Luke 1

Tetela 'ana 'ebe hegaina

Cae, Bada Tiyopilo.

Tomota tupwana baibaiwana Yesu he'ote'otetelina silele pwaidiya to'aha gide 'ina paihowa 'oida weyahina.
He'ote'otetelaedi silelediya to'aha gide taudi matadiyega si'ita nugeteya, 'oinega gwaeina siloguguya ma sihe'ote'otetela 'oima, ma hesi, nuwatuhuwedi mabwaiyadi 'idi 'ebehegaina 'oinega 'itauyama 'ana siga nige, ta yasanapu bwaibwainidiya, 'oinega nuwanuwagu ma mabwaiyadi yada he'ote'otetela bwaibwainidi 'oiuwa, ma 'oinega nuwatuhuwedi 'uhesagoha pwaidiya lamuna 'uda sanapu ma wete 'u'ahwa moisaedi.

Elisabeti 'ina gamwa weyahina

Cigu he'ote'otetela 'ana 'ebehegaina bewa gidemusa: Tutaina Helodi* 'ina tuta hetoloina Yudiya 'oina, topwaoli* 'aigeda sanina Sakaliya. Mwanena Elisabeti. Siteluwaedi 'idi susu boda topwaoliyao, ma hesi Sakaliya 'ina boda topaihowa sanina Abaiya. Ma siteluwaedi 'idi miya 'idumwalu hedadeya Yehoba matana, weyahina Yehoba 'ina loinao mabwaiyana sihematamatana bwaibwainidiya. Ma hesi siteluwaedi geya 'eta natudiu, weyahina Elisabeti 'aga'agalina, wete 'ihe'ai'aihale pwaiya, ta mwanena wete 'ihetautaubada pwaiya.

Caigeda tuta 'oina Sakaliyaina 'ina boda 'idi sabwelo ma pwaoli sipaihowa Yehoba matana. Weyahina gidemusa mumugadi, ma 'iyanao 'oidiyega Sakaliya hesinuwa 'ilobeya, 'oinega Bada 'ina Hada He'asisi 'oina 'iluhu ma 'abehega 'aiwe masina mahaina bwebwe'ana gide gado'a* 'igabu 'ebe pwaoli 'oina. 10 Ma masinaina 'ana tuta gabu 'oina boda madouna Hadainaina 'atamana si'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina. 11 Coinega Yehoba 'ina tohalewasa anelose* 'ilatuwa Sakaliyaina matana, ma 'aiweina masinaina mahaina bwebwe'ana 'ana 'ebe gabu 'ebeulega 'itoholowa.

12 Sakaliyaina 'i'iteya ma nuwana 'ihenainaida, ma wete 'imatauta madouna. 13 Coinega aneloseina Sakaliya 'ihegwaeya 'igwae, “Sakaliya, sahena 'umatamatauta ma hesi 'uyaliyaya. Weyahina 'ino 'ahwanoi Yehoba 'ihesagoheya, 'oinega mwaneu Elisabeti 'abwa natumiu loheyana 'ihenatune ma sanina 'ulagu Yoni. 14 Tauna weyahina 'abwa 'uyaliyaya, ma wete tomota mabwaiyadi siyaliyaya gwamaina 'ina li'u weyahina. 15 Weyahina natumiuina 'abwa sanina madouna Yehoba matana, ma hesi sahena waini ma we'aha waiwaidi 'inumanumadi, weyahina 'ina li'u 'oinega nata 'imaha Yaluyaluwa Tabunega. 16 Ma 'oinega tauna meIsileli baibaiwadi 'itoe hiledima 'idi Bada Yehoba 'oina. 17 Ma tauna nata ma'ina waiwai ta ma'ina 'atepatu ma Yehoba weyahina 'ida hetohepwaila, ta 'ina waiwai gidemusa mwalona palopita Ilaitiya 'ina waiwai. Ma guguya 'oinega tama nuwadi 'ibuidi ma natudiyao sinuwatuhudi. Ma wete loina 'adi toligehiyao nuwadi 'ibuidi ma 'eda dumwaluna 'oinega sitauya, ma 'oinega Bada 'ina tomota 'i'atububudi To'abihetenaina 'ina tauyama weyahina.”

