Acts 9

So꞉l e asulo꞉ nodolo꞉.

1O꞉g ho꞉len a꞉namio꞉ So꞉l eyo꞉ Alan amilo꞉ tilidabu kaluka꞉isaleyo꞉ yasalema꞉no꞉ a꞉la꞉li towo꞉ sa꞉la꞉li sia꞉len. E mo꞉fo꞉so꞉ dia꞉no꞉ a꞉la꞉liki, bobalo꞉ so꞉mia꞉sen misa꞉ kalu elo꞉wa dabu ba꞉ba꞉ni ane. 2So꞉l e Damaskas amisa꞉na ha꞉na꞉no꞉ asulabiki, e a꞉na ha꞉na꞉ga꞉yo꞉, Alana꞉ Mando꞉ kuduha꞉nab kaluka꞉isale a꞉no꞉ ba꞉dalega, iyo꞉ ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉, a꞉ma꞉la꞉ tililia꞉ga꞉, Ya꞉lusalem dibolo aya toloma꞉no꞉ a꞉la꞉asulo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ So꞉l eyo꞉ bobalo꞉ so꞉mia꞉sen kalu eyo꞉ o꞉lika꞉ a꞉la꞉liki mo꞉fo꞉s nowo꞉ sa꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, emo꞉ dimiab amio꞉, eyo꞉ dia꞉ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ Damaskasdo꞉ tolo꞉ wida꞉n misa꞉ kalu dosdomo꞉ walama꞉no꞉ a꞉la꞉liki, dabu ba꞉ba꞉ni ane. 3Mo꞉fo꞉s a꞉no꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, Damaskas amisa꞉no꞉ ko꞉na꞉ma fa꞉la꞉doma꞉no꞉ dowab amio꞉, wigibole a꞉naka ho꞉ nowo꞉ wabeleg o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ Hebene halona a꞉la꞉ta꞉ga꞉ so꞉so꞉lilia꞉ga꞉ tindaki, So꞉l e a꞉ma꞉ hegelia꞉ga꞉ difa꞉. 4A꞉la꞉gabiki So꞉l e a꞉na hena sulufo꞉ tina꞉sa꞉ga꞉, to nowo꞉ emo꞉ sa꞉labiki dabu. “So꞉l, So꞉l, Giyo꞉ Ne waga mogagila꞉ya?”

5A꞉la꞉sa꞉labiki, So꞉l eyo꞉, “Alan, Ge o꞉ba?” a꞉la꞉sio꞉.

“Ne Ya꞉su ko꞉lo꞉ gilo꞉ mogagila꞉yo꞉ Ne.
6Ge dasilia꞉ga꞉, amisa꞉n usa tihamana. A꞉namio꞉, kalu imilig noma꞉yo꞉ gilo꞉ dimidama꞉no꞉wo꞉ walasa꞉ma꞉ib” a꞉la꞉sio꞉.

7Kalu So꞉l o꞉lia꞉lo꞉ ane a꞉no꞉, to sa꞉lab a꞉no꞉ dabu ko꞉sega, kalu misio꞉ mo꞉ba꞉dabiki, iyo꞉ modaki, towo꞉ mo꞉sa꞉laki kagafo꞉len. 8A꞉la꞉ta꞉ga꞉ So꞉l e dasila꞉sa꞉ga꞉, siya꞉yo꞉ sigido꞉ ko꞉sega kelego꞉wo꞉ mada mo꞉ba꞉ba꞉no꞉ dowabiki, iliyo꞉ e dagiya gasilia꞉ga꞉, Damaskas amisa꞉n a꞉na tililia꞉gane. 9E ho꞉len otaleno꞉ siyo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉no꞉ dowabiki, e ma꞉n o꞉lia꞉ ho꞉n o꞉lia꞉yo꞉ mo꞉mo꞉no꞉.

10Damaskas amisa꞉n a꞉namio꞉, tilidabu kalu nowo꞉, Ananaias e a꞉na sen. E ho꞉le ba꞉dakiyo꞉, Alana꞉yo꞉ “Ananaias!” a꞉la꞉hoidabiki dabu.

Eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Alan, ne weko꞉.”

