Acts 10

Pita 'ina bo'ena Konilio 'oina

Ma 'asa Sisaliya 'oina 'aigeda loheya sanina Konilio 'imiyamiya, tauna meLoma tolo'alehao 'adi baibaiwa handeledi 'adi tohanugeta, boda Itali 'oinega, ma tauna loheya bwebwe'ana, ta ma'ina susuwao Yehoba sihe'asisiyeya, ma tuta baibaiwana wewelohedi 'ilemelemedi, ma 'i'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina. Ma sabwelo 'aigeda 'oina 'ilahilahiya, Konilioina 'ina 'enomata'ite'itega Yehoba 'ina anelose 'aigeda 'itautauyama 'oina, ma 'i'ita bwaibwainiya, ma aneloseina 'igwaeya, “Konilio!”

Ma Konilio aneloseina 'i'ebubuya, ta ma'ina matauta, ma 'igwae, “Bada to'aha?”

Ma anelose 'igwaeya, “Yehoba 'ino 'ahwanoiyao ma 'ino 'abihetenao taudi wewelohedi 'oidiya 'isanapudiya, ma weyahidi 'inuwatuhugowa.
Coinega 'ino topaihowao tupwadi 'uhetunedi ma sitauya Yopa, ma Saimoni tauna sibwauweya Pita sitoeyama. Ma Pitaina 'aigeda wete Saimoni 'ina hada holai 'oina 'imiyamiya ma Saimoniina 'ina paihowa hebai 'wapidiyega tobwatobwa 'ipaipaihowa.”

Aneloseina 'ina gwae 'igumwala ma 'itauya, ta Konilio 'ina topaihowao 'eluwa 'ibwauwedima ta 'ina tolo'aleha 'aigeda, tauna wete Yehoba 'ana tohe'asisi madouna. Taudi sitetoiyedi 'ana tolemao bwebwe'adi. Sitetoiyedi sitauyama ma anelose 'ina hepwaila Konilio 'ihe'ote'oteteliya 'oidiya, ma 'ihetunedi Yopa 'oina, ma sitauya.

Mali sabwelo 'asudibwalala 'abwama sitautauya ma 'asa Yopa sihahohoya, ta Pita hadai 'imiyamiya ta 'ihane tabwana sabi 'ahwanoi. 10 Ci'ahwa'ahwanoi ta ma'ina gomale madouna. Cabwama hadai 'e'ahai sigibugibubu ma Pita 'i'eno mata'ita'ita, 11 ma galewa 'i'iteya 'i'egegeya, ma 'aigeda ginaula 'i'iteya 'isuluma, 'ana 'ita gidemusa 'ale'o madouna papalina matadiyao powa 'oidiyega sihedawedawe suluheyama bale'uwa, 12 ma 'alona hali hebai ma hali hebai ta hebai 'awa'awalidi ma hali bwasumo ma hali bwasumo. 13 Ta 'aigeda 'enana Pita 'oina 'igwaeya, 'igwae, “Pita 'utoholo ma 'a hebai 'uhunudi ma 'u'ai.”

14 Ma Pita 'ilogwahata, 'igwae, “Bada tuwa, weyahina geya 'aigeda wete hebai 'eto'etobodana bewama gidemusa yada 'aidi.”

15 Ma 'enanaina 'igwae hila, 'igwae, “Yehoba hebai beno 'igihe bwebwe'ana pwaiya, ma gesowana 'u'ahwa'ahwa galagalaedi.”

16 Ginaula bewa matoi Pita 'oina 'ihapwesa ma 'enanaina matoi gidemusa 'ihegwaeya, ma muliyetega ginaulaina 'ihila galewa. 17 Ma Pita 'inuwanuwa 'eda'edadama 'abehega to'aha 'enomata'ita'ita bewa 'i'ita pwaiya, ta tomota sitetoiyedi Konilio 'ihetunedima sihapwesa hadai, weyahina 'asai silatu pwaima, ma Saimoni 'ina hada tomota 'oidiya sihesilaleya. 18 Coinega silobeya ma hada mata 'ahwaina sitoholo ma sibwau, “Ciyamayao, Saimoniina sihesaniyeya Pita, beno hadai 'imiyamiya, bo geya?”

