Mark 10

Sa'ila weyahina

(Madiu 19:1-12)

1Ma Yesu tupwaina 'i'ebesineya ma Yudiya 'ina tupwa 'itauya, ma 'ihabala we'aha Yolidani hali tupwa, eeta boda madouna si'eto'auta hilama 'oina, ma mumuganaina gide wete 'ihe'ita 'oidiya.

2Ta Palisiyao sinaoma ma nuwanuwadi Yesuina sitoho, 'oinega sihesilala 'oina, sigwae, “Bada, togidega 'ida loina sa'ila weyahina? Sawasawahina loheya mwanena 'isa'ile?” 3Ma Yesu 'igwaeya, “Togidega Mosese loina 'i'ebwaya 'esegomiya?” 4Ma Palisiyao sigwaeya, “Mosese 'itagwala ma 'eguma loheya nuwanuwana ma 'isa'ila, nugeta pepa 'aigeda 'oina 'ina guipaila 'ihepwaile, ma mwanena 'i'ebwae, ma 'isa'ile.”

5Ma Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Mosese loina beno 'i'ebwaegomiya 'imi deba pa'ala weyahina. 6Ma hesi wanuwatuhuyahi Yehoba 'ina hemasalaha hauhauna 'oinega tomota 'eluwa 'ihemasalahediya, loheyana ma mewahinena. 7Bewa lamuna 'oinega loheya tamana ta sinana 'i'ebesinedi, ma mwanena ba'idana simiyaluwa, 8ma siteluwaedi wahidi 'aigeda tuwa. Mwalo siteluwaedi simiya wasiwasiya, ma bewa tutaina 'oina silo'aigeda. 9Yehoba 'ilagu 'aigedediya, 'oinega geya sowana tomota sitoho ma silagulagu wasiyedi.”

10Muliyetega Yesu ma'ana tomuliyao sihila hadai, ma tomuliyaowedi sihesilala hila sa'ila weyahina. 11Eeta Yesu 'ihegwaediya, “Ceguma taiya loheya mwanena 'isa'ile ma 'ihaibala, loheya bewa mwanena nugenugetaina 'oina galana 'ipaihoweya, weyahina 'iganawala. 12Ma wete 'eguma wahine mwanena 'isa'ile ma 'ihaibala, wahineina 'iganawala.”

Yesu gwagwama 'igwae helauwediya

(Madiu 19:13-15; Luke 18:15-17)

13Ma tomota gwagwama si'ewedima Yesu 'oina 'abehega 'i'abi tohodi. Ma hesi 'ana tomuliyao gwagwamaedi si'ausidiya. 14Ma Yesu 'ana tomuliyao 'i'itediya ma 'iheliyediya, 'igwae, “Sahena gwagwama wa'au'ausidi, ma hesi watagwaledi ma 'oiguwa sinaoma, weyahina gwagwama bewa gide Yehoba 'ina 'ebeloina 'ilobwainediya. 15Yahegwaegomi 'eguma taiyewedi taudi geya'abwa gwagwama bewa gide 'idi hemisa, nata sahena Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina siluhuluhu.”

16Coinega Yesu gwagwamaedi 'i'ahalidiya, ma wete 'i'abi tohodiya, eema 'igwae helauwediya.

Wasawasa weyahina

(Madiu 19:16-30; Luke 18:18-30)

17Ma Yesu 'itoholo 'itautauya, ma 'aigeda loheya 'ipilima, ma 'i'etuluha Yesu matana, ma 'igwaeya, “Bada, yasanapugowa 'abehega 'owa tohe'ita bwebwe'au, 'oinega to'aha yada paihowa ma 'ane yawasigu miyamiya hatayana yaloba?”

18Ma Yesu loheyaina 'ihegwaeya, 'igwae, “Togidega ma 'oinega 'u'ahwa bwebwe'anegauwa? Geya 'eta taiya wete bwebwe'ana, beno tuwa Yehoba. 19Ma Yehobaina 'ina loinao 'usanapu pwaidiya, beno 'abehega:

Sahena lohe'amasa.
Sahena ganawala.
Sahena yagaha.
Sahena hepwaila 'abo'abo.
Sahena 'abowega tomota 'idi tobwatobwa 'u'ewa'ewadi.
Ma wete tamau ma sinau 'uhe'asisiyanedi.”
20Ma loheyaina 'igwaeya, “Bada, 'igu tuta sedasedega 'ana siga nige, loinaedi yamuliya bwaibwainidiya.”

