Luke 19

Sakiusa weyahina

1Ma Yesu Yeliko 'oina 'iluhu pwaiya, ma 'asaina 'alonega 'itautauya. 2Tupwaina 'oina 'aigeda takesi 'adi to'ewao 'adi tohanugeta 'imiyamiya, sanina Sakiusa, tauna towasawasa 'aigeda. 3Ma tutaina Yesu 'itautauya, Sakiusa nuwanuwana ma Yesu 'ida 'ita 'abehega taiya tauna, ma hesi geya sowasowahina ma 'i'ita, weyahina tauna loheya to'uto'upana, ma wete boda madouna. 4Coinega 'ipili nugeta ta 'aiwe 'aigeda 'ihaneya, sanina sikamole*, ta nage 'oinega Yesu 'ida 'ita, 'eguma saugaina tupwaina 'oina 'ilatu.

5Ma saugaina Yesu 'inaoma tupwaina 'oina, 'i'itahaneya ta Sakiusa 'i'iteya, 'oinega 'ihegwaeya, 'igwae, “Sakiusa, 'usuluma mwayamwayau, weyahina nata taugu ba'idau 'ino hada tamiyamiya.”

6Sakiusa 'ilomwayamwayauwa ta 'isuluwa, ma ma'ina yaliyaya Yesu ba'idana sihelobaloba.

7Nage 'oina tomotaedi ginaula bewa si'iteya, ma silomugiyeya, sigwaeya, “Togidega ta Yesu 'iluhuwa togala 'ina hada?”

8Ma Sakiusaina 'itoholowa ta Yesu 'ihegwaeya, 'igwae, “Bada, bewa 'oinega 'igu tobwatobwa mabwaiyana ya'upwaluwa ma 'aigeda tupwa towewelohe ya'ebwaedi. Ta wete 'eguma taiya 'oinega mwalo ya'ewa puiya, yada hemaise ma'ana lohepoi 'ehata wete ya'ebwae.”

9Coinega Yesu 'ihegwaeya, “Bewa tuwa hada bewa 'oina 'abihetena 'ilatuma, weyahina loheya bewa tauna 'aigeda Ebalahamo 'ina boda. 10Taugu Loheyaiguina, ta yanaoma ma 'ane todeya ya'ebesedi ma ya'abihetedi, gide loheya bewa.”

Gwae hegehegedi heguyai weyahina

(Madiu 25:14-30)

11Ma Yelusalema deina nata ma silatu, eeta bodaedi sinuwanuwatuhu 'abehega Yehoba 'ina loina nata 'ihegaina, 'oinega gwae hegehegedi bewa 'i'ebwaediya, 12'igwaeya, “Caigeda bada 'i'atububu pwaiya ta 'itautauya tupwana bwaga 'oina ma 'abehega nobwa 'ihetoloina, ma 'abwa muliyetega 'ilohihilama. 13Mulina ma 'itauya, 'ina topaihowao teni 'ibwau he'autedima ma 'adi heguheguyai kina 'aigeda 'aigeda 'i'ebwaediya ma 'ihegwaediya, ‘Cami heguheguyai bewa wahepaihowadi ma 'ana lohepoi waloba, 'ana siga yalohihilama.’

14“Ma muliyetega badaina 'ina tomotaiyao tupwadi silogwahateya, geya nuwadi ma 'oidiya 'ihetoloina, 'oinega wasa sihesumaneya, sigwaeya, ‘Loheyaina beno geya nuwama ma 'oima 'ihetoloina.’

15“Ma badaina tuwa 'ihetoloina. Eeta tutaina 'ilohihilama ta 'ina topaihowaedi 'ibwau he'autedima, nuwanuwana 'isanapu 'adi heguheguyaiyedi 'oidiyega hisa loheposeyana silobediya.

16“Ma loheya 'aigeda 'inugetama 'ina badaina matana 'itoholowa, ma 'ihegwaeya, 'igwae, ‘Bada, 'ino kinaina 'aigeda mwalo 'u'ebwaegauwa bewa 'ana lohepoi wete teni yalobediya.’

17“Coinega badaina 'igwaeya, ‘Causala! Cowa toguibiga moisa, weyahina ginaula 'i'iuna ma 'uhepaihowa bwaibwainiya, 'oinega maisau ya'ebwaego, beno 'asa teni 'oidiya 'uhetoloina.’

18“Ma loheya heluwena wete 'inaoma ta 'igwaeya, ‘Bada, 'ino kinaina 'aigeda mwalo 'u'ebwaegauwa bewa 'ana lohepoi paibi yalobediya.’

19“Coinega tauna wete 'ihegwaeya, 'igwae, ‘Casa paibi 'oidiya 'uhetoloina.’

20“Ma hetoina wete 'inaoma ma 'ihegwaeya, ‘Bada, 'ino kinaina bewa 'ale'o 'oinega yawaduya ta yalagu bwaibwainiya. 21Weyahina yamatautegowa 'amuge ma 'i'waiha. Ma moisa, yamatautegowa weyahina 'owa loheya pa'aliu ma 'ino wasawasa 'u'ewa'ewa hali tomota 'idi paihowa 'oidiyega. Coinega 'ino kina bewa 'u'ewa hila.’

22“Ma badaina 'igwaeya, ‘Moisa, 'owa topaihowa galau. Tuwa 'uboi 'ino gwaeyega 'a loina ya'ebwaego. Weyahina 'usanapugauwa 'abehega taugu loheya pa'aligu, ta 'igu wasawasa ya'ewa'ewa hali tomota 'idi paihowa 'oidiyega, 23ma to'aha huhuna ta 'oinega geya 'igu maneina banika* 'oina 'ulagu, ma saugaina yahilama ma'ana lohepoi yaloba?’

