Luke 12

Guguya

(Madiu 10:26-31)

1Boda madou hedada si'eto'autama ma sihetupa duidui, ma Yesu 'igwae nugeta 'ana tomuliyao 'oidiya, 'igwaeya, “Wa'ita yahigomi ma Palisiyao 'idi paihowa 'abo'abo sahena wapaipaihowadi, weyahina 'idi paihowa gide tuwa pwalawa 'ana 'ebe'abi heseseha. Cebe'abi hesesehaina 'eguma to'aha gide 'i'iuna, nata 'i'abi hemadou, 2ma ginaulaedi dahwadahwaidi 'abwa Yehoba 'i'abilatuhedi ma silo'atamanedi. 3Ma wete to'aha guguyou 'oina wagwaeneya nata sabwelo 'oina tomota sihesagohe. Ma to'aha weyahina wahe'ahwa henahena hada 'alona, nata tomota mabwaiyadi 'oidiya sihepwaila latuhedi.

4“Ma 'iyagwao yahegwaegomi, taudi wahimi silohe'amasi, sahena wamatamatautedi, weyahina taudi wahimimo sowasowahina ma silohe'amasi, ma yaluyaluwami geya. 5Ma hesi Yehoba wamataute, weyahina tauna ma'ina loina ma 'ilohe'amasa nugetegomi ma muliyetega 'iula suluhegomi 'asa 'ala'alata* 'oina. Moisa tuwa, 'iboinamo wamataute!

6“Hisa gidemusa dinegwa 'adi maisa? Geya madouna, gidemusa toea 'eluwamo ma bwasumo nima 'ai'aigeda 'adi baibaiwa. Ma tuwa Yehoba geya'abwa wete 'aigeda 'oidiyega 'inuwa nuwanaide. 7Ma 'iyamo geya sowasowahina ma deba wahasili mwagu 'aigeda 'oina, Yehoba 'adi baibaiwa 'isanasanapudi. Coinega sahena wa'ate'ateyoho, weyahina 'omi Yehoba 'ina ginaula madouna, ma dinegwa geya ginaula madouna.

Yesu 'ana hemisa ma 'ana uhala weyahina

(Madiu 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8“Ma bewa wete wasanapu bwaibwaini: Ceguma taiyawedi weyahigu tomota matadiya sihepwaila, taugu Loheyaiguina nata weyahidi yada hepwaila Tamagu 'ina aneloseyao matadiya. 9Ma 'eguma taiyawedi siuhalegau tomota matadiya, taugu wete 'abwa Yehoba 'ina aneloseyao matadiya yauhaledi. 10Taugu Loheyaiguina, ma 'eguma taiya 'i'ahwa galegalegau, Yehoba nata gwaeina 'inuwasam. Ma 'eguma taiya Yaluyaluwa Tabuna 'i'ahwa galegale, nata geya'abwa Yehoba 'inuwanuwasam.

11“Ma 'eguma tomota sitoegomi hada tapwalolo 'oidiya sabi heyatalaegomi babadao ta toloinao matadiya, sahena wa'ate'ateyoho bo nuwana wanuwanuwatuhu togidega 'idi hesilalaina wahemaisa 'ese, 12weyahina 'abwa tutaina beno 'oina Yaluyaluwa Tabuna ba'idamiu, ma nata tauna 'ihe'itegomi to'aha wagwaene.”

Gwae hegehegedi wasawasa weyahina

13Ma bodaedi 'oidiyega 'aigeda tomota 'igwaeya, “Tohe'ita, tasigu 'uhegwae ma tupwana 'ebeloina 'i'ebwaegau, mwalo tamamai 'ilaguya.”

14Ma Yesu loheyaina 'enana 'ihemaiseya, 'igwae, “Loheya, taugu geya sowasowahigu ma yahetoloina 'ami heguheguyaiina weyahina.” 15Ma wete 'ina gwaeina 'itubweya ma boda mabwaiyadi 'oidiya 'igwaeya, “Wa'itayahigomi ma sahena wasawasa nuwami 'i'ewa'ewa. Geya sowasowahina ma wasawasa 'oinega yawasimi bwebwe'ana waloba.”