11Alana꞉yo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ge Tog Digalo꞉ a꞉na ha꞉na꞉ga꞉, Yuda꞉sa꞉ aya fa꞉la꞉dowakiyo꞉, Tasus amisa꞉n kalu nowo꞉, ene wiyo꞉ So꞉l ko꞉lo꞉, e ba꞉ba꞉nikiyo꞉, emo꞉wo꞉ dabu ba꞉da꞉ni hamana. Mo꞉wo꞉ E a a꞉na dulugu sa꞉la꞉liki sab ko꞉lo꞉ eyo꞉lo꞉ ofolakiyo꞉, kalu imilig nowo꞉, ene wiyo꞉ Ananaias, e elo꞉wa ya꞉ga꞉, e dagiyo꞉ wa꞉la go꞉lalikiyo꞉, ene siyo꞉ o꞉li o꞉bo꞉ba꞉ki a꞉la꞉likiyo꞉ ofowo꞉ ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉lab ko꞉lo꞉, ge elo꞉wa hamana.”

13Ananaias eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Alan, ne kalu koma꞉lo꞉ gi tilidabu kaluka꞉isale Ya꞉lusalemdo꞉ sab o꞉mo꞉lo꞉ mogago꞉ dimida꞉seno꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ dabu. 14A꞉la꞉ta꞉ga꞉ e bobalo꞉ so꞉mia꞉sen misa꞉ kaluwa꞉ to halaido꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, o꞉go꞉ amisa꞉n wena ya꞉ga꞉, tilidabu kaluka꞉isale a꞉no꞉ ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉, dibolo aya to꞉loma꞉ni mio꞉.”

15Ko꞉sega Alana꞉yo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ha꞉la꞉ kaluwo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ene misa꞉ kaluwo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Isolael kalu o꞉lia꞉yo꞉ tambo No꞉no꞉n wiyo꞉ walama꞉ki, kalu we No꞉no꞉n da꞉fe alifa꞉ ko꞉lo꞉ ge elo꞉wa hamana. 16E Ni wiyo꞉ wida꞉likilo꞉, hida꞉yo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉wo꞉ ba꞉da꞉i ha꞉na꞉no꞉wo꞉, No꞉no꞉no꞉ walama꞉no꞉” a꞉la꞉sio꞉.

17A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Ananaias e aya ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ tina꞉ga꞉yo꞉, e dagiyo꞉ Solo꞉ go꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Nao So꞉l, Ne Alana꞉ gelo꞉wa iliga꞉tabi mio꞉. Ge toga ya꞉len amilo꞉, Ya꞉su gelo꞉ amilo꞉ handalowo꞉ a꞉ma꞉ iliga꞉tabi mio꞉. Ge wa꞉ka o꞉li ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, Godeya꞉ Mamayo꞉ ge amio꞉ wa꞉lifoma꞉ki, ne gelo꞉wa iliga꞉fo꞉.” 18A꞉la꞉sa꞉labiki, wigibo a꞉naka si amilo꞉ kelego꞉ noma꞉ ko꞉lo꞉ o꞉ngo꞉ a꞉no꞉ sululabiki, e o꞉li a꞉ba꞉ba꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ e dasilia꞉ga꞉ ho꞉na to꞉lolo꞉. 19E ma꞉no꞉ na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, halaido꞉wo꞉ o꞉li a꞉dowo꞉.

So꞉l e Godeya꞉ mano꞉ wido꞉.

Ho꞉len nolo꞉ So꞉l e tilidabu kalu nol o꞉lia꞉ Damaskas amisa꞉n a꞉na sen.
20E Yu kaluwa꞉lo꞉ tolo꞉ wida꞉sen aya bo꞉bo꞉ge walama꞉ni ha꞉na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, “Ya꞉su E Godeya꞉ Inso꞉le” a꞉la꞉liki wido꞉. 21Kaluka꞉isale iyo꞉ to man elo꞉ widab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, iligaki a꞉la꞉sio꞉, “Ya꞉lusalem usamilo꞉ kaluka꞉isale Ya꞉su amilo꞉ tilidabu ilo꞉ mogagila꞉leno꞉ kalu weyele? A꞉la꞉ta꞉ga꞉ e amisa꞉n wenamilo꞉ mio꞉ we, iyo꞉ ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉, bobalo꞉ so꞉mia꞉sen kalulo꞉wa tiliya꞉ha꞉na꞉ni a꞉gabele?” a꞉la꞉sio꞉. 22Ko꞉sega So꞉l elo꞉ to widab a꞉no꞉ mada halaido꞉ fa꞉la꞉dowaki, Ya꞉su E Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ Kaluwo꞉ Eka꞉ a꞉la꞉liki hendele fanda sa꞉labiki, Yu kalu Damaskasdo꞉ sen a꞉ma꞉yo꞉, a꞉ma꞉la꞉do꞉ a꞉la꞉sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ aundo꞉ma dowo꞉.

