Luke 22

Yudasa nuwanuwana ma Yesu 'itebae

(Madiu 26:1-5,14-16; Maki 14:1-2,10-11; Yoni 11:45-53)

Ma Hataona Guyaina 'ana tuta 'i'ehohoya ta 'ane pwalawa daisinamo geya 'ana 'ebe 'abisesehamo si'ai. Tutaina 'oina topwaoliyao madoudi ta loina 'ana tohe'itao sinuwanuwatuhu dadana togidega ma Yesu si'abiyahi ma silohe'amasi, ta geya sowasowahidi, weyahina boda simatautediya.

Nage 'oina Seitani Yudasa 'oina 'iluhuwa, tauna sanina heluwena Isakaliyota, ma wete tauna Yesu 'ana tomuliya 'aigeda site tuwelo 'oidiyega. Coinega Yudasaina 'itauya Topwaoli Madoudi ta Hada He'asisi 'ana to'itayahinao 'oidiya, ma ba'idadiu sihegwaegwaeya 'abehega togidega Yesu 'itebae 'ese ma si'abiyahi. Yudasa 'ina gwae sihesagoheya ma siyaliyaya, ta 'oina sigwae hemisa 'abehega 'ana maisa si'ebwae. Ma Yudasa wete 'oidiya 'itagwala, 'oinega tuta bwebwe'ana 'iyamweya ta 'abehega Yesu 'oidiya 'itebae ma si'abiyahi, ma sahena tomota matadiya.

Hataona 'e'ahaiina

(Madiu 26:17-25; Maki 14:12-21; Yoni 13:21-30)

Coinega Hataona 'ana sabwelo 'ilatuwa, ta pwalawa geya 'ana 'abihesesehamo si'ai, ma wete lamiyao sihunudi Hataona 'ana 'ebenuwatuhu weyahina. Coinega Yesu 'ana tomuliyao Yoni ma Pita 'ihegwaediya, 'igwaeya, “Watauya ma Hataona 'aiina weyahida wa'atububu.”

Ta taudi sigwaeya, “Ta'eha 'oina nuwanuwau ma 'a'atububu?”

10 Coinega 'oidiya 'igwaeya, “Watauya Yelusalema 'oina walatu, ma 'eguma 'aigeda loheya ma'ina we'aha patu 'i'ahaliya waloba, loheyaina wamuliye, ma 'eguma hadai 'iluhuluhu 'omi wete hadaina 'oina waluhu, 11 ma tonihada wahegwae, wagwae, ‘Cima tohe'ita bewa gide 'igwae 'esa 'igwaeya, “To tupwa 'utagwale ma 'oina ma'agu tomuliyao Hataona 'aiina 'a'ai?” ’ 12 Ma 'oinega nata tupwa madouna tabwana ta 'atu'atububuina 'ihe'itegomi, tauna 'oina Hataona 'aiina wa'atububu weyahida.”

13 Coinega 'ana tomuliyaowedi sitauya ta to'aha gide Yesu 'igwaeneya 'oidiya, ginauledi mabwaiyadi silobediya, ta hadaina 'oina Hataona 'e'ahaiina si'atububuya weyahidi.

Bada 'ina 'ai

(Madiu 26:26-30; Maki 14:22-26; 1Kolinita 11:23-25)

14 Ma 'e'ahai si'atububu pwaiya, ta Yesu ma'ana tohepwailao simiya 'autama, ta ba'idanao si'ai'ai, 15 ma 'idi 'aiina 'alona Yesu 'ihegwaediya, 'igwaeya, “Nuwanuwagu madouna ma 'omi ba'idagwao Hataona 'e'ahaiina ta'ai ma muliyetega 'igu muyamuyao yalobadi. 16 Ma yahegwaegomi 'igu 'ai bewa 'ana 'ebelosaloha, ta geya wete Hataona 'aiina yalotolotoho hila 'ana siga 'ana sanapu moisa 'ilatu Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina.”

17 Ta waini mabiyona 'i'eweya, ta weyahina 'iloyauwedowa Yehoba 'oina, ma muliyetega 'ihegwaediya, 'igwaeya, “Biyo bewa wa'ewa ma 'aigeda 'aigeda mabwaiyami wanuma. 18 Ma yahegwaegomi tuta bewa ma muliyetega waini bewa sahena 'oinega yanumanuma hila ta 'ana siga Yehoba 'ina loina 'ilatu.”