24“Coinega taudi badaina deina sitotoholo 'ihegwaediya, 'igwaeya, ‘Cigu kinaina 'oinega wa'ewa, ma loheyaina tauna loheposeyana madouna 'ilobeya wa'ebwae.’

25“Ma taudi sigwaeya, ‘Bada, sahena 'a'ebwa'ebwae, weyahina tauna teni kina 'i'ewediya ta sowasowahina.’

26“Ma badaina wete 'oidiya 'igwaeya, ‘Tuwa wa'ebwae, weyahina 'eguma taiya 'ana heguheguyai 'iloheposeyane, 'ana loheposeyana wete 'iloba, ma 'eguma taiya geya 'iloheposeyane, to'aha 'oina 'imiyamiya 'abwa 'oinega si'ewayahule. 27Coinega bewa tuwa 'agu 'alehaowedi, taudi silogwahategauwa ma 'abehega geya nuwadi 'oidiya yahetoloina, watoedima ma mataguwa walohe'amasidi.’”

Yesu 'ina luhu Yelusalema 'oina

(Madiu 21:1-11; Maki 11:1-11; Yoni 12:12-19)

28Yesu 'ina gwae bewa 'ilosalohiya ma 'itoholowa, ta ma'ana tomuliyao sihanehane Yelusalema weyahina, 29ta 'idi tauya 'oina Bedipegi ma Bedani deidiya silatulatu, beno Olibe 'oyana gabulena, 'oinega 'ana tomuliyao 'eluwa 'ihesumane nugetediya tupwaedi 'i'iudi 'oidiya ma'adi henuwalagu, 30'igwaeya, “Casa nage matamiya 'oina watauya, ta nage 'oina nata 'aigeda hebai wa'italoba, beno 'ase* yauyaubona, tauna geya tomota sida gelu tohoya, hebaiina walihasi wa'eweyama. 31Ma 'eguma taiya 'igwae, ‘To'aha weyahina beno hebaiina walihalihasi?’ loheyaina wahegwae, wagwae, ‘Bada nuwanuwana.’”

32Coinega taudi sitauya ta ginaula mabwaiyadi silobediya gide Yesu 'ihegwae 'esediya. 33Ma tutaina 'aseina silihasiya ma toni hebaiyedi sihegwaediya, sigwaeya, “Togidega ta 'ima hebai walihalihasi?” 34Ta sigwaeya, “Bada nuwanuwana.”

35Ma hebaiina si'eweya ta sitauyeya Yesu 'oina, ma 'adi 'wamega gwahuna siloyesoya, 'oinega Yesu 'igeluhaneya, 36ta 'itautauya ma tomota baibaiwadi 'adi 'wamao 'edai siyesodiya.

37Silatulatu Yelusalema deina, ta sidobidobi Olibe 'edana 'oina, ta 'ana tomuliyaowedi mabodaidi ma'idi yaliyaya Yehoba sihehepwatuwe, weyahina 'ina paihowa waiwaidi si'ita pwaidiya, 38sigwaegwae, “Yauwedo Bada, Yehoba Saninega 'utauyama, 'oinega yaliyaya ma hepwatu galewa 'oina simadou hedada.”

39Coinega Palisiyao tupwadi bodaedi 'oidiyega Yesu sihegwaeya, sigwaeya, “Bada, 'a tomuliyaedi 'uhegwaedi ma silolagu.”

40Ma Yesu 'igwaeya, “Sahena ya'au'ausidi, weyahina 'eguma taudi silolagu da'ule 'enadi 'ilagu ma sibwau.”

Yesu 'idouwa Yelusalema weyahina

41Yesu 'ilatu pwaiya Yelusalema deina, ma 'asaina madouna 'i'iteya, nuwana 'igala ma 'idouwa, 'igwaeya, 42“Yelusalema yo, nata tomotaimwao 'atemuyamuyaidi, weyahina tuta bewa 'oina 'adi 'abihetenaina 'ihapwesama, ma hesi geya sisanapu. 43Ma hesi tuta 'inaonaoma 'oidiya 'adi 'alehao silatu ma simutudi, weyahina nata 'ino tupwa mabwaiyana si'ali sakowasiye, 44ma mabwaiyadi siluhu ma tomotaimwao silohegumwalidi, ma wete hada mabwaiyadi sile'wa yahuledi. Muyaedi 'abwa 'oiuwa silatu, weyahina natumwaowedi 'adi to'abihetenaina geya si'inana.”

Yesu togimwaneyao Hada He'asisiyega 'ipa'idiya

(Madiu 21:12-17; Maki 11:15-19; Yoni 2:13-22)

45Coinega 'itauya ta 'iluhuwa Hada He'asisi 'alona, ma tohegimwane 'alonega 'ipa'idiya, ma 'ihegwaediya, 46'igwaeya, “Buki He'asisi 'oina Yehoba 'ina gwae sileleya 'igwaeya,

‘Cigu hada 'abehega hada 'ebe 'ahwanoi, ma 'omi wa'abibuiya ta 'abehega 'imi 'ebeyagaha.’”
47Ma sabwelo 'aigeda 'aigeda Hada He'asisiina 'oina 'ihehe'ita, ma topwaoli madoudi ta loina 'ana tohe'itao ma wete tohanugetao sitohotoho ma 'abehega Yesu silohe'amasi, 48ma geya sowasowahidi, weyahina Yesu 'ina he'itao tomota baibaiwadi nuwadi 'i'eweya.

Copyright information for `BDD