Luke 6

Yesu 'ana tomuliyao Sabatiya witi si'abilolodiya

(Madiu 12:1-8; Maki 2:23-28)

Sabati 'aigeda 'oina Yesu ma'ana tomuliyao tanoha 'alonega sitauya, ma 'ana tomuliyaowedi witi* huwaina si'abilolodiya, ma sihosodiya nimadiyega ma si'aidiya. Ma tupwadi Palisiyao si'itediya, ta sigwaeya, “Togidega ta Sabati 'ana loina wadi'wadi'wai?”

Coinega Yesu Palisiyao 'idi gwae 'ihemaiseya, 'igwae, “Buki He'asisi 'oina sileleya Debida weyahina, ma 'eguma wahasili wasanapu 'abehega tauna ma'iyanao sigomaleya, ma Yehoba 'ina Hada 'oina 'iluhuwa, ta beledi he'ahe'asisina 'i'eweya, ta si'aiya. Belediina ma'ana loina 'abehega topwaolimo 'adi tagwala ma si'ai. Ma sigomaleya, 'oinega tuwa si'aiya.” Coinega Yesu wete 'ihegwaediya, 'igwae, “Sabati 'ana toloina tuwa taugu Loheyaiguina.”

Yesu nima meyomeyo 'i'abihe bwebwe'aneya

(Madiu 12:9-14; Maki 3:1-6)

Ma wete 'aigeda Sabati 'oina Yesu 'iluhu hada tapwalolo 'aigeda 'oina, ma 'ihe'ita. Hadaina 'oina 'aigeda loheya 'imiyamiya nima 'ebeulanega meyomeyona. Ma wete tupwadi loina 'ana tohe'itao ta Palisiyao simiyamiya, ma Yesu silomata yahiya, ma 'eguma loheyaina 'i'abihe bwebwe'ane Sabati 'oina, 'abwa 'aneyage 'oinega sihe'ewa toloinao matadiya.

Ma Yesu hesi 'idi nuwatuhu 'isanapuya, 'oinega loheyaina 'ihegwaeya, 'igwae, “Cutoholo ma 'ulagama.” Ma loheyaina 'itoholowa ta 'ilaga. Coinega Yesu Palisiyao ma'iyadiyao 'ihegwaediya 'igwae, “Bewa 'igu hesilala 'oimiya: To nuwatuhu bwebwe'ana 'oida? Sabati 'oina tomota talemedi bo talohe'amasidi?”

10 Eeta mabwaiyadi 'i'ebubu yahiyahidiya, ta 'oinega loheyaina 'ihegwaeya, 'igwae, “Nimau 'uyasi hedumwalu.” Ta loheyaina nimana 'iyasi hedumwaluya, ta 'ibwebwe'ana. 11 Nage 'oina Palisiyao ma'iyadiyao sigamwasowala bwaibwaina, ta siboidimo 'oidiya sigwae, “Loheya bewa togidega ta'abihelolagu 'ese?”

Yesu 'ina tohepwailao 'ihesinuwediya

(Madiu 10:1-4; Maki 3:13-19)

12 Tuta nage 'oina Yesu 'ihaneya 'oyai, ma nobwa hinuwana mabwaiyana Yehoba 'oina 'i'ahwa'ahwanoi. 13 Coinega gona 'i'adaleya ta 'ana tomuliyao 'ibwauwediya, ma 'oidiyega site tuwelo 'ihesinuwediya, ma 'ibwauwediya tohepwailao.

14 Tohepwailaowedi sanidi bewa: Saimoni, tauna wete 'ihesaniyeya Pita, ma tasina Andulu, ma wete Yemesa ma Yoni ma Pilipi ma Batolomiu, 15 ma wete Madiu ma Tomasi ma hali Yemesa, tauna Alipiyo natuna, ma wete hali Saimoni, tauna to'ala'ohe'ohe 'idi miyawasi Loma weyahina, 16 ma wete Yudasa tauna Yemesa natuna, ma wete Yudasa Isakaliyota, tauna 'abwa Yesu 'itebae.

Yesu tolohala baibaiwadi 'i'abihe bwebwe'anediya

(Madiu 4:23-25)

17 Ma mabwaiyadi ba'idanao 'oyega sisuluma 'wabu 'oina, sitoholowa. Cwabuina 'oina boda madouna simiyamiya, taudi sinaoma Yudiya ta Yelusalema 'oidiyega, ma wete Taiya ta Saidoni tupwa holega.

18 Taudi sinaoma 'abehega Yesu 'ina gwae sihesagohe, ma wete 'abehega 'adi lohalao 'i'abihe bwebwe'anedi. Ma wete taudi hi'ahi'a siluhuwa 'oidiya, nuwanuwadi ma yaluyaluwaedi 'oidiyega 'ida ulalatuhedi. 19 Bodaedi mabwaiyadi nuwanuwadi ma Yesu si'abitoho ma 'oinega 'adi lohalao sigumwala, weyahina si'iteya Yesu 'oina waiwai 'imiyamiya.

