John 6

Yesu boda madouna 'ihe'aidiya

1Coinega Yesu 'ilohihilama Galili 'ina tupwa ma 'igeluwa 'ihabala Galili holaina hali tupwanega. Holainaina sanina heluwena Taibiliya. 2Eeta boda madouna mulinega sitauya, weyahina 'ina paihowa waiwaina tolohala 'oidiya si'ita pwaiya. 3Coinega Yesu ma'ana tomuliyao sihaneya 'oyai simiyatoiya. 4Tutaina 'oina meYudiya 'idi Hataona Guyaina* 'ana tuta 'i'ehohoya. 5Yesu 'i'ita lohihila ma boda madouna 'i'itediya mulinega sitautauyama, 'oinega Yesu Pilipi 'ihegwaeya 'igwae, “Ta'ehega nata 'e'ahai tagimwanedi ma boda bewa tahe'aidi?” 6Hesilala bewa 'oinega Pilipi 'itohoya, ma hesi Yesu 'isanapu nugeteya to'aha nata 'ipaihowa.

7Ma Pilipi Yesu 'ihegwaeya 'igwae, “Boda bewa madou hedadena, ma 'eguma tu handeledi kina 'oinega beledi tagimwanedi weyahidi, bwagana nata 'i'iuna 'i'iuna si'ai, ma hesi nata geya'abwa mabwaiyadi sowasowahidi.” 8Coinega Yesu 'ana tomuliya 'aigeda wete Yesu 'ihegwaeya 'igwae, 9“Gwama 'aigeda yalobeya 'ana beledi nima 'ai'aigeda, ma wete 'ana silahana 'eluwa. Ma boda mabwaiyadi geya sowasowahidi.” Tomuliyaina sanina Andulu, Saimoni Pita tasina.

10Muliyetega Yesu 'ana tomuliyaedi 'ihegwaediya 'igwae, “Tomota mabwaiyadi wahegwaedi ma modumoduwa simiya 'alatutu.” Weyahina 'asainaina 'oina modumodu 'ana 'asa, 'oinega mabwaiyadi modumodu 'oina simiya toiya, loheloheyaedimo 'adi baibaiwa gide paibi tausani.

11Muliyetega Yesu beledi 'i'ewediya ma weyahidi 'igwae helauwa Yehoba 'oina, 'abwa muliyetega tomotaedi simiyatoiya 'iheguyaiyediya ma silahanedi wete gide 'oidiya 'ipaihowa 'esediya. Coinega mabwaiyadi si'aiya ta sowasowahidi, simwausuwa. 12Simwausuwa, ta Yesu 'ana tomuliyaedi 'ihegwaediya 'igwae, “Beledi 'ana tupwa mabwaiyana wasiwa he'autedi, sahena 'eta to'ehina wete wamudamudali.” 13Coinega belediyedi mugumugudi sisiwa he'autediya ma boha tuwelo 'adi baibaiwa silohemahediya.

14Cigumwala ma bodaedi Yesu 'ina paihowa waiwaina 'ana 'ila'ilala si'iteya ma sigwae, “Tauna tuwa bewa palopitainaina tauna 'abehega gogo gabulena 'oina 'itauyama.”

15Eeta Yesu tomotaedi 'isanapudiya 'abehega nata si'abiyahi ma 'oidiya 'ihekini. Ma hesi Yesuina geya nuwana, 'oinega 'iboinamo 'ilohihila 'oyai.

Yesu 'ina tauya hola tabwanega

16Coinega lahilahiyega 'ana tomuliyaedi sidobiya Galili holaina gadowaina 'oina, 17ma 'idi waga 'oina sigeluwa ma sihahabala Kapaneumi, ma ni'u 'awawa 'iguguyouwa. Eeta Yesu geya 'itauya 'oidiya. 18Coinega sihahabala ma ni'uwa yaumai ma bagodu madouna silobeya. 19Tutaina 'oina sihadobiya ni'u gamwagamwana, 'abwa muliyetega Yesu si'iteya hola tabwanega 'itautauyama 'idi waga deina. Beno 'oina simatauta. 20Ma 'iyamo Yesu 'ihegwaediya 'igwae. “Sahena wamatamatauta, taugu tuwa.” 21Coinega tomuliyaedi Yesu sido'oya wagai, ma tutaina 'oina sisohota 'asaina silagalaga 'oina gadowaina.