21Coinega Yesu ma'ina yaliyaya loheyaina 'i'ebubuya ma 'igwae, “Beno tuwa 'aigeda ginaula 'ilosapuligowa. Coinega 'uhila 'ino 'asa, ma 'ino tobwatobwa mabwaiyana 'uhegimwaneye, ma 'adi maisa 'uheguyaiye towewelohe 'oidiya, eema 'unaoma 'umuliyegau, 'abwa muliyetega 'ino wasawasa galewa 'uloba hila.”

22Gwae bewa loheyaina 'ihesagoheya, ma 'ina wasawasa madouna weyahina nuwana 'igala moisa, ma ma'ina nuwagala 'ihila, ta Yesu 'ina gwaeina geya 'imuliye.

23Coinega Yesu 'ilo'ita dadana ma 'ana tomuliyao 'ihegwaediya, 'igwae, “Ceguma taiyawedi taudi ma'idi wasawasa madouna, 'idi luhu Yehoba 'ina 'ebeloina 'alona mwauna.”

24Ma 'ana tomuliyao nuwadi 'ihepwanopwanowa 'ina gwaeina weyahina. Coinega Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Natugwao, Yehoba 'ina 'ebeloina 'ana luhu mwau hedada. 25Ee moisa, kameli* tauna hebahebai madouna, 'oinega tupwana mwauna ma nidili* 'ana bwalena 'oinega kameliina 'iluhu, ma hesi towasawasao 'idi luhu Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina mwau hedada.”

26Yesu 'ina gwaeina 'ana tomuliyao sihesagoheya ma nuwadi 'ihepwanopwano hedada, ma sihegwaeya, “Ceguma beno gide, taiya hede sawasawahina ma 'ebe yaliyayaina 'iloba?”

27Coinega Yesu 'i'e'ebubudi ma 'igwaeya, “Ginaula bewa mwau hedada tomota 'oidiya, ma hesi geya mwauna Yehoba 'oina, weyahina Yehoba 'oina ginaula mabwaiyana sowasowana.”

28Ta Pita Yesu 'ihegwaeya, 'igwae, “Bada, tauma togidega? Weyahina 'ima tobwatobwao mabwaiyadi 'a'ebesinediya ma 'amuliyegowa.”

29Ma Yesu 'igwaeya, “Ee moisa, 'eguma taiyawedi 'omi 'imi hadao ta tasimiyao ta nuhumiyao ta sinamiyao ta tamamiyao ta natumiyao ta 'imi bale'u wete wa'ebesinediya, ma wete muya waloba weyahigu ta wasa bwebwe'ana 'ana hepwaila weyahina, 'ami maisa tuta bewa waloba gide handeledi hadao ta tasimiyao ta nuhumiyao ta sinamiyao ta natumiyao ta 'imi bale'u wete, ma 'abwa galewa yawasimi hataya wete waloba. 31Ta bewa tutaina tohanugetao baibaiwadi 'abwa simuliya, ma taudi simulimuliya 'abwa sinugeta.”

Yesu 'ina 'amasa 'ana hepwaila hetoina

(Madiu 20:17-19; Luke 18:31-34)

32Cabwa 'edai sihanehane Yelusalema weyahina, ma Yesu 'inugenugeta ma 'ana tomuliyao simulimuliya, ta ma'idi nuwapwanopwano, ma tupwadi tomota wete ma'idi 'ateyoho 'edai simulimuliyedi. Eeta 'ana tomuliyao site tuwelowedi 'ibwau 'autehiledima ma 'ihemataluwediya to'aha 'i'iunamo ma 'ilatu 'oina, 33'igwaeya, “Bewa tuta tahane Yelusalema, ma nobwa 'agu totebaina taugu Loheyaiguina 'itebaegau topwaoli madoudi ta loina 'ana tohe'itao 'oidiya, ma 'igu 'amasa weyahina siloina, ma muliyetega sihe'ebwaegau taudi geya meYudiya 'oidiya, 34ma taudi meganamuli silotuyanegau ta si'esohegau ta gulahega sisapigau ma 'oinega silohe'amasigau, ma sabwelo 'etoi yatoholohila.”

Yemesa ma Yoni 'idi 'ahwanoi Yesu 'oina

(Madiu 20:20-28)

35Coinega Yemesa ma Yoni, taudi Sebedi natunao, Yesu 'oina sinaowa, sihegwaeya, sigwae, “Bada, 'anaoma sabi 'ahwanoi 'oiuwa.” 36Ma Yesu 'igwaeya, “To'aha nuwanuwami ma yapaihowa weyahimi?”

