Luke 8

Wahiwahine tupwadi Yesu 'ina lema 'oidiya sihemaiseya

Ma muliyetega Yesu 'itoholowa ma 'itauya gogo madoudi ma 'i'iudi 'oidiya, Yehoba 'ina loina tetelina bwebwe'ana sabi guguyae, ma 'ana tomuliyao site tuwelowedi mahetenao. Ma wete tupwana wahiwahine mahetediyao, beno taudi mwalo 'oidiyega hi'ahi'a Yesu 'iula latuhediya, ma wete 'adi lohalao 'i'abi hebwebwe'anediya. Wahiwahineyedi beno Meli Magidala, tauna mwalo 'oinega hi'ahi'a sebeni Yesu 'iula latuhediya, ma wete Yowana, tauna Kusa mwanena, Kusaina Helodi 'ina topaihowa, ma wete Susana, ma wete tupwadi wahiwahine mahetediyao. Wahiwahineyedi taudi 'idi tobwatobwa 'oidiyega Yesu ma'iyanao si'itayahidiya.

Patu 'ana gwae hegehegedi

(Madiu 13:1-9; Maki 4:1-9)

Tomota baibaiwadi gogo mabwaiyana 'oidiyega sinaoma ta si'auta Yesu 'oina, ma Yesu gwae hegehegedi 'oinega 'ihe'itediya, 'igwae, “Totanoha paihowa 'aigeda 'ina tanoha 'itauya ta witi patuna 'isaweyanediya, ma tupwadi patu 'edai sibe'uwa ma tomota sibasa hibibiya, ma wete bwasumo si'itediya, ta sisuluma ma si'aidiya. Ma tupwana patu bale'u loda'uda'uleina 'oina sibe'uwa ta sibwala ma muliyetega siwelaiya, weyahina bale'uina geya gogaina. Ma tupwadi patu talitali 'oidiya sibe'uwa, ta sibwala hegogona, ma hesi talitali 'ihewaiwaiya ta 'isahila he'amasidiya. Ma tupwana bale'u 'ausalana 'oina sibe'uwa ta sibwalama, ma simadouwa ma sihuwa, ta 'oidiyega 'ebayo bwebwe'ana silobeya, weyahina patuwedi 'aigeda 'aigeda 'oidiyega handeledi silobediya.” Coinega Yesu boda 'ihegwaediya, 'igwae, “Ceguma matenami gwae bewa wahesagohe.”

Patu 'ana gwae hegehegedi 'ana lihasa

(Madiu 13:10-23; Maki 4:10-20)

Ma muliyetega 'ana tomuliyao Yesu sihesilaleya, sigwae, “Cino gwae hegehegediyedi to'aha 'adi sanapu?”

10 Ma tauna 'igwaeya, “Comi Yehoba 'oimiya 'itagwala pwaiya ma 'ina loina 'alodi moisa 'ana tosanapuwao, ma hesi tomota baibaiwadi gwae hegehegedi sihesagoheya, ma 'ana nuwasabwalena geya, ma wete 'ana nuwasabwalena sibesebese ma gesowana silobaloba. 11 Ma gwae hegehegedi 'ana lihasa bewa gide: Patuina beno Yehoba 'ina gwae. 12 Ma patuwedi 'edai sibe'uwa taudi beno tomotaedi gwaemo sihesagoheya, ma Seitani 'inaoma ma 'atediyega gwaeyedi 'i'ewayahuleya, 'oinega gesowana sihemihemise ma 'abehega Yehoba 'i'abihetedi. 13 Ma patuwedi sibe'uwa bale'u loloda'uda'ulena 'oina tomotaedi taudi beno Yehoba 'ina gwae weyahina siyaliyaya, ma hesi geya lamudi 'ipa'apa'ala, weyahina 'idi hemisa geya madouna, ma 'eguma 'ebe tohona 'oidiya 'ilatu nata sibe'u. 14 Ma patuwedi talitali 'oidiya sibe'uwa, tomotaedi taudi gwaeina sihesagoheya, ma hesi 'idi nuwatuhu mabwaiyana 'itautauya wasawasao ta bale'u yaliyayaina ta wete ginaula baibaiwana 'oidiya, ma 'oinega Yehoba 'ina gwae 'oidiya geya huwaina 'ida latuwa. 15 Ma patuwedi bale'u bwebwe'ana 'oina sibe'uwa, taudi beno ma 'idi 'atetagwala gwaeina sihesagoheya, 'oinega sihe'alama'i'itana, ma Yehoba 'ina gwae 'oidiya 'ihuwa bwaibwaina.”

