John 7

Yesu tasinao geya sihemisae

Muliyetega Yesu Galili 'ina 'ebe loina mabwaiyana 'oidiya 'itauya, ma hesiyage geya nuwana Yudiya 'ina 'ebe loina 'oidiya 'itauya. Weyahina meYudiya 'idi 'inapwanaedi nuwanuwadi Yesu silohe'amasi. Sauga beno 'oina meYudiya 'idi Yoheyohe Guyaina* 'i'ehohoya. Coinega Yesu tasinao sihegwaeya 'oina sigwae, “Casa bewa 'u'ebesine ma 'utauya Yudiya, ma 'a tomuliyao nobwa 'ino paihowa si'ita.” Ma wete sigwae, “Geya 'eta taiya paihowa dahwana 'oinega sanina 'ida hemadouwa. Ceguma nuwanuwau ma tomota mabwaiyadi sisanapugo 'owa tuwa 'uboi 'uhe'itaego 'oidiya.” Tasinaowedi gwae bewa si'inaneya 'oina weyahina geya sihemisae.

Coinega Yesu 'ihegwae hilediya, “Casainaina 'oina 'igu sauga tauya geya 'ana tuta 'iloba. Ma hesi 'omi 'ami lobwaina to tuta 'oina 'eguma nuwanuwami, watauya. Weyahina 'omi nata geya'abwa mebale'u silolo'alehegomi, ma taugu hesi silo'alehegauwa, weyahina mumugadi galanaina yahepwailediya 'oidiya. Comi nata watauya guyaiina 'oina, taugu nata geya'abwa yatautauyawa, weyahina 'igu sauga 'abwa geya 'ilatu.” Gwae bewa 'i'ebwaediya 'oinega sitauya, ma tauna tuwa Galili 'oina 'imiyahila.

Yesu 'ina loguguya Yoheyohe Guyaina* 'oina

10 Coinega Yesu tasinaowedi si'ebesineya ma sitauya guyaiina 'oina. Muliyetega Yesu wete 'itauya dahwana ma 'asainaina 'oina 'ilatuwa, ma geya 'eta taiya 'isanapu toho. 11 Tutaina 'oina meYudiya 'idi 'inapwanao Yesu sibesebeseya ma sigwaegwae, “Ta'eha tauna loheyainaina?” 12 Tomota baibaiwadi siboidimo 'oidiya sihehe'ahwa henahena Yesu weyahina. Tupwadi tomota sigwae, “Tauna loheya bwebwe'ana.” Ma tupwadi tomota sigwae, “Tauna wete to'e'abo'abo 'aigeda, tomota 'i'waya'wayamidi.” 13 Ma hesi geya 'eta taiya Yesu 'ihepwaila latuwe, weyahina meYudiya 'idi 'inapwanao simatautediya.

14 Ma guyai 'ana gamwagamwana 'oina Yesu Hada He'asisi 'oina 'iluhuwa ma 'ihehe'ita. 15 Beno 'oina meYudiya nuwadi 'ihenainaida madouna, sigwae, “To'ehega loheya bewa 'ina sanapu 'iloba 'eseya? Weyahina tauna geya 'eta 'ebe se'ulu madouna 'oina 'iluhu tohona.”

16 Coinega Yesu 'ihegwaediya 'igwae, “Taugu geya yaboi 'igu nuwatuhuwega yahehe'ita, ma hesi tauna 'ihesumanegauma 'ina nuwatuhu 'oinega yahehe'ita. 17 Taiyawedi 'omi 'eguma Yehoba 'ina nuwatuhu wapaipaihowa, 'omi nata wasanapugau 'abehega 'igu he'itaina Yehoba 'oinega, ma geya yaboi 'igu nuwatuhuwega. 18 Ma hesi wanuwatuhuyahi 'eguma taiya 'iboimo 'ina nuwatuhu 'ihehe'ita, 'iboimo sanina weyahina 'ipaipaihowa. Ma hesi taugu nuwanuwagu ma tauna 'ihesumanegauma sanina ya'abi hemadou. Weyahina taugu 'igu gwaeyao moisa, ma wete geya 'igu puimo. 19 Ma togidega? Mosese loinaina 'i'ebwaegomiya wanuwa naideya? Ma geya 'eta taiya 'oimiyega loinaedi 'imuliya bwaibwainidi. Ma bewa watohotohogau ma 'abehega walohe'amasigau.”

20 Coinega bodaedi Yesu sihegwae hileya, “Yaluyaluwa bi'i debau 'i'abi heyauyauleya 'oinega beno gide 'ugwaegwae 'esa? Taiya hede nuwanuwana ma 'abehega 'ilohe'amasigo?”

