Mark 11

Yesu 'ina luhu Yelusalema 'oina

(Madiu 21:1-11; Luke 19:28-40; Yoni 12:12-19)

1Eeta silagalaga Yelusalema weyahina, ma 'asa 'i'iudi Bedani ma Bedipegi deidiya silatulatu, beno 'oya Olibe gabulena, ma Yelusalema matadiya tupwana bwaga. Ta Yesu 'ana tomuliyao 'eluwa 'ihetune nugetediya tupwaedi 'i'iudi 'oidiya ma'adi hemataluwa, 2'igwaeya, “Watauya 'asa nage matamiya 'oina, ma 'eguma wahapwesa 'asaina matana, hebahebai 'aigeda wa'italoba 'aiwe 'oina silohoya, beno 'ase* hauhauna, tauna geya tomota sida geluya. Hebahebaiina walihasi ma wa'eweyama. 3Ma 'eguma 'eta taiya 'ihesilala 'oimiya ma 'igwae, ‘To'aha weyahina beno hebahebaiina walihasiya?’ loheyaina wahegwae, 'abehega, ‘Bada nuwanuwana ma tuta 'i'iunamo 'abwa 'ihewasa hileyama.’”

4Coinega site luwaedi sitauya 'asaina 'oina, ma hebahebai 'ase silobeya hada mata 'ahwaina ma 'aiwe 'oina silohoya, 'oinega sihegaina ma silihalihasi. 5Silihalihasi ma tupwadi loheloheya sitotoholo deidiya sigwaeya, “To'aha weyahina beno hebahebaiina walihalihasi?”

6Ma site luwaedi sigwaeya, “Bada nuwanuwana, ma tuta to'uto'upana tuwa 'abwa 'ihetune hileyama,” ma 'oidiya sitagwaleya. 7Ma hebahebaiina si'eweya sitauyeya Yesu 'oina, ta 'adi 'ale'owega gwahuna siyesoya, 'oinega Yesu 'igeluwa, ta 'itauya.

8Ma boda mabwaiyadi wete 'adi 'ale'o 'edai siyesodiya, ma tupwadi 'aiwe lahalahadi ma nabaidi sigulediya 'eda 'ana hepasa weyahina. 9Ma tupwana boda Yesu sihanugeteya ma tupwadi boda simuliyeya, ta mabwaiyadi sihehepwatu ma sibwaubwau, sigwae, “Yauwedo Bada, weyahina Yehoba saninega 'unaoma sabi 'abihetemai. 10Cebeloina tubumai Debida 'oinega 'ilatu hilama. Bewa weyahina Yehoba Tolotabwana hedada 'ahehepwatuwe.”

11Ma Yesuina Yelusalema 'oina 'ihapwesa, ma Hada He'asisi 'oina 'iluhuwa, ma ginaula baibaiwana Hada He'asisi 'alona 'i'e'ebubudiya, eema sinala 'isopuwa, 'oinega ma'ana tomuliyao site tuwelo mahetenao sihila Bedani 'oina, si'enowa.

Yesu 'aiwe 'aigeda 'iheliyeya

(Madiu 21:18-19)

12Gona 'i'adaleya, sitoholowa ma Bedani 'oinega sihilahila Yelusalema weyahina, ta Yesu 'igomaleya, 13eeta bwagebwagega 'aiwe 'ana 'ita gide damaya manabanabaina 'i'iteya, 'oinega 'inaowa deina ma nuwanuwana 'abehega huwaina 'i'ai, ma hesi 'i'iteya nabainamo, 'aiwehuwahuwa 'abwa geya 'ana tuta. 14Coinega Yesu 'aiweina 'iheliyeya, ma 'igwae, “Geya'abwa wete 'uhuwahuwa hila ma tomota 'oinega si'ai'ai.” Ma 'ina gwaeina 'ana tomuliyao sihesagoheya.

