Acts 5

Ananaiyasi ma Sapaila

Loheya 'aigeda wete mamwanena 'idi tanoha sihegimwaneyeya, maneina si'eweyama. Loheyaina sanina Ananaiyasi ma mwanena Sapaila. Siteluwaedi sitalamwa ma tupwana mane sidahweya, ta 'ana tupwamo Ananaiyasi 'i'eweyama tohepwailaowedi 'oidiya. Pita 'ihegwaeya, 'igwae, “Ananaiyasi to'aha weyahina Seitani nuwau 'i'eweya ma tanoha 'ana maisa tupwana 'udahweya? Beno 'ino 'abo Yaluyaluwa Tabuna 'oina. Mwalo geya 'uhegimwaneye, tanohaina 'owa 'ino 'ebeloina, ma wete tutaina 'uhegimwaneyeya, maneina 'owa 'ino 'ebeloina. Ma to'aha weyahina 'ateuwa 'unuwanuwatuhu ma maneina weyahina 'u'abowa? Cino 'abo bewa geya tomota 'oima, ma hesi Yehoba 'oina.”

Pita 'ina gwae bewa Ananaiyasi 'ihesagoheya ma 'ibe'uwa ta 'i'amasa, 'oinega tomota mabwaiyadi tetelina sihesagoheya ma si'ateyohowa madouna. Ta tupwadi hewahewali sinaoma ma to'amasina 'ale'owega siwaduya ma si'ahala latuheya ma sigaliheya.

Ma mwanena geya 'isanapu. Eema mulina 'iluhuwa hadai, ma Pita 'ihesilaleya, 'igwae, “Sapaila, 'imi tanohaina wagimwaneyeya, hisa 'ana maisaina wa'eweya? Gide mwaneu 'ihegwaemaiya 'awa?”

Ma Sapailaina 'igwae, “Cehe, gidemusa.”

Coinega Pita 'igwae, “Togidega ma wateluwa watagwala ma watoho ta 'abehega Bada Yaluyaluwana wa'abowe? Cuhesagohe, mwaneu 'ana togalihao siluhuluhuma ma 'i'iunamo si'ahala latuhego wete.”

10 Ma Sapailaina 'ibe'uwa mwayamwayauwa Pita 'aena, ma 'i'amasa wete. Ta hewahewaliyedi siluhuma, ma si'iteya 'i'amasa pwaiya, ta si'ahala latuheya ma sigaliheya, mwanena deina.

11 Ta tohekalesiyao mabwaiyadi simatauta madouna, ma taiyawedi wasaina sihesagoheya wete si'ateyohowa.

Hedehedede baibaiwana sipaihowediya

12 Ma wete boda gamwagamwanidiya Yesu 'ana tohepwailaowedi hedehedede ma ginaula 'ebehenainaida baibaiwadi sipaihowediya. Ma mabwaiyadi 'idi 'ebe deli'auta Hada He'asisi papena, tauna sibwauweya Solomoni 'ina biliupa.

13 Ma boda baibaiwadi 'idi matautega geya siluhuluhu tohemisaowedi 'oidiya, ma tomota mabwaiyadi tohekalesiyao sihe'asisiyediya madouna, 14 ma baibaiwa hedada sihemisa, ma 'oinega silugu Bada 'ina bodao 'oidiya, meloheyadi ma wete mewahinedi. 15 Ma wete tolohalao sitoedima ma'ebe'enoidi ma silagudiya Pita 'ina 'ebetauyao 'oidiya, ma 'abehega Pita loguloguna 'ida 'abihe bwebwe'anedi. 16 Wete gogowedi Yelusalema deina 'adi tomiyao sideli 'autama, ma 'idi tolohalao ma taiyewedi welabana yaluyaluwadi nuwana hali yaluyaluwa galadi si'abihe lohalediya si'ewedima ta mabwaiyadi si'abihe bwebwe'anediya.

Yesu 'ana tohepwailao deliya silagudiya

17 Ma topwaoliyao 'idi bada madouna ma Sadusi* 'idi boda ba'idanao sigamwasowala ma sihe'ipi'ipiyediya, 18 'oinega sitoholo ma Yesu 'ana tohepwailaowedi si'abiyahidi, ma deliya silagudiya.

19 Ma nihuwanega Bada 'ina anelose 'aigeda deli 'ana gudu 'iso'eya, ma 'itoe hapwesediya, 20 ma 'ihegwaediya, 'igwae, “Watauya Hada He'asisi 'oina, ma nobwa watoholo ma tomota 'oidiya gwaeyedi yawasi bwebwe'ana weyahina waguguya.”

21 Coinega aneloseina 'ina gwae sihesagoheya ma gona 'i'adaleya, ta Hada He'asisi 'oina siluhuwa, ma boda sihe'itediya. Coinega wete Topwaoli Madouna ma 'ina bodao si'eto 'autama, ma meIsileli 'idi babadao ma 'adi toloinao mabwaiyadi sibwauwedima ta 'idi hewaliyao tupwadi deliya sihewasaedi ma 'abehega Yesu 'ana tohepwailao si'ewedima ma sida yatala matadiya. 22 Ta sitauya ma deli hagalinamo si'iteya, ma sihilama, 23 ma sigwae, “Deli guduguduina ma pa'alina 'a'iteya, ta 'ana tolomatayahinao 'ahwa'eda 'oidiya sitotoholo wete, ma tutaina 'ahwa'eda 'aso'eya 'alona gaugaulinamo.”

