Galatians 4

Coinega wanuwatuhuyahi 'eguma taiya 'ina tuta gwama 'oina ma tamana 'ina 'ebeloina 'i'ebwaeya, gwamaina geya'abwa 'ihehetoloina, ma hesi 'ihetopaihowa, ma 'oinega tohe'itao 'enadi 'ida 'ihematamatana nugetedi, ee 'ana siga to tuta tamana 'itagwale ee natuna 'ihetoloina.

Tauda gidemusa, weyahina mwalo 'ida 'ebe hemisao nugenugetaidi weyahidi tapaipaihowa, ma muliyetega Yehoba natuna 'ina tuta bwebwe'ana 'ilobeya, eeta natuna 'ihewaseyama, ta sinana 'ihenatuneya ta 'iheloheya masiha 'oima, beno tauma Mosese 'ina loinao sipaipaimai, ma 'oidiyega 'ilihasimai, ma 'omi wete 'ilihasigomi, ma Yehoba mabwaiyada 'i'ahwa natunegita. Coinega wete Yehoba Natuna Yaluyaluwana 'ateda 'ilaguya ma Yehobaina 'i'ahwa tamaneya 'igwae, “Tamagu!” Moisa, 'omi geya 'abehega 'ina topaihowamo, ma hesi natunao, 'oinega 'abwa 'ina tobwatobwa 'i'ebwaegomi, gidemusa 'ina gwae hemisa.

MeGaletiyaedi Paulo nuwanuwana

Comi mwalo Yehoba geya wasanapu, ta 'imi 'ebe hemisao taudi gidemusa Yehoba 'abo'abodi. Ma bewa tuwa Yehoba wasanapuya, nuwana tagwae Yehoba 'isanapugomiya. Coinega to'aha weyahina Yehobaina walogwahateya ma wanuwahila 'imi 'ebe hemisaowedi belubeluidi 'oidiya, ta nuwanuwami weyahidi wapaihowa hila. 10 Coinega wapaipaihowa hemisa miyamiyaina weyahina, tupwana sabwelo bo wai'ena, bo bolime, bo hali tuta ma hali tuta weyahidi 'idi paihowao wapaipaihowadi. 11 Bewa weyahina ya'ateyohowa, nata gide 'igu paihowaedi 'oimiya waheginaula besobesowedi.

12 Tasigwao, 'ami boda 'oina yaluhu pwaiya eeta taugu gidemusa 'omi, 'oinega 'ilobwainegomiya ma wamumuga gide taugu. Geya 'eta gala 'oiguwa wapaihowa. 13 Ma wanuwatuhuyahi 'abehega mwalo yatauya nugetawa 'oimiya ma'igu lohala, ma tuwa tetela bwebwe'ana yaloguguyaeya 'oimiya. 14 Ma geya walososomanegauwa wahigu 'ina we'a weyahina, ma hesi watagwalegomiya 'oiguwa ma watoegauwa gidemusa Yehoba 'ina anelose 'aigeda, nuwana gide Yesu Keliso.

15 Eeta wa'ahwa 'iyaguwegauwa moisa, ma 'eguma sawasawahina matamiyega wada 'iwayahuledi ma wa'ebwaegau, matagu hogahogadi 'adi miyalae. Ma bewa tuwa togidega 'ida 'ahwa 'iya'iyaguina? 16 Cana 'ita walo'aleha pwaigauwa weyahina hepwaila moisa ya'ebwaegomiya.

17 Cimi nuwabui lamuna 'imi tohe'itao hauhaudi bo'i sipaipaihowa waiwai weyahimi, ma hesi si'abo'abowegomi. Taudi nuwanuwadi ma 'igu loina walogwahatedi ta 'idi loina nuwami si'ewa.

18 Cigu loina bewa 'eguma taugu mahetemiu tamiyamiya, bo 'eguma bwaga yamiya 'oimiyega, loinaina 'aigeda tuwa, beno 'ilobwainegomiya ma wahetapewa waiwai paihowa 'ausala weyahina.

19 Natugwao, tuta mabwaiyana 'imi 'italohihila weyahidi 'ategu 'imuyamuya, eema 'ana siga Keliso 'oimiya 'ilatu hila, ma 'atemiya 'ida miya, ma 'oinega 'agu lotohona 'ida bwebwe'ana hila.

20 Ceguma 'omi mahetegwao tamiya, ma 'oinega wanuwabui ma 'agu lotohona 'ibwebwe'ana, ma hesi yanuwanuwatuhu madouna 'imi pui weyahina.

Hega ma Sela tetelidi

21 Comi nuwanuwami ma Mosese 'ina loinao wamuliyedi, ma hesi soladiya 'adi nuwasabwalena geya wasanapu. 22 Wanuwatuhuyahi Ebalahamo tetelina leleleleina, beno natunao meloheyadi 'eluwa, 'aigeda 'ina 'ali'e mewahinena 'oinega, ma heluwena mwanena moisa 'oinega. 23 Cina 'ali'eina sanina Hega, ta mwanena Sela, ma Hega 'ina gamwa mumuga bale'u 'oinega, ta Sela 'ina gamwa Yehoba 'ina gwae hemisa 'oinega, eeta Selaina natuna sanina Aisake. Ma hesi Hega natuna sanina Isimeli. 24 Ta wahiwahineyedi tetelidi 'oinega 'ebe'ita taloba bewa: Hega natunao 'ihenatunediya topaihowa paipaidi, 25 ta 'idi 'asa Alebiya 'alona, 'oya 'aigeda, sanina Sainai, ta Sainai 'ana sanapu 'abehega gide taudi meYelusalema sauga bewa, weyahina taudi paipaidi Mosese 'ina loinao 'oidiyega.

26 Ma hesi tauda geya paipaida, eeta 'ida 'asa Yelusalema galewa, gide sinadai 'ihenatunegita Yehoba 'ina gwae hemisa 'oinega. 27 Ginaula bewa weyahina Buki He'asisi 'oina sileleya 'igwaeya:

“Wahine 'owa 'aga'agalaiu 'uyaliyaya. Mwalo geya 'uda gamwa ma nata hesi 'uhenatuna, ma wete 'uyaliyaya madouna natumwao baibaiwa hedada weyahidi, ma hesi wahineina mamwanena simiyamiya manatudiyao, ta geya baibaiwadi.”
28 Ciyagwao, tauda Yehoba 'ina gwae hemisa weyahina 'ihenatunegita, Aisake gidemusa, weyahina Aisake sinana me'aga'agalina, ta muliyetega Yehoba 'ina gwae hemisa weyahina ta 'ihenatuna.

29 Ta Isimeli Aisake 'ilo'aleheya. Cebe'ita bewa, tauna mumuga bale'u 'oinega 'itoleya 'ilo'aleheya tauna gwae hemisa 'oinega 'itoleya. Mwalo taudi siteluwaedi gidemusa, eeta nige wete gidemusa tomota 'iyadiyao simumuga 'esedi.

30 Ma Buki He'asisi 'alona loina leleleleina 'igwaeya,

“Cali'eina manatuna 'upa'i latuhedi. Geya'abwa 'ali'e natuna ma natuu moisa siloiloina mahemahetena.
Ma hesi Aisakemo 'ebeloina 'i'ewa.”
31 Tauda geya Isimeli gidemusa, weyahina topaihowa paipaina natuna, ma tauda Aisake gidemusa eeta tamiya bwebwe'ana.

Copyright information for `BDD