Acts 4

Pita ma Yoni 'idi yatala

Ma 'abwa tuwa sigwaegwae boda 'oidiya, ma topwaoliyao ma Hada He'asisi 'ana tuilala madoudi, ma wete Sadusiyao* sinaoma, ma'idi gamwasowala weyahina Pita ma Yoni bodao sihe'itediya 'abehega Yesu 'amasega 'itoholo hila. Coinega si'abiyahidiya ma deliya silagu luguhediya ma 'abehega gona 'i'adale ma 'idi yatala sida paihowa, weyahina 'iboi pwaiya. Ta hesi 'idi loguguya bodaedi sihesagoha pwaidiya, ma tupwana baibaiwadi sihemisaediya, 'oinega tohemisaowedi mabwaiyadi loheloheya 'adi hasihasila gidemusa paibi tausani.

Gona 'i'adaleya, ta 'idi toloinao ta 'idi babadao ma loina 'ana tohe'itao, ma wete Anasa, tauna Topwaoli Madouna ma'ina susuwao ta ma'ina bodao, beno Kaiyapa ma Yoni ma Alekisana, taudi Yelusalema 'oina sideli 'autama.

Coinega Pita ma Yoni gamwagamwanidiya sihetoholodiya, ma sihesilalediya, sigwae, “Cimi paihowa bewa taiya 'ina waiwaiyega, nuwana taiya saninega wapaihoweya?”

Ma Pita Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwaiyega 'ihegwaediya, 'igwae, “Cima toloinao ma babadao he, nuwana 'ima yatala bewa lamuna weyahina tolopegoi 'a'abiheteya, ma 'abehega togidega 'a'abihe bwebwe'ana 'eseya? 10 Coinega nuwanuwama 'omi ma meIsileli mabwaiyami wada sanapu 'abehega loheya bewa matamiya 'itohotoholo 'ina bwebwe'ana Yesu Keliso 'oinega, tauna gwama Nasaleta, kelose 'oina walohe'amasiya, ma Yehoba 'i'abihetoholo hileya. 11 Yesuina gide logidi, ma to'abi hada 'omi logidiina walogwahateya, ma hesi tuta bewa 'ihelogidi nugeta ma logidi mabwaiyadi 'iloinaedi. 12 Ta geya 'eta taiya wete sowasowahina ma 'ilemegita. Beno tuwa Yesu. Ma geya 'aigeda wete sani bale'uwa 'imiyamiya ma 'oinega lemaina taloba.”

13 Ma toloinaowedi si'iteya Pita ma Yoni 'idi 'atepatu, ma sisanapuya 'abehega taudi tuwa tomiya 'asa, ma 'ebe se'ulu madouna 'oidiya geya siluhuluhu, 'oinega nuwadi sihepwanopwanowa ma sinuwatuhuya 'abehega mwalo Yesu ba'idadiu simiyamiya. 14 Ta wete topeuina 'ibwebwe'ana pwaiya si'iteya deidiya 'itohotoholo, 'oinega geya wete 'idi 'ebe gwaemo. 15 Ta sihewasaediya ma silatuwa ma 'abehega siboidimo hadai sida loina, 'oinega Pita ma Yoni sihapwesa, ta toloinaowedi siloina, 16 ma sigwaeya, “Togidega tada loina 'esa loheloheya 'eluwaedi weyahidi, weyahina Yelusalema 'ana tomiyanao mabwaiyadi sisanapudiya 'abehega 'ila'ilala madouna sipaihowa pwaiya, ma geya sowasowahida tauhale. 17 Benomo tada toho ma tetela bewa tada 'ausi, ma sahena 'ilelelelewana boda mabwaiyadi 'oidiya, 'oinega tada loina pa'ala 'oidiya ma sahena wete Yesu sanina tomota 'oidiya sihehewasae.”

18 Coinega sibwauwedima ma siluhu hila 'oidiya, ma siloinedi ma sahena wete Yesu sanina sigwaegwaene, bo sihehe'itae tomota 'oidiya.

19 Ta Pita ma Yoni 'idi loina sihemaiseya, sigwae, “Togidega 'ilobwaineya ma Yehoba matana tauna 'ina gwae 'amuliya, bo nuwana 'omi tuwa 'imi gwae 'ada muliya? Bewa weyahina wanuwanuwa. 20 Ma tauma hesi geya sowasowahima ma 'ima gwae 'alolagu ginauledi 'a'itediya ma 'ahesagohediya weyahidi.”