19 Ma hadaina tabwanina Pita ma'ina nuwa 'eda'edadama 'imiyamiya ma Yaluyaluwa Tabuna 'oina 'igwaeya, “Pita, loheloheya 'etoi si'ebe'ebesego, ma sitauya pwaima gabula. 20 Coinega 'utoholo ma 'usulu 'oidiya, ma ba'idamwao watauya, ma geya sowana 'u'ate'ateyoho, weyahina taugu tomotaiyedi yahetunedima.”

21 Coinega Pitaina 'isuluwa 'oidiya ma 'igwaeya, “Taugu Pita! To'aha weyahina watauyama?”

22 Ma sigwaeya, “Konilio 'ihetunemaiya, tauna tolo'alehao 'adi tohanugeta, ma loheya dumwadumwaluna ma Yehoba 'ana tohe'asisi, ma wete Yudiya mabwaiyadi si'ahwa loheya bwebwe'aneya, ta 'ana hemataluwa 'ihesagoheya Yehoba 'ina anelose 'oinega ma 'abehega 'owa 'ibwauwego tauna 'ina hada ma 'ino gwae 'ida hesagohe.”

23 Coinega Pita loheloheyaedi 'ibwauwediya, ma hadaina 'oina sihetaumana.

Gona 'i'adaleya ma sitoholowa, ta Pita ba'idanao sitauya, ma tupwadi 'iyadiyao Yopa 'oinega ba'idadiyao wete sitauya.
24 Sitautauya ma hali sabwelo sihapwesa Sisaliya. Ma nage 'oina Konilio 'ina susuwao ma 'iyanao 'ibwau hegogonedima, ta 'ina hada siyamwayamwa.

25 Coinega Pita 'ilatuma hadai, ma Konilio 'ihapwesa Pita matana 'ibe'u suluwa ma 'i'etuluha.

26 Ma Pita Konilio 'igihetoholoya ma 'igwaeya, “Cutoholo. Taugu loheya tuwa gide 'owa.”

27 Coinega Pita ma Konilio ba'idana sihehegwaegwae ta siluhuwa hadai, ma Pita boda hada 'alona 'i'itediya, 28 ma 'ihegwaediya, “Comi geya Yudiya, tauma meYudiya 'ama loina wasanasanapu 'abehega geya 'ada bo'enegomi, wete geya ba'idamao tada he'iya'iyagu. Ma hesi Yehoba 'enomata'ite'itega 'i'itegauwa ma gesowana 'aigeda tomota ya'ahwa galagalae. 29 Coinega tutaina Konilio 'ibwauwegauma geya yalogwahata, ma hesi yatagwalegau ma yatauya pwaima. Ma to'aha weyahina 'ubwauwegauma?”

30 Ta Konilio 'igwaeya, “Bewa weyahina, sabwelo 'etoi sigumwala 'oina lahilahiya, gidemusa bewa 'ana tuta 'ahwanoi Yehoba 'oina, ma 'aigeda loheya ya'iteya mataguwa 'itotoholo, ma'ana 'ale'o 'asilalaina. 31 Ma 'ihegwaegau, 'igwaeya, 'Konilio, Yehoba 'ino 'ahwanoi 'ihesagoha pwaiya ma wete 'ino lema wewelohe 'oidiya 'inuwatuhu yahiya. 32 Coinega 'ino hewaliyao 'uhetunedi Yopa 'oina ma Saimoni sibwauweyama, tauna sihesaniyeya Pita, ma hali Saimoni 'ina hada, Yopa 'oina gadowa, 'imiyamiya, ma hali Saimoniina 'ina paihowa hebai 'wapidiyega tobwatobwa 'ipaipaihowadi.’ 33 Ma yalomwayamwayau ta 'igu hewahewaliyedi yahetunediwa ta sibwauwegoma, ma 'utagwalegowa 'utauyama, ta yauwedo. Coinega bewa tuwa mabwaiyama Yehoba matana 'adeli 'autama ma to'aha Badaina 'iloinegowa 'uhegwaemai ma 'ahesagohe.”

