Luke 4

Seitani Yesu 'itoho'asaeya

(Madiu 4:1-11; Maki 1:12-13)

Coinega Yaluyaluwa Tabuna Yesu 'ilohemaheya, ma Yolidaniyega Yesu 'itoeya ma 'itauyeya tupwa yoho 'awawa. Sabwelo poti 'oidiya Seitani* 'itoho waiwai ma 'abehega Yesu 'i'abihebe'u, ma sabwelowedi 'oidiya Yesu geya 'i'ai tohona, ma 'oinega 'igomaleya madouna. Ma Seitaniina Yesu 'ihegwaeya, 'igwae, “Ceguma 'owa Yehoba Natuna, da'ule bewa 'uloinaedi ma sihe'e'ahai.” Ma Yesu 'igwaeya, “Buki He'asisi 'alona loina 'imiyamiya 'abehega ‘Tomota yawasidi geya 'e'ahaimo 'oinega sida lobeya.’”

Coinega Seitani Yesu 'itoe haneheya ma bale'u 'ina 'ebeloinao mabwaiyana 'ihe'iteya tutaina nage 'oina, ma 'igwaeya, “Bewa 'ebeloina wasawasaedi mabwaiyadi ya'ebwaego, 'eguma 'oiguwa 'u'etuluha. Weyahina mabwaiyanaina tuwa 'igu 'ebeloina. Ma 'eguma taiya 'oina nuwanuwagu ma ya'ebwae, tuwa ya'ebwae.” Ma Yesu 'igwaeya, “Buki He'asisi 'alona loina 'imiyamiya, 'igwae, ‘Cino Bada Yehobamo 'oina 'u'etuluha ma 'iboimo 'enana 'uhematamatanedi.’”

Coinega Seitani Yesu 'itoe hileya ma 'itauyeya Yelusalema ma Hada He'asisi tabwa sehenina 'ihaneheya ma 'oina 'ihegwaeya, 'igwae, “Ceguma 'owa Yehoba Natuna, bewa 'oinega 'uulataheya ma gesowana 'usilasilahe, 10 weyahina Buki He'asisi 'ihepwaila pwaiya, 'igwae, ‘Yehoba 'ina aneloseyao 'iloinaedi ma si'itayahigo.’ 11 Ma 'aigeda 'ina hepwaila 'igwaeya, ‘Cino aneloseyao si'ahaligo ma 'oinega gesowana 'aheu sisilasilae da'ule 'oidiya.’” 12 Ma Yesu gwaeina 'ihemaiseya 'igwae, “Caigeda wete gwae Buki He'asisi 'oina 'imiyamiya, 'igwaeya, ‘Sahena 'ino Bada Yehoba 'utohotoho.’”

13 Ma 'oinega Seitani 'ina tohona mabwaiyana Yesu 'oina 'ilosalohiya, ta 'i'ebesineya, ma hali tuta 'oina 'ida hilama.

Yesu 'ina paihowa Galili 'oina 'ihegaineya

14 Eeta Yesu Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwaiyega 'ihila Galili. Ma nage 'oina tetelina 'ilelewana Galili tupwainao 'oidiya, 15 weyahina meGaliliyedi 'idi hada tapwalolo* 'oidiya 'iloguloguguya, ma 'oinega mabwaiyadi si'ahwa bwebwe'aneya. 16 Ma muliyetega Yesu 'inaoma Nasaleta 'oina, tauna nage 'ina gogo moisa. Ma Sabati 'oina Yesu 'iluhuwa hada tapwalolowa, mumugana gidemusa. Coinega 'itoholowa ma Buki He'asisi 'ihasili, 17 'oinega palopita Aiseya 'ina lele si'ebwaeya, ta 'iyahaliya ma hasilaina 'ilobeya, 'igwaeya,

18 “Bada Yaluyaluwana 'oiguwa 'imiyamiya. Tauna 'ihesinuwegauwa ma towewelohe 'oidiya tetela bwebwe'ana yaguguyae.
Ma paipaidi wete 'oidiya 'ihesumanegauwa ma 'adi lihasa weyahina yahepwaila.
Ma tomata gibugibu wete matadi 'idi 'asilala hila weyahina yahepwaila.
Ma wete 'ihesumanegauwa ma tomiya mwau 'adi 'alehao nimadiyega ya'etolihasidi.
19 Ma yahepwaila wete bolimeina 'abwa Bada 'i'abihetegomi.”
20 Ma Yesu leleyedi 'ihasili pwaidiya ta 'inupilidiya, 'oinega buki 'ana to'itayahina 'i'ebwae hileya, ma 'imiyatoiya. Ma tohenonowedi mabwaiyadi nuwadi 'i'eweya, 'oinega simiyamiya ta si'e'ebubu.

21 Coinega 'ihegwaediya, 'igwae, “Gwae bewa yahasila pwaiya ta wahesagoheya, mwalo sihepwaila nugeteya, ma bewa tutaina 'ilatu pwaima.”

22 Ma taudi nuwadi 'ihenainaida moisa, 'oinega 'ina gwaeyedi bwebwe'adi weyahidi sihepwatuweya, sigwae, “Loheya bewa Yosepa natuna, 'awa? Ma togidega hede?”

