Mark 14

Babada nuwanuwadi ma Yesu silohe'amasi

(Madiu 26:1-5; Luke 22:1-2; Yoni 11:45-53)

1Hataona Guyaina 'ana 'ebe nuwatuhuyahina 'abwa 'ilatu sabwelo 'eluwa mulina. Guyaina 'alona 'adi pwalawa geya 'ana 'ebe 'abi hesesehamo si'ai. Ma topwaoli madoudi ta loina 'ana tohe'itao sinuwanuwatuhu togidega ma Yesu si'abo 'ese eema 'abehega si'abiyahi ma silohe'amasi, 2ma sigwaeya, “Geya'abwa guyaina 'alona Yesu ta'abi'abiyahi, tabu ma tomota sigamwasowalegita ma silo'alehegita.”

Wahine Yesu 'iheholoiya 'asa Bedani 'oina

(Madiu 26:6-13; Yoni 12:1-8)

3Yesu 'abwa Bedani 'oina 'imiyamiya Saimoni 'ina hada, tauna mwalo lepelo 'aigeda; ma tutaina Yesu 'i'ai'ai Saimoni 'ina hada, wahine 'aigeda ma'ina holowa 'iluhuma; ma holowaina sanina nadi, maisana madouna, ma 'ana botolo* 'ausala hedadena. Ma wahine botoloina 'ahwana 'i'ahulaseya, ma holowaina Yesu debana 'isiweya.

4Ma tupwadi tomota si'iteya ma wahine silomugiyeya, sigwae, “To'aha weyahina holowa 'imudaliya? 5Cilobwaineya ma holowaina 'ihegimwaneye ma 'ana maisa teli handeledi kina gide 'i'ewa ma 'iheguyaiye towewelohe 'oidiya.” Coinega wahineina siheliyeya.

6Ma Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Tuwa! Walolagu! Geya sowana wahine wa'abi'abi hedohedou, weyahina 'ina lema 'oiguwa bwebwe'ana hedada. 7Toweweloheyedi wagwaegwaenedi tuta baibaiwana deimiya simiyamiya, ma 'eguma to tuta nuwanuwami tuwa walemedi, ma taugu hesi geya tuta dudulena ba'idamiu tamiyamiya. 8Ma wahine bewa to'aha 'oina madouna 'ipaihoweya 'oiguwa, beno wahigu 'iheholoi nugeteya sabi 'atububuina 'agu lagu galiha weyahina. 9Ma moisa tuwa, 'abwa wasagu 'ana guguya tomota sihesagohe bale'u mabwaiyana 'oina, ma wahine bewa 'ina paihowa 'oiguwa wete wasana sihe'ote'otetele.”

Yudasa 'ina tagwala Yesu 'ana teba weyahina

(Madiu 26:14-16; Luke 22:3-6)

10Coinega Yesu 'ana tomuliya 'aigeda site tuwelo 'oidiyega, tauna Yudasa Isakaliyota, 'itauya topwaoliyao 'idi babadao 'oidiya ma nuwanuwana Yesu 'oidiya 'itebae. 11Yudasa 'ina gwae sihesagoheya, ma siyaliyaya ma 'oina sigwae hemisa 'abehega 'ana maisa si'ebwae. Coinega Yudasa tuta bwebwe'ana 'iloyamweya ma 'abehega Yesu 'oidiya 'itebae ma si'abiyahi.

Yesu ma 'ana tomuliyao si'ai'ai

(Madiu 26:17-25; Luke 22:7-14, 21-23; Yoni 13:21-30)

12Guyai 'ana tuta, beledi geya 'ana 'abi hesesehamo si'ai'ai, ma 'ana sabwelo nugenugetaina 'oina lamiyao sihunudi Hataona 'ana 'ebe nuwatuhuyahina weyahina, ma sabweloina 'oina Yesu 'ana tomuliyao sihegwaeya sigwae, “Bada, ta'eha 'oina nuwanuwau ma Hataona Guyaina weyahina 'a'atububu?”

13Coinega 'ana tomuliyao 'eluwa 'ihewasediya ma'adi hemataluwa, 'igwaeya, “Watau Yelusalema, ma 'eguma loheya 'aigeda ma'ina 'ebegoi 'i'ahaliya waloba, loheyaina wamuliye ma ba'idamiu waluhu hadai, ma tonihada wahegwae bewa gide, wagwae, ‘Bada bewa gide 'igwae 'esa 'igwaeya, “To tupwa 'eguma 'utagwale ma 'oina ma'agu tomuliyao Hataona 'e'ahaina 'a'ai?” ’ 15Eema 'ihe'itegomi tupwa madouna tabwana 'atu'atububuina. Tauna 'oina Hataona 'e'ahaina wa'atububu weyahida.” 16Coinega tomuliyaowedi sitauya ma 'asa Yelusalema 'oina siluhuwa ma to'aha gide Yesu 'igwaeneya 'oidiya ginauledi mabwaiyadi silobediya, ta hadaina 'oina Hataona 'e'ahaina si'atububuya weyahidi.

