Luke 8

Wahiwahine tupwadi Yesu 'ina lema 'oidiya sihemaiseya

1Ma muliyetega Yesu 'itoholowa ma 'itauya gogo madoudi ma 'i'iudi 'oidiya, Yehoba 'ina loina tetelina bwebwe'ana sabi guguyae, ma 'ana tomuliyao site tuwelowedi mahetenao. 2Ma wete tupwana wahiwahine mahetediyao, beno taudi mwalo 'oidiyega hi'ahi'a Yesu 'iula latuhediya, ma wete 'adi lohalao 'i'abi hebwebwe'anediya. Wahiwahineyedi beno Meli Magidala, tauna mwalo 'oinega hi'ahi'a sebeni Yesu 'iula latuhediya, 3ma wete Yowana, tauna Kusa mwanena, Kusaina Helodi 'ina topaihowa, ma wete Susana, ma wete tupwadi wahiwahine mahetediyao. Wahiwahineyedi taudi 'idi tobwatobwa 'oidiyega Yesu ma'iyanao si'itayahidiya.

Patu 'ana gwae hegehegedi

(Madiu 13:1-9; Maki 4:1-9)

4Tomota baibaiwadi gogo mabwaiyana 'oidiyega sinaoma ta si'auta Yesu 'oina, ma Yesu gwae hegehegedi 'oinega 'ihe'itediya, 'igwae, 5“Totanoha paihowa 'aigeda 'ina tanoha 'itauya ta witi patuna 'isaweyanediya, ma tupwadi patu 'edai sibe'uwa ma tomota sibasa hibibiya, ma wete bwasumo si'itediya, ta sisuluma ma si'aidiya. 6Ma tupwana patu bale'u loda'uda'uleina 'oina sibe'uwa ta sibwala ma muliyetega siwelaiya, weyahina bale'uina geya gogaina. 7Ma tupwadi patu talitali 'oidiya sibe'uwa, ta sibwala hegogona, ma hesi talitali 'ihewaiwaiya ta 'isahila he'amasidiya. 8Ma tupwana bale'u 'ausalana 'oina sibe'uwa ta sibwalama, ma simadouwa ma sihuwa, ta 'oidiyega 'ebayo bwebwe'ana silobeya, weyahina patuwedi 'aigeda 'aigeda 'oidiyega handeledi silobediya.” Coinega Yesu boda 'ihegwaediya, 'igwae, “Ceguma matenami gwae bewa wahesagohe.”

Patu 'ana gwae hegehegedi 'ana lihasa

(Madiu 13:10-23; Maki 4:10-20)

9Ma muliyetega 'ana tomuliyao Yesu sihesilaleya, sigwae, “Cino gwae hegehegediyedi to'aha 'adi sanapu?”

10Ma tauna 'igwaeya, “Comi Yehoba 'oimiya 'itagwala pwaiya ma 'ina loina 'alodi moisa 'ana tosanapuwao, ma hesi tomota baibaiwadi gwae hegehegedi sihesagoheya, ma 'ana nuwasabwalena geya, ma wete 'ana nuwasabwalena sibesebese ma gesowana silobaloba. 11Ma gwae hegehegedi 'ana lihasa bewa gide: Patuina beno Yehoba 'ina gwae. 12Ma patuwedi 'edai sibe'uwa taudi beno tomotaedi gwaemo sihesagoheya, ma Seitani 'inaoma ma 'atediyega gwaeyedi 'i'ewayahuleya, 'oinega gesowana sihemihemise ma 'abehega Yehoba 'i'abihetedi. 13Ma patuwedi sibe'uwa bale'u loloda'uda'ulena 'oina tomotaedi taudi beno Yehoba 'ina gwae weyahina siyaliyaya, ma hesi geya lamudi 'ipa'apa'ala, weyahina 'idi hemisa geya madouna, ma 'eguma 'ebe tohona 'oidiya 'ilatu nata sibe'u. 14Ma patuwedi talitali 'oidiya sibe'uwa, tomotaedi taudi gwaeina sihesagoheya, ma hesi 'idi nuwatuhu mabwaiyana 'itautauya wasawasao ta bale'u yaliyayaina ta wete ginaula baibaiwana 'oidiya, ma 'oinega Yehoba 'ina gwae 'oidiya geya huwaina 'ida latuwa. 15Ma patuwedi bale'u bwebwe'ana 'oina sibe'uwa, taudi beno ma 'idi 'atetagwala gwaeina sihesagoheya, 'oinega sihe'alama'i'itana, ma Yehoba 'ina gwae 'oidiya 'ihuwa bwaibwaina.”