21 Coinega siheliyediya ma muliyetega silihasidiya. Geya 'idi pui 'eta silobaloba ma weyahina maisa mwauna sida 'ebwaedi, ma hesi boda mabwaiyadi Yehoba sihepwatuweya. 22 Weyahina topeuina 'ana bolime poti ma tupwana, ma si'abihe bwebwe'ana pwaiya. Coinega toloinao boda simatautediya, ta geya 'eta to'aha sipaihowa Pita ma Yoni 'oidiya.

23 Coinega Pita ma Yoni sihapwesa ma 'iyadiyao 'oidiya sitauya ma topwaoli madoudi ma babadao 'idi gwae sihepwailediya. 24 Ta 'iyadiyao sihesagoheya mabwaiyana, 'oinega Yehoba 'oina sigwae mahemahetena sigwaeya, “Cima Bada yo, 'owa galewa ta bale'u ta hola ta ginaula mabwaiyadi 'alodiya simiyamiya 'uhemasalahediya, 25 'oinega 'ino hewali, tauna tubuma Debida, Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwai 'oinega 'ino gwae 'ihepwaila latuwa, 'igwaeya,

'To'aha lamuna 'ebeloina baibaiwadi silolo'alehe, ta wete sinuwanuwatuhu bwagabwaga?
26 Coinega mebale'u 'idi kiniyao ma toloinao sideli 'autama ma si'atu'atububuwa sabi lo'aleha Yehoba ta 'ina Keliso 'oidiya.’
27 “Moisa gogo bewa 'alona si'eto'autama ma Yesu si'aleha, tauna 'ino hewali dumwaluna ma hesihesinuwaina, taudi to'alehaowedi beno Helodi*, ma Ponitio Pailato, ma meYudiya ma wete taudi geya meYudiya, 28 ma sipaihoweya to'aha gide 'owa 'ino nuwatuhu mwalo 'uloinaeya. 29 Bada yo, 'u'ita 'idi heliya tauma 'ino topaihowao 'oima, ma hesi 'uda 'abi hewaiwaiyemai ma ma'ima 'atepatu 'ino gwae 'ada hepwaile latuhe. 30 Ta wete 'ino waiwaiyega tolohalao 'uda 'abihe bwebwe'anedi, ma 'ila'ilalao ma hedehedede 'uda gihelatuhedi, 'ino hewali hesihesinuwaina, sanina Yesu 'oinega.”

31 Cidi 'ahwanoi bewa silosalohiya, ma hadaina 'oina simiyamiya 'ilonihuwa, ma mabwaiyadi Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwai 'oinega si'atepatu, ma Yehoba 'ina gwae sigwae latuheya.

Cidi tobwatobwa siheguyaiyediya 'aigeda 'aigeda 'oidiya

32 Bodaedi Yesu sihemisaeya, ta 'idi nuwatuhu mabwaiyana mahemahetena, ma geya sida 'enuwaha, ma hesi 'idi tobwatobwa mabwaiyadi sitagwalediya boda mabwaiyadi 'idi paihowa weyahidi. 33 Ta wete Bada Yesu 'ana tohepwailaowedi sihewaiwai hedada 'ina toholo hila 'ana hepwaila weyahina, ma mabwaiyadi sihehelau hiledi mahemahetena. 34 Ma wete mabwaiyadi ma'adi, ma ma'adi 'wama, weyahina taudi towasawasao 'idi bale'u ma 'idi hadao sihegimwane pwaidiya, 35 ta 'adi maisao mabwaiyana si'ewedima ma si'ebwaediya Yesu 'ana tohepwailao 'oidiya, ma taudi siheguyaiya taiyewedi simiya mwau 'oidiya.

36 Towasawasa 'aigeda 'oidiyega, sanina Yosepa, ma sanina hauhauna tohepwailaowedi si'ebwaeya Banaba, beno 'ana sanapu “To'abihe 'atepatu,” tauna gwama Saipilosi, ma Libai* 'ina susu 'aigeda, 37 ma tauna 'ina tanoha 'ihegimwaneyeya, ta maneina 'i'eweyama ta 'i'ebwaeya Yesu 'ana tohepwailao 'oidiya.

Copyright information for `BDD