Luke 10

Tomuliyao mabwaiyadi 'ihesumanediya

1Tuta nage mulina, tupwadi wete 'ana tomuliyao 'ihesinuwediya, sebeniti 'adi baibaiwa, ma 'eluwa 'eluwa 'ihesumane nugetediya gogo baibaiwadi 'oidiya, ma 'ane toni'asa si'atububudi Yesu 'ina tauyama 'oidiya weyahina.

2Ma 'ihegwaediya, 'igwae, “Celi'eli bwebwe'ana ma to'eli'eli 'omi tupwamimo, 'oinega toni tanoha 'oina wa'ahwa'ahwanoi ma 'ane topaihowao wete 'ihesumanedi 'ina tanoha sabi 'elina. 3Sauga bewa yahesumanegomi, watauya gide sipi manamanasamina 'edewa lolosasaidi gamwagamwanidiya.

4“Sahena mane wa'ewa'ewa, sahena 'e'ahai mabohaidi, sahena 'ami butu wa'ewa'ewadi. Ma 'eguma 'edai watautau sahena tomota mahetemiyao wahehegwaegwae.

5“Ma 'eguma 'aigeda hada 'oina waluhu, nugeta wahegwaedi, wagwae, ‘Daumwala 'oimiya.’ 6Ma 'eguma nuwadaumwala 'ana topaihowao simiyamiya, 'imi helauina 'oidiya 'ida miyamiya. Ma 'eguma geya, tuwa helauina 'ihilawa 'oimiya.

7“Ma 'eguma hadaina 'oina wamiyamiya, ma to'aha 'ami, nuwana 'ami we'aha matamiya silagu tuwa wa'ai, weyahina topaihowao 'ilobwainediya ma 'adi 'iluwana siloba. Ma sahena watautau hali hada 'oidiya, ma hesi hadaina 'oina waluhu nugeta 'oina tuwa wamiyamiya.

8“Ma 'eguma to 'asa 'oina si'ahe sohetegomiya ma 'oidiya waluhuwa, ma to'aha matamiya silagu latuheya, tuwa wa'ai. 9Ma wete gogoina 'oina wamiyamiya 'idi tolohalao wa'abihe bwebwe'anedi, ma wete toni 'asao wahegwaedi, wagwae, ‘Yehoba 'ina loina 'i'iunamo ma 'ilatu 'oimiya.’ 10Ma 'eguma to 'asa 'oina walatu ma silogwahategomi, mulimuliya 'eda 'oidiya wahahila ma wahegwaedi, wagwae, 11‘Wa'ita, 'imi gogo nenegwalina 'ahemega 'a'alohutuhutu yahule, ma wasanapu 'abehega Yehoba 'ina loina deimiya 'imiyamiya!’ 12Yagwae moisa 'oimiya, 'abwa bwa'omatana 'ana tuta 'oina taudi gogowedi silogwahategomiya loina madou hedadena siloba, ma geya gide meSodoma* 'adi loina.”

Gogo tupwana 'oidiya Yesu geya sihemise

(Madiu 11:2-24)

13Coinega tupwaedi 'ana tomiyao 'ihegwaediya, 'igwae, “MeKolesini ta meBedeseida 'atemuyamuyaimi. Weyahina 'igu paihowa 'ebe henainaidaedi yapaihowa pwaidiya matamiya ma hesi geya wanuwabui, ma hesi 'eguma meTaiya ta meSaidoni 'oidiya yada paihowediya, beno mwalohene sida nuwabui pwaiya, ma sibauwa 'adi 'ale'owega sida 'otedi ta giba 'oidiyega sida gibediya, ta sihe'itaedi 'abehega mumuga galana 'oidiyega sinuwabui pwaiya. 14Ma 'omi hesi geya uleulena. Coinega bwa'omatana 'ana sabweloina 'oina Yehoba 'abwa meTaiya ta meSaidoni 'i'atemuyamuyaedi, ma 'omi geya. 15Ma meKapaneumi 'omi togidega, 'abehega wa'abilagasigomi galewa, 'awa? Nata geya! Ma hesi nata siulasuluhegomi Bwebweso* 'oina.”