18 Coinega Sakaliyaina aneloseina 'ihegwaeya, 'igwae, “Gwaeina bewa 'ana hesagoha palipalina, weyahina taugu yahetaubada, ma mwanegu wete 'ihe'ai'aihale pwaiya.”

19 Coinega aneloseina 'igwaeya, “Taugu Gebeliyela, ma tuta mabwaiyana 'oidiya Yehoba matana yatotoholo, 'oinega tuta bewa 'oina tauna 'ihesumanegauma, yatauyama 'oiuwa, ma wasa bwebwe'ana bewa yahepwaile 'oiuwa. 20 Ma hesi wasaina bewa 'owa geya 'uhemisae, 'oinega nata memenau 'imwau ma geya'abwa 'uhehegwaegwae 'ana siga wasa bewa 'ana moisa 'ilatu. Cabwa hesi 'uhegwaegwae hila.”

21 Ma tomotaedi mabwaiyadi 'abwa tuwa 'atamana siyamwayamwana, ma sinuwanuwatuhu sigwae, “To'aha weyahina Sakaliya 'iheheboi Hada He'asisi 'oina?” 22 Muliyetega Sakaliyaina 'ilatuma ma geya sowasowahina 'oidiya 'igwae, weyahina memenana 'imwauwa. Coinega sisanapuya 'abehega Hada He'asisi 'alona 'ila'ilala 'i'ita pwaiya. Ma 'oinega geya sowasowahina ma 'oidiya 'igwae, ma hesi tuwa nimanega 'ila'ilala 'ipaihoweya.

23 Ma Sakaliyaina 'ina pwaoli* 'ana sabwelowedi sigumwala ma 'ilohihila 'ina 'asa. 24 Ma muliyetega mwanenaina Elisabeti 'igamwa, ma wai'ena paibi 'alodiya geya 'ida yawala ma hesi hadai 'imiyamiya. 25 Ma 'igwaeya, “Bewa taugu 'agu lema Yehoba 'oinega. Mwalo 'aga'agaligu, 'oinega ma'igu mwadina, ma tuta bewa 'igu debamwadina 'igumwala.”

Meli 'ina henatuna tetelina

26 Elisabeti 'ina wai'ena sikisiina, ma tutaina 'oina Yehoba 'ina anelose sanina Gebeliyela 'ihesumaneya ma 'itauya tupwa Galili 'asa 'aigeda sanina Nasaleta 'oina, 27 ma wahine 'aigeda nuwanuwadeyana sanina Meli 'oina 'ilatuwa. Gumalaulauina ma Yosepa tamadiyao sitagwala ma sihehaiyedi. Yosepaina tauna Debida tubuna. 28 Ma anelose Meli 'oina 'ilatuwa ma 'ihegwaeya 'igwae, “Yauwedo Meli. Bada 'ina helau madou hedadena 'oiuwa, ma tauna bewa tuwa maheteu.”

29 Coinega Meli nuwana 'ihenainaida moisa, ma gwaeyedi weyahidi 'inuwanuwatuhu dadana.

30 Ta anelose 'igwaeya, “Meli, sahena 'umatamatauta. Weyahina Yehoba 'ina helau madou hedadena 'oiuwa 'imiyamiya, 31 ma 'abwa nata 'ugamwa ma natuu loheyana 'uhenatune ma sanina 'ulagu, Yesu. 32 Tauna nata 'aigeda tohewaiwai madouna, weyahina 'abwa nata tomota si'ita ma weyahina sigwae 'abehega tauna Tomiya Tabwana Natuna, ma Bada Yehoba loina waiwai 'i'ebwae, gide tubuna Debida 'ina loina, 33 ma 'oinega Yakobo 'ina bodao 'iloinaedi, ma hesi 'ina 'ebeloinaina geya'abwa 'igumwagumwala.”

34 Coinega Meli anelose 'ihegwaeya 'igwae, “Togidega nata bewa 'ilatu 'esa? Weyahina taugu geya mwanegumo.”

35 Ta anelose 'igwaeya, “Yaluyaluwa Tabuna nata 'isuluma 'oiuwa, ma Yehoba 'i'abi hewaiwaiyego, ma natuu bwebwe'ana hedadena ma he'asisina 'uhenatune. Tauna nata sibwauwe Yehoba Natuna. 36 Ma 'usanapu 'abehega nibaiuina Elisabeti 'ihe'ai'aihale pwaiya ma 'i'agala, ma hesi wahineinaina bewa tuwa 'igamwa pwaiya ta bewa 'ina wai'ena hesikisina. 37 Weyahina ginaula mabwaiyana Yehoba sowasowahina ma 'ipaihowadi.”

