John 10

Sipi 'adi gwae hegehegediina

Yesu wete 'ihegwaediya 'igwae, “Yagwae moisa 'oimiya, taiyawedi 'eguma sipi 'adi 'ali 'ana 'ahwa'eda geya 'oinega siluhu, ma sinao hali tupwega siluhu, taudi sanidi toyagaha. Ma hesi taiya 'eguma sipi 'idi 'ahwa'eda moisa 'oinega 'iluhu, tauna sipi 'adi to'itayahina. Weyahina 'idi 'ahwa'edaina 'ana to'itayahina 'ahwa'edaina 'iso'e. Ciso'eya ma sipi 'adi to'itayahinaina 'iluhu ma 'ina sipiyedi 'aigeda 'aigeda sanidi 'oidiyega 'ibwaubwauwedi. Cibwauwedi ma 'enana sihesagohe, ma 'inugetedi, silatulatu 'atamana. Silatu mabwaiyadi ma 'adi to'itayahinaina 'inugenugeta ma taudi simulimuliyaya. Weyahina 'adi toniina 'enana sisanasanapu ma wete simanasameya. Sipiyedi geya sowasowahina ma 'eta taiya hagahagana sihemuli tabubu, ma hesi nata hali loheya 'oidiyega sidena. Weyahina hali loheya 'enadi geya sisanapu ma wete geya simanasamedi.” Yesu gwae hegehegedi bewa 'oidiya 'i'inaneya, ma hesi taudi tuwa geya 'oidiya 'imaedana tohona to'aha weyahina 'ihehegwaegwae.

Yesu tauna sipi 'adi to'itayahina

Coinega Yesu wete 'ihegwae hilediya 'igwae, “Yagwae moisa 'oimiya, taugu sipi 'idi 'ahwa'eda moisa. To'itayahinedi mwalona sinugetama taudi toyagaha, 'oinega 'enadi sipiyedi geya sihesagohedi.” Coinega wete 'ihegwae hilediya 'igwae, “Taugu tuwa bewa sipiyedi 'idi 'ahwa'edaina. Coinega taiyawedi 'omi 'eguma 'oiguwega waluhu, nata bwebwe'ana waloba. Weyahina sauga 'aigeda 'aigeda nata 'oidiya 'oiguwega waluhuluhu ma wete 'oiguwega walatulatu ma modumodu bwebwe'ana 'oidiya wa'ai'ai. 10 Ma hesi toyagaha 'idi paihowa beno nata sitauyama siyagaha ma silohe'amasa, ma wete sipi si'abi hegaladi. Taugu hesiyage yatauyama ma 'oinega 'oiguwega tomota yawasidi bwebwe'ana ma mahamahana siloba.”

11 Coinega wete 'ihegwae hilediya 'igwae, “Taugu moisa sipi 'adi to'itayahina bwebwe'agu, weyahina yawasigu yatagwaleya ma 'abehega 'igu sipi weyahidi ya'amasa. 12 Ma hesiyage taiya 'eguma geya sipi 'adi to'itayahina moisa ma maisamo weyahina 'ipaipaihowa, tutaina 'eguma 'edewa sasasasaina 'i'ita 'itautauyama, nata sipiyedi 'i'ebesinedi ma 'idena. Cabwa hesi 'edewaina sasasasaina 'inaoma ma sipi tupwadi 'ilohe'amasidi ma mabwaiyadi 'ipa'i lelewanedi. 13 Loheyaina bewa gidemusa nata 'idena weyahina tauna tuwa maisamo weyahina 'ipaipaihowa, tauna geya sipiyedi weyahidi 'inuwatuhu.” 14 Coinega wete 'ihegwaediya 'igwae, “Ma taugu hesi sipi 'adi to'itayahina bwebwe'agu, weyahina 'igu sipiyao mabwaiyadi yasanasanapudi ma wete taudi sisanasanapugau. 15 Gidemusa tuwa, Tamagu 'isanasanapugau ma wete taugu Tamagu yasanasanapu. Eema yawasigu yatagwaleya ma 'igu sipi weyahidi ya'amasa. 16 Cigu sipi tupwadi wete simiyamiya taudi tuta bewa 'oina geya 'igu 'ali 'alona simiyamiya. Ma hesi yatohotoho ma sipidiyedi yatoedima, ma 'oinega 'enagu sihesagohe ma 'oiguwa sinaoma ma'iyadiyao siheboda 'aigeda, ma wete 'aneyage 'adi to'itayahina 'aigeda tuwa. 17 Tamaguina tauna 'ihelauwegauwa madouna, weyahina yawasigu yatagwaleya ma ya'amasa 'abwa muliyetega yawasigu ya'ewahila. 18 Cigu 'amasaina geya 'eta taiya 'iloinaegau ma ya'amasa, yaboi tuwa yatagwalegauwa ma ya'amasa. Sowasowahigu yatagwalegau ya'amasa, ma weteyage sowasowahigu yawasigu ya'ewa hila, weyahina Tamagu bewa gide 'ina nuwatuhu ta wete 'ina loina 'oiguwa.”

19 Yesu 'ina gwaeyedi weyahidi meYudiya siboidimo sihe'ohe'ohena madouna, 'oinega 'oidiya wataha 'ilatuwa. 20 Nage 'oina tomota baibaiwa hedade sigwae, “Loheya beno hi'ahi'a 'oina 'imiyamiya, 'oinega 'i'abi'abi heyauyaule. Sahena 'ina gwae wahehesagohedi.” 21 Ma hesiyage tomota tupwadi sigwae, “Ciya, bewa geya gidemusa hi'ahi'a 'ina gwae. Weyahina yaluyaluwa bi'i geya sowasowahina tomata gibugibu bewa gidemusa 'i'abi hebwebwe'ana 'ese.”

