Mark 11

Yesu 'ina luhu Yelusalema 'oina

(Madiu 21:1-11; Luke 19:28-40; Yoni 12:12-19)

Eeta silagalaga Yelusalema weyahina, ma 'asa 'i'iudi Bedani ma Bedipegi deidiya silatulatu, beno 'oya Olibe gabulena, ma Yelusalema matadiya tupwana bwaga. Ta Yesu 'ana tomuliyao 'eluwa 'ihetune nugetediya tupwaedi 'i'iudi 'oidiya ma'adi hemataluwa, 'igwaeya, “Watauya 'asa nage matamiya 'oina, ma 'eguma wahapwesa 'asaina matana, hebahebai 'aigeda wa'italoba 'aiwe 'oina silohoya, beno 'ase* hauhauna, tauna geya tomota sida geluya. Hebahebaiina walihasi ma wa'eweyama. Ma 'eguma 'eta taiya 'ihesilala 'oimiya ma 'igwae, ‘To'aha weyahina beno hebahebaiina walihasiya?’ loheyaina wahegwae, 'abehega, ‘Bada nuwanuwana ma tuta 'i'iunamo 'abwa 'ihewasa hileyama.’”

Coinega site luwaedi sitauya 'asaina 'oina, ma hebahebai 'ase silobeya hada mata 'ahwaina ma 'aiwe 'oina silohoya, 'oinega sihegaina ma silihalihasi. Silihalihasi ma tupwadi loheloheya sitotoholo deidiya sigwaeya, “To'aha weyahina beno hebahebaiina walihalihasi?”

Ma site luwaedi sigwaeya, “Bada nuwanuwana, ma tuta to'uto'upana tuwa 'abwa 'ihetune hileyama,” ma 'oidiya sitagwaleya. Ma hebahebaiina si'eweya sitauyeya Yesu 'oina, ta 'adi 'ale'owega gwahuna siyesoya, 'oinega Yesu 'igeluwa, ta 'itauya.

Ma boda mabwaiyadi wete 'adi 'ale'o 'edai siyesodiya, ma tupwadi 'aiwe lahalahadi ma nabaidi sigulediya 'eda 'ana hepasa weyahina. Ma tupwana boda Yesu sihanugeteya ma tupwadi boda simuliyeya, ta mabwaiyadi sihehepwatu ma sibwaubwau, sigwae, “Yauwedo Bada, weyahina Yehoba saninega 'unaoma sabi 'abihetemai. 10 Cebeloina tubumai Debida 'oinega 'ilatu hilama. Bewa weyahina Yehoba Tolotabwana hedada 'ahehepwatuwe.”

11 Ma Yesuina Yelusalema 'oina 'ihapwesa, ma Hada He'asisi 'oina 'iluhuwa, ma ginaula baibaiwana Hada He'asisi 'alona 'i'e'ebubudiya, eema sinala 'isopuwa, 'oinega ma'ana tomuliyao site tuwelo mahetenao sihila Bedani 'oina, si'enowa.

Yesu 'aiwe 'aigeda 'iheliyeya

(Madiu 21:18-19)

12 Gona 'i'adaleya, sitoholowa ma Bedani 'oinega sihilahila Yelusalema weyahina, ta Yesu 'igomaleya, 13 eeta bwagebwagega 'aiwe 'ana 'ita gide damaya manabanabaina 'i'iteya, 'oinega 'inaowa deina ma nuwanuwana 'abehega huwaina 'i'ai, ma hesi 'i'iteya nabainamo, 'aiwehuwahuwa 'abwa geya 'ana tuta. 14 Coinega Yesu 'aiweina 'iheliyeya, ma 'igwae, “Geya'abwa wete 'uhuwahuwa hila ma tomota 'oinega si'ai'ai.” Ma 'ina gwaeina 'ana tomuliyao sihesagoheya.

