Mark 12

Bada 'ina tanoha 'ana topaihowao

(Madiu 21:33-46; Luke 20:9-19)

Coinega Yesu 'igwae hegehegediyediya, 'igwae, “Caigeda loheya 'ina tanoha 'idauniya gileipa* daisinamo ma 'ali 'ipaihoweya, ma gileipa 'ana 'ebe bibi 'ipaihoweya, ma hada tanoha 'alona 'i'abiya, 'oinega 'ina topaihowao 'iloinediya ma si'ita'itayahi, ta tauna 'itauya hali tupwa.

“Ma hedodona 'ana tuta, badaina 'ina hewali 'aigeda 'ihesumaneya ma 'abehega gileipa huwaina tanoha 'ana to'itayahinaedi 'oidiyega 'i'eweyama. Citautauya ta geya si'ebwa'ebwae, ma hesi si'abiyahiya ta sisapiya, 'oinega nimenimenamo sihewasaeya 'ihila.

“Coinega badaina 'ina hewali heluwena wete 'ihewasaeya 'oidiya, ma sihunuya debana, ta ma'ina debamwadina 'ihila.

“Coinega wete hetoina 'ihewasaeya 'oidiya ta silohe'amasiya. Ma baibaiwadi wete 'ihetunediya 'oidiya, ma tupwadi sisapidiya ta tupwadi silohe 'amasidiya, eeta mabwaiyadi si'abihe galediya.

“Nage 'oina 'aigeda tuwamo 'imiyamiya, tauna natuna moisa. Tauna wete 'ihewasaeya 'oidiya, 'ina nuwatuhu 'igwaeya, ‘Tauna tuwa natugu, nata sihe'asisiyane.’

“Ma natunaina 'ilatuwa 'oidiya ma to'itayahinaowedi siboidimo 'oidiya sigwae, ‘Bada bewa natuna 'inaonaoma, ma 'eguma talohe'amasi nata tanoha bewa mabwaiyana taloinae.’ Coinega si'abiyahiya ta silohe'amasiya, ma tanohega siula latuheya papaliya.”

Yesu 'ina he'ote'otetela 'ilosalohiya, ma 'ihesilala 'oidiya, 'igwaeya, “To'aha 'abwa badaina 'ipaihowa? Moisa tuwa badaina 'abwa 'inaoma ma topaihowaedi 'ilohe'amasidi, ma tanohaina to'itayahi hagadi wete 'i'ebwaedi.”

10 Wete Yesu gwae hegehegedi Buki He'asisi 'oinega 'ihepwaileya, 'igwae, “Wanuwatuhuya Buki He'asisi 'ina hepwaila bewa gide:

Logidiina mwalo tohada'abi siguipaileya,
ta bewa sihetoholo nugeteya hada mata 'ahwaina ma logidi mabwaiyadi 'iloinaedi.
11 Beno Bada 'ina paihowa 'ebe henainaida 'oida.”
12 Yesu 'ina gwae hegehegediyedi topwaoli madoudi ma Palisiyao sihesagoheya, ma sisanapuya 'abehega taudi tuwa weyahidi 'igwaegwae, 'oinega sitohotoho ma si'abiyahi, ma hesi geya sawasawahina weyahina simatauta boda 'oidiya. Eeta si'ebesineya ma sitauya.

Sisa 'ina takesi

(Madiu 22:15-22; Luke 20:20-26)

13 Ma 'oinega babadaowedi sihetunediya tupwadi Palisiyao* ma wete Helodi* 'ina bodao, ma taudi sitauya Yesu 'oina ma 'abehega hesilalega sida 'abowe ma 'ina hemaisa pui siloba.

14 Sitauyama Yesu 'oina ma sihegwaeya, sigwae, “Bada, 'asanapugowa 'abehega 'owa tohe'ita moisa, ma tomota 'idi waiwai weyahina geya 'uda matauta, ma tuwa gwae moisega 'uhehepwaila mahemahetena tomota mabwaiyadi 'oidiya, beno Yehoba 'ina 'eda 'uhehe'ita bwaibwaini. Coinega togidega? Cilobwainegita ma Kini Sisa* 'ina takesi ta'ebwae, bo sahena? 15 Sowasowana takesiina tahemaisa Kini 'oina, bo sahena?”

Ma Yesu 'idi 'abo 'isanapu pwaiya, 'oinega 'ihegwaediya, 'igwae, “To'aha weyahina watohotohogau? Hana maneina wa'eweyama, ma ya'ita.”

