Luke 6

Yesu 'ana tomuliyao Sabatiya witi si'abilolodiya

(Madiu 12:1-8; Maki 2:23-28)

1Sabati 'aigeda 'oina Yesu ma'ana tomuliyao tanoha 'alonega sitauya, ma 'ana tomuliyaowedi witi* huwaina si'abilolodiya, ma sihosodiya nimadiyega ma si'aidiya. 2Ma tupwadi Palisiyao si'itediya, ta sigwaeya, “Togidega ta Sabati 'ana loina wadi'wadi'wai?”

3Coinega Yesu Palisiyao 'idi gwae 'ihemaiseya, 'igwae, “Buki He'asisi 'oina sileleya Debida weyahina, ma 'eguma wahasili wasanapu 'abehega tauna ma'iyanao sigomaleya, 4ma Yehoba 'ina Hada 'oina 'iluhuwa, ta beledi he'ahe'asisina 'i'eweya, ta si'aiya. Belediina ma'ana loina 'abehega topwaolimo 'adi tagwala ma si'ai. Ma sigomaleya, 'oinega tuwa si'aiya.” 5Coinega Yesu wete 'ihegwaediya, 'igwae, “Sabati 'ana toloina tuwa taugu Loheyaiguina.”

Yesu nima meyomeyo 'i'abihe bwebwe'aneya

(Madiu 12:9-14; Maki 3:1-6)

6Ma wete 'aigeda Sabati 'oina Yesu 'iluhu hada tapwalolo 'aigeda 'oina, ma 'ihe'ita. Hadaina 'oina 'aigeda loheya 'imiyamiya nima 'ebeulanega meyomeyona. 7Ma wete tupwadi loina 'ana tohe'itao ta Palisiyao simiyamiya, ma Yesu silomata yahiya, ma 'eguma loheyaina 'i'abihe bwebwe'ane Sabati 'oina, 'abwa 'aneyage 'oinega sihe'ewa toloinao matadiya.

8Ma Yesu hesi 'idi nuwatuhu 'isanapuya, 'oinega loheyaina 'ihegwaeya, 'igwae, “Cutoholo ma 'ulagama.” Ma loheyaina 'itoholowa ta 'ilaga. 9Coinega Yesu Palisiyao ma'iyadiyao 'ihegwaediya 'igwae, “Bewa 'igu hesilala 'oimiya: To nuwatuhu bwebwe'ana 'oida? Sabati 'oina tomota talemedi bo talohe'amasidi?”

10Eeta mabwaiyadi 'i'ebubu yahiyahidiya, ta 'oinega loheyaina 'ihegwaeya, 'igwae, “Nimau 'uyasi hedumwalu.” Ta loheyaina nimana 'iyasi hedumwaluya, ta 'ibwebwe'ana. 11Nage 'oina Palisiyao ma'iyadiyao sigamwasowala bwaibwaina, ta siboidimo 'oidiya sigwae, “Loheya bewa togidega ta'abihelolagu 'ese?”

Yesu 'ina tohepwailao 'ihesinuwediya

(Madiu 10:1-4; Maki 3:13-19)

12Tuta nage 'oina Yesu 'ihaneya 'oyai, ma nobwa hinuwana mabwaiyana Yehoba 'oina 'i'ahwa'ahwanoi. 13Coinega gona 'i'adaleya ta 'ana tomuliyao 'ibwauwediya, ma 'oidiyega site tuwelo 'ihesinuwediya, ma 'ibwauwediya tohepwailao.

14Tohepwailaowedi sanidi bewa: Saimoni, tauna wete 'ihesaniyeya Pita, ma tasina Andulu, ma wete Yemesa ma Yoni ma Pilipi ma Batolomiu, 15ma wete Madiu ma Tomasi ma hali Yemesa, tauna Alipiyo natuna, ma wete hali Saimoni, tauna to'ala'ohe'ohe 'idi miyawasi Loma weyahina, 16ma wete Yudasa tauna Yemesa natuna, ma wete Yudasa Isakaliyota, tauna 'abwa Yesu 'itebae.

Yesu tolohala baibaiwadi 'i'abihe bwebwe'anediya

(Madiu 4:23-25)

17Ma mabwaiyadi ba'idanao 'oyega sisuluma 'wabu 'oina, sitoholowa. Cwabuina 'oina boda madouna simiyamiya, taudi sinaoma Yudiya ta Yelusalema 'oidiyega, ma wete Taiya ta Saidoni tupwa holega.

18Taudi sinaoma 'abehega Yesu 'ina gwae sihesagohe, ma wete 'abehega 'adi lohalao 'i'abihe bwebwe'anedi. Ma wete taudi hi'ahi'a siluhuwa 'oidiya, nuwanuwadi ma yaluyaluwaedi 'oidiyega 'ida ulalatuhedi. 19Bodaedi mabwaiyadi nuwanuwadi ma Yesu si'abitoho ma 'oinega 'adi lohalao sigumwala, weyahina si'iteya Yesu 'oina waiwai 'imiyamiya.

