Luke 3

Yoni to'abihebabitaiso 'ina guguya

(Madiu 3:1-12; Maki 1:1-8; Yoni 1:19-28)

Toloina madouna Sisa*, sanina Taibiliya, tauna 'iloiloina bolime pipitini 'oidiya, ma gabulena Ponitio Pailato tupwa Yudiya 'ana toloina, ma Helodi* tupwa Galili 'ana toloina, ma tasina Pilipi tupwa Ituliya ma Tilakoniti 'adi toloina, ma Lisaniya tupwa Abiline 'ana toloina. Ma Anasa ma Kaiyapa taudi topwaoliyao 'adi toloinao. Tutaina nage 'oina Yehoba 'ina gwae 'inaoma Sakaliya natuna Yoni 'oina, tauna tupwa yoho 'awawa 'imiyamiya. Nage 'oina Yoni 'itoholowa, ma Yolidani tupwainao 'oidiya 'itauya, ma tomota 'oidiya 'iguguya, 'igwaeya, “Cimi paihowa galadi waguipailedi ma ya'abihe babitaisogemi ta 'oinega Yehoba 'imi puiyao 'ida nuwasamudi.” Gide Buki He'asisi 'oina palopita Aiseya 'ihepwaila nugeta, 'igwaeya,

“Tohalewasa 'aigeda yoho 'awawa 'enana madounega 'ihehepwaila latu, ma 'igwaeya, ‘Bada 'ina 'eda wahuna, ma wa'abihedumwalu.
Lo'oya'oya mabwaiyadi wa'eliyahuledi ma sidumwalu, ma sa'asa'ala mabwaiyadi wasamudi. Ma wete 'eda pwayopwayo'edi wa'abihe dumwaludi ma 'eda da'uda'ulena wahesapusapudi.
Ma 'oinega tomota mabwaiyadi Yehoba 'ina 'abihetena si'ita.’”
Coinega tomota mabwaiyadi sinaowa Yoni 'oina ma 'abehega 'i'abihe babitaisowedi, ma Yoniina 'ihegwaediya, 'igwae, “To'abo 'omi, gide mwata! Ma wanuwatuhuya 'abehega nata Yehoba 'ina gamwasowala 'oinega wadena, 'awa? Coinega 'ilobwainegomiya ma 'imi nuwabui moisa wahe'itae 'imi paihowa bwebwe'adi 'oidiyega. Ma sahena wagwaegwae 'abehega 'omi Ebalahamo tubunao 'oinega Yehoba 'i'atemuya muyaegomiya. Geya hene! Ma wa'ita Yehoba sowasowahina ma da'ule bewa 'oidiyega Ebalahamo tubunao 'ihemasalahadi. Ma 'eguma mumugami geya bwebwe'adi 'abwa Yehoba 'ibwa'omategomi gide 'aiwe, 'eguma geya huwaina bwebwe'ana, loheloheya sigoha yahule, ma 'aiwe 'ala'alata 'oina siuledi, ma sigabudi.”

10 Coinega bodaedi Yoni sihesilaleya, sigwae, “To'aha 'ilobwainemaiya ma 'apaihowa?” 11 Ma Yoniina 'igwaeya, “Ceguma taiyawedi 'omi 'ami 'ale'o 'eluwa ma 'iyamiyao geya 'adi 'ale'omo, 'aigeda wa'ebwaedi. Ma wete gide 'eguma 'ami madouna, tupwana togomaleyao 'oidiya waheguyaiye.”

12 Ma tupwana wete takesi* 'ana to'ewao sinaoma 'idi babitaiso weyahina, ma Yoni 'oina sihesilala, sigwaeya, “Tohe'ita, tauma togidega 'ama loina.”

13 Coinega Yoni 'igwaeya, “Takesi 'ana loinega wa'ewa'ewa, ma hesi sahena walolohepoi.”

14 Ma tupwadi wete tolo'alehao sihesilala, sigwaeya, “Ma tauma, togidega 'ama loina?” Ta Yoni 'igwaeya, “Comi 'ami maisao sowasowahimi ma hesi weyahidi wayaliyaya, ma sahena 'ami maisa 'ana lohepoi 'abowega ma 'abihematautega wa'ewa'ewa tomota 'oidiyega.”

15 Ma hesi tomota mabwaiyadi ma'idi hemisa siyamwayamwa To'abihetenaina Keliso 'ina latuma weyahina, ma Yoni si'iteya ma mabwaiyadi sihenuwanaluwa ma sigwaeya, “Nuwana tauna To'abihetenaina, bo geya?”