19 Ta beledi 'i'eweya, ta weyahina 'iloyauwedowa Yehoba 'oina ma muliyetega 'i'abihisiya, ma 'oidiya 'iheguyaiya, ma 'ihegwaediya, “Bewa wahigu, 21 ma wa'ita, loheyaina tauna nata 'itebaegau tuta bewa ba'idagu 'a'ai'ai. 22 Taugu Loheyaiguina 'abwa yatauya 'edaina mwalo Yehoba 'iloineya, ma hesi 'agu totebaina hesi 'atemuyamuyana!”

23 Coinega 'ana tomuliyaowedi taudi 'oidiya sihesilala, sigwaeya, “Taiya hede bewa gide 'ina paihowa?”

Tohanugeta ma 'ina hewali weyahidi

24 Coinega taudi 'oidiyega he'ohe'ohena 'ilatuwa 'abehega taiya lohanena mabwaiyadi 'oidiyega. 25 Coinega Yesu 'ihegwaediya, 'igwaeya, “Bale'uwa kiniyao 'idi tomotao 'oidiya siloiloina, ta topaihowaowedi 'idi toloinao si'ahwa'ahwa bwebwe'anedi, 26 ma 'omi sahena gide taudi, ma hesi taiya tauna 'oimiyega lohanena 'ida loduduna tauna gide tuwa 'imi hewali, ma wete 'imi tohanugetao sida hetopaihowa weyahimi.

27 “Ma to'aha wanuwatuhuya, 'abehega taiya lohanena, 'eguma 'aigeda 'imiyatoi 'i'ai'ai ta 'aigeda weyahina 'ihehetapewa? Nuwana tauna to'ai 'awa? Ma taugu tuwa tohetapewaina, weyahina wa'ita taugu gamwagamwanimiya bewa tuwa yahetahetapewa, ta taugu gide 'imi hewali.

28 “Ma 'omi 'igu tuta mwau 'oidiyega bo'i watoholo pa'ala, ta bewa tuwa 'omi ba'idagwao tamiyamiya. 29 Coinega to'aha gide Tamagu 'igu 'ebeloina 'i'ebwaegauwa 'omi wete gide ya'ebwae 'esegomi, 30 ma 'oinega 'omi 'igu 'ebeloina 'oina ba'idagwao 'abwa ta'ai ma tanuma, ta wete wagahata* wasawasa 'oidiya wamiyatoi ma meIsileli 'idi susuwao tuwelo waloinaedi.”

Pita 'ina uhala Yesu 'ihepwaila nugeteya

(Madiu 26:31-35; Maki 14:27-31; Yoni 13:30-38)

31 Ma wete Yesu 'igwaeya, “Saimoni gwae bewa 'uhesagohe, weyahina Seitani tagwala 'i'ewa pwaiya ma mabwaiyami 'itohogomi, gide tuwa tobegula 'ina witiyao 'i'ahu hutuhutu tohodiya, 32 ma sahena 'ebetohoina 'oina 'uwe'awe'a, weyahina weyahiu ya'ahwanoi waiwaiya 'ino toholo pa'ala weyahina. Coinega 'eguma to tuta ma 'unuwahilama 'eda 'ausalana 'oina, tasimwao wete 'u'abihe waiwaiyedi.”

33 Coinega Pita 'igwaeya, “Bada, yapasima pwaiya weyahiu, ma 'eguma deliya silaguluguhego, taugu wete ba'idau, ma 'eguma wete silohe'amasigo, taugu wete gide silohe'amasigau.”

34 Ma Yesu 'ihegwaeya, “Pita, yagwae moisa 'oiuwa, nata muliyetega ma 'am'am 'idou, ma nugeta 'owa 'uuhalaegau matoi.”

35 Ta Yesu mabwaiyadi 'ihegwaediya, 'igwaeya, “Mwalo yahesumanegomiya ma yahegwaegomiya, 'oinega geya 'imi mane 'ana 'ebedo'o bo 'imi peha bo 'ami butu wa'ewa'ewadi, ma togidega mwau walobeya?”

Ta taudi sigwaeya, “Geya 'eta wete to'aha.”

