James 1

Mo꞉fo꞉s Yemesa꞉ sa꞉sa꞉lo꞉

1Ne Yemes, Gode o꞉lia꞉ Ya꞉su Keliso Alan o꞉lia꞉ma꞉ ene madali nanogdo꞉ dian kaluwo꞉ ne. Niyo꞉ mo꞉fo꞉s we, Keliso kaluka꞉isaleyo꞉ so꞉lo꞉ kugula꞉fo꞉
1.1Yemes eyo꞉ ‘so꞉lo꞉ kugula꞉fo꞉’ a꞉la꞉do꞉ sio꞉ a꞉no꞉, e Godeya꞉ iasi kaluka꞉isale a꞉no꞉ tambowo꞉ ko꞉lo꞉ sio꞉.
alobanaga꞉ta꞉ga꞉lo꞉ hen no amilo꞉ mesa꞉ni ane gimo꞉ sagalo꞉ towo꞉ sa꞉sa꞉liga꞉to꞉l.

Da꞉fe ba꞉dab a꞉ma꞉yo꞉ niyo꞉ halale alitab.

2Ni nao i, da꞉feyo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ ko꞉lo꞉ gilo꞉ amilo꞉ fa꞉la꞉dowab a꞉ma꞉yo꞉, gili tilidabu a꞉no꞉ anayaki, gio꞉ halaido꞉ kagama꞉kigab. A꞉la꞉bo꞉ gio꞉ asulufo꞉lab ko꞉lo꞉, da꞉fe ba꞉ba꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ gilo꞉wa fa꞉la꞉dowalikiyo꞉, gio꞉ sagala꞉bi. 4Gio꞉ halaido꞉ kagata꞉ga꞉ ha꞉na꞉lalikiyo꞉, gili tilidabuwo꞉ ilili alifa꞉ib ko꞉lo꞉, hida꞉yo꞉ a꞉no꞉ dia꞉li ha꞉na꞉lubi.

5Gi amio꞉ kalu imilise nowo꞉ asug nafayo꞉ e amio꞉ aundo꞉ma dowalega, kalu a꞉ma꞉yo꞉ Godemo꞉ dulugu sa꞉la꞉bi. Mo꞉wo꞉ Gode Eyo꞉ mo꞉gadi sa꞉laki, sagala꞉liki modo꞉ a꞉dima꞉sen ko꞉lo꞉, kalu abeyo꞉ dabu ba꞉dalikiyo꞉, eyo꞉ hendele dia꞉ib. 6Ko꞉sega Godemo꞉ dabu ba꞉dakiyo꞉, Godeya꞉yo꞉ nemo꞉ hendele dimia꞉ib a꞉la꞉ tili asulaki dulugu sa꞉la꞉bi. Asulo꞉wo꞉ a꞉la꞉ ilikiyo꞉, dulugu sa꞉la꞉so꞉bo. Mo꞉wo꞉ kalu asulo꞉ a꞉la꞉ a꞉lab a꞉no꞉, i hido꞉ ko꞉lo꞉ fufaya꞉ ba꞉lab amilo꞉, dia꞉siano꞉ a꞉ga꞉lab. 7Kalu o꞉leo꞉ngo꞉ ilikiyo꞉, Alan Eyo꞉ kelego꞉ nowo꞉ emo꞉wo꞉ dimia꞉nigab a꞉la꞉bo꞉ asula꞉so꞉bo. 8Kalu a꞉no꞉ asulo꞉wo꞉ a꞉la꞉ dowaliki, elo꞉ man a꞉dimidama꞉no꞉wo꞉ babale doma꞉ib.

Kalu kelego꞉ aundo꞉ma o꞉lia꞉ kelego꞉ modo꞉ o꞉lia꞉.