24 Ma Hada He'asisi 'ana to'itayahi madouna, ma topwaoliyao madoudi wasa bewa sihesagoheya ma si'ateyohowa madouna, to'aha 'i'iunamo ma 'ilatu weyahina.

25 Ma 'aigeda loheya 'oidiya 'inaoma ma 'ihegwaediya, 'igwae, “Loheloheyaedi deliya walagulagudiya, Hada He'asisi 'alona sitotoholo, ma sihehe'ita tomota 'oidiya.”

26 Ta Hada He'asisi 'ana to'itayahi ma 'ina topaihowao sihapwesa, ma tohepwailaowedi si'abiyahidiya ma hohobigega si'ewedima, weyahina simatauta boda 'oidiya, ta geya nuwadi ma boda sigamwasowala 'oidiya, tabu ta da'uleyega si'etutuwedi.

27 Coinega ma wahi bigega si'ewedima ma toloinaedi matadiya sihetoholodiya. Ma Topwaoli Madouna 'ihesilalediya, 28 'igwae, “Mwalo 'oimiya 'aloina pa'ala 'abehega gesowana Yesu saninega wahehe'ita tomota 'oidiya, ma togidega ta 'oinega Yelusalema mabwaiyana 'alona Tomota wahehe'ita Yesu weyahina, 'abehega tauma 'ima loinega silohe'amasiya?”

29 Ta Pita ma tohepwailaowedi sigwaeya, “Cilobwaineya ma Yehoba 'ina gwae 'ahematamatane, ma geya'abwa tomota 'idi gwae. 30 Moisa, 'omi Yesu 'aiwe 'oina watutu hepa'ineya ta 'ana siga 'i'amasa, ma tubudao 'idi Yehoba Yesu 'i'abihetoholo hileya, 31 ma 'i'abilagasiya tauna 'ina 'ebeulega 'abehega tauna To'abihetena ma Tohanugeta, ma wete tauna To'abihenuwabui meIsileli tauda weyahida, ma 'oinega 'ida puiyao 'inuwasamudi. 32 Coinega tauma ginaulaedi bewa weyahidi 'ahehepwaila, ma Yaluyaluwa Tabuna tohepwaila wete, tauna Yehoba 'i'ebwaeya 'ana tohematamatanao 'oidiya.”

Gameliyela 'ina gwae

33 Ta toloinao Yesu 'ana tohepwailao 'idi gwae bewa gidemusa sihesagoheya, ma sigamwasowala moisa, ma nuwanuwadi ma silohe'amasidi. 34 Ta 'aigeda 'oidiyega, sanina Gameliyela, tauna Palisi*, ma loina 'ana tohe'ita, ta ma'ana he'asisi tomota baibaiwadi 'oidiya, 'itoholo ma 'iloina ma 'abehega Yesu 'ana tohepwailaowedi sitoe hapwesedi tuta to'uto'upanamo weyahina. 35 Ta muliyetega toloinaowedi 'ihegwaediya, 'igwae, “MeIsileli he, wa'itayahigomi ma sahena waloiloina pa'ala loheloheya nage weyahidi. 36 Wanuwatuhuyahi tuta mwalo Tudasi 'ihapwesa 'abehega tauna hali tohanugeta 'aigeda, ma loheloheya 'adi baibaiwa gide powa handeledi siluhu 'ina boda 'oina, ma hesi gabemani Tudasiina silohe'amasiya, ma 'ana tomuliyao sisawaleya, ta 'idi boda 'isawala.

37 “Ma Tudasi muliyetega, tutaina tomota mabwaiyadi sihasilidiya 'oina, 'aigeda gwama Galili 'ihapwesa, sanina Yudasa, ta tupwadi loheloheya 'ilisidima ma simuliyeya, ta 'aleha 'oina 'i'amasa, ta 'ana tomuliyao sisawaleya.

38 “Tuta bewa yahegwaegomi 'abehega sahena to'aha waloiloinae loheloheya nage weyahidi. Ceguma 'adi loina nuwana 'idi paihowa bewa tomota 'oidiyega 'ihapwesama, 'abwa siwe'a, 39 ma hesi 'eguma 'adi loina Yehoba 'oinega 'ilatuma, geya sowasowahina ma wa'abihe lolagudi, weyahina 'eguma gidemusa, Yehoba walolo'alehe.”

40 Coinega Gameliyela 'ina loina simuliyeya, ma tohepwailao wete sibwau hiledima 'oidiya, ma sisapidiya, ta sigwae, “Geya sowana wete Yesu sanina wagwaegwaene tomota 'oidiya.”

41 Ma silihasidiya ma sihapwesa, ma sitauya taudi 'idi boda 'oidiya ma'idi yaliyaya, weyahina sowasowahidi ma muyaedi silobadi Yesu sanina weyahina. 42 Ma sabwelo 'aigeda 'aigeda 'oidiya sihehe'ita ma siguguya Hada He'asisi 'alona, ta wete tomota 'idi hadao 'oidiya, 'abehega Yesu tauna To'abihetenaina.

Copyright information for `BDD