Yesu togimwane 'ipa'idiya Hada He'asisi 'alonega

(Madiu 21:12-17; Luke 19:45-48; Yoni 12:13-22)

15 Coinega Yelusalema 'oina sinaoma, ma Hada He'asisi 'alona 'iluhuwa, ma tohegimwaneyao ma togimwaneyao 'alonega 'ipa'i hapwesediya, ma mane* 'ana tohesa'ugelasao 'idi teibele 'i'ahu sepalediya, ma gabubu 'adi tohegimwaneyao 'idi 'ebemiya wete 'i'ahu buinediya. 16 Ma wete hada 'alona 'ihegagaleya ma sahena loheloheya ma'idi tobwatobwa sitautau hada 'alonega. 17 Ma 'ihe'itediya, 'igwae, “Yehoba 'ina gwae Buki He'asisi 'oina sileleya, geya wasanapu, 'igwaeya, ‘Cigu hadaina 'abwa sibwauwe tomota mabwaiyadi 'idi 'ebe 'ahwanoi.’ Ma hesi 'omi wa'abi buiya 'abehega 'imi 'ebe yagaha.”

18 Ma topwaoli madoudi ma loina 'ana tohe'itao Yesu 'ina paihowa tetelina sihesagoheya, ta sigamwasowaleya ma sinuwanuwatuhu togidega ma silohe'amasi, ma hesi geya sowasowahidi, weyahina simatauta, ta wete Yesu 'ina he'itao boda mabwaiyadi nuwadi 'i'eweya.

19 Ma 'iboiya, 'oinega Yesu ma'ana tomuliyao 'asaina si'ebesineya, sitauya Bedani.

Caiweina Yesu 'iheliyeya 'iwelaiya

(Madiu 21:20-22)

20 Gona 'i'adaleya ma sitoholowa sabi hila Yelusalema, ma 'edai sitautau, ma Yesu 'aiweina 'iheliyeya si'iteya nabaina mabwaiyana siwelaiya. 21 Ta Pita Yesu 'ina heliyaina 'inuwatuhu yahiya ma 'ihegwaeya, 'igwae, “Bada 'u'ita, 'aiweina 'uheliyeya 'iwelai pwaiya.”

22 Ma Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Ceguma 'imi hemisa Yehoba 'oina walagu, beno 'omi wete paihowa waiwaidi wapaihowadi. 23 Wete yagwae moisa 'oimiya, 'eguma taiya 'omi geya 'ida henuwanaluwa, ma 'eguma ma'ina hemisa ma to'aha 'igwaene silatu tuwa, 'eguma 'oya nage 'iloine ma 'igwae, ‘Cumiya dobi ni'uwa,’ beno 'ina gwaeina 'ihematamatane. 24 Coinega yahegwaegomi to'aha wa'ahwanoiye Yehoba 'oina, wahemisa tuwa ma 'ane waloba, ma wete 'abwa waloba. 25 Wete 'eguma wa'ahwanoi Yehoba 'oina, 'iyamiyao 'idi mumuga wanuwasamudi, 'eguma to'aha 'idi puiyao 'oimiya, bewa 'oinega Tamamiu galewa 'omi wete 'imi puiyao 'inuwasamudi.”

Yesu 'ina loina weyahina

(Madiu 21:23-27; Luke 20:1-8)

27 Coinega sihila pwaima Yelusalema, ma Yesu Hada He'asisi 'alona 'iyawayawala, ma topwaoli ta loina 'ana tohe'itao ta wete babadao sinaoma, 28 ma Yesu sihesilaleya, sigwae, “Loheya, taiya 'ina loinega ta bewa gide 'upaipaihowa 'esa?”

29 Ma Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Nugeta yahesilala 'oimiya, ma 'eguma wahemaise, taugu wete yahegwaegomi 'igu loina weyahina. 30 Cigu hesilala bewa: Taiya 'ina loinega ma Yoni to'abihebabitaiso 'ipaipaihowa? Yehoba? Bo 'aigeda loheya?”

31 Coinega siboidimo 'oidiya sihehe'ohe'ohe, sigwaeya, “Cina gwae togidega tahemaisa 'ese? Weyahina 'eguma tagwae, ‘Yehoba 'oinega,’ nata 'ihegwae hilegita, ma 'igwae, ‘Bo! To'aha weyahina ta Yoni geya wahemisae?’ 32 Ma 'eguma tagwae, ‘Tomota 'oidiyega,’ nata boda sigamwasowalegita.” Weyahina tomota baibaiwadi Yoni sihemisaeya 'abehega palopita moisa. 33 Coinega Yesu 'ina hesilala geya sihemaisa bwaibwaini, ma hesi sigwae, “Geya 'asanapu?”

Coinega Yesu wete 'ihegwaediya, 'igwae, “Taugu geya'abwa wete 'oimiya yahehepwaila latu taiya 'ina loinega ma bewa gidemusa yapaipaihowa 'esa.”

Copyright information for `BDD