21 Coinega Yesu bodaedi wete 'ihegwaediya 'igwae, “Wagamwasowalegauwa weyahina loheya ya'abi hebwebwe'aneya Sabati 'ana sabwelo 'oina? Ma 'omi togidega 'imi paihowa Sabati 'ina sabwelo 'oina? 22 Weyahina Mosese 'ina loina 'abehega natumiyao loheloheyadi 'idi 'ebe selolo 'wapina wa'upwa yahuledi. (Loinaina bewa geya Mosese 'oinega, ma hesi tubumiyao nugenugetadi 'oidiyega loina bewa 'itauyama.) 23 Coinega 'eda'eda bewa 'eguma gide wapaihowa 'esedi ma gwagwama loheloheyadi 'oidiya gide wapaihowa 'esedi Sabati 'ana sabwelo 'oina, beno moisa Mosese 'ina loina wamulimuliye. Ma to'aha hede weyahina ta walo'alehegauwa tutaina loheya Sabati 'ana sabwelo 'oina ya'abi hebwebwe'aniya? 24 Coinega sahena 'iyamiyao 'adi 'ita 'oinega weyahidi wagwaegwae hesihesinuwa. Ma hesi soladiya loina dumwalunega wagwae hesihesinuwa bwaibwaina.”

Yesu tauna 'abehega To'abihetenaina

25 Saugaina 'oina meYelusalema tupwadi sigwaeya sigwae, “Loheya bewa nuwana tauna nuwanuwadi ma 'abehega silohe'amasi, 'awa? 26 Ma hesi wa'ita, boda gamwagamwanidiya 'itoholowa ma 'oidiya 'ihehegwaegwae ma geya 'eta taiya 'enana 'ida hehileya. Togidega ma 'ida tohanugetao si'ahwa moisaeya 'abehega tauna tuwa To'abihetenaina, 'awa? 27 Ma nuwana geya, weyahina mabwaiyada loheya bewa tasanapuya to 'asa 'oinega 'itauyama. Ma hesi To'abihetenaina 'eguma 'itauyama, geya 'eta taiya 'ina 'ebe tauyama 'isanapu.”

28 Tutaina Yesu 'abwa Yehoba 'ina hada 'oina 'ihehe'ita, 'enana madouna 'oinega 'ihegwaegwaeya 'igwae, “Moisa tuwa, wasanapu pwaigauwa to 'asa 'oinega yatauyama, ma hesi wanuwatuhuyahi 'abehega tauna 'ihesumanegauma 'ina loina 'oinega yatauyama 'asa bewa 'oina. Geya yaboi 'igu loina 'oinega ma 'asa bewa 'oina yatauyama. Cagu tohesumaneina tauna mumugana bwebwe'ana, ma 'omi geya wasanapu tauna. 29 Yaboi hesi yasanasanapu weyahina tauna 'ihesumanegauma ma wete tauna 'oinega yatauyama.”

30 Beno 'oina loheloheyaedi sitohoya ma 'abehega si'abiyahi, ma togidega ta geya 'eta taiya 'wapina 'i'abi toho. Weyahina 'ina 'amasa 'ana sauga geya 'iloba. 31 Ma hesi tomota tupwana baibaiwadi sihemisaeya, 'oinega sigwae, “Loheya bewa moisa To'abihetena, weyahina geya sowasowahina ma 'eta taiya 'itauyama ma loheya bewa 'ina paihowa waiwaina 'inugete.”

MeYudiya 'idi 'inapwanao nuwanuwadi ma Yesu si'abiyahi

32 Eeta tomota 'idi gwae dahwana meYudiya 'idi 'inapwanao sisanapuya, 'oinega taudi ma topwaoli madoudi 'idi tuilalao sihesumanediya sitauya Yesu 'abehega si'abiyahi. 33 Sitauyama ma Yesu 'ihegwaediya 'igwae, “Taugu tuwa sauga 'i'iunamo 'oina 'oimiya yamiyamiya ma wete yalohihila tauna 'ihesumanegauma 'oina. 34 Cabwa nata wabesegau ma gesowana walobegau. Casainaina 'oina yamiyamiya 'omi geya sowasowahimi 'oina watauyawa.”