Mayale 'ana gwae hegehegedi

(Madiu 4:21-25)

16Ma Yesu wete 'oidiya 'igwaeya, “Geya 'aigeda taiya mayale 'ala'alasina 'ilagulagu dahwa walata bo sita 'oidiyega, ma hesi 'atamana 'ilagu ma 'aneyage hada 'ana tomiyao 'i'asilala 'oidiya. 17Ceguma to ginaula 'atemiya wadahwediya, 'abwa 'asilalaina 'i'abilatuhe. Ma to'aha 'ulagu dahweya, 'abwa ginauledi 'ilolatuhe 'atamana.

18“Coinega wanuwatuhuyahi ma gwae wahesagoha bwaibwaini. Weyahina 'eguma taiya 'oina Yehoba 'ina tobwatobwa 'imiyamiya, nata tobwatobwaina 'ilohepoi. Ma taiya 'oina geya Yehoba 'ina tobwatobwa 'imiyamiya, ma 'iboinamo 'inuwatuhuya 'abehega Yehoba 'ina tobwatobwa 'oina 'imiyamiya, nata Yehoba tobwatobwaedi 'oinega 'i'ewayahuledi.”

Yesu sinana ma tasinao si'ebeseya

(Madiu 12:46-50; Maki 3:31-35)

19Ma muliyetega Yesu sinana ma tasinao sinaoma sabi 'itaina, ma boda madou hedada, 'oinega geya sowasowahina ma siluhu Yesu 'oina. 20Ma gwaemo sihewasaeya, sigwae, “Bada, sinau ma tasimwao wa'italatu 'atamana sitotoholo, ma nuwanuwadi 'owa.”

21Coinega Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Geya siboimo, ma hesi 'eguma taiyewedi Yehoba 'ina gwae sihehesagohe ma simulimuliye, beno taudi sinagwao ma tasigwao.”

Yesu yaumai ma dibana 'iheliyediya

(Madiu 8:23-27; Maki 4:35-41)

22Caigeda tuta Yesu ma 'ana tomuliyao sigeluwa, ma 'oidiya 'ihepwaila, 'igwaeya, “Tahabala hali tupwa.” Ta si'u'eya, 23ma sipilipili ma Yesu 'i'eno'eno ta 'i'eno sineya. Eeta wediliya madouna 'itowama ma dibana madouna sisiwasiwa taona wagai, ma 'i'iuna ma sidamana. 24Coinega loheloheyaedi Yesu silohanohanoya ma sigwae, “Bada 'utoholo, 'i'iunamo tadamana!” Coinega 'itoholowa ma yaumai ma bagodu 'iheliyediya, 'igwae, “Walolagu!” Ta silolaguwa ma 'idaumwala.

25Ma Yesu 'ana tomuliyao 'ihegwaediya, 'igwae, “Comi togidega, geya wahemihemisaegau, 'awa?” Ma taudi sideba mwadina, ta wete nuwadi 'ihenainaida, ma siboidimo 'oidiya sigwae, “To loheya hede bewa? Ta yaumai ma dibana 'iloinaediya ma 'enana sihesagoheya!”

Caigeda loheya 'alonega hi'ahi'a baibaiwana silatuwa

(Madiu 8:28-34; Maki 5:1-20)

26Ma Galili hali tupwa sihabala pwaiya ta siluhuwa meGelasine 'idi gadowa. 27Coinega Yesu 'isuluwa dabala, ma toni'asa 'aigeda 'ilatuma. Loheyaina mwalo 'alona hi'ahi'a siluhuwa ma 'oina simiyamiya. Ma loheyaina tuta dudulena 'ale'o geya 'ida 'oteya, ma hada 'oidiya geya 'ida miya, ma hesi 'ina 'ebemiya galiha duluhina 'oidiya.