16Coinega 'ebe'ita 'i'ebwaediya gwae hegehegediyega, 'igwaeya, “Caigeda tohewasawasa 'ina tanoha madoudi ma baibaiwadi, ta 'eli'eli madouna 'oidiyega 'ilobeya. 17Eeta loheyaina 'iboinamo 'inuwatuhu dadana, ma 'igwaeya, ‘Celi'eli madouna ta 'igu hada 'e'ahai geya sowasowahina. Coinega to'aha yapaihowa? 18Nuwana bewa gidemusa, hada 'e'ahai miyamiyadi yale'wa yahuledi, ma hauhaudi ta madoudi ya'abidi, ma 'oidiya 'e'ahai ta wete 'igu tobwatobwao mabwaiyana yahedodo, 19ma muliyetega ma'igu yaliyaya sowasowahigu ma yagwae, “Caigeda towasawasa taugu. Bo'i ya'atububuwa ta 'igu wasawasao mabwaiyana sowasowahigu bolime hisa sinaonaoma weyahidi. Eeta paihowa 'oinega ya'aiyawasi, ma hesi tuwa yaliyayamo, weyahina 'agu ma 'agu we'aha mabwaiyana sowasowahigu.” ’ 20Ma Yehoba loheyaina 'oina 'igwaeya, ‘Loheya yauyauleiu! Hinuwana bewa yawasiu 'ilolagu, ma tobwatobwaedi 'ulagulagudiya, taiya nata weyahina?’”

21Ma Yesu 'ina gwae 'ana 'ebelolagu 'oina 'igwaeya, “Moisa, 'eguma taiya wasawasa weyahina 'ipaihowa, ma 'imiya wasawasa tobwatobwa bale'uwa 'oidiyega, ma geya galewa 'ana wasawasa 'oidiyega, tauna yauyauleina!”

Cateyoho weyahina

(Madiu 6:25-34,19-21)

22Coinega 'ana tomuliyao 'oidiya 'igwaeya, “Sahena 'imi miya weyahina wanuwanuwatuhu madouna, 'amiwa ma 'ami 'ale'o weyahidi. 23Weyahina yawasida ginaula madouna mabwaiyada 'oida, ma tobwatobwaedi 'wapi weyahina geya ginaula madouna.

24“Bewa 'aigeda 'ebe'ita ya'ebwaegomi 'ao'ao weyahidi, tuta baibaiwana geya sida dauna, geya sida 'etahiya, ma wete geya 'idi hada 'e'ahaimo. Bwasumowedi ginaula 'i'iudi, ma tuwa Yehoba tuta baibaiwana 'adiwa 'i'ebwa'ebwaedi, ma hesi wanuwatuhuyahi 'abehega 'omi ginaula madouna Yehoba 'oina, 'oinega sowasowahina ma 'ihe'aigomi. 25Taiya 'oimiyega sowasowana 'ina nuwatuhuwega 'ina tuta bale'uwa 'i'abiheduduli? Geya, 'awa? 26Moisa tuwa, 'ateyoho geya wete 'ina lema 'oida ginaula 'i'iuna weyahina, ma to'aha lamuna wa'ate'ateyoho ginaula madouna weyahidi?

27“Ma 'aigeda wete bewa 'ebe'ita, hane 'idi bwala weyahina wanuwanuwatuhu. Tuta baibaiwana geya sida paihowa, ma wete geya 'adi 'ale'o sida paihowediya. Ma moisa tuwa, Solomoni 'ana 'wamao ma 'ana pasao 'adi 'ita 'ausaladi, ma hesi hane 'adi 'ita 'ausala hedadena. 28Coinega wanuwanuwa Yehoba 'ina 'itayahina 'oimiya weyahina. Tauna 'awata 'ihepasediya hoyadi bwebwe'adi 'oidiyega, nata sididi ma gona siwelai ma sigabudi, ma 'omi 'awata wabwebwe'ana sinediya, 'oinega sowasowana 'ami 'wamao Yehobaina 'i'ebwaegomi. Ma 'iyamo sahena 'imi hemisa Yehoba 'oina 'iwe'awe'a.

