James 3

Mego꞉fo꞉ tilidowa꞉bi.

1Ni mili gio꞉, Godeya꞉ tolo꞉ widan kaluwo꞉ modo꞉ doma꞉no꞉wo꞉ asula꞉so꞉bo. Mo꞉wo꞉ tif amio꞉ Godeya꞉yo꞉ widan kalu nio꞉ mada halaido꞉ mo꞉walilima꞉ib. 2Nio꞉ tambowa꞉yo꞉ mogago꞉ dimida꞉lowan. Ko꞉sega, kalu imilise nowo꞉ to sa꞉lakiyo꞉ dinafa tilidowaki, halayo꞉ mo꞉sa꞉lalega, e mada digalo꞉ kalu dowab ko꞉lo꞉, ene do꞉mo꞉wa꞉lo꞉ man dimidan a꞉no꞉lo꞉ tambo o꞉li tilidoma꞉ib.

3Ho꞉so꞉ nilido꞉ asulab aumb toga hamana꞉kiyo꞉, go꞉fo꞉ ki ha꞉lu nowo꞉ ho꞉s a꞉ma꞉ mego꞉fa disalita꞉ga꞉, susululab amio꞉, ho꞉so꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉, kaluwa꞉lo꞉ asulab aumb ha꞉na꞉sen. Ho꞉sa꞉ ene domo꞉ alan a꞉no꞉ go꞉fo꞉ ki ha꞉lu a꞉ma꞉ tililia꞉ ha꞉nan. 4A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ho꞉n ko꞉su ko꞉lo꞉ so꞉lu ho꞉n wa꞉l amilo꞉ ha꞉nano꞉ asuluma. Ho꞉n ko꞉suwo꞉ alan badiyo꞉ kelego꞉ ko꞉lo꞉ fufa alana꞉ anilia꞉ga꞉ ha꞉na꞉sen. Ko꞉sega kelego꞉ ha꞉lu, ho꞉n ko꞉suwo꞉ hamana꞉kilo꞉ dehegan a꞉ma꞉yo꞉ ho꞉n ko꞉su alan a꞉no꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉, ho꞉n ko꞉sulo꞉ biso꞉wa꞉lo꞉ asulab aumb ha꞉na꞉sen. 5O꞉leaumbo꞉, kaluwa꞉ do꞉mo꞉ amio꞉, eano꞉ ha꞉lula꞉su ko꞉lo꞉lab, ko꞉sega to sa꞉lakiyo꞉, enena꞉ma꞉la꞉yo꞉ kailakiyo꞉, towo꞉ alan sa꞉la꞉sen.

Nio꞉ asuluma, de ka꞉si ha꞉lula꞉su a꞉ma꞉yo꞉ hena꞉ usa ti alilab amio꞉, hen a꞉namilo꞉ i a꞉no꞉ tambo o꞉li tandalema꞉ib.
6Eano꞉ de o꞉ngo꞉ dowo꞉. De a꞉no꞉ de hena a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ ko꞉lo꞉, de a꞉ma꞉yo꞉ kaluwa꞉ mela꞉no꞉wo꞉ tambo mogaga꞉i ha꞉nab ko꞉lo꞉, nilido꞉ a꞉ tilidoma꞉no꞉wo꞉ halaido꞉. To nililo꞉ sa꞉lab a꞉ma꞉yo꞉, mogago꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ nili asulo꞉ us amilo꞉ delen a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ widakigab. To sa꞉lab a꞉ma꞉yo꞉ nili asulo꞉wo꞉ tambo heyo꞉ dowa꞉lab.

7No꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉, nano꞉lo꞉, mo꞉nano꞉lo꞉, ka꞉yo꞉lo꞉, o꞉ba꞉yo꞉lo꞉, kaluwa꞉yo꞉ fofa꞉sa꞉ga꞉ dinafa tilidoma꞉no꞉wo꞉ o꞉li ko꞉sega, kaluka꞉isale imilig noma꞉yo꞉ eano꞉ mo꞉tilidoma꞉ib. Ean a꞉ma꞉yo꞉ mogago꞉ alan dimida꞉i ha꞉na꞉lalikiyo꞉, kisa꞉wa꞉l a꞉ma꞉lo꞉ kaluwo꞉ oma꞉nikilo꞉ dimidalian a꞉ngab.