38 Coinega Meli 'igwaeya, “Taugu Yehoba 'ina topaihowa. To'aha gidemusa 'ino gwae 'oiguwa, tuwa 'ida latu.” Ma aneloseina Meli 'i'ebesineya ma 'itauya.

Meli 'ina habo'ena Elisabeti 'oina

39 Ma tuta bewa mulina Meli 'itoholowa ma Yudiya 'oyadiya 'itauya mwayamwayauwa, Elisabeti 'ina 'asa 'oina 'ilatuwa. 40 Cilatuwa ma Sakaliya 'ina hada 'oina 'iluhuwa ma nibainaina Elisabeti 'ihelauweya. 41 Beno 'oina Elisabeti nibainaina 'ina helau 'ihesagoheya ma gamwanega gwamaina 'imwasala, ma wete Yaluyaluwa Tabuna Elisabetiina 'ilohemaheya, 42 ma 'enana madounega 'iwuiya 'igwae, “Nibaya, Yehoba 'ihelauwegowa, geya 'eta wete wahine gidemusa 'owa. Ma 'abwa natuu 'uhenatune gomagoma bwainina. 43 Ma to'aha weyahina 'owa 'igu Bada sinana ma 'unaoma 'ubo'ebo'enegau? 44 Ma hesi 'ino loyauwedo yahesagoheya ta gwamaina 'iyaliyaya ma 'imwasala gamwaguwa. 45 Ma 'owa Bada 'ina gwae 'ana tohemisa, 'oinega ma'ino yaliyaya, weyahina 'abwa nata 'ana moisa 'ilatu 'oiuwa.”

Meli 'ina wali

46 Ta Meli 'igwaeya,

“Tuta mabwaiyana 'ateguwega Bada yahehepwatuwe,
47 ma wete tuta mabwaiyana 'oidiya yaluyaluwagu 'iyaliyaliyaya Yehoba 'agu tolemaina 'oina. 48 Weyahina taugu 'ina topaihowa wewelohegu, ma hesi 'oiguwa 'i'ita'ita suluma, ma 'abehega tuta sinaonaoma 'oidiya mehau mabwaiyadi sihepwatuwegau. 49 Weyahina Yehoba tauna Tohewaiwai moisa, paihowa waiwaidi 'ipaihowediya weyahigu, ma wete tauna sanina bwebwe'ana ma hehe'asisiina. 50 Tauna 'ana tohe'asisiyanao mehau yaso* 'aigeda 'aigeda 'i'ate'ate muyamuyaedi. 51 Ma hesi taudi togagasaedi ma tonuwa hanehaneyedi nimana 'ana waiwaiyega 'i'ahupeinedi. 52 Ma wete Tauna tohewasawasao 'i'abi'abi dobihedi 'idi 'ebemiya wasawasao 'oidiyega, ma hesi toweweloheyao 'i'abi'abi hanehedi. 53 Ma wete togomaleyao 'ihehe'aidiya ta simwausuwa, ma tohewasawasao nimenimedimo 'ihehesumane hilediya. 54 Tauna wete 'ina gwae hemisaina tubudao 'oidiya 'inuwatuhu yahiya 'oinega tauda meIsileli 'i'atemuyamuyaegita ma 'ilemegita, 55 gidemusa 'ina gwae hemisaina tubudao Ebalahamo ma natunao 'oidiya, 'abehega 'ida 'atemuyamuya hataedi.”
56 Ma Meli 'ina gwaeina 'ilosalohidiya, ma 'oinega nibainaina mahetena simiyana 'ana siga wai'ena 'etoi sigumwala, ma muliyetega 'ilohihila 'ina 'asa.

Yoni to'abihebabitaiso 'ina li'u

57 Ma hesi Elisabetiina 'imiyamiya ee 'ana siga 'ihenatuna, ta gwamaina meloheyana. 58 Eeta Elisabeti 'ina bodao ma 'iyanao Yehoba 'ina helau 'oina sihesagoheya, ma mabwaiyadi mahetenao siyaliyaya hegogona.