28Coinega loheyaina Yesu 'i'iteya ma 'ibwau ta 'ibe'u 'eno talutalubu'iya, ma 'ibwau waiwaiya, 'igwae, “Yesu yo, 'owa Yehoba Tohewaiwai hedada Natuna, to'aha 'utohotoho ma 'abehega 'upaihowa 'oiguwa? Tuwa! Sahena 'u'abi'abi hemuyemuyegau.” 29Gwae bewa 'i'inaneya weyahina Yesu 'ihegwae pwaiya, 'igwaeya “Hi'ahi'a, loheyaina beno 'oinega 'ulatu.” Ta wanuwatuhu 'abehega loheyaina mwalo tuta baibaiwana hi'ahi'a 'i'abi'abi heyauyaule, 'oinega si'abiyahiya ma nimana ta 'ahena sipaidiya gulaha pwawati, beno seni 'oidiyega, ma tuwa seniyedi 'iupaupadi ta wete hi'ahi'a loheyaina 'itautauye tupwa yoho 'awawa.

30Coinega Yesu loheyaina 'ihesilaleya, 'igwae, “Togidega saniu?” Ma tauna 'igwaeya, “Sanigu Baibaiwa Hedada, weyahina hi'ahi'a baibaiwadi siluhu pwaiya 'aloguwa ta simiyamiya.”

31Ma yaluyaluwaedi 'enadi Yesu 'oina si'ahwanoi waiwai sigwaeya, “Sahena 'uulaula suluhemai gaula 'ebesilahe 'oina, 32ma hesi 'uhesumanemai ma 'aluhu bawe bodaidi nage siduladula 'oyai.” Coinega 'itagwala, 33ta silatuwa loheyaina 'oinega ma bawe 'oidiya siluhuwa. Nage 'oina baweyedi siheyauyauleya, ma mabwaiyadi sipili butubutu ta 'ade'adewala sibe'uwa, ta holai sidamana.

34Ma bawe 'adi to'itayahinao baweyedi 'idi silahe si'iteya ta simatauta, 'oinega sidena ta sitauya 'asai, ta wasaina to'aha gide si'iteya sihepwailediya gogo madoudi ta gogo 'i'iudi tomotaedi 'oidiya. 35Coinega tomotaedi sinaoma ma 'abehega taudi matadiyega si'ita to'aha 'ilatuwa. Sinaoma Yesu 'oina ma loheyaina si'iteya, mwalo hi'ahi'a 'alona simiyamiya 'ibwebwe'ana pwaiya, ma 'ale'o 'i'oteya, ma Yesu 'ahena deina 'imiyamiya. Nage 'oina mabwaiyadi simatauta.

36Ma tohewasaedi tomota 'oidiya sihe'ote'otetela togidega loheyaina 'ibwebwe'ana 'esa. 37Coinega meGelasine mabwaiyadi simatauta madouna, ma Yesu silohesohesoiyeya ma 'abehega 'i'ebesinedi. Coinega Yesu 'idobiya wagai ta 'igeluwa, ma sitauya.

38Ma loheyaina 'i'abihe bwebwe'aneya Yesu 'oina 'i'ahwanoiya 'igwae, “Sowasowahina yamuliyego?” Coinega Yesu 'ihegwaeya, 39'igwae, “Geya. Ma hesi 'uhila ma 'utauya 'asai, ma to'aha gide Yehoba 'oiuwa 'ipaihoweya 'uhepwaila dadane.” Eeta loheyaina 'itauya gogoina 'alonega, ma Yesu 'ina paihowa waiwaina 'ihe'ote'oteteliya tomiya'asa mabwaiyadi 'oidiya.

Yailo natuna 'ilohala

(Madiu 9:18-19; Maki 5:21-24)

40Ma Yesu ma'ana tomuliyao sihabala hila, ma boda madouna ma'idi yaliyaya sihesohoteya, weyahina tauna tuwa siyamwayamwa.

41Coinega 'aigeda loheya 'iluhu latuma, sanina Yailo, tauna 'idi hada tapwalolo 'ana to'itayahina. Cinaoma ma Yesu 'ahena 'i'etuluha, ma 'igwaeya, “Bada tatau 'igu hada, 42ma natugu 'ilohala madouna 'u'abihe bwebwe'ane. Tauna tuwa natugu 'aigeda tuwa, 'ana bolime tuwelo, hadai 'i'eno'eno, tuta 'i'iuna ma 'i'amasa.” Coinega ba'idana sitauya.

