1 Thessalonians 2

Paulo 'ina paihowa Tesalonaika 'oina

1Ciyamayao, wasanapu pwaiya 'abehega mwalo 'ima habo'ena 'oimiya geya 'ahabo'ena besobeso, ma hesi huwaina 'alobeya. 2Wanuwatuhuyahi wete mePilipai mwalo simumuga geyogeyoiyemaiya ta si'abihedeba mwadinemaiya, ma tuwa Yehoba tauna 'i'abihe'ate patuwemaiya ma tetelina bwebwe'ana 'ahepwaileya 'oimiya, bwagana tomota silolo'alehemai, ma 'alologuguya 'oimiya, 3sahena 'abowega, wete sahena gwae galana 'oinega, ma hesi gwae moisa 'oinega. 4Weyahina 'ima paihowa bewa Yehoba 'itagwala 'oima ma tetela bwebwe'ana 'ahepwaila latuweya, 'oinega 'ima hepwailaedi beno geya to'aha tomota nuwanuwadi, ma hesi to'aha Yehoba nuwanuwana. Eeta nuwatuhuwedi 'atema simiyamiya, bwebwe'adi bo galadi, Yehoba 'iboimo 'isanasanapu.

5Ma wasanapuya mwalo 'atauyawa 'oimiya, geya 'ima gwae hotohotodi, ma wete Yehoba 'isanapuya geya 'abehega 'agwaegwae 'abo'abo ma 'abehega 'imi tobwatobwa 'a'ewadi. 6Ma wete ginaulaedi 'apaipaihowadi matamiya ma hali tomota matadiya geya tauma 'ama hepwatu weyahina, ma hesi 'omi 'ami lema weyahina. 7Moisa, tauma Keliso 'ana tohepwailao, sowasowana 'ahetoloina 'oimiya, ma hesi geya. Mumugama 'oimiya ma'ima wahinuha, gide wahine natunao 'oidiya ma'ina wahinuha. 8Ma nuwama wa'eweya, 'oinega ma'ima tagwala 'oimiya Yehoba tetelina 'ahepwaileya, ma wete taumamo 'atagwalemaiya, ma 'ahe'iya'iyagu bwaibwainigomiya.

9Ciyamayao, wanuwatuhuya mwalo 'ima paihowa 'oimiya, sabwelo ma nihuwana 'oidiya 'apaipaihowa sinabwana, ta 'oinega taumamo 'ahehe'aimai, ma wete Yehoba tetelina 'ahehepwaila 'oimiya, weyahina geya nuwama 'ami mwau 'alagu 'ama 'itayahina weyahina. 10Comi Keliso 'ana tohemisao, ma tauma mumugama 'oimiya wasanapuya, ma Yehoba wete 'isanapumaiya 'abehega 'ehauma, ma wete dumwaluma, ma bwebwe'ama. 11Weyahina mabwaiyami 'a'itayahigomiya, gide tuwa loheya natunao 'i'ita'itayahi 'esedi. 12Ma wete 'alohatotowegomiya ma 'a'abihe waiwaiyegomiya, ta 'ahegwaegomi ma mumugami 'ibwebwe'ana, weyahina Yehoba bo'i 'ihesinuwegomiya 'ina 'ebeloina 'asi'asilalana weyahina.

13Ciyamayao tuta mabwaiyana 'aloloyauwedo Yehoba 'oina, weyahina Yehoba 'ina gwae bo'i 'a'ebwaegomiya ta 'oina watagwalegomi, geya 'abehega tomota 'idi gwae, ma hesi Yehoba 'oinega.

Moisa, gwaeina Yehoba 'oinega, ma wahemiseya, ma 'ana waiwai walotoho pwaiya.
14Ma wete miya mwauna walobeya, gide wete taudi Yesu Keliso 'ana tohemisao tupwa Yudiya 'oina, weyahina tohekalesiyaowedi 'idi miyamwau silobeya taudimo 'idi tomotaiyao 'oidiyega, gide wete 'omi 'imi miyamwau walobeya waboi 'imi tomotaiyao 'oidiyega. 15Weyahina taudi meYudiya mumugadi bewa gide 'ida Bada Yesu silohe'amasiya, ma wete mwalo hene palopitao silohe'amasidiya, ta tauma wete silo'alehemaiya, 'oinega Yehoba geya nuwana taudi. 16Eeta hali boda wete si'ausidi, ta 'ima hepwaila 'omi 'asa ganamuli* 'oimiya sitohotoho ma si'ausimai, weyahina geya nuwadi ma Yehoba 'i'abihetegomi, 'oinega Yudiyaedi 'idi puiyao sisinabwa hedada, ma 'ana maisa beno muya madouna Yehoba 'i'ebwaedi.

Paulo nuwanuwana ma 'ibo'ene hiledi

17Ciyamayao, mwalo 'a'ebesinegomiya ta sauga to'uto'upanamo geya 'ada 'itahilegomiya, ma hesi geya 'anaidegomi, ma 'atoho waiwai ma 'atauyawa sabi 'itahilegomi. 18Moisa, taugu Paulo yatohotoho waiwai ma 'abehega 'atauyawa ma 'abo'enegomi, ta yatoho'asaya, weyahina Seitani 'ima 'eda 'igibodeya. 19Moisa tuwa 'omi weyahimi 'anuwatuhu yahiya, ma 'ane tutaina 'ida Bada Yesu 'ina latuhilama, 20nata hepwatu ma yaliyaya weyahimi 'aloba.

Copyright information for `BDD