59 Ma gwamaina 'ina tuta li'u mulina ma sabwelo sebeni sigumwala, 'oinega 'ina bodao si'autama gwamaina 'ina 'ebeselolo 'wapina matana sabi 'upwa, ma 'abehega tamana sanina 'oinega sihewaliyese. 60 Ta sinanaina 'i'ausiya 'igwae, “Sahena tamana 'oina wahehewaliyese, ma hesi sanina walagu Yoni.”

61 Ta 'iyanaowedi sigwaeya, “Sani beno 'omi geya sanimi!”

62 Coinega nimadiyega henimasusuwega gwamaina tamana sihesilaleya ma 'abehega gwamaina to sani silagu. 63 Ta Sakaliyaina 'ebelele 'i'ahwanoiyeya, si'ebwaeya ma gwamaina sanina 'oina 'ileleya 'igwae, “Sanina Yoni.” Ma bodaedi saninaina si'iteya ma nuwadi 'ihenainaida. 64 Beno 'oina Sakaliya memenana 'imeyameyahana hila, ma 'igwae hila, ma Yehoba 'ihepwatuweya. 65 Eeta 'iyanaowedi mabwaiyadi simatauta. Muliyetega tetelaina 'i'edadana Yudiya 'oyana ma tupwanao mabwaiyadi 'oidiya. 66 Ma tomotaedi sihesagoheya ma sinuwatuhu dadana, ma siboidimo 'oidiya sihesilala hilediya sigwae, “Gwama bewa nata togidega 'abwa 'ina paihowa?” Weyahina si'iteya Yehoba 'ina waiwai 'oina 'imiyamiya.

Sakaliya 'ina gwae nugeta

67 Eeta tamanaina Sakaliya Yaluyaluwa Tabuna 'ilohemaheya, ma 'ipalopisai*, 'igwae nugeta 'igwaeya,

68 “Bada tahepwatuwe tauna meIsileli 'ida Yehoba, weyahina tauna 'itauya pwaima 'oida ma 'abehega 'i'abihetegita ma miyamwau 'oinega 'ilihasigita. 69 Coinega 'ina hewali Debida 'ina susuwega 'ada To'abihetenaina 'i'abi latuheya 'oida. 70 Mwalona Yehoba 'ina palopitao nugenugetaidi 'ina gwaeina gidemusa sihepwaila nugeteya, 71 ma 'abehega 'ida lemegita 'ada 'alehao 'oidiyega ma wete 'ada tolohesohesoiyao 'oidiyega. 72 Ma wete mwalo 'igwae hemisa ma 'abehega tubudao nugenugetaidi 'i'atemuyamuyaedi ma 'ina gwae hemisaina geya'abwa 'inuwanuwanaide. 73 Gwae hemisaina tubudai Ebalahamo weyahina Yehoba 'i'ebwaeya 74 ma 'abehega 'ilihasigita 'ada 'alehao 'oidiyega ma 'oinega ma'ida 'atepatu 'oina tapaihowa, 75 ma wete sabwelo 'aigeda 'aigeda 'oidiya ma'ida mumuga bwebwe'ana tadumwalu tauna matana. 76 Ma 'owa natugu, 'abwa nata sibwauwego Tohewaiwai moisa 'ina palopita, weyahina 'owa nata 'unugeta ma Bada 'ina 'eda 'u'atububu, 77 beno 'ina tomotaiyao 'uhenuwalagudi ma 'abehega mumuga galadi 'adi nuwasam 'oidiyega 'adi 'abihetena siloba. 78 Weyahina Yehoba 'ina 'atemuyamuya 'oida, madou hedadena, ma 'abwa 'ida 'abihetena galewega gide 'asilala 'i'abi'abilatuhe 'oida, 79 ma 'oinega taudi wete guguyou ma 'amasa 'idi tupwa 'oina simiyamiya 'ida 'abihe'asilaladi, ma 'oinega mabwaiyada 'ihanugetegita miya daumwala 'ana 'eda 'oina.”
80 Ma 'oinega gwamaina 'ihemadouwa ma yaluyaluwana wete 'ihewaiwaiya. Ma 'itauya yoho 'awawa*, ma nobwa 'iboinamo 'imiyamiya 'ana siga meIsileli 'oidiya 'ilatuwa 'iloguguya.

Copyright information for `BDD