9Keliso kaluka꞉isale, kelego꞉lo꞉ma dowab a꞉no꞉ sagala꞉bi, mo꞉wo꞉ Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ iyo꞉ wabulun kalu dowab. 10Ko꞉sega kaluka꞉isale kelego꞉wo꞉ modo꞉lo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ sagala꞉bi, mo꞉wo꞉ Godeya꞉yo꞉ i a꞉no꞉ ha꞉ga doma꞉ki ta꞉fo꞉. Mamo ko꞉lo꞉ bo꞉i udu ha꞉nan aumbo꞉, kalu i a꞉no꞉lo꞉ a꞉la꞉ kelegema꞉ib. 11Hendele, ofo꞉ halaido꞉ ta꞉ndab amio꞉, mamo momado꞉ nafa a꞉no꞉ onaliaki, udufo꞉ tinan. O꞉leaumbo꞉, kalu kelego꞉wo꞉ modo꞉lo꞉ delen a꞉no꞉lo꞉, ene nanog a꞉no꞉ dia꞉li ha꞉na꞉lalikiyo꞉, elo꞉ a꞉la꞉ kelegema꞉ib.

Kalulo꞉ da꞉fe ba꞉ba꞉no꞉ to.

12Kaluka꞉isale da꞉feyo꞉wo꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉lo꞉, Godeya꞉ wi amilo꞉ halale kagayab a꞉no꞉, Godeya꞉yo꞉ i a꞉no꞉ sagale alifa꞉ib. Mo꞉wo꞉ Godeya꞉yo꞉ kaluka꞉isale Elo꞉ alan asulab o꞉mo꞉wo꞉ wa꞉lo꞉ mia꞉no꞉ a꞉la꞉ dinali sio꞉ ko꞉lo꞉, da꞉fe ba꞉ba꞉ amio꞉ iyo꞉ halaido꞉ kagayalikiyo꞉, Godeya꞉yo꞉ wa꞉lo꞉ dimiakiyo꞉, mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ dimia꞉ib.

13Kelego꞉ imilig noma꞉yo꞉ Godeyo꞉ mogago꞉ dimidama꞉kiyo꞉ mo꞉sendea꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉yo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ mogago꞉ dimidama꞉kiyo꞉, mo꞉dikida꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gio꞉ man mogago꞉ dimidama꞉no꞉wo꞉ asulalikiyo꞉, “A꞉no꞉ Godeya꞉yo꞉ ne mogago꞉wo꞉ dimidama꞉ki sendeab” a꞉la꞉bo꞉ sa꞉la꞉so꞉bo. 14Ko꞉sega mogago꞉ dimidama꞉kilo꞉ dikili ba꞉dano꞉ we. Kaluka꞉isaleya꞉ asulo꞉ us amilo꞉ meselan delen a꞉ma꞉ sendelia꞉ga꞉ oga꞉di alita꞉sen. 15A꞉la꞉ta꞉ga꞉ meselan a꞉ma꞉ fowo꞉, man mogago꞉ dimidama꞉no꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ helema꞉ib. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ man mogago꞉wo꞉ dimida꞉i ha꞉na꞉la꞉ga꞉, alan dowaliki, fo hedakiyo꞉, man mogago꞉ a꞉ma꞉yo꞉ sowano꞉ ko꞉lo꞉ fa꞉la꞉do alifa꞉ib.

16A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ni milile, gio꞉ halalo꞉ asulo꞉ a꞉no꞉ kudu ha꞉na꞉so꞉bo. 17Boba kelego꞉ nafale nilido꞉ diab a꞉no꞉ tambo Godelo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ yan. Gode eyo꞉ akin amilo꞉ ho꞉len da꞉lab a꞉no꞉ tambo E fa꞉la꞉do alifa꞉. Godeya꞉lo꞉ ho꞉len akin amilo꞉ difa꞉ a꞉no꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉, sololi fa꞉la꞉do alita꞉sen. Ko꞉sega Gode eneno꞉ e mela꞉no꞉ ko꞉ngo꞉ a꞉lab. 18Gode eyo꞉ enedo꞉ asulab aumb dimidakiyo꞉, nio꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dima꞉ki, to hendele enedo꞉ma꞉ sio꞉ ko꞉lo꞉, nio꞉ ene so꞉wale dowab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉lo꞉ kelego꞉ tambolo꞉ dimidalifa꞉ a꞉lab us a꞉namio꞉, nio꞉ wa꞉la꞉b ko꞉lo꞉ ta꞉fo꞉.