16 Coinega mane da'ule 'aigeda si'ebwaeya. Ma Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Mane bewa 'oina taiya 'ana ma'ama'ayau ma sanina?”

Ma sigwae “Kini Sisa.”

17 Ta Yesu 'ihegwaediya, “Ee gide, 'eguma Kini 'ina ginaula wa'ebwae Kini 'oina, ma 'eguma Yehoba 'ina ginaula Yehoba wa'ebwae.”

Ma Yesu 'ina gwaeina weyahina nuwadi 'ihepwanopwano madouna.

To'amasa 'idi toholohila

(Madiu 22:23-33; Luke 20:27-40)

18 Coinega wete Sadusiyao* sinaoma ma Yesu 'oina sihesilala, taudi geya sihemihemisa to'amasa 'idi toholohila weyahina, ma sigwaeya, 19 “Bada, 'ida loina bewa gide Mosese* 'ileleya, 'igwae, ‘Ceguma 'aigeda loheya 'ihai ma geya natunamo ma 'i'amasa, loheyaina tasina hiwapena ba'idana sihai, ma 'eguma wahine 'igamwa beno natunao 'ihenatunediya to'amasaina miyalaenao’”

20 Coinega 'ebe'ita si'ebwaeya sigwae, “Caigeda loheya matasinao simiyamiya 'adi baibaiwa site sebeni, ma 'adi tautuwaina 'ihaiya ma muliyetega geya 'ihenatuna ma loheyaina 'i'amasa. Coinega wete tasina deinega hiwapeina 'ihaiya, ta wete gidemusa geya 'ihenatuna ma 'i'amasa. 21 Coinega tasina deinega hiwapeina 'i'eweya, ma wete simiyamiya ta geya 'ihenatuna, ma loheyaina 'i'amasa. 22 Ma site hataedi wete gidemusa si'ama'amasa ma hesi geya natudiyaomo. Ta muliyetega wahine wete 'i'amasa. 23 Coinega toholohila 'ana tuta wahineina nata to loheya mwanena moisa? Weyahina mabwaiyadiyedi wahineina sihaiya?”

24 Ma Yesu 'idi hesilalaina 'ihemaiseya, 'igwae, “Bewa 'imi heyauyaule, weyahina Buki He'asisi geya wada sanapuya, ma wete Yehoba 'ina waiwai geya wada sanapuya. 25 Toholohila 'ana tuta 'oina tomota geya'abwa sihaihai, ma hesi 'idi miya aneloseyao galewa gidemusa.

26 “Mwalona Yehoba Mosese 'ihegwaeya toholohila weyahina, 'eguma Buki He'asisi wahasili, nata wa'ita loba. Weyahina tutaina Mosese yoho 'awawa 'itautauya ma Yehoba 'aiwe 'ala'alasina 'oinega Moseseina 'ihegwaeya 'igwae, ‘Taugu Ebalahamo 'ina Yehoba, ma Aisake 'ina Yehoba, ma Yakobo 'ina Yehoba.’ 27 Yehoba geya tomota 'ama'amasidi 'idi Yehoba, ma hesi tomota mayawasidi 'idi Yehoba, 'oinega tubudaowedi mayawasidi bewa tuwa simiyamiya. Ma 'omi 'imi he'ita ginaula bewa weyahina geya dumwaluna.”

Loina madoudi

(Madiu 22:34-40; Luke 10:25-28)

28 Eeta loina 'ana tohe'ita 'aigeda 'inaoma, ma taudi 'idi he'ohe'ohena Yesu ba'idadiu 'ihesagoheya, ma 'idi hesilalao 'adi maisa Yesu 'oinega 'ihesagohediya wete 'abehega 'ausala hedada, 'oinega tauna wete Yesu 'oina 'ihesilala 'igwaeya, “Bada, loina mabwaiyadi 'oidiyega to loina madouna?”

29 Ta Yesu 'igwaeya, “Loina madouna bewa: Comi meIsileli 'igu gwaeina wahesagohe 'abehega Bada Yehoba 'iboinamo. 30 Coinega 'ino Bada Yehoba 'uhelauwe 'ateu mabwaiyanega ta yaluyaluwau ta nuwau ta wete 'ino waiwai mabwaiyana 'oidiyega. 31 Ma 'aigeda wete loina madouna bewa: Ciyamwao 'uhelauwedi gide 'owa 'uboi 'uhehelauwego. Loina 'eluwaedi loina mabwaiyadi simadou sinediya.”