23 Coinega 'ihegwaediya, 'igwae, “Hesi yasanapugomiya weyahina nata gwae hegehegediyega wahegwaegau ma wagwae, ‘Cowa to'abihe bwebwe'ana, 'oinega 'uboi 'u'abihe bwebwe'anigo.’ Ma wete nata 'imi gwae 'aigeda 'oinega wahegwaegau ma wagwae, ‘Paihowaedi waiwaidi gogo Kapaneumi 'oina 'upaihowediya, gide wete 'upaihowa 'esedi 'ebwa 'ida gogo bewa 'oina.’ 24 Ma yahegwae bwaibwainigomi 'abehega geya 'aigeda palopita 'ina bodao 'oidiyega 'ana he'asisi 'iloba. 25 Ma wanuwatuhuyahi 'abehega mwalo palopita Ilaitiya* 'ina tuta, hiwahiwape baibaiwadi Isileli 'oina simiyamiya, ma Yehoba geya Isileli wahineina 'ihesinuwe ma Ilaitiya 'i'itayahi tutaina gomale madouna, weyahina bolime 'etoi ma tupwana 'oidiya geya 'wesu, 26 ma hesi 'aigeda hiwape Salepati 'oinega Yehoba 'ihesinuwaneya Ilaitiya 'ana 'itayahina weyahina, beno Saidoni tupwaina, ma Yehoba Ilaitiya 'ihewasaeya hiwapeina 'ina gogowa, ta 'i'itayahiya. 27 Ma palopita Ilaisa* wete 'ina tuta 'oina tolepelo baibaiwadi Isileli 'oina simiyamiya, ma geya 'aigeda taiya 'oidiyega 'i'abi'abi hebwebwe'ane, ma hesi 'aigedamo gwama Siliya 'i'abihe bwebwe'aneya sanina Nemani.”

28 Yesu 'ina gwaeyedi bewa 'oidiyega taudi totapwalolowedi 'i'abihe gamwasowalidiya, 29 'oinega sitoholowa ma Yesu si'abiyahiya ma 'asega sitoe latuheya ma sitauyeya 'idi 'asa 'oyaina 'oina, ma 'oyaina debana silaguya ma 'abehega sihasepale dobihe 'ade'adewala. 30 Ma tauna bodaedi 'ihaupediya ma 'itauya.

Yesu 'aigeda loheya 'i'abihe bwebwe'aneya hi'ahi'a 'oinega

(Maki 1:21-28)

31 Ma muliyetega 'idobiya Kapaneumi 'oina, beno Galili tupwaina, ta nobwa Sabatiya tomota 'ihe'itediya. 32 Ma tomota mabwaiyadi nuwadi 'ihenainaida weyahina 'ina he'ita mabwaiyana waiwaina.

33 Ma hada tapwaloloina 'oina 'aigeda loheya 'imiyamiya, ma loheyaina 'oina hi'ahi'a* mwalo 'iluhuwa ta 'imiyamiya, 'oinega loheyaina 'enana madounega 'ibwauwa 'igwae, 34 “Ya! Yesu 'owa gwama Nasaleta, to'aha lamuna ta 'unaoma 'oima? Nuwanuwau 'abehega 'umutumai, 'awa? Ma 'owa hesi yasanapugowa, 'owa tuwa Yehoba Natuna.”

35 Ma Yesu 'iloinaeya ma 'igwae, “Culolagu, ma loheya beno 'oinega 'ulatu.” Ta dumwadumwaluna boda matadiya hi'ahi'aina loheya 'iulaeya bale'uwa ta 'oinega hi'ahi'a 'ihapwesa, ma geya 'aigeda hesilae loheyaina 'iloba. 36 Coinega mabwaiyadi sisalutuwama, ma siboidimo sihesilalediya, sigwae, “Togidega hede bewa? Ma gwaemo 'ina waiwai 'oinega hi'ahi'a 'iloinaediya ta sihapwesa.” 37 Eeta Yesu tetelina silelewaneya Galili tupwainao 'oidiya.

Yesu tolohala baibaiwadi 'i'abihe bwebwe'anediya

(Madiu 8:14-17; Maki 1:29-34)

38 Coinega Yesu Hada tapwalolowega 'ilatuma, ma Saimoni 'ina hada 'iluhuwa. Ma Saimoni lawana wahi yahiyahi 'oinega 'ilohala, 'oinega Yesu si'ahwanoiyeya ma 'i'abihe bwebwe'ane. 39 Coinega Yesu 'iluhuwa, ma 'ina 'ebe'enoina deina 'itoholowa, ta lohalaina 'iloineya ma 'ina lohalaina 'isawala, 'oinega wahineina 'itoholo ta 'adiwa 'i'atububuya.

40 Ma hesi sinala 'isopu pwaiya, ma tomota 'idi tolohalao 'adi lohalao hagadi ma hagadi sitoedima Yesu 'oina, ta mabwaiyadi 'aigeda 'aigeda 'i'abitohodiya ta sibwebwe'ana. 41 Ma wete tupwana baibaiwadi 'oidiyega hi'ahi'a silatulatu ma siwuiwui, sigwaeya, “Moisa 'owa Yehoba Natuna!” Ma Yesu 'i'ausidiya ma sahena gide sigwaegwae 'esa, weyahina sisanapu pwaiya 'abehega tauna To'abihetenaina Yehoba 'oinega.

Yesu 'iguguya sakowasiya

(Maki 1:35-39)

42 Ma gona 'i'adale pwaiya, ta Yesu gogoina 'i'ebesineya, ma 'iboinamo yoho 'awawa 'itauya. Ta tomota baibaiwadi sihegaina ma 'abehega Yesu sibese, ma tutaina silobeya sihegwaeya, sigwae, “Sahena 'utautauya. Cebwa tuwa tamiyamiya.” 43 Coinega 'ihegwaediya, 'igwae, “Tupwana wete gogo 'oidiya yatautau ma Yehoba 'ina loina tetelina yaguguyae. Bewa tetelaina weyahina ma Yehoba 'ihewasaegauma.” 44 Eeta 'ilatuwa ma 'itauya Yudiya tupwanao mabwaiyadi 'oidiya, ma 'idi hada tapwalolo 'alodiya 'iguguya sakowasiya.

Copyright information for `BDD