Yesu tauna 'e'ahai moisa tomota yawasida weyahina

22Gona 'i'adaleya ma bodaedi taudi Galili holaina hali tupwanega simiyamiya, sisanapuya 'abehega boi Yesu ma'ana tomuliyao 'idi waga 'aigeda tuwa 'oinega sigeluwa. Ma hesi 'idi lohihila 'oina tomuliyaedi siboidimo sigeluwa wagai ta sitauya, ma Yesu geya mahetediu sigelu. 23Ma 'iyamo waga tupwadi Taibiliya 'oinega sitauyama gadowaina 'oina boi Yesu boda beledi 'oinega 'ihe'aidiya, tutaina belediyedi 'i'ahwa bwebwe'anediya Yehoba 'oina. 24Ma bodaedi Yesu ma'ana tomuliyao sibesa 'asaediya, 'oinega wagaedi 'oidiya sigeluwa, ma sihabala Kapaneumi 'oina Yesu sibesebese.

25Muliyetega Galili holaina hali tupwega silobeya, ma sihegwaeya, sigwae, “Cinapwana, tolahisa 'uhabalama?” 26Coinega Yesu tomotaedi 'ihegwaediya 'igwae, “Yagwae moisa 'oimiya, belediyedi 'oidiyega yahe'aigomiya ma wamwausuwa 'oinega bewa wabesebesegau, geya 'igu paihowa waiwaidi 'adi 'ila'ilalaina weyahina. 27Coinega bewa tuwa yahegwaegomi, sahena 'e'ahai gumwagumwalidi weyahidi wapaipaihowa. ma hesi 'e'ahai yawasimi miyamiya hatayana weyahidi wapaihowa. Ce'ahainaina bewa weyahina yahehegwaegwae. Loheyaiguina* taugu nata ya'ebwaegomi. Weyahina Tamagu 'ina paihowa bewa weyahina 'ihesumanegauma ma yapaihowadi.”

28Coinega tomotaedi Yesu sihegwae hileya, “To'aha nata 'oidiyega Yehoba 'ina paihowa 'apaihowadi?” 29Ma Yesu 'ihegwae hilediya, “Yehoba 'ina paihowaina bewa gide taugu wahemisaegauwa, weyahina tauna 'ihesumanegauma.”

30Ma wete sihegwae hileya, “To 'ila'ilala nata 'oima 'upaihowa ma 'oinega 'ahemisaego? 31Mwalona gide tubumayao yoho 'awawa 'e'ahainaina si'aiya sanina mana*. Yehoba 'ina buki 'oina wete gide 'ihepwaila 'esa 'igwae, ‘Ce'ahainaina galewega 'i'ebwaediya ma si'aiya.’ Coinega 'owa mane wete 'ino 'ila'ilala 'upaihowa ma 'a'ita.”

32Ma Yesu tomotaedi 'ihegwaediya 'igwae, “Yagwae moisa 'oimiya, Mosese 'e'ahainaina beno geya galewega 'i'ebwaegomi, ma hesi Tamagu tauna hene 'e'ahai moisaina galewega 'i'ebwa'ebwaegomi. 33Ma 'e'ahainaina Yehoba 'oinega tauna 'ilatu pwaima bale'uwa ma tomota yawasidi 'i'ebwa'ebwaedi.”

34Coinega taudi wete Yesu sihegwaeya, sigwae, “Cinapwana, 'e'ahainaina beno sauga mabwaiyana 'u'ebwa'ebwaemai.”

35Ma Yesu wete 'ihegwaediya, “Taugu yawasimi 'ana 'e'ahai, 'oinega taiyawedi 'omi 'eguma watauyama 'oiguwa, geya'abwa wagomagomale. Taiyawedi wete 'eguma 'omi wahemisaegau, nata geya'abwa tani'omi siyahayahala.