36 Coinega Yesu wete 'ihegwaediya, “Bewa tuwa 'imi mane ma'ana 'ebedo'o ma 'imi peha wete wa'ewadi. Ma 'eguma taiya 'oimiyega geya 'ina 'elepa 'alehamo, 'ana 'ale'o 'igimwaneye ma 'ana maisa 'oinega 'ina 'elepa 'ida gimwane.

37 “Weyahina tuta 'ilatu pwaima, ma 'oinega Buki He'asisi 'oina mwalo 'aigeda gwae weyahigu sileleya, 'ida latu moisa, 'igwaeya,

‘Siyatalaeyeya gide tuwa 'aigeda loina 'ana toligeha.’
Ma wete gwae baibaiwana weyahigu sowasowana silatu.”

38 Ta taudi 'ina gwae sihemaiseya sigwaeya, “Bada, 'ima 'elepa 'alehao bewa 'eluwa.” Ma Yesu 'igwaeya, “Beno sowasowahina.”

Yesu 'i'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina

(Madiu 26:36-46; Maki 14:32-42)

39 Ma Yesu 'asa madouna 'i'ebesineya, ta ma'ana tomuliyao sihilama 'oya Olibe 'oina, beno 'idi 'ebe'eno. 40 Tupwaina 'oina sinaoma, ta Yesu 'ana tomuliyao 'ihegwaediya, “Wa'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina ma 'oinega sahena Seitani 'itohotohogemi.” 41 Ta muliyetega 'ana tomuliyao 'oidiyega 'ihawasiya, ta taunamo nobwa 'ahena 'itulaseya, ta 'i'ahwa'ahwanoi Tamana 'oina, 42 'igwaeya, “Tamagu yo, 'eguma nuwanuwau, muyamuya biyoina bewa 'oiguwega 'uda 'ewayahule. Ma sahena taugu 'igu nuwatuhu 'oinega, ma hesi 'owa 'ino nuwatuhu 'oinega 'upaihowa.”

43 Coinega anelose galewega 'ilatuwa ta Yesu 'i'abihe waiwaiyeya, 44 ma nuwana 'imwau hedadeya, 'oinega 'i'ahwanoi waiwaiya, ta 'ana 'amweyahi 'ipesupesu bale'uwa, gide tuwa bweyaha 'idaudau.

45 Yesu 'ina 'ahwanoi 'ilosalohiya, ma 'itoholowa ta 'ihila, 'ana tomuliyao 'i'itediya 'idi nuwamwau 'oinega si'eno sinediya, 46 eeta 'ihegwaediya, 'igwaeya, “Sahena wa'eno'eno! Watoholo ma wa'ahwa'ahwanoi, sahena Seitani 'itohotohogemi.”

Yesu si'abiyahiya

(Madiu 26:47-56; Maki 14:43-50; Yoni 18:3-11)

47 Yesu 'abwa 'ilolohatoto ma boda silatuma, ta Yudasa ba'idadiu, tauna Yesu 'ana tomuliya 'aigeda, ta bodaedi 'ihanugetedima. Yudasaina 'inaowa Yesu deina ta 'abehega 'i'atusapwali. 48 Coinega Yesu Yudasa 'ihegwaeya, 'igwaeya, “Yudasa, geya 'umwadina ma 'unaoma, ta taugu Loheyaiguina 'atusapwalega 'utebatebaegau!”

49 Ma Yesu 'ana tomuliyaedi sisanapu pwaiya to'aha nata 'ilatu, 'oinega sigwaeya, “Bada, togidega, tahunudi?” 50 Eeta 'aigeda 'ana tomuliyaina 'ina 'elepa 'aleha 'i'abilagasiya ma Topwaoli Madouna 'ina topaihowa tena 'ebeulega 'i'upwa yahuleya.

51 Ta Yesu 'igwaeya, “Walolagu! Sahena gide!” Ta muliyetega Yesu loheyaina tenana 'i'abitohoya, ma 'i'abihe bwebwe'aneya.

52 Yesu 'ana to'abiyahinaowedi, taudi Topwaoli Madoudi ma Hada He'asisi 'ana to'itayahinao ta babadao sinaoma, ta Yesu 'ihegwaediya, 'igwaeya, “Hede taugu toyagaha, ta 'oinega ma'imi 'elepa 'aleha ta ma'imi wepasi wanaoma sabi 'abiyahigau! 53 Ma to'aha huhuna ta 'oinega geya wa'abiyahigau sabwelowedi mabwaiyadi gamwagamwanimiya yamiyamiya Hada He'asisi 'alona yahehe'ita tomota 'oidiya? Ma bewa tuwa 'abehega watoho ma wa'abiyahigau weyahina loina guguyou 'ina tuta 'ilatu pwaiya.”