17Ta lahilahiya Yesu ma'ana tomuliyao sinaoma, 18ma site tuwelo simiyatoiya sabi lohepa'ala. Ta 'idi 'ai 'alona Yesu 'ihegwaediya, “Ciyagwao yahegwae bwaibwainigomi 'abehega 'aigeda loheya bewa ba'idadai ta'ai'ai, 'abwa tauna nata 'i'iunamo ma 'itebaegau.”

19Ma Yesu 'ina gwae bewa weyahina sinuwagala, ta 'aigeda 'aigeda Yesu sihegwaeya, sigwae, “Bada, taiya? Nuwana taugu?” 20Ma Yesu 'igwaeya, “Cagu totebaina 'omi wate tuwelowedi 'oimiyega, ta tauna ba'idagu gaeba 'oina 'a'ai. 21Taugu Loheyaiguina 'abwa yatauya 'edaina mwalo Buki Tabu 'oina sihepwaila nugeteya, ma hesi 'agu totebaina nuwagalagalaina moisa; ma bwebwe'ana 'eguma mwalo sinana geya'abwa 'ihehenatune, weyahina 'ina li'u 'oinega 'ihenuwa galagala 'ina paihowa galana weyahina.”

Badaina 'ina 'ai

(Madiu 26:26-30; Luke 22:15-20; Kolinita 11:23-25)

22Cabwa si'ai'ai, ma Yesu beledi 'i'eweya ma weyahina 'igwae helauwa, ta 'ihisiya ma 'i'ebwaediya, 'igwae, “Bewa wa'ai wahigu.”

23Ta waini mabiyoina wete 'i'eweya, ma weyahina 'iloyauwedo Yehoba 'oina, ma 'i'ebwaediya, ma mabwaiyadi sinuma. 24Ta wete 'ihegwaediya, 'igwae, “Bewa bweyahigu 'idaudau tomota mabwaiyami weyahimi, beno loina 'ehauna. 25Ma yahegwaegomi tuta bewa ma mulina waini bewa geya'abwa 'oinega yanumanuma hila ma 'ana siga waini 'ehauna 'abwa yanuma Yehoba 'ina tupwa.”

26Coinega wali 'aigeda siwaliyeya ma sihapwesa sihaneya 'oya Olibe 'oina.

Yesu 'ihepwaila latu uhala weyahina

(Madiu 26:31-35; Luke 22:31-34; Yoni 13:36-38)

27Ma Yesu 'ihegwaediya, “Ci'iunamo ma mabwaiyami wadena sinegau, gide Buki He'asisi 'ina hepwaila 'igwaeya,

‘To'itayahina sipi yalohe'amasi ma sipiyedi si'elelewana.’
28Ma 'igu toholohila mulina Galili 'oina yatauya, ma 'omi muliguwega wanaoma.”

29Coinega Pita 'igwaeya, “Nata mabwaiyadi sidenasinego, ma taugu tuwa ba'idau tamiyamiya.”

30Ta Yesu Pita 'ihegwaeya, “Yagwae moisa 'oiuwa nihuwana nata muliyega 'abwa 'am'am 'idou maluwa, beno 'owa 'uuhalegau matoi.”

31Ma 'oinega Pita 'i'ahwapa'ala 'igwaeya, “Bada, geya'abwa yauhauhalego. Ceguma silohe'amasigo, taugu wete ba'idau silohe'amasigita.” Tomuliyao mabwaiyadi wete gide sigwae 'esa.

Yesu Gedesemani 'oina 'i'ahwa'ahwanoi

(Madiu 26:36-46; Luke 22:39-46)

32Ma sinaowa 'aigeda tupwa sanina Gedesemani 'oina, ma 'ana tomuliyaowedi 'oidiya 'igwaeya, “Bewa 'oina wamiyamiya, ma taugu ya'ahwanoi Yehoba 'oina.” 33Ma sitetoi ba'idanao 'itoediya, taudi Pita ma Yemesa ma Yoni, ta Yesu 'i'ateyohowa ma'ina nuwagala, 34ma 'ihegwaediya, “Cigu nuwagala madouna ma 'oinega 'abehega ya'amasa, ma 'omi tuwa 'ebwa wamiyamiya, wa'o'oyatola ta walomatayahi.”

