Mark 1

Yoni to'abihebabitaiso 'ina guguya

(Madiu 3:1-12; Luke 3:1-9, 15-17; Yoni 1:19-28)

To'abihetena Yesu, tauna Yehoba natuna, wasana bwebwe'ana 'ana 'ebehegaina beno:

Mwalona hene palopita* Aiseya Yesu wasana 'ilele nugeteya, beno Yehoba 'enana 'ihepwaileya, 'igwae:

“Bewa 'igu tohalewasa yahewasae ma 'inugeta, ma 'ino 'eda 'ihunae.
Ma tupwa yoho 'awawa* 'oina 'enana madounega 'ihepwaila latu ma 'igwaegwae, ‘Bada 'ina 'eda wahunae, wa'abihedumwalu.’”
Coinega Yoni to'abihe babitaisoina 'ilatuwa yoho 'awawa, 'ihepwaila tomota 'oidiya, 'igwae, “Mumugami galadi 'oidiyega wanuwabui ma ya'abihe babitaisogemi ma Yehoba 'imi mumugaedi 'inuwasamudi.”

Ma tomota mabwaiyadi tupwa Yudiya mabwaiyana 'oidiyega ma meYelusalema wete mabwaiyadi sisawalama, Yoni 'ina guguya sabi hesagohe. Sihesagoheya ma mumugadi galadi sihehepwaile, ma 'i'abihe babitaisodiya we'aha Yolidani 'oina. Yoni 'ana 'wama tuwa kameli hunuhunuwana, ma 'ana gadiwana kameli 'wapina, ma 'anaedi tuwa bilolo eema mwagagau.

Yoni 'iguguya ma 'igwae, “Tauna muliguwega 'inaonaoma 'ihemadou sinegauwa. Geya 'ilobwainegau ma 'ahena 'oina yatuluha ma 'ana butu* yalihasi. Taugu we'ahega tuwa ya'abihe babitaisogomi, ma tauna loheyainaina Yaluyaluwa Tabuna 'oinega 'i'abihe babitaisogomi.”

Yesu 'ana 'abihebabitaiso

(Madiu 3:13-17; Luke 3:21-22)

Sauga nage 'oina Yesu 'asa Nasaleta 'i'ebesineya, tupwa Galili 'oinega, ma 'inaoma we'aha Yolidani 'oina, ma Yoni Yesu 'i'abihe babitaisoya. 10 Cibabitaiso, ma Yesu we'ahega 'igayohanema, ma 'i'ita haneya galewa 'i'eigala luweya ma Yaluyaluwa Tabuna 'ana 'ita gide gabubu 'isuluma 'oina. 11 Wete 'enana 'aigeda galewega 'igwaema, 'igwae, “Cowa natugu 'ausalana, weyahiu yayaliyaya madouna.”

Seitani Yesu 'itohoya

(Madiu 4:1-11; Luke 4:1-13)

12 Nage 'oina Yehoba Yaluyaluwana Yesu 'ihesumaneya, 'itauya yoho 'awawa, 13 ma nobwa sabwelo poti 'imiyamiya, ma Seitani* 'itohotoho waiwai 'abehega Yesu 'i'abi hebe'u. Ma tupwaina 'oina hebahebai sasasasaedi simiyamiya, ma hesi aneloseyao Yesu si'itayahiya.

Togomana site hata Yesu 'ibwauwediya

(Madiu 4:12-22; Luke 4:14-15; 5:1-11)

14 Muliyetega Helodi ma'ina topaihowao Yoni deliya silaguluguheya. Yoni 'abwa deliya 'imiyamiya, ma Yesu 'ilatuwa Galili, ma wasa bwebwe'ana Yehoba 'oinega 'iguguyaeya, 'igwae, “Sauga 'ilatu pwaima Yehoba 'ihetoloina 'oida. Coinega 'imi puiyao 'oidiyega wanuwabui ma wasana bwebwe'ana wahemisae.”

16 Sauga 'aigeda Yesu holega 'ihasahasane ta 'i'itanao togomana siteluwa matasina Galili holai 'idi gomana siyahuyahuwe, taudi Saimoni ma Andulu. 17 Ta Yesu 'ibwauwedima, 'igwae, “Wamuliyegau ma tomota wa'onadi.” 18 Nage tuwa 'oina 'idi gomana si'ebesineya ma Yesu simuliyeya.

19 Wete 'ihanaowa tupwana, ta Yemesa ma Yoni, taudi Sebedi natunao, 'i'itediya wagai 'idi gomana si'atu'atububu. 20 Ta 'ibwauwedima ma tamadiu ma'ina topaihowao si'ebesinediya nobwa wagai ma Yesu simuliyeya.

Yesu loheya 'aigeda 'oinega hi'ahi'a 'iulalatuheya

(Luke 4:31-37)

21 Muliyetega sinaoma 'asa madouna sanina Kapaneumi 'oina, ma Sabatiya Yesu hada tapwalolo* 'oina 'iluhuwa, 'ihe'ita. 22 Cihehe'ita ma tomota mabwaiyadi nuwadi 'ihepwanopwanowa, ta sigwaeya, “He'ita bewa waiwaina, ma hesi 'ida loina 'ana tohe'itao 'idi he'ita we'ana.”