Yesu togimwane 'ipa'idiya Hada He'asisi 'alonega

(Madiu 21:12-17; Luke 19:45-48; Yoni 12:13-22)

15Coinega Yelusalema 'oina sinaoma, ma Hada He'asisi 'alona 'iluhuwa, ma tohegimwaneyao ma togimwaneyao 'alonega 'ipa'i hapwesediya, ma mane* 'ana tohesa'ugelasao 'idi teibele 'i'ahu sepalediya, ma gabubu 'adi tohegimwaneyao 'idi 'ebemiya wete 'i'ahu buinediya. 16Ma wete hada 'alona 'ihegagaleya ma sahena loheloheya ma'idi tobwatobwa sitautau hada 'alonega. 17Ma 'ihe'itediya, 'igwae, “Yehoba 'ina gwae Buki He'asisi 'oina sileleya, geya wasanapu, 'igwaeya, ‘Cigu hadaina 'abwa sibwauwe tomota mabwaiyadi 'idi 'ebe 'ahwanoi.’ Ma hesi 'omi wa'abi buiya 'abehega 'imi 'ebe yagaha.”

18Ma topwaoli madoudi ma loina 'ana tohe'itao Yesu 'ina paihowa tetelina sihesagoheya, ta sigamwasowaleya ma sinuwanuwatuhu togidega ma silohe'amasi, ma hesi geya sowasowahidi, weyahina simatauta, ta wete Yesu 'ina he'itao boda mabwaiyadi nuwadi 'i'eweya.

19Ma 'iboiya, 'oinega Yesu ma'ana tomuliyao 'asaina si'ebesineya, sitauya Bedani.

Caiweina Yesu 'iheliyeya 'iwelaiya

(Madiu 21:20-22)

20Gona 'i'adaleya ma sitoholowa sabi hila Yelusalema, ma 'edai sitautau, ma Yesu 'aiweina 'iheliyeya si'iteya nabaina mabwaiyana siwelaiya. 21Ta Pita Yesu 'ina heliyaina 'inuwatuhu yahiya ma 'ihegwaeya, 'igwae, “Bada 'u'ita, 'aiweina 'uheliyeya 'iwelai pwaiya.”

22Ma Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Ceguma 'imi hemisa Yehoba 'oina walagu, beno 'omi wete paihowa waiwaidi wapaihowadi. 23Wete yagwae moisa 'oimiya, 'eguma taiya 'omi geya 'ida henuwanaluwa, ma 'eguma ma'ina hemisa ma to'aha 'igwaene silatu tuwa, 'eguma 'oya nage 'iloine ma 'igwae, ‘Cumiya dobi ni'uwa,’ beno 'ina gwaeina 'ihematamatane. 24Coinega yahegwaegomi to'aha wa'ahwanoiye Yehoba 'oina, wahemisa tuwa ma 'ane waloba, ma wete 'abwa waloba. 25Wete 'eguma wa'ahwanoi Yehoba 'oina, 'iyamiyao 'idi mumuga wanuwasamudi, 'eguma to'aha 'idi puiyao 'oimiya, bewa 'oinega Tamamiu galewa 'omi wete 'imi puiyao 'inuwasamudi.”

Yesu 'ina loina weyahina

(Madiu 21:23-27; Luke 20:1-8)

27Coinega sihila pwaima Yelusalema, ma Yesu Hada He'asisi 'alona 'iyawayawala, ma topwaoli ta loina 'ana tohe'itao ta wete babadao sinaoma, 28ma Yesu sihesilaleya, sigwae, “Loheya, taiya 'ina loinega ta bewa gide 'upaipaihowa 'esa?”

29Ma Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Nugeta yahesilala 'oimiya, ma 'eguma wahemaise, taugu wete yahegwaegomi 'igu loina weyahina. 30Cigu hesilala bewa: Taiya 'ina loinega ma Yoni to'abihebabitaiso 'ipaipaihowa? Yehoba? Bo 'aigeda loheya?”

31Coinega siboidimo 'oidiya sihehe'ohe'ohe, sigwaeya, “Cina gwae togidega tahemaisa 'ese? Weyahina 'eguma tagwae, ‘Yehoba 'oinega,’ nata 'ihegwae hilegita, ma 'igwae, ‘Bo! To'aha weyahina ta Yoni geya wahemisae?’ 32Ma 'eguma tagwae, ‘Tomota 'oidiyega,’ nata boda sigamwasowalegita.” Weyahina tomota baibaiwadi Yoni sihemisaeya 'abehega palopita moisa. 33Coinega Yesu 'ina hesilala geya sihemaisa bwaibwaini, ma hesi sigwae, “Geya 'asanapu?”

Coinega Yesu wete 'ihegwaediya, 'igwae, “Taugu geya'abwa wete 'oimiya yahehepwaila latu taiya 'ina loinega ma bewa gidemusa yapaipaihowa 'esa.”

Copyright information for `BDD