John 1

Gwae Ciheloheya

Tuta 'ebe hegaina hauhau 'oina Gwae huhuna 'imiyamiya. Huhunaina tuwa Tauna Keliso. Tauna Yehoba ba'idana, eeta tauna tuwa Yehobaina. Weyahina 'ebe hegaina hauhau 'oina Gwae huhunaina Yehoba ba'idana simiyamiya. Ma Gwae huhunaina tauna ginaula mabwaiyana 'ipaihowediya ma wete ginaula mabwaiyadi 'ihemasalahediya Yehoba ba'idana, ta geya 'eta wete tohemasalaha. Gwae huhunaina mayawasina moisa, 'oinega 'asilala 'i'eweyama ta 'i'abi latuheyama tomiya bale'u mabwaiyada 'oida. Ma 'oinega 'asilalaina guguyou 'oina 'isae haneya ma guguyouina geya 'ina waiwaimo. Casilalaina geya wete 'ina 'ebe lolagumo.

Eeta Yehoba loheya 'aigeda 'ihesumaneya, sanina Yoni, Tauna tomota 'oidiya 'inaoma ma 'abehega 'asilalaina weyahina 'ida hepwaile ma 'oinega 'abehega tomota baibaiwadi sihesagohe ma 'idi hemisa silagu 'asilalaina 'oina. Tauna Yoniina geya 'asilalaina, ma hesi 'asilalaina 'ana to'etala hepwahepwaila. Ma 'asilalaina 'asilala moisa. Gogo gabulena mabwaiyada 'oida 'ihe'asilala.

10 Tauna 'itauya pwaima gogo gabulena 'oina, ma gogo gabulena 'imiyamiya, ma tauna tuwa gogo gabulena 'ana tohemasalaha, ma gogo gabulena 'ana tomiyaedi geya sisanapu to loheya. 11 Ma saugaina wete 'iboi 'inaoma 'ina bodao 'oidiya, ma wete taudi silogwahateya. 12 Ma hesi boda tupwadimo 'ina gwae sihesagoheya ta sihemisaeya 'abehega tauna tuwa To'abihetenaina. Coinega bodaedi 'oidiya 'itagwala 'abehega Yehoba natunao. 13 Bodaedi taudi tagwae sili'uhila. Ma li'uhilaina geya 'abehega loheloheya bweyahidi nuwana 'idi nuwatuhu 'oinega. Ma hesi li'uhilaina Yehoba 'oinega.

14 Ma Gwae huhuna 'iheloheya, ma bewa tuwa mahetedai tamiyamiya. Ma 'ina wasawasa madou hedadena 'i'abi hemaedaneya 'oima ta 'a'iteya, 'oinega 'asanapuya 'abehega tauna tuwa Yehoba natuna moisa, ma wete tauna tohelau moisa, wete mumugana mabwaiyana bwebwe'ana.

15 Mwalo Yoni Yesu 'ihepwaileya 'enana madouna 'oinega 'igwae, “Loheyainaina bewa tauna weyahina yahehewasa, tutaina yagwaeya, ‘Loheya 'aigeda muliguwega 'itautauyama, sanina madou hedadena 'abwa taugu. Weyahina taugu 'abwa geya yali'u ma tauna 'imiyamiya.’

16 “Tauna tohelau ma to'ebwaya moisa, weyahina 'ina helauina 'oinega mabwaiyada 'ilohemahegita. 17 Yehoba 'ina loina Mosese* 'oinega silatuwa. Ma hesi helau moisa ma mumuga bwebwe'adi Yesu Keliso 'oinega silatuma. 18 Yehoba 'ana 'ita geya 'eta taiya 'ida 'iteya, ma hesi natuna moisa 'iboi 'isanasanapu Tamana 'ana 'ita. Weyahina tauna Tamana deina 'imiyamiya, 'oinega tauna Tamana 'ana 'ita 'ihe'itegita.”

Yoni tauna to loheya?

19 Tuta beno 'oidiya, meYudiya 'idi tohanugetao topwaoli* tupwadi ma Libai* tupwana 'ina bodao 'oidiyega sihesumanedima Yelusalema 'oinega Yoni sabi hesilalaina 'abehega tauna to loheya. 20 Beno 'oina Yoni geya 'ilowahi'wata 'idi hesilalaina 'oina weyahina, ma hesi 'idi hesilalaina 'ana maisa bwebwe'ana ma maemaedanina 'i'ebwaediya 'igwae, “Taugu geya To'abihetenaina.” 21 Coinega taudi wete sihesilala hileya sigwae, “Hede taiya 'owa? Bo 'abehega 'owa Ilaitiya?” Ma Yoni 'igwaeya, “Taugu geya Ilaitiya*.” Ma taudi wete sihesilala hileya sigwae, “Bo nuwana 'owa 'aigeda wete palopita*, palopitainaina tauna 'ayamwayamwa?” Ma Yoni 'ihegwae hilediya 'igwae, “Geya.”