Nuwagala ta yaliyaya

(Madiu 5:1-12)

20 Coinega Yesu 'ana tomuliyaowedi 'i'ebubudiya ta 'ihegwaediya, 'igwae: Ceguma 'omi wewelohemi, wayaliyaya weyahina Yehoba nimana wamiyamiya. 21 Ma 'omi 'eguma wagomale wayaliyaya, weyahina 'abwa wamwausu. Ma wete 'eguma 'omi wadou, wayaliyaya weyahina 'abwa wahenama.

22 Taugu Loheyaiguina, ma sowasowana wayaliyaya 'eguma weyahigu tomota silolo'alehegomi, nuwana siguipailegomi, nuwana si'ahwa yaliyegomi, nuwana si'ahwa galegalegomi. 23 Tuta nage 'oidiya 'eguma mwauwedi silatu, weyahidi wayaliyaya, ma watoholo ma wasobu, weyahina 'ami maisa bwebwe'ana galewa 'imiyamiya. Ta wanuwatuhuyahi 'abehega to'ahwa galagalaedi tubudiyao mwalo palopitao si'ahwa galegalediya, gide wete 'omi tuta bewa 'oina si'ahwa'ahwa galegalegomi.

24 Ma 'eguma hesi 'omi wahewasawasa nuwa'ole'oleimi, weyahina 'imi wasawasa waloba pwaiya, ma 'abwa geya. 25 Ma taiyawedi 'omi bewa tuwa wamwausuwa, 'abwa wanuwagala weyahina 'i'iuna gomale madouna waloba. Ma wete 'eguma bewa tuwa wahehenama, 'abwa ma'imi nuwagala wadou.

26 Ma tutaedi 'oidiya 'eguma tomota baibaiwadi si'ahwa bwebwe'anegomi, wanuwahila ma wanuwagala, weyahina mwalo taudi tubudiyao wete gidemusa palopita 'abo'abo si'ahwa bwebwe'anediya.

Cami 'alehao wahelauwedi

(Madiu 5:38-48; 7:12)

27 Ma 'igu he'ita bewa wahesagohe, ma 'ami 'alehao wahelauwedi, ta taudi siguipailegomiya wa'abihetedi, 28 ma wete taudi si'ahwa'ahwa galegalegomi wa'ahwa bwebwe'anedi, ma taudi silolo'alehegomi weyahidi wa'ahwa'ahwanoi ma Yehoba 'i'abihetedi. 29 Ma 'eguma taiya 'ase'aseu 'isapi, sahena 'uhehenima hile, ma hesi hali 'ase'aseu wete 'utagwale ma 'isapi. Ma 'eguma taiya 'ino sita 'i'eweya, 'a 'ale'o wete 'utagwale 'oina. 30 Ma wete 'eguma taiya 'oiuwa 'i'ahwanoi ginaula 'aigeda weyahina, ginaulaina 'u'ebwae. Ma 'eguma taiya 'ino tobwatobwa 'i'eweya ma 'oina 'imiyamiya, sahena weyahina 'ugwaegwae hilahila.

31 Ma 'eguma to'aha nuwanuwami ma tomota 'oimiya sipaihowe, 'omi wete gide 'oidiya wapaihowa 'ese.

32 Ma 'eguma tomota tupwadi sihelauwegomi ma siboidimo wahelauwedi, geya 'ana bwebwe'anamo 'oimiya, weyahina togala wete 'iyadiyao sihehelauwedi, 'oinega taudi ma 'omi tuwa mumugami mahemahetena. 33 Ma wete gide 'eguma tupwana tomota si'abihetegomi ma siboidimo wa'abihetedi, geya 'aigeda wete 'ana bwebwe'ana 'oimiya, weyahina togala wete 'iyadiyao si'abihetedi. Ma mumugadi tuwa gide wete 'omi mumugami.

34 Ma 'eguma helau wa'ebwaya taboidimo wanuwatuhuya ma 'abehega 'oimiya sihemaisa hile, to'aha paihowaina 'ana bwebwe'ana 'oimiya? Paihowaina gide togala sipaipaihowadi 'iyadiyao 'oidiya, ma 'abehega 'idi 'ebwayaina maisana siloba hila. 35 Ma 'omi hesi 'ami 'alehao wahamwadi, ma wahelauwedi, ta wa'ebwaya 'oidiya, ma sahena hemaisa weyahina wayamwayamwa. Ma 'abwa 'ami maisa madouna waloba, ma 'oinega 'omi Tomiya tabwana hedada natunao. Weyahina tauna tohopa'alao ma togalao 'ihehelauwedi. 36 Coinega 'omi wete tuwa wahelau, gide Tamamiu 'ihehelau 'esegomi.