37Coinega sigwaeya, “Cabwa 'ino 'ebeloina 'oina nuwanuwama ma deiuwa 'amiyatoi, 'aigeda 'ino 'ebeulega ma 'aigeda 'ino 'adigeyegeyega.”

38Ma Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Comi 'imi 'ahwanoiina lamuna geya wasanapu. Togidega? Muya 'ana biyoina yanuma, sawasawahina ma 'omi wete 'oinega wanuma? Ma wete babitaiso mwauna 'abwa yaloba, togidega 'omi wete gide sawasawahimi ma wababitaiso 'esa?”

39Ta sigwaeya, “Sawasawahima.” Ma Yesu 'igwaeya, “Moisa, biyoina 'abwa 'oinega yanuma, 'omi wete 'oinega wanuma, wete babaitaisoina 'oinega 'i'iunamo 'abwa yababitaiso 'omi wete 'oinega wababitaiso, 40ma hesi geya sawasawahigu ma yahesinuwa taiyewedi 'abwa 'igu hetoloina 'oina 'igu 'ebeulega ma 'igu 'adigeyegeyega simiyatoi, weyahina Yehoba tauna 'ina 'ebeloina ma 'ihesinuwa.”

41Ta tomuliyao site teni Yemesa ma Yoni 'idi 'ahwanoi sihesagoheya ma sigamwasowalediya. 42Eeta Yesu mabwaiyadi 'ibwau he'autediya ma 'ihegwaediya, “Comi wasanapuya taudi bale'uwa sibwauwediya 'abehega babadao, 'idi tomotaiyao siloiloina pa'aledi. 43Ma 'omi geya'abwa wete gide taudi wapaipaihowa 'esa. Ma hesi taiya 'owa 'eguma nuwanuwau ma 'oimiyega 'uhetoloina, 'ilobwainegowa ma 'iyamwao weyahidi 'uhetopaihowa. 44Ta wete 'eguma taiya 'owa nuwanuwau ma 'oimiyega 'uhetohanugeta, 'ilobwainegowa ma 'iyamwao mabwaiyadi weyahidi 'uhetopaihowa.

45“Taugu Loheyaiguina* wete gide 'igu suluma bale'uwa geya 'abehega tomota weyahigu sipaihowa, ma hesi sabi paihowa tomota weyahidi, ma wete yatagwalegauwa ma ya'amasa tomota mabwaiyami 'ami 'ebelihasa weyahina.”

Batimiyo matana 'ibwebwe'ana

(Madiu 20:29-34; Luke 18:35-43)

46Eeta sitautauya Yeliko, ma tutaina Yesu ma'ana tomuliyao Yeliko si'ebesineya boda madouna si'wayabudiya, ta tomata gibugibu sanina Batimiyo silobeya, tauna Timiyo natuna, ma tuta baibaiwana 'eda papalina 'oina 'imiyamiya, 'i'ahwa'ahwanoi mane ta tobwatobwa weyahidi.

47Ma Batimiyoina 'ihesagoheya 'abehega Yesu gwama Nasaleta 'itautau, 'oinega Yesu 'oina 'ibwauwa, 'igwae, “Yesu yo, 'owa Debida 'ina susu, 'u'atemuyemuyegau.”

48Eeta tomota mabwaiyadi Batimiyoina si'ausiya, sigwae, “Tuwa, 'ulolagu!” Ma tuwa 'iwuiwui 'enana madounega, 'igwae, “Debida tubuna yo, 'u'atemuyemuyegau.”

49Coinega Yesu 'itoholo henonowa, ma 'igwae, “Wabwauweyama.” Ma tomota sigwae, “Bwebwe'ana, 'utoholo. Yesu 'ibwauwegowa.” 50Coinega 'ana 'abobo 'i'ewayahuleya ma 'itoholo mwayamwayauwa, ma Yesu 'oina 'inaoma.

51Cinaoma ma Yesu 'ihegwaeya, 'igwae, “To'aha nuwanuwau ma weyahiu yapaihowa?” Ma tomata gibugibuina 'igwaeya, “Bada, sawasawahina ma matagu 'ugihe'asilala?”

52Ta Yesu 'ihegwaeya, 'igwae, “Bwebwe'ana! Cino hemisa 'oinega matau 'i'asilala.” Nage 'oina matana 'i'asilala, ma 'edai Yesu 'imuliyeya.

Copyright information for `BDD