36“Ma yahegwae pwaigomiya 'abehega wa'ita pwaigauwa, ma hesi geya wahemisaegau. 37Tomotaedi taudi Tamagu 'i'ebwaegauwa hesi nata 'oiguwa sitauyama, ma 'eguma sitauyama 'oiguwa, nata geya'abwa yalolohesohesoiyedi. 38Weyahina taugu galewega yasuluma geya 'igu nuwatuhu sabi paihowaina, ma hesi tauna 'ihesumanegauma 'ina nuwatuhu sabi paihowaina. 39Cihesumanegauma ma 'igu tomotaedi 'i'ebwaegauwa 'ina nuwatuhu bewa gide ma 'abehega geya'abwa 'eta taiya 'oidiyega yahe'wadalele. Ma hesi mabwaiyadi 'amasa 'oinega yada 'abi hetoholo hiladi tuta 'ana 'ebe losaloha 'oina. 40Tamagu bewa gide wete 'ina nuwatuhu ma 'abehega taiyawedi 'eguma taugu natunaina si'itegauwa ma sihemisaegauwa, nata yawasidi miyamiya hatayana siloba. Ma wete tuta 'ana 'ebe losaloha 'oina 'amasa 'oinega ya'abi hetoholo hiladi.”

41Beno 'oina meYudiya Yesu 'ina gwae sihesagoheya ma silomugiyeya 'ina gwaeina weyahina 'igwae, “Taugu bewa 'e'ahainaina galewega yasuluma.” 42Ma siboidimo 'oidiya sigwae, “Loheya bewa Yosepa natuna, sanina Yesu, 'awa? Tamana ma sinana wete tasanapu pwaidiya, ma togidega ta 'igwaeya 'abehega tauna galewega 'isuluma?”

43Coinega Yesu 'ihegwae hilediya, “Sahena waboi 'oimiya weyahigu walolomugi. 44Weyahina Tamagu 'ihesumanegauma ma 'oinega taiyawedi 'omi 'ilisigomi ma wanaoma 'oiguwa, 'omi nata tuta 'ana 'ebe losaloha 'oina 'amasa 'oinega ya'abihetoho hilegomi. Ma taiyawedi 'eguma geya 'ilisidima taudi nata geya'abwa 'oiguwa sinaonaoma.

45“Gwae bewa mwalo heneyage Yehoba 'ina buki 'oina palopitao sileleya sigwae, ‘Tomota mabwaiyadi nata 'adi he'ita Yehoba 'oinega siloba.’ Ma 'oinega taiyawedi 'omi Tamadai 'ina he'ita wahesagoheya ma wasanapudiya, 'omi nata 'oiguwa watauyama. 46Ma geya 'eta taiya Tamadai 'i'ita toho, beno tuwa yaboi, weyahina taugu 'oinega yasuluma. 47Coinega bewa yagwae moisa 'oimiya 'eguma taiyawedi 'omi wahemisaegau, nata yawasi miyamiya hatayana waloba. 48Taugu tuwa yawasimi 'ana 'e'ahai. 49Tubumiyaowedi mwalona yoho 'awawa 'oina 'e'ahai sanina mana si'aiya, ma 'iyamo geya manaina 'oinega yawasidi miyamiya hatayana siloba, ma hesi 'oinega simiyamiya 'ana siga si'amasaeya.

50“Ma hesi 'e'ahai hauhaunaina galewega 'isuluma taiyawedi 'omi 'eguma wa'ewa ma wa'ai, nata geya'abwa wa'ama'amasa. 51Weyahina taugu yawasimi 'ana 'e'ahai galewega yasuluma, ma taiyawedi 'omi 'eguma 'e'ahainaina 'oiguwega wa'ai, nata yawasimi miyamiya hatayana waloba. Ce'ahainaina beno taugu hesiyogu ya'ebwaegomi ma wa'ai, weyahina wahigu yatagwaleya mebale'u mabwaiyami yawasimi weyahina.”

52Beno 'oina meYudiya siboidimo sihe'ohe'ohena sigwae, “Togidega ma loheya bewa 'abehega hesiyona 'i'ebwaegita ma ta'ai?” 53Coinega Yesu 'ihegwae hilediya, “Yagwae moisa 'oimiya, taugu loheyaiguina moisa, ma 'eguma hesiyogu geya'abwa wa'ai'ai ma wete 'eguma geya'abwa bweyahigu wanumanuma, nata geya'abwa yawasimi miyamiya hatayaina walobaloba. 54Ma hesi taiyawedi 'omi 'eguma hesiyogu wa'ai ma bweyahigu wanuma, nata moisa yawasimi miyamiya hatayaina waloba, ma wete taugu 'abwa nata 'amasa 'oinega ya'abi hetoholo hilegomi tuta 'ana 'ebe losaloha 'oina. 55Weyahina wahigu bewa tauna 'e'ahai moisa, ma wete bweyahigu 'ebe numa moisa. 56Taiyawedi 'omi 'eguma wahigu wa'ewa wa'ai ma bweyahigu wanuma, 'omi 'oiguwa wamiyamiya ma taugu wete 'oimiya yamiyamiya. 57Tamagu tauna moisa miyamiya hatayaina 'ihesumanegauma, tauna 'oinega yawasigu ya'ewa'ewa. Coinega taugu wete gide, 'eguma taiyawedi 'omi hesiyogu wa'ai, 'omi nata wete yawasimi 'oiguwega wa'ewa'ewadi.

