John 16

1Yesu 'ana tomuliyaedi wete 'ihegwaediya 'igwae, “Ginaulaedi yagwaenediya 'oimiya ma 'oinega geya'abwa 'oiguwega wabe'ube'u. 2Weyahina 'abwa nata hada tapwalolo 'oidiyega sipa'igomi, ma wete tuta sinaonaoma 'oidiya taiyawedi silohe'amasigomi nata taudi 'idi nuwatuhu 'abehega ginaula bwebwe'ana sipaipaihowa Yehoba 'ina 'ebe yaliyaya. 3Cidi paihowaedi galadi nata 'oimiya sipaihowadi weyahina Tamagu ma taugu geya sisanapumai. 4Ginaula bewa yahepwailediwa, ma 'eguma sauganaina silatu, nata wanuwatuhu hila 'abehega ginaulaedi 'oimiya hepwailediya.”

Yaluyaluwa Tabuna 'ina paihowa

Coinega wete 'ihegwaediya 'igwae, “Ginaulaedi bewa mwalona geya yahepwaila nugetedi 'oimiya, weyahina sauga baibaiwana 'oidiya taugu ba'idamiu.
5Ma hesi 'i'iunamo ma ya'ebesinegomi ma yatauya tauna 'ihesumanegauma 'oina, 'oinega ginaulaedi yahehepwailedi 'oimiya. Bewa tuwa nata ya'ebesinegomi ma hesi geya 'eta taiya 'ida hesilalegau nuwana 'ida gwae, ‘Cinapwana, ta'eha 'utautauya?’

6“Ma ginaulaedi yagwaenediya 'oimiya weyahidi wanuwagala madouna. 7Ma hesiyage bewa yagwae moisa 'oimiya 'abehega bwebwe'ana 'oimiya 'eguma ya'ebesinegomi. Weyahina 'eguma geya'abwa ya'ebe'ebe sinegomi, nata geya'abwa wete Tolemaina 'itautauyama 'oimiya. Ma hesi 'eguma ya'ebesinegomi ma yatauya, nata 'ami Tolemaina yahesumaneyama 'oimiya. 8Ma tutaina 'eguma 'itauyama 'oimiya, nata ginaula 'etoi mebale'u 'ihe'itadi ma sisanapudi. Ginaulaedi beno taudi, paihowa galadi, ma paihowa bwebwe'adi, ma wete heyatala weyahidi.

9“Ma tutaina 'eguma 'ihe'itadi ma geya sihemisaegau, tomotaiyedi taudi ginaula galadi 'adi topaihowao moisa. 10Ma wete tauna nata mumuga bwebwe'ana 'ihe'itegami, weyahina taugu yatautauya Tamagu 'oina ma geya'abwa wete wa'ita'ita hilegau. 11Tolemaina tauna nata wete mebale'u bwa'omatana 'ihe'itadi ma 'oinega mebale'u sisanapu 'abehega bwa'omatana 'itauya pwaima bale'uwa. Weyahina bale'uina 'ana toloinaina 'ina paihowa galadi 'oidiyega 'ana heyatala 'iloba pwaiya.

12“He'ita baibaiwa hedadedi simiyamiya, ma hesi nata geya'abwa yahehepwailediwa sauga bewa 'oina, weyahina geya sowasowahimi ma wasanapudi. 13Ma hesiyage 'abwa nata Yaluyaluwa Tabuna 'itauyama 'abwa hesi tauna 'ihanugetegomi ginaula mabwaiyana 'ausaladi 'oidiya. Tauna nata geya'abwa 'ina loina 'oinega 'iloiloina, ma hesiyage to'aha gidemusa Tamagu 'oinega 'ihesagoheya nata 'oidiyega 'iloina. Ma wete nata 'ihegwaegomi to'aha 'abwa sauga sinaonaoma 'oidiya silatu. 14Tauna nata wete 'igu sonogega 'ihe'itegomi ma 'oinega sanigu wa'abi hanehe. 15Ma to'aha gidemusa Tamagu 'ina 'ebe loinao, mabwaiyana taugu 'igu 'ebe loinao. Beno 'oinega yagwaeya 'abehega 'igu sonogega 'ihe'itegomi.”

Nuwagala 'ibui yaliyaya 'oina

16Coinega Yesu wete 'ihegwaediya 'igwae, “Sauga 'i'iunamo ma geya'abwa wa'ite'itegau. Ma sauga 'i'iunamo 'oina 'abwa wete wa'ita hilegau.”

17Coinega tomuliyaedi tupwadi sihegwae hilediya sigwae. “Togidega 'ina gwaeina 'ana sanapu, weyahina 'igwaeya 'abehega sauga 'i'iunamo 'oina ma 'i'ebe sinegita ma wete sauga 'i'iunamo 'oina 'abwa wete ta'ita hila? Ma wete 'igwaeya 'abehega 'itautauya Tamana 'oina. 18Coinega to'aha sauga 'i'iuna 'ana sanapu?” Ma tomuliyaedi sigwae, “Cinamuge, geya tasanapu to'aha weyahina 'ihehegwaegwae.”