23 Ma hada tapwaloloina 'oina 'aigeda loheya 'imiyamiya, ma loheyaina 'oina hi'ahi'a mwalo 'iluhuwa ma 'imiyamiya.

Coinega loheyainaina Yesu 'oina 'ibwauwa, ma 'igwae, “Yesu, gwama Nasaleta, to'aha lamuna 'unaoma 'oima? Nuwanuwau 'abehega 'uhunumai, 'awa? Ma yasanapu bwaibwainigowa 'owa tuwa Yehoba Natuna.”

25 Ma Yesu 'iloineya, 'igwae, “Culolagu, ma loheyaina 'oinega 'uhapwesa.” 26 Coinega hi'ahi'a loheyaina 'i'abi hededeliya. Cidededela, ma 'i'aso'asona madouna, ma muliyetega hi'ahi'a loheyaina 'alonega 'ilatuwa.

27 Coinega tomota mabwaiyadi sihenainaida, ma siboi sihehesilala hiledi, sigwae, “Togidega he'ita hauhauna bewa? Bewa loheyaina 'ina loinega hi'ahi'a 'iloinaedi ma simuliye.” 28 Ma Yesu wasana sihewasa dadaneya Galili tupwana mabwaiyana 'oidiya.

Yesu tolohalao 'i'abi hebwebwe'anediya

(Madiu 8:14-17; Luke 4:38-41)

29 Yesu hada tapwalolo 'oinega 'ilatuwa ta Yemesa ma Yoni mahetenao sinaowa Saimoni ma Andulu 'idi hada. 30 Ma Saimoni lawana 'ilohala weyahina wahina 'iyahiyahiya. Coinega Yesu sihemataluweya wahineina 'ana lohala weyahina. 31 Ta Yesu 'iluhuwa 'oina ma nimanega 'i'abihe toholoya, ta 'ana lohalaina 'igumwala. Coinega wahineina 'ilatuwa ma 'adi 'ipaihoweya. 32 Ma 'ilahilahi, sinala 'isopu pwaiya, ma tomota 'idi tolohalao ma wete taudi hi'ahi'a 'i'abi hebuwediya sitoedima Yesu 'oina. 33 Ma wete 'asa 'ana tomiyao mabwaiyadi sihegogona ma hada mata'ahwana sitotoholo.

34 Coinega tolohalao mabwaiyadi ma wete taudi hi'ahi'a 'i'abi hebuwediya mabwaiyadi Yesu 'i'abihe bwebwe'anediya. Ma hi'ahi'a 'i'ausidiya, 'igwae, “Geya'abwa wahehepwailegau,” weyahina Yesu sisanapuya.

Yesu Galili tupwaina 'iguguya

(Luke 4:42-44)

35 Ci'iuna ma gona 'i'adale, Yesu 'itoholowa ma hadega 'ilatuwa, 'iboi 'inaowa yoho 'awawa, 'i'ahwanoiya Tamana 'oina. 36 Saimoni ma 'iyanao wete silatuwa ma Yesu si'ebeseya, 37 ta silobeya, ma sihegwaeya, “Tomota mabwaiyadi nuwanuwadi 'owa.” 38 Ma Yesu 'igwaeya, “Tatau 'asa tupwadi wete 'oidiya, yaguguya. Bewa weyahina yanaoma.” 39 Coinega Galili mabwaiyana 'isakowasiyeya ma 'idi hada tapwalolo 'oidiya 'iguguya, ma wete hi'ahi'a* tomota 'oidiyega 'iula latuhediya.

Yesu tolepelo 'aigeda 'i'abihe bwebwe'aneya

40 Ma tolepelo 'aigeda Yesu 'oina 'inaoma 'i'etuluha, ma 'i'ahwanoiyeya, 'igwae, “Ceguma 'owa 'ino nuwatuhu gide, sowasowahina ma 'u'abihe bwebwe'anegau.”

41 Coinega Yesu 'i'ate muyemuyeya, ma nimanega loheyaina 'wapina 'i'abi tohoya, ma 'igwae, “Cehe gidemusa.” 42 Ta loheyaina 'wapina 'ibwebwe'ana mwayamwayauwa.

43 Ma Yesu loheyaina 'iloina hepa'aleya, ma 'igwae, “Cutauya, ma gesowana taiya 'eta 'oina 'uhehepwailegau, ma hesi 'udumwalu topwaoli 'oina 'i'itago, ma 'ino pwaoli 'u'ebwaya Yehoba 'oina, to'aha gide 'ada loina Mosese 'oinega. Eema tomota sisanapugo 'abehega 'owa 'ubwebwe'ana pwaiya.”

45 Ma loheyaina geya Yesu 'ina loina 'ihematamatane, ma hesi tomota 'oidiya 'ihepwaila dadaneya. Eeta Yesu geya sowasowahina ma 'iyawala 'asaedi 'alodiya, ta 'oinega 'inaowa yoho 'awawa ma nobwa 'imiyamiya, ma tomota tupwa mabwaiyana 'oidiyega sinaoma 'oina.

Copyright information for `BDD