John 19

1Coinega Pailato Yesu 'itoeya 'inaowa 'ina tolo'alehaedi 'i'ebwaediya ma gulahega sisapiya. 2Muliyetega tolo'alehaedi talitali si'eweya, Yesu 'ana talatala sipaihoweya, ma Yesu debana silaguya. Cabwa wete 'aigeda 'ale'o wasawasa bwehabwehalina si'eweya ma sihe'oteya. 3Coinega sinaowa deina ma sigwae lotuyaneya, sigwae, “MeYudiya 'idi kini yo, yauwedo.” Ma wete nimadiyega sisapiya.

4Ma Pailato 'ilatu hila ma bodaedi 'ihegwaediya, 'igwae, “Loheya bewa yatoeyama 'oimiya, ma waboi matamiyega wa'ita ma wasanasanapu 'abehega geya 'eta wete pui 'oinega yaloba toho.” 5Coinega Yesu ma'ana talatala, ma wete ma'ana 'ale'o wasawasa bwehabwehalina 'ilatuwa 'atamana, ma Pailatoina wete bodaedi 'ihegwaediya 'igwae, “Bewa tauna loheyainaina wa'ita!”

6Nage 'oina topwaoliyao 'idi 'inapwanao ma wete 'idi topaihowao Yesu si'iteya, 'oinega 'enadi madounega sibwauwa, sigwae, “Kelose 'oina watutu hepa'ine!” Coinega Pailatoina 'ihegwaediya, 'igwae, “Hede 'omi wanaoma watoe watauye ma watutu hepa'ine, weyahina taugu geya 'eta 'ina pui yaloba toho.” 7Coinega meYudiyaedi sigwae, “Tauma 'ima loina 'abehega bewa tuwa 'ida 'amasa. Weyahina 'i'abowa 'abehega tauna Yehoba natuna.”

8Cidi gwaeina Pailato 'ihesagoheya eeta 'imatauta madouna. 9Coinega Yesu 'itoehileya ma siluhuwa 'ina hada 'oina, ma 'ihesilaleya 'igwae, “Cowa ta'ehega 'utauyama?” Ma hesiyage Yesuina geya 'eta to'aha 'igwaene. 10Coinega Pailatoina wete 'ihesilala hileya 'igwae, “To'aha weyahina 'igu hesilala geya 'uhemaisa? Geya 'usanapu 'abehega taugu sawasawahigu ma yaloinaego? Ceguma yagwae silihasigo, nata wete lihasa 'uloba, ma 'eguma yagwae silohe'amasigo, nata wete tuwa silohe'amasigo.” 11Ta Yesu Pailato 'ihegwaeya 'igwae, “Geya 'eta wete 'ino loina 'oiguwa 'imiyamiya, 'eguma Yehoba geya 'oiuwa 'itagwala. Ma hesiyage 'uda sanapu 'abehega loheyaina tauna 'ihe'ebwayaegauma 'ino loina 'oina, 'ina pui gala hedadena, 'abwa 'owa 'ino pui.”

12Pailatoina Yesu 'ina gwae gidemusa 'ihesagoha 'eseya, 'oinega nuwanuwana madouna Yesu 'ilihasi. Ma hesiyage meYudiyaedi geya nuwadi, 'oinega mabwaiyadi 'enadi madounega sigwaeya, “Yesu 'eguma 'ulihasi, 'owa geya Sisa* 'iyana. Weyahina loheya beno 'i'abowa 'abehega tauna kini 'aigeda, ma hesiyage Sisa 'iboinamo kini. Coinega tasanapuya 'abehega tauna Sisa 'ana 'aleha.”

13Pailato gwae bewa gidemusa 'ihesagoha 'eseya, 'oinega Yesu 'ilatuheya 'atamana, ma Pailato 'ebeloina bwasaina 'oina 'imiyatoiya. Bwasaina 'ane da'ule 'oinega sipaihoweya ma sibwauweya Gabata, beno meYudiya 'enadi. 14Tuta nage 'oina 'asu diladila gamwana 'oina. Cabwa 'i'adale hali sabwelo 'oina Hataona Guyaina si'ai. Tutaina 'oina Pailato meYudiya 'ihegwaediya 'igwae, “Wa'ita, loheya bewa tauna 'imi kini.” 15Ma taudi sigwae, “Geya, watauya kelose 'oina watutu hepa'ine.” Coinega Pailatoina wete 'ihesilala hilediya 'igwae, “Togidega ta 'imi kini ma 'abehega 'alohe'amasi?” Coinega topwaoliyao 'idi babadao sigwae, “Tauma hene Sisa 'iboinamo 'ima kini, geya 'eta wete taiya.” 16Eeta Pailatoina 'itagwala 'oidiya ma Yesu Kolose 'oina situtu hepa'ine.