16Ta 'ana tomuliyaowedi 'oidiya 'igwaeya, “Ceguma taiya 'imi gwae 'ihesagohedi, beno taugu 'igu gwae 'ihesagoheya. Ma 'eguma taiya 'ilogwahategomi taugu wete 'ilogwahategauwa. Ma wete 'agu Tohewasaina 'ilogwahateya.”

Tomuliyaowedi mabwaiyadi 'idi paihowega sihila pwaima

17Ma 'ana tomuliyaowedi site sebeniti 'idi paihowega sihilama, ta ma'idi yaliyaya Yesu 'oina sihe'ote'otetela, sigwaeya, “Bada, 'eguma welabanao bo hi'ahi'a saniuwega 'aloinaediya, ta sihapwesa.”

18Ma Yesu 'oidiya 'igwaeya, “Tomudulele ya'iteya galewega 'isulusuluma gide tuwa namala 'ina pili. 19Coinega wasanapu 'abehega ya'abihewaiwai pwaigomiya ma 'oinega sowasowahimi wahewaiwai 'ada 'alehaina 'ina paihowa mabwaiyana 'oidiya, ma 'eguma mwata bo ganihana wabasa yahidi, sahena wamatamatauta, weyahina gesowana to'aha si'abihe galegomi.” 20Ta wete 'ihegwaediya, “Moisa 'imi paihowa hi'ahi'a 'oidiya waiwaina, ta weyahina wayaliyaya, ma beno geya ginaula madouna, ma hesi 'imi 'ebeyaliyaya madouna 'eguma sanimi galewa silele pwaidiya.”

Yesu 'ina yaliyaya

(Madiu 11:25-27; 13:16-17)

21Tuta nage 'oina Yaluyaluwa Tabuna Yesu 'i'abihe yaliyayaeya, ta 'igwaeya, “Yauwedo Tamagu, 'owa galewa ta bale'u 'adi Toloina, nuwasabwalena bewa 'udahweya tosonogao ma tonuwasabwalenao 'oidiyega, ma hesi gwagwama 'i'iudi 'oidiya 'uhe'itaeya. Moisa Tamagu, 'ino nuwatuhu bwebwe'ana bewa.” 22Nage tutaina 'oina wete 'igwaeya, “Ginaula mabwaiyadi Tamagu nimaguwa 'ilagudiya, ma Tamagu 'iboimo 'isanapugauwa, ma Taugu wete yaboimo Tamagu yasanapuya, ma wete taiyewedi taudi 'eguma nuwanuwagu ma Tamagu yahe'itae 'oidiya, taudi wete sida sanapu.”

23Coinega Yesu 'ilo'ita lohihila 'ana tomuliyao 'oidiya ma 'ihegwaediya, 'igwae, “Comi ma'imi yaliyaya, weyahina ginaulaedi matamiyega wa'ita'ita. 24Yagwae moisa 'oimiya 'abehega mwalo palopitao ta toloinao baibaiwadi nuwanuwadi ma ginaulaedi si'itadi, ma hesi geya si'ita'ita, ta wete gwaeyedi wahesagohediya taudi wete nuwanuwadi ma 'abehega sihesagohedi, ta geya sida hesagohediya.”

Gwae hegehegedi gwama Sameliya 'aigeda weyahina

25Ma 'aigeda loina 'ana tohanugeta 'itauyama ma Yesu 'oina 'ihesilala sabi tohona, 'igwaeya, “Bada, to'aha yapaihowa ma yawasigu hataya yada loba?” 26Coinega Yesu 'igwaeya, “Loinaedi Mosese 'ilelediya Buki He'asisi 'oina, 'usanapu pwaidiya, 'awa?” 27Ma loheyaina 'igwaeya, “Cehe, loina bewa gidemusa, ‘Cino Bada Yehoba 'uda helauwe 'ateu ta yaluyaluwau ta 'ino waiwai ta 'ino nuwatuhu mabwaiyadi 'oidiyega. Ma wete 'iyamwao 'uda helauwedi gidemusa 'uboi 'uhelauwego.’” 28Coinega Yesu 'igwaeya, “Beno gwae moisa, 'oinega gide 'uda paihowa 'ese ma yawasiu hataya 'uda loba.”