22 Coinega tohesilalaedi wete sigwae hila, sigwae, “Cowa hede to loheya? Mane hana 'uda hegwaemai ma 'aneyage 'alohihila ma 'ima tohanugetao 'ahegwae bwaibwainidi to'aha gide 'ino hegwaegwae weyahiu.” 23 Ma Yoni 'igwaeya, “Mwalona palopita Aiseya weyahigu 'ihepwaila pwaiya 'igwae,

‘Cabwa nata tobwau 'aigeda yoho 'awawa* 'ilatu ma 'ibwaubwau 'igwae, “Cinapwana 'ina 'eda wahunae ma wa'abi heduhedumwalu.”’”
24 Coinega tohalewasaedi taudi Palisiyedi sihewasaedima sihesilaleya sigwae, “Ceguma 'owa geya To'abihetenaina, bo 'owa geya Ilaitiya, bo 'owa geya palopitaina tauna weyahina 'ayamwayamwana, hede to'aha weyahina 'u'abi'abi hebabitaiso?” 26 Ma Yoni 'idi hesilalaina 'ihemaiseya 'igwae, “Taugu tuwa tomota we'ahega ya'abi'abi hebabitaisodi. Ma loheyaina geya wasanapu bewa tuwa gamwagamwanimiya 'itotoholo. 27 Tauna tuwa muliguwega 'itautauyama, sanina madou hedadena 'abwa taugu. Geya sawasawahigu ma 'ana butu* 'ahenega yalihasi yahule, weyahina tauna loheya madou hedadena.”

28 Ginaula mabwaiyana bewa Bedani 'oina silatuwa, beno Yoni 'ina 'ebe hebabitaiso 'oina, Yolidani hali tupwega.

Yehoba 'ina lami* weyahina

29 Ci'adaleya, Yoni Yesu 'i'iteya 'itautauyama 'oina. Ma Yoni boda 'ihegwaediya 'igwae, “Loheya nage 'itautauyama Yehoba 'ina lami*, tauna 'abwa mebale'u weyahida 'i'amasa, ma 'ida puiyao 'i'ewa yahuledi. 30 Loheyainaina mwalona weyahina yahepwaila nugeta, tutaina yagwaeya 'abehega loheya 'aigeda muliguwega 'itautauyama, tauna sanina madou hedadena 'abwa taugu. Weyahina tauna tonugeta, 'abwa muliyetega yalatuma. 31 Loheyainaina taugu geya yasanapu toho. Beno yasanapuya 'abehega taugu meIsileli 'oimiya yatauyama ma we'aha 'oinega ya'abi'abi hebabitaisogemi. Muliyetega 'abwa 'igu paihowa 'oinega loheyainaina 'omi wasanapu.”

32 Yoni 'ihepwaila latuwa 'igwae, “Yehoba Yaluyaluwana ya'iteya 'ana 'ita gidemusa gabubu galewega 'isuluma Yesu 'oina 'itowa. 33 Mwalo loheyainaina geya yasanapu toho. Ma hesi Yehoba tauna 'ihesumanegauma babitaiso we'ahega yapaipaihowadi, 'ihegwaegauwa 'igwae, ‘Cabwa nata Yaluyaluwagu 'u'ita 'isuluma ma loheyaina 'oina 'itowa, beno tauna 'abwa Yaluyaluwagu 'oinega boda 'i'abi hebabitaisodi.’” 34 Coinega Yoni boda 'ihegwaediya 'igwae, “Loheyainaina moisa mataguwega ya'iteya, ma bewa tuwa weyahina 'oimiya yahehewasa tauna moisa Yehoba natuna.”

Yesu 'ana tomuliyao nugenugetaidi

35 Ci'adaleya hali sabwelo 'oina, Yoni ma'ana tomuliyao siteluwa mahetenao sitotoholo, 36 ma Yesu si'iteya deidiyega 'itautauya. Coinega Yoni 'ana tomuliyaedi 'ihegwaediya 'igwae, “Loheyaina nage Yehoba 'ina lami.”