Yesu 'ana tutu hepa'ina kelose 'oina

Coinega tolo'alehaedi Yesu si'abi yahiya ma sitauyeya.
17Sitauyeya ma Yesu 'iboinamo 'ana kelose 'i'ahaliya, ma tolo'alehaedi mahetenao sitauya 'asa 'aigeda sanina Bulubulu 'oina, ma hesiyage sanina meYudiya 'enadiyega sigwae Goligota. 18Casainaina 'oina Yesu situtu hepa'ineya 'ana kelose 'oina. Ma 'ana keloseina deina loheloheya siteluwa wete situtu hepa'inediya 'adi kelose 'oidiya, loheya 'aigeda 'ina 'ebeulega ma 'aigeda 'ina 'adigeyegeyega, ma Yesu gamwagamwana.

19Yesuina 'ana kelose debana Pailato gwae 'ileleya ma 'i'ahu hepa'ineya 'igwae, “Yesu gwama Nasaleta tauna meYudiya 'idi kini.” 20Casainaina 'oina Yesu si'abi hekeloseyeya geya bwaga Yelusalema 'oinega. Coinega meYudiya baibaiwadi gwaeina sihasiliya, weyahina gwaeina sileleya 'ena 'etoi 'oidiyega. MeYudiya 'enadiyega ma meLoma 'enadiyega ma wete meGilisi 'enadiyega. 21Coinega topwaoliyao 'idi babadao sitauya Pailato sihegwaeya sigwae, “Cinapwana, to'aha weyahina ‘MeYudiya 'idi kini’ 'uleleya? Ma hesiyage 'uda lele 'ugwae, ‘Loheya bewa 'igwaeya 'abehega tauna meYudiya 'idi kini.’” 22Coinega Pailato babadaedi 'ihegwaediya 'igwae, “Nata geya wete yalagulagu lohihili, tuwa nage gidemusa 'imiyamiya.”

23Muliyetega tolo'alehaedi taudi Yesu si'abi hekeloseyeya sitehataedi Yesuina 'ana 'ale'o si'ewediya ma siboidimo 'oidiya siheguyaiyeya. Cana hewanu wete si'eweya ma sigwae, “Cale'o bewa tabataba hedadena ma wete saliyana, geya 'ana tubwemo. Coinega nata geya'abwa tahahaigaigali, ma hesiyage 'e'opi'opi 'aigeda tapaihowa gidemusa kati. Ma 'oinega 'eguma taiya 'inugeta hewanu bewa 'i'ewa.” 24Nuwatuhu bewa gidemusa sipaihowa 'eseya, ma 'oinega Yehoba 'ina Buki He'asisi 'oina gwaeina 'ana moisa 'ilatu bwaibwaina, tutaina 'igwae,

“Cagu 'ale'o siheguyaiyediya, ma hesi 'agu hewanu si'e'opi'opiyediya.”
Ma 'ina gwaeina bewa gidemusa moisa tuwa tolo'alehaedi sipaihowa 'eseya.

25Ma Yesuina 'ana kelose deina wahiwahine sitehata sitotoholo, taudi beno Yesu sinana matasina, ma wete hali Meli tauna Kilopa mwanena, ma wete Meli Magidala. 26Ta Yesu 'i'ita suluwa sinana ma wete 'ana tomuliya tauna 'ihelauweya madouna sitotoholo, 'oinega sinanaina 'ihegwaeya 'igwae, “Sinagu, loheya beno natuu.” 27Yesu loheyaina wete gidemusa 'ihegwae 'eseya 'igwae, “Ciyagu, sinau beno.” Coinega Yesuina 'ina 'amasa mulina, loheyaina Yesu sinana 'itoeya 'ina hada ma 'i'itayahiya.

Yesu yawasina 'ina gumwala

28Tuta nage 'oina Yesu 'isanapuya 'abehega ginaula mabwaiyana 'ilohegumwalidiya, 'oinega 'igwaeya, “Tani'ogu 'iyahala.” Ma 'oinega Yehoba 'ina buki 'ina gwaeina 'ana moisa 'ilatu bwaibwaina. 29Tupwaina 'oina we'aha payupayuyuna, sanina waini*, mabiyona silaguya 'imiyamiya. Coinega balou si'eweya, we'ahina 'oina sihebuteya, ma 'aiwe 'aigeda sanina hisopa* 'oina si'atubadiyeya, ma si'eyoyowe haneheya Yesu sopana ma 'abehega 'imala'u'u. 30Cimala'u'u 'igumwala ma 'igwae, “Cigumwala pwaiya.”