19Eeta Yesu 'ana tomuliyaedi 'idi nuwatuhu 'isanapuya, 'oinega 'ihegwaediya 'igwae, “To'aha weyahina wahehegwaegwae? Bo nuwana yahegwaegomiya 'abehega sauga 'i'iunamo ma ya'ebesinegomi 'abwa wete sauga 'i'iunamo 'oina wa'ita hilegau weyahina wahehegwaegwae, 'awa? 20Ma hesiyage bewa yahegwae bwaibwainigomi 'abehega 'abwa nata ma'imi nuwagala weyahigu wadou. Ma tomiya bale'u nata 'igu tauya weyahina siyaliyaya. Ma hesiyage 'imi nuwa galaedi nata sauga sinaonaoma 'oidiya 'i'abibui ma wayaliyaya. 21Tuwa gide 'eguma wahine 'ina tuta henatuna 'oina, nata ma'ina nuwagala weyahina muya 'iloba. Ma tutaina 'eguma 'ihenatuna, muya mabwaiyana 'inuwenaide, ta 'iyaliyaya tuwa, weyahina gwama 'i'ahala pwaiya. 22Coinega 'omi wete gide, sauga bewa 'oina ma'imi nuwagala. Ma tutaina 'eguma yahilama 'oimiya ma wa'itegau, nata weyahigu wayaliyaya madouna. Yaliyayaina nata geya'abwa 'eta taiya 'i'ewa'ewa yahuledi 'oimiyega. 23Ma tuta nage 'oina geya'abwa 'eta to'aha weyahidi wahehesilalegau, ma moisa hesi saniguwega Tamagu 'oina ginaulinaina weyahina wa'ahwanoi, nata tuwa 'i'ebwaegomi. 24Comi mwalo ta bewa 'oina saniguwega geya 'eta to'aha weyahina wada 'ahwanoiya. Coinega bewa tuwa 'eguma 'eta to'aha nuwanuwami, wa'ahwanoi ma 'i'ebwaegomi, ma 'oinega wayaliyaya moisa.”

Yesu bale'u 'ana loina 'ihewaiwai sineya

25Coinega Yesu wete 'ihegwaediya 'igwae, “Ginaulaedi gwae hegehegedi 'oidiyega yahepwaile pwaidiwa 'oimiya. Ma hesi sauga sinaonaoma 'oidiya nata geya'abwa wete gwae hegehegedi 'oidiyega yahehegwaegomi, ma hesiyage nata Tamagu weyahina 'abwa hesi yagwae hapwesa bwaibwaina 'oimiya. 26Ma sauga nage 'oina nata 'omi saniguwega Tamagu 'oina wa'ahwanoi, taugu nata geya'abwa weyahimi ya'ahwa'ahwanoi, 27weyahina Tamagu 'ihelauwe pwaigomiya. Cina helauina huhuna weyahina 'omi wahelauwegauwa, ma wete wahemisaegauwa 'abehega taugu Yehoba 'oinega yatauyama. 28Ta moisa tuwa beno, taugu Tamagu 'oinega yatauyama ma bale'u bewa 'oina yamiyamiya. Coinega bewa tuwa bale'u ya'ebe'ebesine ma yalolohihila Tamagu 'oina.”

29Coinega 'ana tomuliyaedi sihegwaeya sigwae, “Cinapwana, bewa tuwa 'oima 'ugwaelatu bwaibwaina, weyahina geya gwae hegehegedi 'oidiyega 'ugwae. 30Coinega bewa tuwa 'asanapu bwaibwainigowa 'abehega 'owa moisa ginaula mabwaiyana 'usanapudiya. Coinega bewa tuwa geya'abwa wete 'ahehesilala hilago, weyahina 'ima nuwatuhu mabwaiyadi 'usanapu pwaidiya. Beno 'oinega 'ahemisaegowa 'abehega 'owa moisa Yehoba 'oinega 'utauyama.”

31Coinega Yesu wete 'ihegwae hilediya 'igwae, “Bewa tuwa 'abwa hesi wahemisaegauwa, 'awa? 32Ma hesiyage wada sanapu 'abehega tuta 'inaonaoma 'oina, bo nuwana tagwae tuta bewa 'ilatu pwaima, ma mabwaiyami waliya sawala 'imi 'asa 'oidiya ma yaboigumo 'ebwa yamiyamiya. Ta geya 'abehega moisa yaboigumo, weyahina Tamagu ba'idagu 'amiyamiya. 33Gwae bewa ya'inanediwa 'oimiya ma 'oiguwega wanuwa daumwala. Ma hesiyage 'imi miya gogo gabulena 'oina nata 'igala. Ma hesiyage wa'atepatu, weyahina taugu gogo gabulena 'ana loina mabwaiyana yahewaiwai sinediya.”

Copyright information for `BDD