John 18

Yesu 'ana 'abiyahina weyahina

1Yesu 'ina 'ahwanoi mulina, ma'ana tomuliyao sitauya papali 'aigeda sanina Kidiloni we'ahina sihabaleya, ma Olibe* tanohina 'oina siluhuwa. 2Ma Yudasaina totebaina tupwaina 'isanapu bwaibwainiya. Weyahina sauga baibaiwana Yesu ma'ana tomuliyao 'oina sitautau. 3Coinega Yudasa tolo'alehaowedi ba'idanao sinao tupwaina 'oina, ma'idi wodam ma mayale, ma wete ma'idi gwegwe 'aleha. Ma tolo'alehaowedi 'adi tohewasao taudi topwaoli ma Palisiyao.

4Ma hesi Yesu ginaula mabwaiyadi 'isanapu nugetediya to'aha nata 'oina 'ilatu. Coinega Yesu 'inaowa tolo'alehaedi 'oidiya ma 'ihesilalediya 'igwae, “Taiya wa'ebe'ebese?”

5Ma taudi sigwae, “Caigeda Nasaleta loheyaina, sanina Yesu.” Coinega Yesu 'ihegwae hilediya, “Taugu!” Ma totebaina tolo'alehaowedi ba'idadiu sitohotoholo. 6Sauga nage 'oina tutaina Yesu 'igwaeya, “Taugu,” beno 'oina tolo'alehaedi tupwana sihutu hila ma sibe'uwa bale'uwa.

7Muliyetega tolo'alehaedi bale'uwega sitoholo hila, ma Yesuina wete 'ihegwae hilediya 'igwae, “Taiya wa'ebe'ebese?” Coinega taudi sigwae, “Nasaleta loheyaina 'aigeda, sanina Yesu.” 8Coinega wete 'ihegwae hilediya 'igwae, “Nige yahegwae pwaigomiya, taugu. Ma 'eguma taugu moisa wabesebesegau, hede 'agu tomuliyaowedi bewa watagwaledi ma sitauya 'idi 'asa.” 9Yesu gwae bewa 'i'inaneya ma 'oinega 'ina 'ahwanoiina Tamana 'oina 'ana moisa 'ilatu bwaibwaina, tutaina 'igwae, “Tamagu, loheloheyaowedi 'u'ebwaegauwa geya 'eta taiya 'oidiyega yahe'waihi.”

10Ma Saimoni Pita Yesu deina 'itotoholo 'ina 'elepa 'aleha tolobwanega 'ilisi 'eweya, ma Topwaoli Madouna 'ina topaihowa tenana 'ebeulega 'i'upwa yahuleya. Topaihowaina sanina Maleko. 11Coinega Yesu Saimoni Pita 'ihegwaeya 'igwae, “Cino 'elepa 'aleha 'ana 'ebe laguwa 'ulagu hila, sahena 'agu muya biyoina 'usu'wasu'wani. Weyahina biyo bewa Tamagu 'i'ebwaegauwa ma 'abehega yanuma.”

Yesu Anasa matana sihetoholoya

12Nage 'oina tolo'alehaowedi ma'idi tohanugetao ma wete meYudiya 'idi hewahewaliyao Yesu si'abi yahiya ma nimana sipaiya. 13Nugeta sitauyeya Anasa 'ina hada. Anasa tauna Kaiyapa bwahiyana. Bolime nage 'oina Kaiyapaina tauna topwaoliyao 'idi taubada madouna. 14Tauna tuwa Kaiyapaina mwalona meYudiya 'ihegwaediya 'abehega 'ilobwaineya ma loheya 'aigeda tuwa 'i'amasa tomota mabwaiyadi weyahidi.