29“Ma weteyage sahena wanuwanuwatuhu madouna nuwana wa'ateyoho 'e'ahai weyahidi. 30Tomiya bale'u mabwaiyadi ginaulaedi weyahidi sinuwanuwatuhu, ma to'aha 'imi nuwatuhu Yehoba 'isanapu pwaidiya, gidemusa 'amiwa ta 'ami we'aha ta wete 'ami 'wama. 31Ma 'ilobwainegomiya nugeta Yehoba 'ina loina 'oina watagwalegomi, ma 'oinega 'amiwa ta 'ami 'wama wete 'i'ebwaegomi. 32Ma 'omi moisa Yehoba 'ina sipiyao, 'oinega sahena wa'ate'ateyoho, weyahina tauna 'ihesinuwa paigomiya ma 'ina 'ebeloina 'oina waluhu.

33“Coinega 'imi tobwatobwao wahegimwaneyedi ma maneyedi waheguyaiyedi towewelohe 'oidiya, ma 'oinega galewa 'imi wasawasa 'imiya hataya. Wasawasaina galewa 'imiyamiya geya wete 'ina 'ebegumwalamo, weyahina geya 'aigeda wete toyagaha tupwaina 'oina, ma wete geya sohusohu. 34Ma 'eguma to tupwa 'oina 'imi wasawasa 'imiyamiya beno 'oina 'imi nuwatuhu sipili.

Bada 'ina hewahewaliyao tupwadi bwebwe'adi ma tupwadi galadi

Madiu 24:45-51)

35“Coinega wa'atububu bwaibwaina ma 'ami 'wamao wa'otedi, ta wete ma'imi mayale 'asi'asilaladi ma wayamwayamwa, 36gidemusa hewahewaliyao 'idi bada siyamwayamwa 'ina hilama hai 'e'ahaina 'oinega. Ma 'eguma to tuta 'oina 'ilatuma ma 'ahwa'eda 'oina 'i'etunatuna, dumwaluna tuwa 'ahwa'edaina siso'e ma 'iluhuma. 37Ma 'eguma simata pa'ali ma si'atu'atububudi ma siyamwayamwa ma 'ilobadi, nata siyaliyaya madouna. Yagwae moisa 'oimiya 'idi badaina nata 'wama 'ebe paihowa 'i'ote, ma hewaliyaowedi simiyatoi ma tauna weyahidi 'ida hetopaihowa. 38Ma wete 'eguma 'ina tuta hilama 'oina 'iheheboi, ma hinuwana gamwana nuwana gona 'ada'adale 'ilatuma, ma tuwa gide 'idi miyaina, ma 'ilobadi, nata wete siyaliyaya madouna.

39“Ma wete ginaula 'aigeda bewa wanuwatuhuyahi, 'eguma toni hada 'isanapuya to tuta 'oina toyagaha 'iluhuluhu 'ina hada, nata 'i'atububu bwaibwaina ma 'i'o'oyatola ma sahena 'ina hada 'ibwalebwale. 40Coinega 'omi wete wa'atububu bwaibwaina ma 'igu tuta hilama weyahina wayamwegau, weyahina taugu Loheyaiguina 'igu hilama 'ana tuta geya wasanapu.”

41Coinega Pita 'igwaeya, “Bada, beno taumamo weyahima 'ugwaegwae, bo nuwana tomota mabwaiyadi weyahidi?” 42Ta Yesu 'igwaeya, “Topaihowa bwebwe'adi ma sanasanapuidi mumugadi bewa gide, 'eguma taiya tauna 'ina bada 'ihesinuwe ma hada 'i'itayahi, ma 'iyanao 'adi 'i'ebwaedi sabwelo 'aigeda 'aigeda 'oidiya, 43'abwa 'eguma badaina 'ihilama ma 'ina topaihowa 'iloba 'ipaipaihowa bwaibwaina, nata weyahina 'iyaliyaya ma 'oina 'igwae, 44‘Cino paihowa mabwaiyana bwebwe'ana, 'oinega ginaula mabwaiyadi 'adi loina ya'ebwaego ma 'uloina.’ 45Ma hesi 'eguma topaihowaina 'iboimo 'oina 'igwae, ‘Cigu bada 'abwa 'iheheboi, 'oinega taugu 'igu nuwatuhu yapaihowadi.’ Coinega 'iyanaowedi loheloheyadi ma mewahinedi 'isapisapidi, ma wete geya 'e'ahai 'ida 'ebwaediya, ma 'iboinamo 'i'ai'ai ma 'inumanuma, ma 'inuma yauyaule. 46Ma muliyetega 'abwa badaina 'ilohesalutuyama, ma 'ina hewali 'ina paihowa galana 'i'italoba, nata hadega 'ipa'i, ma 'oinega maisa gala hedadena 'iloba, taudi tologwahata 'idi tupwa.