Mayale 'ana gwae hegehegedi

(Madiu 4:21-25)

16 Ma Yesu wete 'oidiya 'igwaeya, “Geya 'aigeda taiya mayale 'ala'alasina 'ilagulagu dahwa walata bo sita 'oidiyega, ma hesi 'atamana 'ilagu ma 'aneyage hada 'ana tomiyao 'i'asilala 'oidiya. 17 Ceguma to ginaula 'atemiya wadahwediya, 'abwa 'asilalaina 'i'abilatuhe. Ma to'aha 'ulagu dahweya, 'abwa ginauledi 'ilolatuhe 'atamana.

18 “Coinega wanuwatuhuyahi ma gwae wahesagoha bwaibwaini. Weyahina 'eguma taiya 'oina Yehoba 'ina tobwatobwa 'imiyamiya, nata tobwatobwaina 'ilohepoi. Ma taiya 'oina geya Yehoba 'ina tobwatobwa 'imiyamiya, ma 'iboinamo 'inuwatuhuya 'abehega Yehoba 'ina tobwatobwa 'oina 'imiyamiya, nata Yehoba tobwatobwaedi 'oinega 'i'ewayahuledi.”

Yesu sinana ma tasinao si'ebeseya

(Madiu 12:46-50; Maki 3:31-35)

19 Ma muliyetega Yesu sinana ma tasinao sinaoma sabi 'itaina, ma boda madou hedada, 'oinega geya sowasowahina ma siluhu Yesu 'oina. 20 Ma gwaemo sihewasaeya, sigwae, “Bada, sinau ma tasimwao wa'italatu 'atamana sitotoholo, ma nuwanuwadi 'owa.”

21 Coinega Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Geya siboimo, ma hesi 'eguma taiyewedi Yehoba 'ina gwae sihehesagohe ma simulimuliye, beno taudi sinagwao ma tasigwao.”

Yesu yaumai ma dibana 'iheliyediya

(Madiu 8:23-27; Maki 4:35-41)

22 Caigeda tuta Yesu ma 'ana tomuliyao sigeluwa, ma 'oidiya 'ihepwaila, 'igwaeya, “Tahabala hali tupwa.” Ta si'u'eya, 23 ma sipilipili ma Yesu 'i'eno'eno ta 'i'eno sineya. Eeta wediliya madouna 'itowama ma dibana madouna sisiwasiwa taona wagai, ma 'i'iuna ma sidamana. 24 Coinega loheloheyaedi Yesu silohanohanoya ma sigwae, “Bada 'utoholo, 'i'iunamo tadamana!” Coinega 'itoholowa ma yaumai ma bagodu 'iheliyediya, 'igwae, “Walolagu!” Ta silolaguwa ma 'idaumwala.

25 Ma Yesu 'ana tomuliyao 'ihegwaediya, 'igwae, “Comi togidega, geya wahemihemisaegau, 'awa?” Ma taudi sideba mwadina, ta wete nuwadi 'ihenainaida, ma siboidimo 'oidiya sigwae, “To loheya hede bewa? Ta yaumai ma dibana 'iloinaediya ma 'enana sihesagoheya!”

Caigeda loheya 'alonega hi'ahi'a baibaiwana silatuwa

(Madiu 8:28-34; Maki 5:1-20)

26 Ma Galili hali tupwa sihabala pwaiya ta siluhuwa meGelasine 'idi gadowa. 27 Coinega Yesu 'isuluwa dabala, ma toni'asa 'aigeda 'ilatuma. Loheyaina mwalo 'alona hi'ahi'a siluhuwa ma 'oina simiyamiya. Ma loheyaina tuta dudulena 'ale'o geya 'ida 'oteya, ma hada 'oidiya geya 'ida miya, ma hesi 'ina 'ebemiya galiha duluhina 'oidiya.