Pita Yesu 'imwehihiyeya

15Coinega Yesu sitoeya ma 'ana tomuliya 'eluwa boda simuliyedi. Taudi Saimoni Pita ma wete 'aigeda tomuliya tauna Topwaoli Madouna 'iyana. Coinega boda ba'idadiyao siluhuwa Topwaoli Madouna 'ina hada. 16Pita hesiyage geya 'iluhu hadai, 'atamana 'itotoholo. Muliyetega tomuliyaina tauna tuwa Topwaoli Madouna 'iyanaina 'ilatuwa, ma wahine 'aigeda tauna 'ahwa'eda 'ana to'itayahina 'ihegwaeya ma 'abehega Pita 'oina 'itagwala ma 'iluhu hadai. Coinega wahineina Pita 'itagwaleya ma 'iluhuwa hadai. 17Nage 'oina wahineina Pita 'ihegwaeya 'igwae, “Cowa nuwana Yesu 'ana tomuliya 'aigeda, 'awa?” Ta Pitaina 'imwehihiya 'igwae, “Ciya, taugu hene geya!”

18Ma sauga nage 'oina gogagogai 'ana tuta, 'oinega topaihowa ma tolo'alehaedi 'aiwe sihataliya ma 'oina simwaimwailu. Coinega Pitaina 'i'itediya simwaimwailu, ta wete tauna 'iluhuwa 'oidiya, ma mahetenao simwaimwailu.

Topwaoli Madouna Yesu 'ibwa'a hesilaleya

19Nage 'oina Topwaoli Madouna Yesu 'ihesilaleya 'igwae, “Taiyawedi taudi 'a tomuliyaowedi? Ma wete togidega 'uhehe'ita 'esedi?” 20Coinega Yesu Topwaoli Madouna 'enana 'ihemaiseya 'igwae, “Sauga mabwaiyana 'oidiya 'atamana ta hada tapwalolo* 'oidiya ta Yehoba 'ina Hada He'asisi solana yahehe'ita. Coinega meYudiya mabwaiyadi 'igu he'ita sihesagohediya ta sisanapudiya. Weyahina 'igu he'ita geya yada dahweya. Tuta mabwaiyana tomota matadiya yahehe'ita. 21Coinega to'aha weyahina taudi geya 'oidiya wahesilala? Weyahina 'igu gwae mabwaiyadi taudi sihesagoha pwaidiya to'aha 'igu hegwaegwae 'oidiya mabwaiyana sisanasanapudi.”

22Yesu 'ina hemaisao 'ihepwailediya 'igumwala, 'oinega 'aigeda tolo'aleha deina 'itoholo ma nimana 'oinega Yesu 'i'ahu nahenaheya, ma 'ihegwaeya, 'igwae, “Taiya 'owa nige Topwaoli Madouna 'oina bewa gidemusa 'ugwae 'esa?”

23Coinega Yesu loheyaina 'enana 'ihemaiseya, 'igwae, “Ceguma moisa 'usanapuya 'abehega yagwae puiya, bewa tuwa 'igu gwae puiina 'ugwae latuhe. Ma 'eguma 'igu gwae bwebwe'adi, to'aha weyahina 'u'ahu nahenahegauwa?”

24Coinega Anasa Yesu ma'ana pai 'ihesumane hileya ma 'ilohihila Topwaoli Madouna 'oina, sanina Kaiyapa.

Pita Yesu 'imwehihi hileya

25Ma Pitaina 'abwa 'aiweina 'oina 'imwaimwailu bodaedi mahetediu ma sihesilaleya sigwae, “Cowa nuwana 'aigeda bewa loheyaina 'ana tomuliya, 'awa?” Ma Pitaina wete 'imwehihi hila 'igwae, “Ciya, taugu hene geya.” 26Coinega Topwaoli Madouna 'ina topaihowa 'aigeda, tauna mwalo Pita loheyaina 'aneyage tenana 'i'upwe'upweya 'ina susu 'aigeda, 'ihegwaeya Pitaina 'igwae, “Cowa nuwana mahetena Olibe tanohina 'oina ya'itegomiya mwalo, 'awa?” 27Ta Pitaina wete 'imwehihi hila 'igwae, “Ciya, geya.” Tuwa beno ma 'am'am loheyana 'idouwa.