Nuwagala ta yaliyaya

(Madiu 5:1-12)

20Coinega Yesu 'ana tomuliyaowedi 'i'ebubudiya ta 'ihegwaediya, 'igwae: Ceguma 'omi wewelohemi, wayaliyaya weyahina Yehoba nimana wamiyamiya. 21Ma 'omi 'eguma wagomale wayaliyaya, weyahina 'abwa wamwausu. Ma wete 'eguma 'omi wadou, wayaliyaya weyahina 'abwa wahenama.

22Taugu Loheyaiguina, ma sowasowana wayaliyaya 'eguma weyahigu tomota silolo'alehegomi, nuwana siguipailegomi, nuwana si'ahwa yaliyegomi, nuwana si'ahwa galegalegomi. 23Tuta nage 'oidiya 'eguma mwauwedi silatu, weyahidi wayaliyaya, ma watoholo ma wasobu, weyahina 'ami maisa bwebwe'ana galewa 'imiyamiya. Ta wanuwatuhuyahi 'abehega to'ahwa galagalaedi tubudiyao mwalo palopitao si'ahwa galegalediya, gide wete 'omi tuta bewa 'oina si'ahwa'ahwa galegalegomi.

24Ma 'eguma hesi 'omi wahewasawasa nuwa'ole'oleimi, weyahina 'imi wasawasa waloba pwaiya, ma 'abwa geya. 25Ma taiyawedi 'omi bewa tuwa wamwausuwa, 'abwa wanuwagala weyahina 'i'iuna gomale madouna waloba. Ma wete 'eguma bewa tuwa wahehenama, 'abwa ma'imi nuwagala wadou.

26Ma tutaedi 'oidiya 'eguma tomota baibaiwadi si'ahwa bwebwe'anegomi, wanuwahila ma wanuwagala, weyahina mwalo taudi tubudiyao wete gidemusa palopita 'abo'abo si'ahwa bwebwe'anediya.

Cami 'alehao wahelauwedi

(Madiu 5:38-48; 7:12)

27Ma 'igu he'ita bewa wahesagohe, ma 'ami 'alehao wahelauwedi, ta taudi siguipailegomiya wa'abihetedi, 28ma wete taudi si'ahwa'ahwa galegalegomi wa'ahwa bwebwe'anedi, ma taudi silolo'alehegomi weyahidi wa'ahwa'ahwanoi ma Yehoba 'i'abihetedi. 29Ma 'eguma taiya 'ase'aseu 'isapi, sahena 'uhehenima hile, ma hesi hali 'ase'aseu wete 'utagwale ma 'isapi. Ma 'eguma taiya 'ino sita 'i'eweya, 'a 'ale'o wete 'utagwale 'oina. 30Ma wete 'eguma taiya 'oiuwa 'i'ahwanoi ginaula 'aigeda weyahina, ginaulaina 'u'ebwae. Ma 'eguma taiya 'ino tobwatobwa 'i'eweya ma 'oina 'imiyamiya, sahena weyahina 'ugwaegwae hilahila.

31Ma 'eguma to'aha nuwanuwami ma tomota 'oimiya sipaihowe, 'omi wete gide 'oidiya wapaihowa 'ese.

32Ma 'eguma tomota tupwadi sihelauwegomi ma siboidimo wahelauwedi, geya 'ana bwebwe'anamo 'oimiya, weyahina togala wete 'iyadiyao sihehelauwedi, 'oinega taudi ma 'omi tuwa mumugami mahemahetena. 33Ma wete gide 'eguma tupwana tomota si'abihetegomi ma siboidimo wa'abihetedi, geya 'aigeda wete 'ana bwebwe'ana 'oimiya, weyahina togala wete 'iyadiyao si'abihetedi. Ma mumugadi tuwa gide wete 'omi mumugami.

34Ma 'eguma helau wa'ebwaya taboidimo wanuwatuhuya ma 'abehega 'oimiya sihemaisa hile, to'aha paihowaina 'ana bwebwe'ana 'oimiya? Paihowaina gide togala sipaipaihowadi 'iyadiyao 'oidiya, ma 'abehega 'idi 'ebwayaina maisana siloba hila. 35Ma 'omi hesi 'ami 'alehao wahamwadi, ma wahelauwedi, ta wa'ebwaya 'oidiya, ma sahena hemaisa weyahina wayamwayamwa. Ma 'abwa 'ami maisa madouna waloba, ma 'oinega 'omi Tomiya tabwana hedada natunao. Weyahina tauna tohopa'alao ma togalao 'ihehelauwedi. 36Coinega 'omi wete tuwa wahelau, gide Tamamiu 'ihehelau 'esegomi.