35 Coinega meYudiyaedi siboidimo 'oidiya sigwae, “To'ehega 'abehega 'iha'esa ma geya'abwa talobaloba? Bo nuwana 'abehega taudi meYudiya siboi 'idi 'asa 'oinega silatuwa ma sitauya tupwa ganamuliyedi 'oidiya simiyamiya, ma nobwa tomiya ganamuliyedi 'ihe'itadi, 'awa? 36 Cina gwaeina togidega 'ana sanapu? Weyahina 'igwaeya 'igwae, ‘Nata wabesegau, ma hesi gesowana walobegau’. Ma wete 'igwaeya 'igwae, ‘Casainaina 'oina yamiyamiya 'omi geya sowasowahimi ma 'oina watauyawa.’”

We'aha 'idaudau loheloheya yawasidi weyahina

37 Ma guyainaina 'ana 'ebe losaloha, beno 'ana sabwelo madouna 'oina, Yesu boda gamwagamwanidiya 'itoholowa ma 'enana madounega 'ihegwaediya 'igwae, “Taiyawedi 'omi 'eguma tani'omi siyahala, wanaoma 'oiguwa ma we'aha wanuma. 38 Weyahina Buki He'asisi 'oina 'ihepwaila 'igwae, ‘Taiyawedi 'agu tohemisaowedi, 'atediyega we'aha 'idaudau tomota yawasidi weyahina.’” 39 Yesu 'ihehegwaegwae Yaluyaluwa Tabuna weyahina, ma muliyetega 'abwa 'ana tohemisaowedi Yaluyaluwa Tabuna 'oidiya 'iluhu. Tutaina beno 'oina, Yaluyaluwa Tabuna 'abwa geya tomota 'oidiya 'iluhu, weyahina Yesu 'abwa geya 'ihane 'ina 'ebeloina 'oina.

Tomota 'oidiya miya wasiwasi 'ilatuwa

40 Yesu 'ina hegwaegwae tomota sihesagoheya 'oinega tupwana baibaiwadi siboidimo 'oidiya sigwae, “Moisa tuwa, loheya bewa palopitaina sigwaegwaeneya.” 41 Ma tupwadi sigwae, “Tauna tuwa To'abihetenaina.” Ma tupwadi wete sigwae, “Moisa wanuwatuhuya 'abehega To'abihetenaina Galili 'oinega 'itauyama? Cana 'ita geya sowasowahina. 42 Weyahina Buki He'asisi 'oina 'ihepwaila pwaiya 'abehega To'abihetenaina nata tubudai Debida* 'ina susu 'oinega 'itauyama. Ma wete Debidaina 'ina 'asa Bedeliyema 'oina, nata To'abihetenaina 'oina 'ili'u.” 43 Bewa 'oinega, tomota 'oidiya miya wasiwasi 'ilatuwa. 44 Tomotaedi tupwadi nuwanuwadi ma Yesu si'abiyahi, ma hesi geya 'eta taiya 'oidiyega Yesu 'wapina 'i'abitoho.

MeYudiya 'idi 'inapwanao Yesu geya sihemisae

45 Coinega tuilalaedi silohihila topwaoli madoudi ma wete Palisiyao 'oidiya, 'oinega 'inapwanaowedi 'idi tuilalaedi sihesilalediya sigwae, “To'aha weyahina geya wa'abiyahi ma watauyeyama?” 46 Coinega tuilalaedi sigwae, “Loheya nage 'ina gwae mabwaiyana bwebwe'adi. Geya 'eta taiya gidemusa.” 47 Coinega Palisiyedi sigwae, “Nuwana 'ihenuwa 'ewegomiya, 'awa? 48 Ma hesi wada sanapu 'abehega geya 'eta taiya 'inapwanao 'oidiyega bo wete tauma Palisiyao 'oimega Yesu 'ihemisae. 49 Boda baibaiwadi hesi sihemisaeya, weyahina taudi Mosese 'ina loinao geya sisanapudi, 'oinega taudi Yehoba 'ina loina mwau hedadena nata siloba.”

50 Toloinaedi 'oidiyega 'aigeda sanina Nikodimo, tauna mwalona nihuwanega Yesu 'oina 'itauya ma mahetena sihegwaegwaeya. Nikodimoina toloinaowedi 'ihegwaediya 'igwae, 51 “Tauda 'ida loina 'abehega geya'abwa taloiloina bwagabwaga, ma hesi loheya tahesilalae ma 'ina pui tabesa nugete, 'abwa muliyetega to'aha 'ana loina ta'ebwae.”

52 Coinega 'inapwanaowedi Nikodimo sihegwae hileya, “Nuwana 'owa Galili loheyaina, 'awa? Ma hesi 'eguma Buki He'asisi 'uhasili, nata 'usanapu 'abehega geya 'eta wete palopita Galili 'oinega 'itauyama.”

53 Muliyetega mabwaiyadi silohihila 'idi hada 'oidiya.

Copyright information for `BDD