47“Ma 'eguma taiya 'ina bada 'ina nuwatuhu 'isanapu ma tuwa geya 'i'atububu ta wete geya 'ipaihowa, 'abwa sapi mwauna 'iloba. 48Ta 'eguma taiya 'ina bada 'ina nuwatuhu geya 'isanapu, ma 'ipaihowa pui, nata sapi 'iloba, ta geya madouna. Ma 'eguma hewali 'ana heguheguyai madouna, 'ilobwaineya ma 'ina bada weyahina 'ipaihowa madouna; ta 'eguma 'ana heguheguyai madou hedada, sowasowana 'ipaihowa madou hedada.

Yesu weyahina wataha 'ilatuwa

(Madiu 10:34-36)

49“Taugu boi yatauma ma 'abehega 'aiwe yamu'a 'ebwa bale'uwa, ta nuwanuwagu 'ilomwayamwayau ma 'i'alata. 50Ma hesi tuta 'i'iuna ma babitaiso galana yaloba, 'oinega ma'igu 'ateyoho ma 'ana siga babitaisoina 'oiguwa sipaihowa.

51“Ma togidega? Wanuwatuhuya 'abehega 'igu latuma bale'uwa 'oinega daumwala waloba? Geya hene. Ma hesi yahegwaegomi nata 'aleha ta wataha 'oimiya silatu. 52Tutaina bewa 'oidiyega ma tuta sinaonaoma 'oidiya nata susu 'alodiya wataha silatu. Susuwedi 'alodiya 'eguma gidemusa tomota 'adi baibaiwa nima, nata 'alodiyega sitetoi sihe'upwa siteluwa 'oidiya. 53Ma wete 'eguma tama natuna loheyana 'oina 'i'aleha, nata wete natunaina tamana 'oina 'ilo'aleha. Gidemusa wete sina 'eguma 'ilo'aleha natuna mewahinena 'oina, nata wete tauna sinana 'ilo'aleha. Ma wete 'eguma wahine 'i'aleha lawana mewahinena 'oina, nata lawanaina 'oina 'ihe'upwa hila.”

Cila'ilala 'adi sanapu weyahina

(Madiu 16:2-3; 5:25-26)

54Ma Yesu wete tomotaedi 'oidiya 'igwaeya, “Tutaina 'eguma wa'ita bolimana yaloha dubadubana sihanehanema, wanuwatuhuya 'abehega nata 'idohi, beno moisa. 55Ma 'eguma tupwa yalasi 'oinega yaumai 'itowatowama, beno 'oinega wasanapu pwaiya 'abehega tuta 'i'iuna ma hala 'ihapwesa. 56Moisa 'omi bale'u 'adi 'ila'ilalao wasanapu pwaidiya, ma hesi Yehoba 'ina 'ila'ilalao geya wasanapudi tuta hauhauna nage weyahina. Beno 'imi 'abo.

57“Ma to'aha lamuna ta geya wahesinuwa bwaibwaina ma 'eda dumwalunega watauya?

58“Ma 'eguma 'a 'aleha 'inaoma ma 'itoego 'abehega 'iheyatalaego, 'ilobwainegowa ma tutaina 'edai watautauya 'utoho ma galanaina 'upaihowa pwaiya 'u'abihedumwalu, ma 'oinega sahena 'a toheyatalaina 'itoetoego toloina 'oina, tabu ma toloinaina tolo'alehao 'iloinaedi ma deliya silagugo. 59Ma yahegwaego hesi sahena wete 'ulatulatu ma 'ana siga 'a buki mabwaiyana 'uhemaisa hegumwalidi!”

Copyright information for `BDD