58“Ce'ahainaina bewa galewega 'isuluma geya gide tubumiyaowedi 'e'ahainaina mwalona yoho 'awawa si'aiya. Weyahina 'e'ahainaina mwalona si'aiya ma geya 'oinega yawasidi miyamiya hatayana siloba, ma hesi 'oinega simiyamiya 'ana siga si'amasaeya. Ma hesi 'e'ahaiina bewa 'oiguwega taiyawedi 'omi 'eguma wa'ai, nata yawasimi miyamiya hatayana waloba.”

59Gwae bewa mabwaiyana 'ihepwaila latuhediya Kapaneumi 'oina tutaina hada tapwalolo* 'oina 'ihehe'ita.

Yawasi miyamiya hatayaina hegwaegwaeina

60Cihehe'ita, ma 'ana tomuliyao Yesu 'ina gwaeina sihesagoheya, 'oinega tupwana baibaiwadi siboidimo 'oidiya sigwae, “Gwae bewa 'ana hesagoha mwauna, 'oinega tauda geya nuwada.” 61Ma hesi Yesu nige heneyage 'isanapu pwaiya 'abehega 'ana tomuliyaowedi gwae bewa weyahina silolomugi. Coinega 'ihegwaediya 'igwae, “Gwae bewa weyahina ma 'abehega waguipaila? 62Taugu loheyaiguina moisa ma togidega 'eguma wa'itegau yahane 'asainaina mwalona 'oinega yasuluma? 63Yehoba Yaluyaluwana 'iboinamo yawasimi 'ana to'ebwaya, ma hesiyage wahimi geya 'eta wete 'ina lema 'oimiya. Cigu gwaeyedi ya'ebwaya pwaigomiya ma 'oidiyega yawasimi Yehoba Yaluyaluwana 'oinega wa'ewa'ewadi. 64Ma hesiyage tupwami geya wahemisegauwa.” Gwae bewa Yesu 'i'inanediya weyahina 'isanapu nugeteya taiyawedi geya sihemisae, ma wete 'isanapuya taiya tauna 'abwa nata 'itebae 'ana 'alehaowedi 'oidiya. 65Coinega wete 'igwae, “Nuwatuhu bewa weyahina mwalona yahegwaegomiya 'abehega geya 'eta taiya sowasowahina ma 'itauyama 'oiguwa, 'eguma Tamagu geya 'oina 'itagwala.”

66Bewa weyahina tomuliyaedi taudi Yesu silogwahateya ma si'ebesineya. 67Ma site tuwelowedi siboidimo simiya hila, 'oinega Yesu 'ihegwaediya 'igwae, “Comi togidega, nuwanuwami wete watauya?”

68Coinega Saimoni Pita Yesu 'enana 'ihemaiseya 'igwae, “Cinapwana, taiya nata 'oina 'atauya? Weyahina 'owa 'uboi yawasi miyamiya hatayana 'ana gwae 'oiuwa 'imiyamiya. 69Ma wete tauma 'ahemisaegowa 'abehega 'owa To'abihetenaina Yehoba 'oinega 'utauyama.”

70Coinega Yesu 'ihegwae hilediya, 'igwae, “Moisa tuwa, 'omi wate tuwelo yahesinuwa pwaigomiya, ma hesiyage 'oimiyega nata 'aigeda Seitani* 'ina boda.” 71Gwae bewa Yesu 'igwaeneya Yudasa weyahina, tauna Saimoni Isakaliyota natuna. Yudasaina tauna tuwa 'aigeda Yesu 'ana tomuliya, ma hesi nata Yesu 'itebae 'ana 'alehaowedi 'oidiya.

Copyright information for `BDD