Yesu 'ina lauhetala Pailato 'oina

28Coinega Yesu Kaiyapa 'ina hadega sitoehileya ma sitauyeya toloina madouna tauna Loma loheyaina sanina Pailato 'ina hada 'oina. Silatuwa ma gona 'i'adaleya. Coinega meYudiyaedi geya sawasawahidi ma toloinaina 'ina hada 'oina siluhu. Weyahina mumugadi 'eguma nuwanuwadi ma Hataona Guyaina si'ai, geya'abwa meLoma 'idi hada 'oina siluhuluhu, beno taudi 'idi he'asisi. 29Beno 'oinega Pailato 'ilatuwa 'atamana ma 'ihesilalediya 'igwae, “Togidega 'imi nuwatuhu loheya bewa 'ana he'ewa weyahina, hana wagwae ma yahesagohe.”

30Coinega meYudiyaedi sihemaiseya sigwae, “Loheya bewa 'eguma moisa geya 'ina puimo, geya'abwa wete 'atoetoeyama 'oiuwa.”

31Ma Pailatoina wete 'ihegwae hilediya 'igwae, “Hede 'omi wanaoma watoe ma watauye nobwa waboi 'imi loina 'oidiyega waheyatalae.” Coinega meYudiyaedi sigwae, “Geya 'eta wete 'ama tagwala ma 'eta taiya 'ina 'amasa weyahina 'aloina ma 'alohe'amasi.” 32Gwae bewa 'ilatuwa ma 'oinega Yesuina 'ina gwaeina 'ina 'amasa weyahina 'ana moisa 'ilatu bwaibwaina, beno mwalona 'igwaeya togidega nata 'i'amasa 'esa.

33Coinega Pailato 'iluhu hila 'ina 'ebe miyaina 'oina ma Yesu 'ibwauweya 'iluhuwa ma 'ihesilaleya 'igwae, “Cowa moisa meYudiya 'idi kini?” 34Coinega Yesuina Pailato 'enana 'ihemaiseya 'igwae, “Cino hesilalaina 'owa tuwa 'uboi 'oiuwega bo 'eta taiyawedi weyahigu sihegwaegwaeya 'oiuwa?” 35Ma Pailato 'igwaeya, “Cino nuwatuhu 'abehega taugu Yudiya loheyaina? Cowa hene 'uboi 'ino bodao ma'idi topwaoli 'idi babadao sitoegoma, 'oinega 'uhepwaila bwaibwaina to'aha 'ino pui?”

36Ma Yesu 'igwaeya, “Bale'u bewa taugu geya 'igu 'ebeloina. Weyahina taugu 'eguma moisa bale'u bewa 'igu 'ebeloina, 'agu tomuliyaedi sawasawahidi ma weyahigu silosabilau ma meYudiya geya'abwa si'abi'abi yahigau. Ta moisa tuwa, bale'u bewa taugu geya 'igu 'ebeloina.”

37Coinega Pailatoina Yesu wete 'ihesilala hileya 'igwae, “Cabehega 'owa 'aigeda kini?” Ma Yesu 'igwae, “Beno tuwa 'ugwae pwaiya, weyahina yali'uma ta bale'u bewa 'oina yatauyama ginaula bewa weyahina, ma 'oinega sanapu moisa weyahina yahetohepwaila, ma taiyawedi 'eguma sanapu moisaina sihemisae ma si'abiyahi, taudi beno 'enagu 'ana tohesagohao moisa.” 38Coinega Pailatoina wete Yesu 'oina 'ihesilala, 'igwae, “To'aha sanina sanapu moisa?”

Pailato 'abwa hesi 'itagwala ma Yesu 'i'amasa

Pailato 'ihesilala 'igumwala, ma 'ilatuwa 'atamana, ta meYudiyaedi 'ihegwaediya 'igwae, “Loheya bewa geya 'eta wete pui 'oinega yaloba.
39Ma hesiyage 'omi tuta mabwaiyana 'oidiya mumugami ma 'abehega Hataona Guyaina 'aigeda 'aigeda 'adi tuta 'oidiya, deli 'adi tomiya 'oidiyega 'aigeda loheya yalihasi weyahimi. Coinega togidega 'imi nuwatuhu, meYudiya 'imi kini bewa 'oimiya yalihasi?” 40Coinega bodaedi mabwaiyadi si'apu lagata ma 'enadi madounega sigwaeya, “Geya, tauna sahena 'ulihalihasi, nuwanuwama Balabasa hesi 'ulihasi weyahima.” (Balabasaina tauna toyagaha.)

Copyright information for `BDD