32 Eeta loina 'ana tohe'itaina Yesu 'ina gwae 'ihesagoheya, ma 'igwaeya, “Bada, 'ino gwae beno gwae moisa, 'abehega tauna 'iboinamo tuwa Yehoba, ma geya 'aigeda wete Yehoba 'imiyamiya. 33 Coinega 'ilobwainegita ma tahelauwe 'ateda mabwaiyanega ta nuwada mabwaiyanega ta 'ida waiwai mabwaiyanega, ma wete 'iyadao tahelauwedi gidemusa tauda tahehelau 'esegita. Loina 'eluwaedi madoudi, ma hesi hebai nuwana 'e'ahai tapwaoliye Yehoba 'oina, beno geya madouna, 'awa?”

34 Ta Yesu loheyaina 'ina gwae 'ihesagoheya 'abehega dumwaluna, ma 'ihegwaeya 'igwae, “Beno gwae moisa, ma 'owa Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina 'uhahalatulatu.”

Tuta nage 'oina tomota Yesu simatauteya, ma geya 'eta taiya sowasowana ma 'ihesilala hila.

Kelisoina tauna Debida 'ina susu

(Madiu 22:41-46; Luke 20:41-44)

35 Ma 'oinega Yesu Hada He'asisi 'alona 'ihehe'ita tomota 'oidiya, ma 'ihegwaediya 'igwae, “Togidega ma 'oinega loina 'ana tohe'itao sigwae 'abehega Debida 'ina susuwega Keliso 'ili'uwa? 36 Weyahina Debida mwalo Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwai 'oinega Kelisoina 'i'ahwa badaeya, 'igwae:

Yehoba 'ina gwae 'igu Bada 'oina, 'igwaeya, ‘Cigu 'ebeulega 'umiyatoi ma 'ana siga 'a 'alehao yalagu suluhedi 'aheu gabulena.’
37 Debidaina 'ina Bada Keliso, 'oinega togidega hede ta Debida 'ina susuwega 'abwa Keliso 'ili'uma?”

Ma boda mabwaiyadi Yesu 'ina he'ita nuwadi 'i'eweya.

Yesu loina 'ana tohe'itao 'i'ahwa galegalediya

(Madiu 23:1-36; Luke 20:45-47)

38 Coinega Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Sahena loina 'ana tohe'itao mumugadi wamulimuliye. Weyahina taudi mumugadi tuwa gidemusa tuta baibaiwana nuwanuwadi ma'adi 'ale'o duduledi si'otedi, ma tomota gamwagamwanidiya sisakosakowasi ma 'abehega sihe'asisiyedi. 39 Ma wete nuwanuwadi 'ebemiya bwebwe'ana hada tapwalolo 'oidiya, ma wete guyai 'adi tuta nuwanuwadi ma wagahata simiyatoi. 40 Ta wete tuta mabwaiyana tomota matadiya si'ahwa'ahwanoi dudulena Yehoba 'oina, ma hesi 'idi 'ahwanoiina geya bwebwe'ana, weyahina 'atediya sinuwanuwatuhu togidega nata hiwahiwape si'abo 'esedi ma 'idi tobwatobwao si'ewadi. Coinega nata Yehoba maisa galana 'i'ebwaedi.”

Hiwape 'ina helau

(Luke 21:1-4)

41 Yesu Hada He'asisi 'oina helau 'ana 'ebe lagu deina 'imiyatoiya, ma tomota 'idi helau mane silagulagu ma Yesu 'i'e'ebubuna, ma towasawasao 'idi helau madoudi 'i'itediya, 42 ma wete hiwape wewelohena 'i'iteya 'ina helau toea 'eluwamo 'ilagudiya.

43 Yesu 'i'iteya ma 'ana tomuliyao 'ibwau he'autedima, ma 'ihegwaediya, 'igwae, “Moisa tuwa, hiwape nage 'ina helau mabwaiyadi 'idi helau 'imadou sinediya. 44 Weyahina mabwaiyadi 'idi tupwa madouna 'imiyamiya, ma hesi hiwape nage weweloheina, ma 'ina mane mabwaiyana 'ilaguya, ta geya 'eta wete 'ina tupwa 'imiyamiya ma 'oinega 'ana 'igimwane.”

Copyright information for `BDD