28 Coinega loheyaina Yesu 'i'iteya ma 'ibwau ta 'ibe'u 'eno talutalubu'iya, ma 'ibwau waiwaiya, 'igwae, “Yesu yo, 'owa Yehoba Tohewaiwai hedada Natuna, to'aha 'utohotoho ma 'abehega 'upaihowa 'oiguwa? Tuwa! Sahena 'u'abi'abi hemuyemuyegau.” 29 Gwae bewa 'i'inaneya weyahina Yesu 'ihegwae pwaiya, 'igwaeya “Hi'ahi'a, loheyaina beno 'oinega 'ulatu.” Ta wanuwatuhu 'abehega loheyaina mwalo tuta baibaiwana hi'ahi'a 'i'abi'abi heyauyaule, 'oinega si'abiyahiya ma nimana ta 'ahena sipaidiya gulaha pwawati, beno seni 'oidiyega, ma tuwa seniyedi 'iupaupadi ta wete hi'ahi'a loheyaina 'itautauye tupwa yoho 'awawa.

30 Coinega Yesu loheyaina 'ihesilaleya, 'igwae, “Togidega saniu?” Ma tauna 'igwaeya, “Sanigu Baibaiwa Hedada, weyahina hi'ahi'a baibaiwadi siluhu pwaiya 'aloguwa ta simiyamiya.”

31 Ma yaluyaluwaedi 'enadi Yesu 'oina si'ahwanoi waiwai sigwaeya, “Sahena 'uulaula suluhemai gaula 'ebesilahe 'oina, 32 ma hesi 'uhesumanemai ma 'aluhu bawe bodaidi nage siduladula 'oyai.” Coinega 'itagwala, 33 ta silatuwa loheyaina 'oinega ma bawe 'oidiya siluhuwa. Nage 'oina baweyedi siheyauyauleya, ma mabwaiyadi sipili butubutu ta 'ade'adewala sibe'uwa, ta holai sidamana.

34 Ma bawe 'adi to'itayahinao baweyedi 'idi silahe si'iteya ta simatauta, 'oinega sidena ta sitauya 'asai, ta wasaina to'aha gide si'iteya sihepwailediya gogo madoudi ta gogo 'i'iudi tomotaedi 'oidiya. 35 Coinega tomotaedi sinaoma ma 'abehega taudi matadiyega si'ita to'aha 'ilatuwa. Sinaoma Yesu 'oina ma loheyaina si'iteya, mwalo hi'ahi'a 'alona simiyamiya 'ibwebwe'ana pwaiya, ma 'ale'o 'i'oteya, ma Yesu 'ahena deina 'imiyamiya. Nage 'oina mabwaiyadi simatauta.

36 Ma tohewasaedi tomota 'oidiya sihe'ote'otetela togidega loheyaina 'ibwebwe'ana 'esa. 37 Coinega meGelasine mabwaiyadi simatauta madouna, ma Yesu silohesohesoiyeya ma 'abehega 'i'ebesinedi. Coinega Yesu 'idobiya wagai ta 'igeluwa, ma sitauya.

38 Ma loheyaina 'i'abihe bwebwe'aneya Yesu 'oina 'i'ahwanoiya 'igwae, “Sowasowahina yamuliyego?” Coinega Yesu 'ihegwaeya, 39 'igwae, “Geya. Ma hesi 'uhila ma 'utauya 'asai, ma to'aha gide Yehoba 'oiuwa 'ipaihoweya 'uhepwaila dadane.” Eeta loheyaina 'itauya gogoina 'alonega, ma Yesu 'ina paihowa waiwaina 'ihe'ote'oteteliya tomiya'asa mabwaiyadi 'oidiya.

Yailo natuna 'ilohala

(Madiu 9:18-19; Maki 5:21-24)

40 Ma Yesu ma'ana tomuliyao sihabala hila, ma boda madouna ma'idi yaliyaya sihesohoteya, weyahina tauna tuwa siyamwayamwa.

41 Coinega 'aigeda loheya 'iluhu latuma, sanina Yailo, tauna 'idi hada tapwalolo 'ana to'itayahina. Cinaoma ma Yesu 'ahena 'i'etuluha, ma 'igwaeya, “Bada tatau 'igu hada, 42 ma natugu 'ilohala madouna 'u'abihe bwebwe'ane. Tauna tuwa natugu 'aigeda tuwa, 'ana bolime tuwelo, hadai 'i'eno'eno, tuta 'i'iuna ma 'i'amasa.” Coinega ba'idana sitauya.