35Ma Yesu 'ihutulaga tupwana ma 'ibe'u talutalubu'iya ma 'i'ahwa'ahwanoi 'abehega 'eguma sawasawahina muya bewa Yehoba 'i'ewa yahule, 36'igwaegwae, “Tamagu, paihowa baibaiwana sowasowahiu, 'oinega nuwanuwagu ma muya biyoina bewa 'oiguwega 'u'ewayahule, ma hesi geya 'abehega taugu 'igu nuwatuhuwega, ta hesi 'owa 'ino nuwatuhuwega 'upaihowa.”

37Coinega 'ihila ma sitetoiyedi 'ilobediya si'eno sinediya, ma Pita 'ilohanohanoya, 'igwae, “Saimoni, togidega ta 'u'eno'eno. Geya sowasowahiu ma tuta 'i'iuna tuwa 'oina 'u'oyatola, 'awa?”

38Ma wete 'ihegwaediya mabwaiyadi, 'igwae, “Cilobwainegomiya ma wa'o'oyatola ma wa'ahwa'ahwanoi, ma 'oinega geya'abwa Seitani 'itohotoho hedadegomi. Moisa yaluyaluwami nuwanuwana, ma hesi wahimi si'elodabalala.”

39Coinega Yesu 'ilaga hila ma 'ina 'ahwanoiina 'ilohileya.

40Ma wete Yesu 'ihila 'ana tomuliyao 'oidiya, 'ilobediya wete si'enosinediya, weyahina mata 'eno'eno 'i'ewa pwaidiya. Ma 'ilohanohanodiya, ta sitoholowa ma'idi debamwadina, ma geya wete 'idi gwaemo.

41Ta Yesu wete 'ilaga ma 'i'ahwa'ahwanoi, ma 'ina hilama hetoina 'oina 'ilobediya si'enosinediya, ta 'ihegwaediya, “Togidega, 'abwa wa'eno'eno ma wa'ai'aiyawasi? Ta 'igu tuta bewa 'ilatu pwaima ma taugu Loheyaiguina 'i'iunamo sitebaegau togala 'oidiya. 42Watoholo ma tatau, weyahina 'agu totebaina bewa 'inaonaoma.”

Yesu 'ana 'abiyahina

(Madiu 26:47-56; Luke 22:47-53; Yoni 18:2-12)

43Yesu 'abwa 'igwaegwae ma Yudasa 'ihapwesama, tauna Yesu 'ana tomuliyao site tuwelo 'aigeda 'oidiyega. Beno weyahina topwaoliyao madoudi ta loina 'ana tohe'itao ta babadao sihewasaedima 'idi to'alehao Yudasa mahetediu ma 'abehega Yesu si'abiyahi, ma bodaedi 'idi 'ebe 'alehao ta wepasi wete si'ewediya.

44Ma Yudasa 'ila'ilalaina 'i'ebwaya pwaiya 'oidiya, 'ihepwaileya, 'igwae, “Ceguma taiya ya'atusapwali, beno tauna Yesu, ma wa'abiyahi ma walomatayahi ma watauye.” 45Coinega 'idumwaluwa Yesu 'oina ma 'ihelauweya ma 'i'atusapwaliya. 46Eeta bodaedi silatuma ma Yesuina si'abiyahiya.

47Ma Yesu 'ana bodao 'aigeda 'oidiyega 'itotoholo deina, ma 'ina 'elepa 'ilisiloloya, ma tota'ona madouna 'ina topaihowa tenana 'i'upwa yahuleya.

48Ma Yesu boda 'ihegwaediya, 'igwae, “Nuwana taugu toyagaha ta 'oinega ma'imi 'ebe'aleha ma ma'imi wepasi wanaoma sabi 'abiyahigau. 49Ta to'aha lamuna 'oinega geya wa'abiyahigau sabwelowedi gamwagamwanimiya yamiyamiya Hada He'asisi 'oina ma yahehe'ita tomota 'oidiya? Ma tuwa hesi ginaula bewa silatuma ma 'ane palopitao 'idi gwae nugeta Buki He'asisi 'alona sihapwesa bwaibwaina.”

50Coinega Yesu 'ana tomuliyao mabwaiyadi sidena sineya. 51Ma 'aigeda hewali ma'ana 'ale'o 'aigeda tuwa Yesu 'imuliyeya, ma tolo'alehao nuwanuwadi si'abiyahi, 52ta si'abisapuliya ta 'ana 'ale'omo si'eweya, ma bugebugewanamo 'idena.