MeYudiya Yesu silogwahateya

22 Gogagogai 'ana tuta 'oina guyai 'aigeda Yelusalema 'oina sipaihoweya, beno meYudiya 'idi 'ebe nuwatuhuyahina weyahina beno Hada He'asisi si'abi hemaedana hileya ma sibwa'a he'asisiyane Yehoba 'oina. 23 Guyainaina 'oina Yesu Hada He'asisi 'oina 'iyawala dadana 'aigeda biliupa 'oina. Biliupainaina sibwauweya Kini Solomoni 'ina biliupa. 24 Nage 'oina meYudiya Yesu siha'wabu'wabuya ma sihegwaeya sigwae, “Tuta mabwaiyana 'oidiya 'owa 'ima nuwatuhu 'uhehe lahalahadi. Ma to tuta 'oina 'abwa 'oima 'uhepwaila bwaibwaina, 'owa moisa To'abihetenaina bo geya?”

25 Ma Yesu 'ihegwaediya 'igwae, “Coimiya yahepwaila pwaiya ma geya wahemisaegau. Ma wete paihowaedi Tamagu saninega yapaipaihowadi ta 'oidiyega wete sihepwaila pwaigauwa, 26 ma hesiyage geya wahemisa tohogau, weyahina 'omi geya 'igu sipiyao moisa. 27 Weyahina taugu 'igu sipiyao 'enagu sisanasanapu, ma wete taugu yasanasanapudi eema simulimuliyegau. 28 Ma wete 'igu sipiyedi yawasidi miyamiya hatayana ya'ebwaediya ma 'oinega geya'abwa sigalagala. Ma wete taudi nata geya'abwa 'eta taiya nimaguwega 'i'waye'wayegau. 29 Sipiyedi Tamagu tauna 'i'ebwaegauwa, 'oinega geya 'eta taiya sowasowahina ma Tamagu nimanega 'i'waya. Weyahina tauna ginaula mabwaiyana 'ihemadou sinediya. 30 Taugu ma Tamagu 'aigeda tuwa.”

31 Coinega meYudiyaedi da'ule wete si'ewediya ma 'abehega Yesu si'ahu he'amasi, 32 ma Yesuina 'i'itediya ma 'ihegwaediya 'igwae, “Paihowa bwebwe'adi ma wete baibaiwadi Tamagu 'oinega yapaihowediya 'oimiya ma wa'itediya, ma to paihowa hede weyahina nuwanuwami ma 'abehega da'uleyega walohe'amasigau?”

33 Coinega meYudiyaedi Yesu 'enana sihemaiseya sigwae, “Geya 'abehega 'ino paihowa bwebwe'adi weyahidi 'ahunugo, ma hesiyage 'ino gwae hohopa'ala weyahidi 'ahunugo. Weyahina 'owa tuwa loheya masiha ma 'ugwaeya 'abehega 'owa tuwa Yehobaina.”

34 Coinega Yesu wete 'ihegwae hilediya 'igwae, “Cima loina 'oidiya Buki He'asisi 'oina silele pwaiya Yehoba 'ina gwae 'abehega, ‘Comi tuwa yehobaedi.’ 35 Ma moisa tuwa Yehoba 'ina hepwailaina 'ina Buki He'asisi 'oidiya mabwaiyana geya 'ida 'abowa. Ma bukinaina 'oina 'ihepwaila 'abehega tomotaedi taudi Yehoba 'ina gwae 'i'ebwaediya, ma 'i'ahwa yehobaediya. 36 Coinega to'aha weyahina 'igu gwae wanuwatuhuya 'abehega gwae hohopa'ala tutaina yagwaeya 'abehega taugu Yehoba natuna? Ma hesi wa'ita, taugu 'ihesinuwanegauwa ma 'ihesumanegauma ma yatauyama bale'uwa ma 'ina paihowa yapaipaihowadi. 37 Coinega 'eguma taugu geya Tamagu 'ina paihowa yada paihowediya, sahena wete wahehemisaegau. 38 Ma 'eguma taugu moisa Tamagu 'ina paihowa yapaipaihowadi, ma geya wahemisaegau, tuwa hede paihowaedi wahemisaedi, 'abwa hesi 'igu paihowaedi 'oidiyega wasanapu bwaibwainigau 'abehega taugu moisa Tamagu 'oiguwa 'imiyamiya ma wete taugu Tamagu 'oina yamiyamiya.”

39 Nage 'oina meYudiyaedi wete sitohoya ma 'abehega si'abiyahi, ma hesi nimadiyega 'ilatuwa ma 'itauya. 40 Ci'ebesinediya ma 'ihabala hila Yolidani we'ahina 'oina, beno Yoni 'ina 'ebe hebabitaiso nugenugetana deina, ma 'oina nobwa 'ilo'asa. 41 Nage 'oina boda si'autama 'oina ma siboidimo 'oidiya sihegwaegwaeya sigwae, “Yoni moisa geya 'eta paihowa waiwaina 'ipaihowadi, ma hesiyage 'ina hepwaila loheya bewa weyahina 'ana moisa 'ilatu pwaima, ta wete ta'ahwa moisaeya.” 42 Casainaina 'oina tomota baibaiwadi Yesu sihemisaeya.

Copyright information for `BDD