Wahine 'aigeda Yesu 'ana 'ale'o 'i'abitohoya

(Madiu 9:20-22; Maki 5:25-34)

Ma Yailo mahetena 'edai sitautau ta boda madouna simuliyediya, siheheduidui.

43 Ma bodaedi 'alodiya 'aigeda wahine mahetediu, ma'ana lohala. Lohalaina beno bweyahina 'idaudau bolime tuwelo 'oidiya, ma tuwa 'abwa 'idaudau. Tuta baibaiwana to'abimuya sitohotoho ma 'abehega si'abihe bwebwe'ane, ma geya sowasowahidi.

44 Wahineina Yesu mulinega 'inaoma ma 'ana 'ale'o papalina 'i'abitohoya, ta bweyahina 'ina dau 'iyapasa mwayamwayauwa.

45 Eeta Yesu 'isalutuwama, 'igwaeya, “Hei! Taiya 'i'abi tohogauwa?” Ta mabwaiyadi siuhala, ma hesi Pita 'ihegwaeya, 'igwae, “Bada, bodaedi siheheduidui ta 'oiuwa situpa.”

46 Ma Yesu 'igwaeya, “Geya! Caigeda taiya 'agu 'ale'o 'i'abitohoya, weyahina yalotohoya 'oiguwega waiwai 'ihapwesa, ta to'abi tohonaina 'oina 'ihabala.”

47 Ma wahineina 'isanapuya 'abehega Yesu 'isanapu pwaiya 'ina paihowa, 'oinega 'inaoma ma'ina 'ateyoho, 'ibe'u talutalubu'iya Yesu 'ahena, ma boda matadiya 'ina 'abitohona lamuna 'ihepwaila latuheya, 'igwae, “Bada, nuwanuwagu yabwebwe'ana, 'oinega 'a 'ale'o ya'abitohoya, ma yabwebwe'ana mwayamwayauwa.”

48 Ma Yesu wahineina 'ihegwaeya, 'igwae, “Natugu, 'ino hemisa 'oinega 'ubwebwe'ana pwaiya, Cutoholo ma'ino yaliyaya 'utauya.”

Yailo natuna 'amasega Yesu 'i'abihe toholoya

(Madiu 9:23-26; Maki 5:35-43)

49 Yesu 'abwa 'igwaegwae wahineina 'oina, ma tutaina 'oina Yailo 'ina hadega 'ina topaihowa 'aigeda wasa 'i'eweyama Yailo 'oina, 'igwaeya, “Taubada, natuu yawasina 'igumwala pwaiya, ma sahena tohe'itaina 'ina tuta wete 'uuleule.”

50 Wasaina bewa Yesu 'ihesagoheya ma Yailo 'ihegwaeya, 'igwae, “Sahena 'u'ate'ateyoho. Ma hesi 'uhemisaegau 'abehega natuu nata 'ibwebwe'ana.” 51 Coinega sitauya ma 'asai sihapwesa, ma Yesu boda mabwaiyadi 'i'ausidiya ma sahena hadaina 'oina siluhuluhu, tuwa beno nuwanuwana Pita ta Yoni ta Yemesa, ma wete gwamaina tamana ta sinana mahetenao siluhu.

52 Ma boda hadai 'abwa tuwa sidoudou ta wete siwuiwui gwamaina weyahina. Coinega Yesu 'i'ausidiya 'igwae, “Tuwa! Dou walolagu! Weyahina gwama geya 'i'amasa, ma hesi tuwa 'i'enosineya.”

53 Ma mabwaiyadi Yesu simaluweya, weyahina sisanapuya 'abehega 'i'amasa pwaiya.

54 Coinega Yesu gwama nimana 'i'abiyahiya ma 'ihegwaeya, 'igwae, “Gwamasine, 'utoholo.” 55 Ta gwama dumwaluna yawasina 'ihilama ma 'itoholowa. Ma Yesu gwamaina sinana ma tamana 'oidiya 'igwaeya, “Ce'ahai wa'ebwae ma 'i'ai.” 56 Nage 'oina tamana ma sinana nuwadi 'ihenainaida moisa. Ma Yesu wete 'ihenuwa laguwediya 'igwae, “Sahena 'aigeda taiya 'oina wahehepwaila 'igu paihowa bewa weyahina.”

Copyright information for `BDD