Towo꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, kudu ha꞉na꞉bi.

19Ni milile, giliyo꞉ to we asula꞉bi. Gio꞉ tambo kalu nolba꞉lo꞉ to sa꞉labo꞉ dinafa da꞉da꞉sa꞉ga꞉, a꞉ma꞉la꞉bo꞉ ha꞉sa sa꞉la꞉bi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ bo꞉bo꞉gebo꞉ gadia꞉so꞉bo. 20Mo꞉wo꞉ kaluwa꞉yo꞉ gadialikiyo꞉, man digalo꞉wo꞉, Godeya꞉lo꞉ asulab aumbo꞉ mo꞉dimida꞉sen. 21A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gio꞉ man mogago꞉ dimidan o꞉lia꞉ mogago꞉ asulo꞉ usamilo꞉ fa꞉la꞉dowa꞉lab a꞉no꞉lia꞉yo꞉, ga꞉lilaki dila꞉bi. Dila꞉sa꞉ga꞉yo꞉ gio꞉ Godeya꞉ ha꞉ga iliki, Godeya꞉ ene to gili kufa꞉ usamilo꞉ dia꞉tab a꞉no꞉, dinafa tili da꞉da꞉bi. To halaido꞉ a꞉ma꞉yo꞉ gio꞉ o꞉li gasilia꞉ib.

22Giliyo꞉ towo꞉ ba madali da꞉dalega, ginin a꞉ma꞉la꞉ dikidab ko꞉lo꞉ a꞉la꞉bo꞉ dimida꞉so꞉bo. Gio꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, dinafa kudu ha꞉na꞉lubi. 23Kalu abeyo꞉ Godeya꞉ towo꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉lo꞉ mo꞉kudu ha꞉nab a꞉no꞉, kalu ene wo꞉lokano꞉ hewo꞉ amilo꞉ ba꞉ba꞉ o꞉leo꞉ngo꞉ dowo꞉. Kalu a꞉no꞉ ene wo꞉lokano꞉ hewo꞉wa ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ ha꞉nakiyo꞉, wigibo a꞉naka ga꞉lila꞉sen. 25Ko꞉sega Godeya꞉ ele saefa꞉ to a꞉no꞉ nafale da꞉lab a꞉ma꞉yo꞉ nio꞉ ga꞉li mesea꞉ki ta꞉fo꞉ ko꞉lo꞉, kalu abeyo꞉ to a꞉no꞉ dinafa asulufo꞉likiyo꞉, to elo꞉ da꞉dab a꞉no꞉ mo꞉ga꞉lilaki, eyo꞉ kudu ha꞉na꞉lalega, Godeya꞉yo꞉ e asuwa꞉taki, elo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ nafale a꞉ta꞉fa꞉ib

26Kalu abeyo꞉ “Ne Gode hendeleyo꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉sen” a꞉la꞉ asula꞉li ko꞉sega, ene mego꞉fo꞉ dinafayo꞉ mo꞉tili dowalega, e enena꞉ma꞉la꞉ dikidab ko꞉lo꞉ ene tilidabu a꞉no꞉ o꞉ngo꞉malo꞉ngo꞉ dowab. 27Do Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉, tilidabuwo꞉ digalo꞉ dowakilo꞉ man hendele dimidama꞉no꞉wo꞉ we. Ga sa꞉ba꞉lo꞉ o꞉lia꞉ dabuso꞉ so꞉wa o꞉lia꞉yo꞉ hida꞉yo꞉ diab amio꞉ dinafa tilidowan. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ henfelo꞉ man ko꞉li ko꞉lilo꞉ wema꞉yo꞉ eyamio꞉ heyo꞉wo꞉ mo꞉doma꞉ki, ga꞉li sa꞉sen.

Copyright information for `BCO