16 Coinega Yoni 'igwae latuwa 'oidiya, 'igwaeya, “Taugu we'ahega tuwa ya'abihe babitaisogemi, ma hesi 'aigeda loheya muliguwega 'inaonaoma ma Yaluyaluwa Tabuna 'oinega, gide 'aiwe ninininimaina, 'oinega 'i'abihe babitaisogemi. Tauna 'ihemadou sinegauwa, 'oinega geya 'ilobwainegau ma 'ana butu yalihasi. 17 Ma loheyaina 'ina hinawega nata witi 'itutu ma huwaina sigubala, ma muliyetega huwaina bwebwe'ana 'ihedodo 'ina hada 'e'ahaiya, ma mohomohonaowedi 'aiwe 'ala'alata hataya 'oina 'igabudi.”

18 Ma guguya wete baibaiwana 'oidiyega tetela bwebwe'ana Yoni 'iguguyaeya tomota 'oidiya, 19 ma wete Yoniina toloina sanina Helodi* 'i'ahwa galagalaeya, 'igwaeya, “Helodi 'upuiya. Helodiyasa tauna tasiu mwanena, ma 'uhaiya.” Ma tupwana wete Helodi 'ino puiyao tauna Helodiina 'oina 'ihepwailediya. 20 Coinega Helodi 'igamwasowala, ta Yoni deliya 'ilagu luhuweya. Nage 'oinega Helodiina 'ina pui 'ihemadou bwaibwaina.

Yoni Yesu 'i'abihe babitaisoweya

(Madiu 3:13-17; Maki 1:9-11)

21 Ma Yoni boda mabwaiyadi 'i'abihe babitaisowediya, ma muliyetega Yesu wete 'i'abihe babitaisoweya, ma 'oinega Yesu Yehoba 'oina 'i'ahwanoiya, ma galewa 'i'eso'eya, 22 ma Yaluyaluwa Tabuna, mawahina 'ana 'ita gide gabubu, 'isuluma Yesu 'oina. Coinega 'aigeda 'enana galewega 'igwaema, 'igwae, “Cowa natugu moisa, weyahiu yayaliyaya madouna.”

Yesu tubunao

(Madiu 1:1-17)

23 Ma tutaina Yesu 'ana bolime gide teti 'ilobeya, 'ina paihowa tomota 'oidiya 'ihegaineya. Ma tomota sinuwatuhuya 'abehega Tauna tamana Yosepa. Ta Yosepaina tamana Heli, 24 ma Heli tamana Madati, ma Madati tamana Libai, ma Libai tamana Meliki, ma Meliki tamana Yanai, ma Yanai tamana Yosepa, 25 ma Yosepa tamana Matadaya, ma Matadaya tamana Emosi, ma Emosi tamana Neumi, ma Neumi tamana Esili, ma Esili tamana Nagai, 26 ma Nagai tamana Mahati, ma Mahati tamana Matadaya, ma Matadaya tamana Semini, ma Semini tamana Yoseki, ma Yoseki tamana Yoda, 27 ma Yoda tamana Yoanani, ma Yoanani tamana Lisa, ma Lisa tamana Selubabela, ma Selubabela tamana Siyelitiyeli, ma Salatieli tamana Nili, 28 ma Nili tamana Meliki, ma Meliki tamana Adi, ma Adi tamana Kosami, ma Kosami tamana Elimadami, ma Elimadami tamana Eli, 29 ma Eli tamana Yosuwa, ma Yosuwa tamana Eliyesa, ma Eliyesa tamana Yolima, ma Yolima tamana Madati, ma Madati tamana Libai, 30 ma Libai tamana Simioni, ma Simioni tamana Yuda, ma Yuda tamana Yosepa, ma Yosepa tamana Yonami, ma Yonami tamana Ilayakimi, 31 ma Ilayakimi tamana Meliya, ma Meliya tamana Mena, ma Mena tamana Matata, ma Matata tamana Nadani, ma Nadani tamana Debida, 32 ma Debida tamana Yese*, ma Yese tamana Obedi, ma Obedi tamana Boasa, ma Boasa tamana Salimoni, ma Salimoni tamana Nasoni, 33 ma Nasoni tamana Aminadaba, ma Aminadaba tamana Adamina, ma Adamina tamana Anai, ma Anai tamana Esiloni, ma Esiloni tamana Pelesi, ma Pelesi tamana Yuda, 34 ma Yuda tamana Yakobo, ma Yakobo tamana Aisake, ma Aisake tamana Ebalahamo, ma Ebalahamo tamana Tela, ma Tela tamana Naoli, 35 ma Naoli tamana Seluge, ma Seluge tamana Leu, ma Leu tamana Peligi, ma Peligi tamana Ibeli, ma Ibeli tamana Sila, 36 ma Sila tamana Keinana, ma Keinana tamana Apakisadi, ma Apakisadi tamana Semi, ma Semi tamana Nowa, ma Nowa tamana Lemeki, 37 ma Lemeki tamana Metusela, ma Metusela tamana Inoke, ma Inoke tamana Yeledi, ma Yeledi tamana Malaleli, ma Malaleli tamana Keinana, 38 ma Keinana tamana Inosi, ma Inosi tamana Seti, ma Seti tamana Adama, ma Adama tamana Yehoba.

Copyright information for `BDD