Tuwa beno ma mwaguna 'ilotasouwa, 'isuluwa 'ahalana, ma yawasina 'igumwala.

Yesu lisulisuna sibadiya

31Ma meYudiyaedi 'idi tohanugetao Pailato 'oina si'ahwanoiya, ma 'eguma sawasawahina 'itagwala 'oidiya ma loheloheyaedi kelose 'oidiya sisanasanana 'ahedi silasadi, ma 'oinega si'amasa mwayamwayau, eeta 'adi kelose 'oidiyega si'ahala suluhedi. Weyahina sisanapuya 'idi sabwelo madouna 'ihohoya, 'oinega geya nuwadi ma 'abehega loheloheyaedi 'adi kelose 'oidiya sisanasanana 'idi Sabatinaina 'oina.

32Coinega tolo'alehaedi Pailato 'oidiya 'itagwala ma sitauya keloseyedi 'oidiyega loheloheyaedi siteluwa 'ahedi si'ahu lasediya. Loheya 'aigeda 'ahena silasediya 'igumwala, ma wete hali loheya 'ahena silasediya. 33Muliyetega Yesu 'oina sitauyama, ma si'iteya yawasina 'igumwala pwaiya, 'oinega 'ahena geya silasadi. 34Beno namo tolo'aleha 'aigeda 'aliliya 'i'eweya ma Yesu lisulisuna 'ibadiya, ma lisulisunega bweyaha ma we'aha sidauwa. 35Taugu tuwa mataguwega ya'iteya, 'oinega weyahidi 'oimiya yahehewasa, ma 'oinega gwaeyedi bewa moisadi wahesagohedi ma wahemisaedi.

36Ginaulaedi bewa silatuma ma 'oinega Yehobaina 'ina gwaeina 'ina Buki He'asisi 'oina 'ihepwaileya, 'ana moisa 'ilatu bwaibwaina, tutaina 'igwae,

“Geya'abwa wete hilihiliyana silasalasadi.”

37Yehoba 'ina buki 'oina wete 'ihepwaila 'igwaeya,

“Cana tobadiyedi nata 'oina si'ebubuna.”

Yesu 'ana hemiya taona

38Muliyetega loheya 'aigeda sanina Yosepa 'itauyama Pailato 'oina ma Yesu wahina 'ihetalamuya. Loheyainaina tauna Alimatiya loheyaina, tauna tuwa 'aigeda wete Yesu 'ana tomuliya dahwadahwaina, weyahina meYudiya 'imatautediya. Coinega Pailato Yosepa 'oina 'itagwala, ma Yesu wahina kelose 'oinega 'i'ahala suluheya ma 'itauyeya. 39Loheya 'aigeda wete 'itauyama, Yosepaina 'ilemeya ma Yesu wahina si'ahaliya. Loheyaina sanina Nikodimo, tauna tuwa mwalona nihuwanega 'itauya Yesu 'oina ma mahetena sihegwaegwaeya. Loheyainaina holowa 'aigeda mahaina bwebwe'ana ma wete madouna ma mwauna 'i'ahaliyama, 'ana mwauina gide loheya 'ana mwau. Holowinaina solana, mulo* ma alowesi* mahetena sihebweliya. 40Eeta loheloheyaedi siteluwaedi Yesu wahina si'ahaliya, ma holoina 'oinega wahinaina siheholoiya, 'abwa muliyetega 'ale'o wa'ewa'e'ena ma dudulena si'eweya ma 'oinega wahina siwaduhiya holoina 'ana tupwa mahetena siwaduha hegogoya. MeYudiya 'idi to'amasao 'adi hemiya taona gidemusa sipaihowa 'eseya. 41Yesu 'ina 'ebe 'amasaina deina gogo 'aigeda 'imiyamiya. Gogoina 'oina galiha 'aigeda hauhauna 'imiyamiya, geya 'eta taiya to'amasa 'oina silagu toho. 42Coinega galihinaina 'oina Yesu wahina silaguya. Weyahina galihaina deidiya, ma wete sisanapuya 'abehega meYudiya 'idi Sabati madouna deina silatu pwaiya.

Copyright information for `BDD