo꞉, Ya꞉suwo꞉ Godeya꞉ ene dagi ililiba kagayabi ba꞉ba꞉. 56A꞉la꞉ta꞉ga꞉ eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gio꞉ bo꞉ba! Ne Hebeneyo꞉ kolaitabiki ba꞉ba꞉ amio꞉, Kalule Dowo꞉ E Godeya꞉ ene dagi ililiba kagayabiki bo꞉do꞉l.” 57Iyo꞉ to꞉ a꞉no꞉ da꞉dakiyo꞉, ka꞉la꞉no꞉ ka꞉la꞉sa꞉ga꞉, e halalelaki, iyo꞉ tambo elo꞉wa nai ha꞉na꞉ga꞉, e ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉, amisa꞉n ha꞉laya susululia꞉ga꞉, uwa꞉ agodo꞉. Iliyo꞉ a꞉la꞉dimidabikiyo꞉, Sitifen elo꞉ mo꞉dimido꞉lo꞉ dikili sio꞉ kalu a꞉ma꞉yo꞉ helebeso꞉go꞉ wa꞉l amilo꞉ ko꞉lo꞉wo꞉ ho꞉go꞉fela꞉sa꞉ga꞉, kalu so꞉wa So꞉l a꞉ma꞉ gido꞉fo꞉ aniba difa꞉. 59Iliyo꞉ uwa꞉ agodabikiyo꞉, Sitifen eyo꞉ Godemo꞉ dulugu sa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ya꞉su Alan, Giyo꞉ ni mama mela꞉no꞉wo꞉ dima.” 60A꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e tululalilaki, gulalu siliki, towo꞉ halaido꞉ sa꞉laki, “Alan Giyo꞉, mogago꞉ ililo꞉ dimidab we, ga꞉lilaki wedia꞉so꞉bo.” Sitifen e to a꞉no꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e ha꞉fo꞉wo꞉ siliga꞉ta꞉ga꞉ sowo꞉.

Copyright information for `BCO