37 Eema siteluwaedi Yoni 'ina gwae sihesagoheya, 'oinega Yesu simuliyeya. 38 Simulimuliyeya, sitautauya ma Yesuina 'i'ita lohihila, ta 'i'itediya mulinega sitautauyama. Coinega 'ihesilalediya 'igwae, “To'aha nuwanuwami?” Ma taudi sigwae, “Tohe'ita, ta'ehina 'umiyamiya?” 39 Coinega Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Tanaowa ma 'igu 'ebe miya yahe'itegomi.” Sitautauya ma Yesu 'ina 'ebe miyaina si'iteya, beno lahilahi, 'oinega nobwa mahetenao simiya heboiya.

40 Tomuliyaedi siteluwa 'oidiyega 'aigeda sanina Andulu, Saimoni Pita tasina. 41 Anduluina tasinaina Saimoni 'inuwatuhuya, 'oinega 'itauya tasinaina 'ibesa mwayamwayauweya, ma 'ilobeya, ma 'ihegwaeya 'igwae, “Mesaiyaina 'alobeya.” (Mesaiya* 'ana bui Keliso, beno 'ena Gilisi*. Ma 'ana sanapu To'abihetena.) 42 Eeta Anduluina tasina Saimoni 'itoeya ma mahetena sitauya Yesu 'oina. Ma Yesu Saimoniina 'i'ebubuya, 'ihegwaeya, 'igwae, “Cowa saniu Saimoni, tamau Yoni. Bewa tuwa saniu hauhauna yabwauwe Pita.” (Pita 'ana bui beno da'ule.)

Pilipi ma Nataniyela Yesu 'ibwauwediya

43 Gona 'i'adaleya, Yesu nuwanuwana 'itauya Galili. Citauya ma Galili 'oina Pilipi 'ilobeya, 'ibwauweya 'igwae, “Pilipi, 'unaoma 'umuliyegau.” 44 Pilipi 'ina 'asa sanina Bedeseida, beno Andulu ma Pita 'idi 'asa. 45 Muliyetega Pilipi Nataniyela 'ilobeya, ma 'ihegwaeya 'igwae, “Nataniyela, loheyaina sigwaegwaeneya 'alobeya. Tauna mwalona Mosese 'ina buki 'oina weyahina 'ihehegwaegwae. Palopitao 'idi lele 'oidiya wete weyahina sihegwaegwaeneya. Tauna tuwa Yesu, tamana Yosepa, Nasaleta loheyaina.” 46 Ma Nataniyela Pilipi 'ihegwaeya 'igwae, “Geya 'eta to'aha bwebwe'ana Nasaleta 'oinega 'ida latuwa.” Ma hesi Pilipi 'igwaeya, “Tuwa hana 'unaoma, tatauya ma loheyaina 'u'ita.” Coinega siteluwaedi sitauya Yesu 'oina.

47 Sitautauya, ma Yesu Nataniyela 'i'iteya, ma Nataniyelaina weyahina 'ihegwaegwaeya 'igwae, “Loheya nage gwama Isileli* moisa, ma mumugana 'ausalana mabwaiyana.” 48 Nataniyela Yesu 'ihesilaleya 'igwae, “Togidega ta 'usanapugauwa?” Ma Yesu 'igwae, “Nige heneyage ya'ita nugetegowa 'abwa muliyetega Pilipi 'ibwauwegowa, tutaina 'owa damaya* huhuna 'umiyamiya.” 49 Coinega Nataniyela Yesu 'ihegwaeya 'igwae, “Cinapwana, 'owa moisa Yehoba natuna. Ma wete 'owa meIsileli 'ima kini.”

50 Coinega Yesu 'ihegwaeya 'igwae, “Nataniyela, 'abwa hesi 'uhemisaegauwa weyahina yahegwaegowa 'abehega damaya 'oina 'umiyamiya ma ya'itegowa, 'awa? Ma hesi 'uda sanapu 'abehega bewa tuwa 'ebe'ita 'i'iuna 'oiuwa. Ma 'abwa nata tuta sinaonaoma 'oidiya 'abwa ginaula madoudi 'u'itadi.” 51 Ma Yesu wete 'ihegwaediya 'igwae, “Yagwae moisa 'oimiya, 'abwa nata galewa huwehuweina 'u'ita, ma wete Yehoba 'ina aneloseyao 'u'itadi sihanehane ma sisulusuluma taugu Loheyaiguina* 'oiguwa.”

Copyright information for `BDD