Titus 2

Ko꞉go꞉do꞉ kaluka꞉isalemo꞉lo꞉ to wido꞉wo꞉ we

1Taitus giyo꞉, to man widakiyo꞉, to hendele o꞉lia꞉lo꞉ ililo꞉ dowab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ wida꞉bi. 2Kalu ko꞉go꞉do꞉le sab o꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉wida꞉bi. “Kalu ko꞉go꞉do꞉, gio꞉ mo꞉no꞉nolo꞉ dowaki, asulo꞉ nafalelo꞉ kudu ha꞉na꞉lubi. Nolo꞉ gi ha꞉ga dowakiyo꞉, gili mano꞉ nafale dimida꞉lubi. Gililo꞉ tilidabu mano꞉, ha꞉fo꞉ disa꞉lan mano꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ hida꞉yo꞉ fa꞉la꞉dowalikilo꞉ halale kagama꞉no꞉ man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉, giliyo꞉ kudu ha꞉na꞉lubi.” Giyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉ wida꞉bi. 3Taitus giyo꞉, ka꞉isale ko꞉go꞉do꞉ sab imo꞉wo꞉ towo꞉ a꞉la꞉wida꞉bi. “Ka꞉isale ko꞉go꞉do꞉, giliyo꞉ Godeya꞉lo꞉ asulab aumb dimidakiyo꞉, nolo꞉ sada꞉da꞉so꞉bo. Aluna꞉ ho꞉n nab a꞉ma꞉yo꞉ gili asulo꞉wo꞉ mo꞉tilidoma꞉ki ta꞉ta꞉bi. Man digalo꞉ mesa꞉no꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ wida꞉li ha꞉na꞉bi.” 4Giyo꞉ a꞉la꞉widalikiyo꞉, ka꞉isale ko꞉go꞉do꞉ iliyo꞉, ka꞉isale so꞉wa imo꞉wo꞉ a꞉la꞉ wida꞉bi. Gio꞉ kalu o꞉lia꞉ so꞉wa o꞉lia꞉mo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉la꞉bi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gio꞉ asulo꞉ nafalelo꞉ kudu ha꞉naki, malilo꞉ man kuduha꞉na꞉bi. Gio꞉ kaluwa꞉ ha꞉ga dowaki, ginin so꞉lo꞉wo꞉ dinafa bo꞉fo꞉lubi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ nowo꞉mbo꞉wo꞉lo꞉ sagale alita꞉bi. Kaluka꞉isale nolba꞉yo꞉ Godeya꞉ to nafa a꞉no꞉ dio꞉ge sa꞉labena꞉ki, ka꞉isale so꞉wa imo꞉wo꞉ to a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ wida꞉bi.

Kalu so꞉wamo꞉lo꞉ to wido꞉wo꞉ we

6A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu so꞉wa iliyo꞉ asulo꞉ nafalelo꞉ kudu hamana꞉ki, iyo꞉ halale alita꞉bi. 7Iliyo꞉ man gilo꞉wo꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ kudu mena꞉ki, giyo꞉ kelego꞉ tambo dimidakiyo꞉, mano꞉ nafale dimida꞉bi. Giyo꞉ mano꞉ widakiyo꞉, digalo꞉ man kuduha꞉naki, to gilo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ hendele a꞉la꞉asuluma꞉ki, wida꞉bi. 8Giyo꞉ man widakiyo꞉, digalo꞉ nafale to sa꞉la꞉lubi. Gis kalu iliyo꞉ nililo꞉ mogago꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ mo꞉ba꞉dalikiyo꞉, to sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ aundo꞉ma dowaki, iyo꞉ sendeloma꞉ki, giyo꞉ a꞉la꞉wida꞉bi.

Madali nanogdo꞉ dian kaluka꞉isalemo꞉lo꞉ to wido꞉wo꞉ we

9Giyo꞉ madali nanogdo꞉ dian kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ a꞉la꞉wida꞉bi. “Nanog dian kaluka꞉isale giliyo꞉, kelego꞉ tambo amio꞉ gili misa꞉ kaluwa꞉ ha꞉ga iliki, towo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ sa꞉la꞉so꞉bo. Misa꞉ kaluwo꞉ sagale alita꞉bi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ misa꞉ kaluwa꞉ kelego꞉wo꞉ afalebo꞉ dia꞉so꞉bo. Ko꞉sega gili misa꞉ kaluwa꞉yo꞉ giliyo꞉ tiliasuluma꞉kiyo꞉, giliyo꞉ ho꞉leno꞉ tambo man digalo꞉ a꞉no꞉ kuduha꞉na꞉bi.” Iliyo꞉ a꞉la꞉ dimidalikiyo꞉, kaluka꞉isale nolba꞉yo꞉ ililo꞉ dimidab a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, Godeya꞉lo꞉ ni ko꞉lo꞉ gasili wida꞉lab to a꞉no꞉ hendelelo꞉b a꞉la꞉bo꞉ asulaki, to a꞉no꞉ iyo꞉lo꞉ kuduha꞉na꞉no꞉ asuluma꞉ib.

Ya꞉su mia꞉no꞉ yasilakiyo꞉, man nafale dimida꞉bi.

11Godeya꞉lo꞉ kanulan man a꞉ma꞉yo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ o꞉lika gasilia꞉ib ko꞉lo꞉, man a꞉no꞉ kaluka꞉isale tambomo꞉wo꞉ kalaba fa꞉la꞉dowo꞉. 12Godeya꞉lo꞉ mo꞉asulab a꞉no꞉ o꞉lia꞉ do꞉mo꞉wa꞉lo꞉ asulan man a꞉no꞉lia꞉yo꞉ kata꞉foma꞉ki, Godeya꞉ ene kanulan a꞉ma꞉yo꞉ nimo꞉wo꞉ wida꞉lab. Man a꞉no꞉ ta꞉taki, nio꞉ henfelo꞉ wena silikiyo꞉, asulo꞉ nafalelo꞉ kudu ha꞉na꞉sen man o꞉lia꞉ digalo꞉ doma꞉no꞉ man o꞉lia꞉ Godeya꞉lo꞉ asulab aumb doma꞉no꞉ man o꞉lia꞉yo꞉ kuduhamana꞉ki, widab. 13Nilo꞉ gasilia꞉no꞉ Gode Alan o꞉lia꞉ Ya꞉su Keliso elo꞉ a꞉ma꞉la꞉do꞉ mia꞉nigab ho꞉len alan a꞉no꞉, nio꞉ sagala꞉li yasila꞉likiyo꞉, man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dimida꞉mela꞉niki. 14Nio꞉ man mogago꞉ dimida꞉len amio꞉, a꞉ma꞉la꞉ gasiliaki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nili asulo꞉wo꞉ malilo꞉ doma꞉ki, Ya꞉su Keliso eyo꞉ ene mela꞉no꞉wo꞉ a꞉na wala꞉. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale nio꞉ eno꞉le doma꞉ki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mano꞉ nafale dimidama꞉no꞉ mada asuluma꞉ki, Ya꞉suwa꞉yo꞉ a꞉na dimido꞉.

15A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ giyo꞉ to a꞉no꞉ wida꞉lubi. Giyo꞉ towo꞉ halaido꞉ widakiyo꞉, kaluka꞉isaleya꞉ tilidabu a꞉no꞉ halale alitaki, mogago꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ digala꞉bi. Ge o꞉lika iliki walama꞉ib ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale nolba꞉yo꞉ ge o꞉ngo꞉malo꞉ngo꞉ ba꞉dabena꞉ki, ge halale dowa꞉bi.

Copyright information for `BCO