Sahena 'iyamiyao wa'ahwa'ahwa galegaledi

(Madiu 7:1-5)

37Ma sahena tomota wa'ahwa'ahwa galegaledi, tabu ma Yehoba wete 'i'ahwa galegalegomi. Ma wete sahena 'iyamiyao wahe'ewadi, ma 'oinega 'omi sahena he'ewa walobaloba. Ma hesi 'iyamiyao mumugadi wanuwasamudi, ma 'oinega Yehoba wete mumugami 'inuwasamudi.

38Ma wete ma'imi nuwatagwala tomota wahelauwedi, ma 'oinega Yehoba 'ihelauwegomi, ma 'ina helauina madou hedada 'oimiya 'ilosiwa. Weyahina to'aha 'imi paihowa tomota 'oidiya, Yehoba wete gide 'ipaipaihowa 'oimiya.

39Coinega gwae hegehegedi bewa 'i'ebwaediya, 'igwae, “Togidega? Sowasowahina ma 'aigeda tomatagibugibu 'iyana matagibugibuina 'ihanugete? Gesowana 'awa? Ceguma gide 'ipaihowa 'ese, nata siteluwaedi gaula 'oina sibe'u. 40Wete gide 'eguma 'aigeda tomuliya, geya sowasowahina ma 'ina tohe'ita 'isanapu sine. Ma hesi 'eguma 'ina sanapu 'imadou, beno siteluwaedi 'idi sanapu mahemahetena.

41“Geya 'ilobwainego ma haletau weyahina 'ugwae 'eguma matana 'aiwe tupwatupwana 'imiyamiya, weyahina 'owa wete matauwa 'etupwa 'imiyamiya, ma geya 'u'ita. 42Coinega sahena haletau 'uhehegwae ma 'ugwae, ‘Haletagu, 'ilobwainegau ma 'aiwe tupwatupwana matauwega ya'ewayahule,’ weyahina 'owa wete 'etupwa madouna matauwa 'imiyamiya geya 'u'ita. Moisa 'owa 'aigeda to'abo, 'awa? Ma hesi 'etupwa matauwa 'u'ewayahule nugeta, ma 'oinega 'u'ebubuna bwaibwaina, ma muliyetega haletau matanega 'aiwe tupwatupwana 'u'ewayahule.

Loheloheya mumugadi gide 'aiwe huwaidi

(Madiu 7:16-20; 12:33-35)

43“Caiwe bwebwe'ana geya sowasowahina ma huwaina galana 'ihuwae. Gide wete 'aiwe galana geya sowasowahina ma huwaina bwebwe'ana 'ihuwae. 44Coinega 'aiwe 'aigeda 'aigeda huwaidi 'oidiyega tasanasanapudi 'abehega 'aiweyedi bwebwe'adi bo galadi. Geya sowasowahina ma talitali 'oidiyega damaya* huwaina taloba. Wete gide geya sowasowahina ma buyubuyuwa* 'oinega piyoi* huwaina taloba. 45Gide loheya mumugana, 'eguma loheya 'ina nuwatuhu 'ausalana mumugana mabwaiyana bwebwe'ana. Ma 'eguma loheyaina 'ina nuwatuhu galadi mumugana mabwaiyana galadi. Weyahina nuwatuhuwedi to'aha gide 'atemiya simiyamiya sauga baibaiwana 'ahwamiyega silatulatu.

Tohada'abi 'eluwa

(Madiu 7:24-27)

46“Ma to'aha weyahina wa'ahwa'ahwa badaegau, ma 'igu gwae geya wahematamatanedi. 47Ma 'eguma taiya 'owa 'unaoma 'oiguwa ma 'igu gwae 'uhesagohedi ma 'upaihowadi, 'owa mumugau gide 'aigeda tohada'abi yahe'itae 'oimiya. 48Ma tohada'abiina nugeta 'ina wahuwahu pa'alina 'ilobeya, da'uda'ule 'oina, ma 'ina hada 'oina 'i'abiya, 'oinega tutaina 'wesu madouna 'isuluwa ta 'abaita 'idauwa. Ta 'ina dau 'oinega hadaina 'ihunuya madouna, ma geya 'i'abihegala, weyahina wahuwahu bwebwe'ana 'oina 'i'abiya. 49Ma hesi 'eguma taiya 'owa 'igu gwae 'uhesagoheyamo ma geya 'uhematamatane, 'owa tuwa gide tohada'abi negwanegwala daisina 'oina 'i'abiya. Ma tutaina 'abaita 'ilatuwa hadaina 'ihunuya, ta 'ibuineya ma 'iligeha yahuleya.”

Copyright information for `BDD