23A꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉, ho꞉len modo꞉wo꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Yu kaluwo꞉ kegea꞉sa꞉ga꞉, So꞉l e sana soma꞉no꞉ nenela꞉sa꞉ga꞉ saefa꞉. 24Ko꞉sega So꞉l eyo꞉ ililo꞉ saefa꞉ a꞉no꞉ dabu. Ho꞉len o꞉lia꞉ nulu o꞉lia꞉ amio꞉, iliyo꞉ amisa꞉n amilo꞉ tog ha꞉na꞉sen a꞉namio꞉ e ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉ sana soma꞉no꞉ a꞉la꞉liki yasila꞉len. 25Ko꞉sega nulu no amio꞉, Sola꞉ ene kudu sian kalu iliyo꞉ e asuwa꞉taki, asa disa꞉la꞉sa꞉ga꞉, amisa꞉na꞉lo꞉ ilif tolo꞉ amilo꞉ ho꞉ gulu nowa meya꞉ sunda꞉sa꞉ga꞉, ha꞉sa to꞉lolo꞉.

26E amisa꞉n a꞉namilo꞉ seno꞉ sili alita꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉lusalem a꞉na fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉yo꞉, tilidabu kalu a꞉namilo꞉ sen a꞉no꞉lia꞉ gasama꞉no꞉ asulo꞉ ko꞉sega, e Ya꞉su amio꞉ hendele tilidabu a꞉la꞉bo꞉, iyo꞉ mo꞉fanda asulo꞉ ko꞉lo꞉, iliyo꞉ e tagilaki mo꞉gasili. 27Ko꞉sega Banabas eyo꞉ So꞉l e asuwa꞉takiyo꞉, e iliga꞉felo꞉ kalulo꞉wa tilia꞉gane. Banabas eyo꞉ imo꞉ dinafa fanda sa꞉lakiyo꞉, So꞉l e Damaskas tog a꞉na ha꞉na꞉lena, elo꞉ Alan ba꞉ba꞉ a꞉no꞉lia꞉, Alana꞉lo꞉ emo꞉lo꞉ towo꞉ sio꞉ a꞉no꞉lia꞉ So꞉l e amisa꞉na ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉suwa꞉ wi sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ e mo꞉tagilaki, amisa꞉na wida꞉len a꞉la꞉liki, Banabas eyo꞉ imo꞉wo꞉ fanda wido꞉. 28A꞉la꞉kudu miabiki, So꞉l e i o꞉lia꞉ gasaliaki, Ya꞉lusalem us a꞉namio꞉ nanogo꞉ egele dimidaki, So꞉l e Ya꞉suwa꞉ wiyo꞉ halaido꞉ wido꞉. 29So꞉l e Yu kalu, Gilig tolo꞉ sa꞉lan i o꞉lia꞉yo꞉ towa꞉yo꞉ kego꞉ ko꞉lo꞉ iliyo꞉ e sana soma꞉no꞉ dowo꞉. 30Ao i, tilidabu nolba꞉yo꞉ a꞉no꞉ da꞉da꞉ga꞉, iliyo꞉ e Sa꞉sa꞉lia amisa꞉na tililia꞉ ha꞉na꞉ga꞉, Tasus amisa꞉n a꞉na hamana꞉ki ho꞉n ko꞉suwa iliga꞉fo꞉.

31A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ ho꞉len a꞉namio꞉ tilidabu kaluka꞉isale, Yudia hen o꞉lia꞉ Galili heno꞉lo꞉, Samalia꞉ heno꞉lo꞉ us a꞉namio꞉ ha꞉fo꞉ dowaki sagalo꞉ sen. Iliyo꞉ Godeya꞉ mano꞉ dinafa kuduha꞉nabikiyo꞉, Godeya꞉ Mamaya꞉yo꞉ ili asulo꞉wo꞉ halale alitaki, kalu modo꞉wo꞉ wa꞉ka a꞉kudu mio꞉.

Bida eyo꞉ Ainiaso꞉ falele alifa꞉.