Pita 'ina gwae Konilio ma'ina bodao 'oidiya

34 Ta Pita 'ihegwaediya 'igwae, “Moisa! Bewa nuwagu 'isabwalena 'abehega tomota mabwaiyadi Yehoba matana mahemahetena, ma geya meYudiyamo 'ihelauwedi, 35 ma hesi hali tupwa ma hali tupwa tomoteninao 'eguma sihe'asisiye ma simumuga dumwalu, 'iyaliyaya weyahidi. 36 Ma To'abihetena Yesu tauna mabwaiyada 'ida Bada, ta Yehoba 'ina wasa bwebwe'ana 'i'ebwaeya Yesuina 'oina, tauma meIsileli 'ima 'ebe yaliyaya weyahina. Ma 'omi wasaina wasanasanapu, 37 weyahina Yoni wasaina 'ihegaineya Galili 'oina tutaina 'iloguguya, ma tomota 'igihe babitaisowediya, ma muliyega Yesu wasaina 'i'elelewaneya Yudiya tupwanao mabwaiyana 'oidiya. 38 Wasaina 'abehega Yehoba Yesu gwama Nasaleta 'igihe waiwaiyeya Yaluyaluwa Tabuna 'oinega, ma 'isakowasi ma tomota 'ilemelemedi, ta 'eguma taiyawedi Tomudulele* 'igihe lohalediya Yesu 'i'abihe bwebwe'anedi, weyahina Yehoba 'ina waiwai 'oina 'imiyamiya. 39 Ma tauma Yesu 'ana tohepwailao, weyahina 'ina paihowa 'a'itediya Yudiya tupwanao mabwaiyadi 'oidiya, ma wete Yelusalema 'oina, ta 'ana 'ebelolagu 'aiwe 'oina situtu hepa'ineya ma 'i'amasa, 40 ma sabwelo hetoina 'oina Yehoba 'i'abihetoholo hileya ma 'igihelatuheya, 41 ma geya tomota mabwaiyadi 'oidiya, beno tuwa tauma Yehoba 'ihesinuwemaiya 'ana tohepwailao tauma matamega 'a'iteya, 'a'ai'ai ta 'anumanuma Yesuina ba'idamai.

42 Ma 'iloinemaiya ma tomota 'oidiya 'aloguguya 'abehega Yehoba Yesu 'ihesinuweya ta 'abehega tuta 'ana 'ebelolagu 'oina tauna loina 'ida paihowa tomota taudi si'amasa weyahidi ma wete tauda mayawasida weyahida.”

43 “Palopitao wete mwalona sihepwaila nugeteya 'abehega 'eguma taiyawedi Yesu 'oina sihemisa, nata 'idi puiyao Yehoba 'inuwasamudi Yesu tauna saninega.”

Yaluyaluwa Tabuna 'isuluma taudi geya meYudiya 'oidiya

44 Pita 'abwa 'igwaegwae ma Yaluyaluwa Tabuna 'isuluma taudi sihenono 'oidiya, 45 ta taudi hali 'enana ma hali 'enana 'oidiyega sigwaegwae ta Yehoba sihehepwatuwe. Ma hesi meYudiya taudi Yesu 'ana tohemisaedi Pita ba'idanao Yopa 'oinega sitauyama, sinuwa pwanopwanowa weyahina si'iteya Yehoba tauna Yaluyaluwa Tabuna 'i'ebwaeya tomiya ganamuli*, taudi geya meYudiya 'oidiya.

Ma Pita 'ihegwaediya, 'igwae,
47 “Ciyagwao, wa'ita Yaluyaluwa Tabuna si'ewa pwaiya, gidemusa mwalo tauda. Coinega geya sowasowahina 'idi babitaiso we'ahega ta'etobode 'awa?” 48 Ta Pitaina 'iloina ma To'abihetena Yesu saninega sibabitaiso. Muliyega tomotaedi Pita si'ahwanoiyeya ma sabwelo hisa wete ba'idadiu simiyamiya, ta 'itagwala.

Copyright information for `BDD