9Nili mego꞉f amio꞉ ean a꞉ma꞉yo꞉ nili Do Gode Alana꞉ wiyo꞉ dulugu sa꞉la꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉lo꞉ kaluka꞉isale ene misido꞉ o꞉ngo꞉ dimido꞉ a꞉lab a꞉no꞉ mogagima꞉kiyo꞉ tola꞉sen. 10Ean nililo꞉wo꞉ to sa꞉lakiyo꞉, to nafayo꞉lo꞉, to mogago꞉wo꞉lo꞉, mego꞉f imilig a꞉naka sahandalowa꞉lab. Ni mili, nio꞉ man we o꞉ngo꞉ dimidama꞉no꞉wo꞉ mo꞉ililo꞉. 11Alona꞉ i amio꞉ ukayo꞉ hedano꞉? Bosala꞉ me amio꞉ alono꞉ hedano꞉?
3.9-12Yemes eyo꞉ uka fo o꞉lia꞉ bosala꞉ me o꞉lia꞉ a꞉namio꞉ mo꞉sa꞉laki, olif o꞉lia꞉ waina꞉ me o꞉lia꞉ a꞉na da꞉fe sio꞉.
A꞉la꞉bo꞉ mo꞉gan.
12A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ho꞉n nafa o꞉lia꞉ ho꞉n o꞉to꞉ o꞉lia꞉yo꞉, ho꞉n si imilig amio꞉ fa꞉la꞉dowano꞉? Ho꞉n si mogago꞉ a꞉namio꞉, ho꞉n nafayo꞉ mada mo꞉fa꞉la꞉doma꞉ib.

Asulo꞉ nafayo꞉ Godelo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ yan.

13Gi usamio꞉ kaluka꞉isale nolo꞉ man nafa o꞉lia꞉ mogago꞉ o꞉lia꞉yo꞉ dinafa fanda asululi a꞉no꞉ a꞉laba? Nolo꞉ a꞉la꞉bolalega, kaluka꞉isale nolo꞉ e asulo꞉ kalulo꞉b a꞉la꞉asuluma꞉ki, e nolba꞉ ha꞉ga dowaki, man nafa elo꞉ dimida꞉sen a꞉ma꞉ wida꞉bi. 14Ko꞉sega gili asulo꞉ usamio꞉ etean man o꞉lia꞉ wa꞉la sa꞉ndan man o꞉lia꞉yo꞉ dowalega, man a꞉no꞉ diga꞉daki, go꞉no꞉n wi a꞉no꞉ duludakiyo꞉ dikida꞉so꞉bo. 15Mo꞉wo꞉ man a꞉no꞉ Hebene a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉ma. Man a꞉no꞉ henfelo꞉ wema꞉no꞉ ko꞉lo꞉, kaluwa꞉ asulo꞉ us a꞉naka fa꞉la꞉dowa꞉lab. Ene iyayo꞉ Setene. 16Etean man o꞉lia꞉ enena꞉ma꞉la꞉yo꞉ asulan man o꞉lia꞉yo꞉ kaluka꞉isale us amio꞉ dowalega, a꞉la꞉iyan man o꞉lia꞉ man mogago꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ nolo꞉ a꞉na dofo꞉lab.

17Ko꞉sega asulo꞉ nafa Hebene halona a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ mio꞉ a꞉no꞉ tambo go꞉go꞉do꞉ malilo꞉le dowo꞉. Kaluka꞉isale asulo꞉ nafa o꞉lo꞉ di a꞉ma꞉ mano꞉ we. Ha꞉sa dowa꞉sen, ha꞉fa꞉nolo dowa꞉sen, kalu noma꞉ ha꞉ga dowa꞉sen, nowo꞉ nofola꞉sen, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ man nafa dimida꞉mela꞉no꞉wo꞉ alan dowa꞉sen. Kaluka꞉isale nolo꞉ nafale a꞉la꞉ aloba꞉dakiyo꞉, nolo꞉ mo꞉dianila꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu nolo꞉ mo꞉dikili sa꞉la꞉sen. 18Kaluka꞉isale abeyo꞉ nolo꞉ ha꞉sa mesea꞉ki, ha꞉fo꞉ disa꞉lakilo꞉ man nafa dimidab a꞉ma꞉yo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ e gelan a꞉ngab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ tif amio꞉ hende hedan aumbo꞉, man digalo꞉le a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ fa꞉la꞉doma꞉ib.

Copyright information for `BCO