32Bida eyo꞉ amisa꞉n ko꞉li ko꞉lilo꞉ sia꞉la꞉ga꞉, tilidabu kaluka꞉isale, Laida amisa꞉n amilo꞉ seno꞉ e ba꞉ba꞉ni ane. 33E a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉ amio꞉, kalu nowo꞉ Ainias a꞉na galili. Ainias e giligi siliki, e donayo꞉ ola꞉fo꞉ a꞉no꞉ wo꞉ba sen. 34Bida e fa꞉la꞉dowakiyo꞉, Ainias emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ainias, Ya꞉su Kelisowa꞉yo꞉ ge falele alitab ko꞉lo꞉ ge dasila꞉sa꞉ga꞉, geondo꞉ kamboloma.” A꞉la꞉sa꞉labiki, wigibo a꞉naka Ainias e dasi. 35Laida amisa꞉n a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Salon fua꞉lo꞉ hen a꞉namilo꞉ sen kaluka꞉isale iyo꞉, Ainias e ko꞉lo꞉ falele alitab a꞉no꞉ ba꞉da꞉ga꞉, iyo꞉ asulo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉, Alano꞉ kudu ane.

Bida eyo꞉ Tabita e sowo꞉ ko꞉lo꞉ dasi alifa꞉.

36Yoba amisa꞉n amio꞉, tilidabu ga nowo꞉ siliki, ene wiyo꞉ Tabita, ko꞉sega Gilik towa꞉ sa꞉lakiyo꞉, Dokas a꞉la꞉sa꞉lan. E man nafa dimida꞉liki, wa꞉feyo꞉ kaluka꞉isale kelego꞉lo꞉ma a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ asuwa꞉ta꞉sen. 37Ho꞉len a꞉namio꞉, e walaf ba꞉la꞉sa꞉ga꞉ sowo꞉ ko꞉lo꞉ ene do꞉mo꞉wo꞉ ho꞉no꞉ mulu alita꞉sa꞉ga꞉, galale wa꞉l amilo꞉wa dia꞉folen. 38Lidia amisa꞉n o꞉lia꞉ Yoba amisa꞉n o꞉lia꞉ ko꞉na꞉ma ko꞉lo꞉, tilidabu kaluka꞉isale iliyo꞉ Bida e Lidia a꞉na sab a꞉la꞉da꞉da꞉ga꞉, iliyo꞉ kalu a꞉la꞉yo꞉ elo꞉wa iliga꞉ta꞉ga꞉, emo꞉wo꞉ ha꞉nolo sa꞉laki a꞉la꞉sio꞉, “Ge o꞉go꞉ mada nilo꞉wa mena!” 39A꞉la꞉sa꞉labiki, Bida e a꞉la꞉ o꞉lia꞉ ha꞉na꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, iliyo꞉ e tililia꞉ga꞉, galale wa꞉l amio꞉ tiane. Ga sa꞉ba꞉lo꞉ nolo꞉ elo꞉wa hege kagafo꞉liki, ya꞉foda꞉likiyo꞉, Tabita e o꞉silikilo꞉ helebeso꞉g sa꞉ga꞉la꞉sen elo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ Bida emo꞉ wido꞉. 40Bida eyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ tambo ha꞉la꞉ya iliga꞉ta꞉sa꞉ga꞉, e gulalu siliki Godemo꞉ dulugu sio꞉. E ga sowo꞉lo꞉ doba꞉da꞉ nodolakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Tabita, ge dasima!” A꞉la꞉sa꞉labiki, ga a꞉no꞉ siyo꞉ fasila꞉sa꞉ga꞉, Bida e sikudu ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e dasi asi. 41Bida eyo꞉ ga a꞉no꞉ dagiya gasilia꞉ga꞉, dasi alifa꞉. A꞉la꞉dimida꞉sa꞉ga꞉, eyo꞉ tilidabu kaluka꞉isale o꞉lia꞉ ga sa꞉ba꞉lo꞉ o꞉lia꞉yo꞉ hoida꞉sa꞉ga꞉, ga sowo꞉ a꞉no꞉ a꞉ma꞉la꞉ dasi sab a꞉la꞉liki imo꞉wo꞉ wido꞉. 42Elo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉, Yoba amisa꞉n amio꞉ sa꞉la꞉i ha꞉nabikiyo꞉, tambo dabu ko꞉lo꞉ iyo꞉ Alan amio꞉ modo꞉ tilidabu. 43Bida e ho꞉len nolo꞉ Yoba amisa꞉n a꞉namio꞉, no꞉ do꞉go꞉fdo꞉ dinafaya꞉sen kalu, Saimon e aya sen.

Copyright information for `BCO