Pita matoi Yesu 'iuhaleya

(Madiu 26:57-58,59-67; Maki 14:53-54,66-72; Yoni 18:12-18,25-27)

54 Coinega Yesu si'abiyahiya, ta sitoeya Topwaoli Madouna 'ina hada. Ma Pita bwagebwagega 'imuliyedima.

55 Hadaina 'ana 'abwalu 'alona topaihowao 'aiwe siholeya ta mabwaiyadi simwaimwailu. Pita 'i'itediya ta 'oidiya wete 'iluhuwa. 56 Coinega topaihowa 'aigeda mewahinena Pita 'i'e'ebubuya ta 'igwaeya, “Loheya bewa mwalo Yesu ba'idana ya'itediya.” 57 Ma Pita 'iuhala ta 'igwaeya, “Wahine, geya yasanapu taiya tauna weyahina 'ugwaegwae.”

58 Muliyetega 'aigeda wete loheya Pita 'i'e'ebubuya ta 'ihegwaeya, 'igwae, “Cowa 'aigeda 'ana tomuliyaina.”

Ta Pita 'igwaeya, “Ciya! Taugu geya!”

59 Ma tupwana simiya 'amana, ma loheya 'aigeda wete 'enana waiwaina 'oinega 'iyanao 'ihegwaediya, 'igwaeya, “Moisa, loheya bewa Yesu 'ana tomuliya 'aigeda, weyahina tauna gwama Galili.”

60 Ma Pita 'igwaeya, “Ciyagu, loheyaina weyahina 'ugwaegwae geya yasanapu.” Cabwa 'igwaegwae ma 'am'am meloheyana 'idouwa.

61 Coinega Yesu 'i'ita hila ta Pita 'i'iteya, ta nage 'oina Pita 'inuwatuhu yahiya Badaina 'ina gwae tutaina 'igwaeya, “Nata muliyetega ma 'am'am 'idoudou ma nugeta 'owa 'uuhalegau matoi.” 62 Eema Pita nuwana 'igala madouna, ta 'ilatuwa 'atamana, ta 'idouwa.

Yesu 'ina yatala meYudiya 'idi babadao matadiya

(Madiu 26:54-68; Maki 14:55-65; Yoni 18:19-24)

63 Ta Yesu 'ana to'itayahinao taudi Yesu silolotuyaneya ma sisapisapiya. 64 Ma wete matana sipaiya ma sahena 'i'e'ebubuna, ta sisapisapi ma sihehesilala, sigwaeya, “Cuhegwaemai taiya 'isapigowa? Weyahina 'ugwae 'abehega 'owa palopita.” 65 Ta wete tupwana gwae galadi 'oidiyega siheheliye ta 'ana siga 66 gona 'i'adaleya, ma 'oinega meYudiya 'idi babadao, beno Topwaoli madoudi ta loina 'ana tohe'itao sideli 'auta, ma Yesu si'eweyama, ta gamwagamwanidiya sihetoholoya, 67 ma sihesilaleya sigwaeya, “Cuhepwaila dumwalu 'oima, togidega 'owa To'abihetenaina bo geya?”

Coinega Yesu 'ihegwaediya, 'igwaeya, “Geya wahemisaegau, 'oinega sahena yahehepwaila 'oimiya,
68 weyahina 'eguma hesilala ya'ebwaegomi geya'abwa wahehemaisadi. 69 Ma wasanapu 'abehega tuta bewa 'oinega ma muliyetega taugu Loheyaiguina yamiyamiya Yehoba Tohewaiwai hedade 'ina 'ebeulega.”

70 Coinega mabwaiyadi sigwaeya, “Cawa, tomada! Cowa Yehoba natuna?” Coinega 'idi gwae 'ihemaiseya, 'igwae, “Beno wagwae pwaiya.”

71 Coinega taudi sigwaeya, “Bo'i 'ina gwae pui taloba pwaiya, 'oinega sahena wete 'ana tohe'ewao weyahidi tanuwanuwatuhu, weyahina 'i'abo pwaiya 'abehega tauna Yehoba natuna.”

Copyright information for `BDD