Sahena 'iyamiyao wa'ahwa'ahwa galegaledi

(Madiu 7:1-5)

37 Ma sahena tomota wa'ahwa'ahwa galegaledi, tabu ma Yehoba wete 'i'ahwa galegalegomi. Ma wete sahena 'iyamiyao wahe'ewadi, ma 'oinega 'omi sahena he'ewa walobaloba. Ma hesi 'iyamiyao mumugadi wanuwasamudi, ma 'oinega Yehoba wete mumugami 'inuwasamudi.

38 Ma wete ma'imi nuwatagwala tomota wahelauwedi, ma 'oinega Yehoba 'ihelauwegomi, ma 'ina helauina madou hedada 'oimiya 'ilosiwa. Weyahina to'aha 'imi paihowa tomota 'oidiya, Yehoba wete gide 'ipaipaihowa 'oimiya.

39 Coinega gwae hegehegedi bewa 'i'ebwaediya, 'igwae, “Togidega? Sowasowahina ma 'aigeda tomatagibugibu 'iyana matagibugibuina 'ihanugete? Gesowana 'awa? Ceguma gide 'ipaihowa 'ese, nata siteluwaedi gaula 'oina sibe'u. 40 Wete gide 'eguma 'aigeda tomuliya, geya sowasowahina ma 'ina tohe'ita 'isanapu sine. Ma hesi 'eguma 'ina sanapu 'imadou, beno siteluwaedi 'idi sanapu mahemahetena.

41 “Geya 'ilobwainego ma haletau weyahina 'ugwae 'eguma matana 'aiwe tupwatupwana 'imiyamiya, weyahina 'owa wete matauwa 'etupwa 'imiyamiya, ma geya 'u'ita. 42 Coinega sahena haletau 'uhehegwae ma 'ugwae, ‘Haletagu, 'ilobwainegau ma 'aiwe tupwatupwana matauwega ya'ewayahule,’ weyahina 'owa wete 'etupwa madouna matauwa 'imiyamiya geya 'u'ita. Moisa 'owa 'aigeda to'abo, 'awa? Ma hesi 'etupwa matauwa 'u'ewayahule nugeta, ma 'oinega 'u'ebubuna bwaibwaina, ma muliyetega haletau matanega 'aiwe tupwatupwana 'u'ewayahule.

Loheloheya mumugadi gide 'aiwe huwaidi

(Madiu 7:16-20; 12:33-35)

43 “Caiwe bwebwe'ana geya sowasowahina ma huwaina galana 'ihuwae. Gide wete 'aiwe galana geya sowasowahina ma huwaina bwebwe'ana 'ihuwae. 44 Coinega 'aiwe 'aigeda 'aigeda huwaidi 'oidiyega tasanasanapudi 'abehega 'aiweyedi bwebwe'adi bo galadi. Geya sowasowahina ma talitali 'oidiyega damaya* huwaina taloba. Wete gide geya sowasowahina ma buyubuyuwa* 'oinega piyoi* huwaina taloba. 45 Gide loheya mumugana, 'eguma loheya 'ina nuwatuhu 'ausalana mumugana mabwaiyana bwebwe'ana. Ma 'eguma loheyaina 'ina nuwatuhu galadi mumugana mabwaiyana galadi. Weyahina nuwatuhuwedi to'aha gide 'atemiya simiyamiya sauga baibaiwana 'ahwamiyega silatulatu.

Tohada'abi 'eluwa

(Madiu 7:24-27)

46 “Ma to'aha weyahina wa'ahwa'ahwa badaegau, ma 'igu gwae geya wahematamatanedi. 47 Ma 'eguma taiya 'owa 'unaoma 'oiguwa ma 'igu gwae 'uhesagohedi ma 'upaihowadi, 'owa mumugau gide 'aigeda tohada'abi yahe'itae 'oimiya. 48 Ma tohada'abiina nugeta 'ina wahuwahu pa'alina 'ilobeya, da'uda'ule 'oina, ma 'ina hada 'oina 'i'abiya, 'oinega tutaina 'wesu madouna 'isuluwa ta 'abaita 'idauwa. Ta 'ina dau 'oinega hadaina 'ihunuya madouna, ma geya 'i'abihegala, weyahina wahuwahu bwebwe'ana 'oina 'i'abiya. 49 Ma hesi 'eguma taiya 'owa 'igu gwae 'uhesagoheyamo ma geya 'uhematamatane, 'owa tuwa gide tohada'abi negwanegwala daisina 'oina 'i'abiya. Ma tutaina 'abaita 'ilatuwa hadaina 'ihunuya, ta 'ibuineya ma 'iligeha yahuleya.”

Copyright information for `BDD