1 Peter 4

Cida mumuga tabuidi

1Wanuwatuhuyahi 'abehega tutaina Yesu 'ihetomotai muya 'ilobeya, ma 'imi nuwatuhu walagu Yesu gidemusa, ma 'oinega waboimo wagihepa'aligomi, weyahina 'eguma taiyawedi taudi wahidiyega muya silobediya, 'idi mumuga galana 'igumwala pwaiya.

2Coinega 'ida tuta mabwaiyana bale'uwa tamiyamiya tatagwalegita Yehoba 'oina ma tauna 'iloinaegita ma hesi 'ida nuwa'ubuna geya'abwa 'iloloinaegita.

3Mwalo 'imi mumuga galana gidemusa taudi tomiya ganamuli, ma mumugaedi bewa walogwahatedi, gidemusa sogala ma nuwa'ubuna ma bwasi waiwaidi 'adi numa yauyaule, ma he'iya'iyagu paihowa galadi weyahidi, ma wete hemisa 'abo'abodi hali ginaulao 'oidiya. 4Ma tomiya ganamuliyedi sinuwa henainaida 'eguma 'omi geya mahetemiyao ginaulaedi galadi wapaipaihowadi, 'oinega si'ahwa galagalaegomi. 5Ma hesi Yehoba tomota mayawasidi ma 'ama'amasidi 'abwa 'ibwa'omatadi, ma wete taudi tomiya ganamuli 'abwa siyatala matana. 6Bewa huhuna 'oinega wasa bwebwe'ana 'iguguyaeya to'amasao 'oidiya, ma tuta mayawasidiya 'adi loina mwauna silobeya, ma 'ane yaluyaluwadiyega yawasidi si'ewa Yehoba 'oinega.

7Muhemuhena ginaula mabwaiyana sigumwala. Coinega wa'itayahigomi ma 'imi nuwatuhuwao wagihepa'alidi, ma tuta baibaiwana wa'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina. 8Coinega wahelau hilegomi moisa 'aigeda 'aigeda 'oimiya, weyahina helau sawasawahina ma galana baibaiwadi 'igibodi. 9Coinega 'iyamiyao wabwauwedi 'imi hada, nuwa bwebwe'anega, ma geya'abwa walolomugiyedi.

10Ma 'aigeda 'aigeda Yehoba heguheguyai hagana ma hagana 'i'ebwae pwaigomiya, 'oinega heguheguyaiyedi 'oidiyega wapaihowa ma 'iyamiyao walemedi, ma 'oinega 'omi Yehoba 'ina topaihowa bwebwe'ami. 11Ceguma taiyawedi 'omi wahetohepwaila, wahetohepwaila tuwa gidemusa Yehoba 'ina gwae wahepwaileya, ma 'eguma taiyawedi 'omi walemalema, walema tuwa 'imi waiwai mabwaiyanega, gidemusa waiwaiina 'i'ebwaegomiya, ma 'oinega paihowa mabwaiyadi 'oidiyega tomota Yesu Keliso sisanapu ma Yehoba sihepwatuwe, weyahina tauna wasawasa moisa ma tohewaiwai moisa, tuta mabwaiyana 'oidiya. Emeni.

Yesu 'ina tomotaiyao si'emuyamuya

12Ma tasigwao, geya'abwa ma'imi henainaida 'eguma tutaina 'ebe tohona mwaudi walobadi. Geya'abwa wanuwanuwatuhu 'abehega silatulatu daita, 13ma hesi wayaliyaya, ma wete wanuwatuhu 'abehega Yesu Keliso muya 'ilobeya, eeta 'omi gidemusa tuwa waloba 'ese, ma muliyetega tutaina 'ina wasawasa 'ihapwesama wayaliyaya madou hedada.

14Ma 'eguma tomota si'ahwa galagalaegomi 'imi hemisa Keliso 'oina weyahina, wayaliyaya tuwa, weyahina Yehoba yaluyaluwana 'asi'asilalaina 'oimiya 'imiyamiya. 15Ma hesi geya ginaula bwebwe'adi weyahimi 'eguma walohe'amasa bo wayagaha bo wapui bo wapaihowa besobeso ma weyahidi muya waloba. 16Ma ginaula bwebwe'ana hesi 'eguma 'omi Keliso 'ina bodao ma muya waloba. Beno geya 'ebe debamwadina, ma hesi Yehoba wahepwatuwe, weyahina 'omi Keliso 'ina bodao moisa.

17Ma tuta 'ilatu pwaima ma 'ane bwa'omatana 'ihegaina, ma 'oinega Yehoba 'ina tomotaiyao 'ida bwa'omatana nugetedi, eema muliyetega taudi wasana bwebwe'ana geya sihemihemise, 'idi galao 'ana maisa mwau hedada siloba. 18Ma Buki He'asisi 'oina 'ihepwaila pwaiya, 'igwae,

“Yehoba 'oina mwauna ma 'abehega tobwebwe'adi 'i'abihetedi, ma hesi togidega togala, taudi Yehoba 'ana tologwahatao? Taudi beno 'adi 'abihetena mwau hedada.”
19Coinega 'eguma 'omi Yehoba 'ina nuwatuhu 'oinega muya walobalobadi, yawasimi watagwaledi tauna 'oina, ma 'ane 'i'itayahigomi, weyahina tauna 'ada Topaihowa bwebwe'ana moisa, ma 'omi wete gidemusa wamumuga bwebwe'ana.

Copyright information for `BDD