Wahine 'aigeda Yesu 'ana 'ale'o 'i'abitohoya

(Madiu 9:20-22; Maki 5:25-34)

Ma Yailo mahetena 'edai sitautau ta boda madouna simuliyediya, siheheduidui.

43Ma bodaedi 'alodiya 'aigeda wahine mahetediu, ma'ana lohala. Lohalaina beno bweyahina 'idaudau bolime tuwelo 'oidiya, ma tuwa 'abwa 'idaudau. Tuta baibaiwana to'abimuya sitohotoho ma 'abehega si'abihe bwebwe'ane, ma geya sowasowahidi.

44Wahineina Yesu mulinega 'inaoma ma 'ana 'ale'o papalina 'i'abitohoya, ta bweyahina 'ina dau 'iyapasa mwayamwayauwa.

45Eeta Yesu 'isalutuwama, 'igwaeya, “Hei! Taiya 'i'abi tohogauwa?” Ta mabwaiyadi siuhala, ma hesi Pita 'ihegwaeya, 'igwae, “Bada, bodaedi siheheduidui ta 'oiuwa situpa.”

46Ma Yesu 'igwaeya, “Geya! Caigeda taiya 'agu 'ale'o 'i'abitohoya, weyahina yalotohoya 'oiguwega waiwai 'ihapwesa, ta to'abi tohonaina 'oina 'ihabala.”

47Ma wahineina 'isanapuya 'abehega Yesu 'isanapu pwaiya 'ina paihowa, 'oinega 'inaoma ma'ina 'ateyoho, 'ibe'u talutalubu'iya Yesu 'ahena, ma boda matadiya 'ina 'abitohona lamuna 'ihepwaila latuheya, 'igwae, “Bada, nuwanuwagu yabwebwe'ana, 'oinega 'a 'ale'o ya'abitohoya, ma yabwebwe'ana mwayamwayauwa.”

48Ma Yesu wahineina 'ihegwaeya, 'igwae, “Natugu, 'ino hemisa 'oinega 'ubwebwe'ana pwaiya, Cutoholo ma'ino yaliyaya 'utauya.”

Yailo natuna 'amasega Yesu 'i'abihe toholoya

(Madiu 9:23-26; Maki 5:35-43)

49Yesu 'abwa 'igwaegwae wahineina 'oina, ma tutaina 'oina Yailo 'ina hadega 'ina topaihowa 'aigeda wasa 'i'eweyama Yailo 'oina, 'igwaeya, “Taubada, natuu yawasina 'igumwala pwaiya, ma sahena tohe'itaina 'ina tuta wete 'uuleule.”

50Wasaina bewa Yesu 'ihesagoheya ma Yailo 'ihegwaeya, 'igwae, “Sahena 'u'ate'ateyoho. Ma hesi 'uhemisaegau 'abehega natuu nata 'ibwebwe'ana.” 51Coinega sitauya ma 'asai sihapwesa, ma Yesu boda mabwaiyadi 'i'ausidiya ma sahena hadaina 'oina siluhuluhu, tuwa beno nuwanuwana Pita ta Yoni ta Yemesa, ma wete gwamaina tamana ta sinana mahetenao siluhu.

52Ma boda hadai 'abwa tuwa sidoudou ta wete siwuiwui gwamaina weyahina. Coinega Yesu 'i'ausidiya 'igwae, “Tuwa! Dou walolagu! Weyahina gwama geya 'i'amasa, ma hesi tuwa 'i'enosineya.”

53Ma mabwaiyadi Yesu simaluweya, weyahina sisanapuya 'abehega 'i'amasa pwaiya.

54Coinega Yesu gwama nimana 'i'abiyahiya ma 'ihegwaeya, 'igwae, “Gwamasine, 'utoholo.” 55Ta gwama dumwaluna yawasina 'ihilama ma 'itoholowa. Ma Yesu gwamaina sinana ma tamana 'oidiya 'igwaeya, “Ce'ahai wa'ebwae ma 'i'ai.” 56Nage 'oina tamana ma sinana nuwadi 'ihenainaida moisa. Ma Yesu wete 'ihenuwa laguwediya 'igwae, “Sahena 'aigeda taiya 'oina wahehepwaila 'igu paihowa bewa weyahina.”

Copyright information for `BDD