29Ma loheyaina 'ina nuwatuhu 'abehega tauna todumwalu, 'oinega Yesu wete 'oina 'ihesilala hila, “Taiya hede 'iyagu?”

30Coinega Yesu gwae hegehegediyega loheyaina 'ihegwaeya, 'igwae, “Caigeda loheya Yelusalemega 'itoholowa ma 'itautauya Yeliko, ta 'edai toyagaha 'ilobediya ma si'abiyahiya, 'ana 'ale'o si'igalidiya ta sihunu geyogeyoiya, 'i'iunamo 'i'amasa, ma si'ebesineya ma sitauya.

31Sitauya, ma loheyaina 'i'eno'eno eeta 'aigeda topwaoli 'ihapwesama, ma tohesilaeina 'i'iteya, ma 'inaowa ma 'eda papalinega 'itauya. 32Ta wete gide topwaoli 'adi tolema 'aigeda 'itauyama, ta loheyaina 'i'iteya, ta wete 'i'e'ebubuyamo ma 'i'ebesineya.

33Ma muliyetega 'aigeda gwama Sameliya* 'ihapwesama, ma loheyaina 'i'iteya ta 'i'atemuyamuyaeya. 34Coinega deina 'inaowa, ma holowa ta waini 'ilagu latuhediya, ma 'ana hesilaeyedi 'oidiya 'isiwediya ma 'ipaidiya, ta muliyega 'ina hebai 'oina 'ido'oya ma ba'idana sitauya 'aigeda hada taumana 'oina ta nobwa 'i'itayahiya. 35Gona 'i'adaleya, ma kina 'eluwa 'i'ewediya ma hadaina 'ana to'itayahina 'i'ebwaeya, ta 'ihegwaeya, ‘Tohesilae bewa 'u'itayahi weyahigu, ma 'eguma 'ehisa wete mane 'ulaguya weyahina, taugu yahilama yagihedumwalu 'oiuwa.’”

36Coinega Yesu loheyaina 'ihesilaleya 'igwae, “Taiya tohesilaeina 'iyana sitetoiyedi 'oidiyega?” 37Ma loheyaina 'igwaeya, “Tauna 'ana tohelauina.” Coinega Yesu 'igwaeya, “Beno gwae moisa, 'utauya ma gidemusa 'upaihowa 'esa.”

Yesu 'ina habo'e Meli ta Malida 'oidiya

38Ma Yesu ma'ana tomuliyao sitauya ta silatuwa 'aigeda tupwa 'oina, ma wahine 'aigeda, sanina Malida 'itoeya 'ina hada. 39Ma wahineina tasina wete 'imiyamiya, sanina Meli, ma Meliina 'inaoma ta Yesu deina 'imiyatoiya, ma 'ina gwae sabi hesagohena. 40Ma Malida 'i'e'uleya ta 'ina paihowa baibaiwana. Coinega Malida 'inaoma Yesu 'oina ma 'igwaeya, “Bada togidega ma tasigu ba'idau wamiyamiya, ma geya 'ida lemegauwa? Sowasowahina 'uhegwae ma 'i'abihetegau 'awa?”

41Ta Yesu 'igwaeya, “Malida, togidega ma ginaula mabwaiyana weyahidi 'unuwanuwatuhu, 42ma hesi 'aigedamo ginaula madouna weyahina 'unuwatuhu, gidemusa tasiu Meli 'ina hesinuwa. Meli nuwanuwana ma 'igu gwae 'ida hesagohedi, 'oinega geya sowahina 'aigeda taiya 'i'ausi.”

Copyright information for `BDD