Yesu sitoeya toloinao 'oidiya

(Madiu 26:57-68; Luke 22:54-55, 63-71; Yoni 18:13-14, 19-24)

53Ma Yesu sitoeyama ma siluhuweya topwaoli madouna 'ina hada, weyahina hadaina 'oina topwaoli madoudi ta babadao ta loina 'ana tohe'itao si'eto'autama. 54Ma Pita bwagebwagega Yesu 'imulimuliye ma 'inaoma Topwaoli madouna 'ina 'asa, ma Pitaina to'itayahinao ba'idanao simiyatoiya ta 'aiwe 'oina simwaimwailu.

55Eeta topwaoli madoudi ta babadaedi nuwanuwadi Yesu 'ana tohe'ewao silobadi ma 'idi he'ewaina 'oinega Yesu silohe'amasi, ma hesi geya 'eta wete siloba. 56Weyahina tohe'ewao baibaiwadi sihehepwailamo, ma hesi 'idi hepwailaedi geya sihemahemahetena. Taudi mabwaiyadi to'abo tuwa. 57Ma tupwadi 'oidiyega sitoholowa ma Yesu sihe'ewa 'abo'aboweya, sigwae, 58“Yesu 'ina gwae 'aigeda 'ahesagoheya 'igwae, ‘Hada He'asisi bewa tomota si'abiya, 'abwa yaligehi yahule, ma sabwelo 'etoi 'oidiya ya'abihila, ma geya tomota nimadiyega,’” 59ma hesi 'idi he'ewa ginaula bewa weyahina geya sihemahemahetena.

60Coinega topwaoli madouna 'itoholowa gamwagamwanidiya, ma Yesu 'ihesilaleya, 'igwae, “Geya 'uda hemaiseya, 'awa? Loheloheya 'idi he'ewa 'oiuwa 'uhesagoheya?” 61Ma Yesu tuwa 'ihehenono ta geya wete 'ida gwaeya.

Eeta topwaoli madouna Yesu 'ihesilala hileya, 'igwae, “Togidega, 'owa Yehoba natuna To'abihetenaina, 'awa?”

62Ma Yesu 'igwaeya, “Cehe! Taugu! Ma wete 'abwa taugu Loheyaiguina wa'itegau Tohewaiwai moisa 'ina 'ebeulega yamiyamiya, ma wete galewa yaloha debadiyega yanaoma.”

63Coinega topwaoli madounaina 'igamwasowala moisa, 'oinega 'iboinamo 'ana 'ale'o 'i'igaliya, ma 'igwaeya, “Cina gwae galana wahesagoheya? Moisa, loheya bewa Yehoba 'isinaliya. Tuwa! Geya'abwa wete 'ana tohe'ewao sigwaegwaene 'ina puiyao weyahidi. Togidega 'imi nuwatuhu Yesu weyahina?” Ma 'oinega mabwaiyadi sigwaeya, “Cilobwaineya tuwa ma 'i'amasa!”

65Nage 'oina tupwadi tomota Yesu si'esoheya, ma matana 'ale'owega siwaduya, ma sihunu dadaneya ma'idi 'ehetete, sigwaeya, “Cuhegwaemai taiya 'ihunugowa?” Ma to'ita yahinedi Yesu si'abiyahiya, sisapiya ta sitauyeya.

66Ta Pita 'abwa 'atamana 'imiyamiya, ma topwaoli madouna 'ina topaihowa gumalaulauna 'aigeda 'ilatuma, 67ta Pita 'i'iteya 'imwaimwailu. Coinega wahineina Pita 'i'e'ebubuya, ta 'igwaeya, “Yesu gwama Nasaleta 'owa mwalo ba'idau wamiyamiya, 'awa?”

68Ma Pita 'iuhala, 'igwaeya, “Ginaulaina 'ugwaegwaene geya yasanapu toho.” Coinega Pita 'ilatuwa mulimuliya. 69Ma gumalaulauina Pita 'ihenima susuweya tomiyaedi 'oidiya, 'igwaeya, “Loheya nage Yesu 'ina boda 'aigeda.” 70Ma Pita 'ihesagoheya ma 'iuhala hila, 'igwae, “Taugu geya.” Tuta 'i'iuna mulina to'ebubunaowedi Pita sihegwaeya, sigwae, “Moisa tuwa, 'u'abowa. Cowa Yesu 'ina boda, weyahina 'owa gwama Galili.”

71Coinega Pita 'iuhala moisa, ma gwae galana 'oinega 'ibwauhaneya, 'igwae, “Yesu tauna wagwaegwaene, taugu geya yasanapu toho. Tamada!” 72Ta tutaina 'oina 'am'am 'idouwa maluwa, ma nage 'oina Pita 'inuwatuhuya Yesu 'ina gwaeina 'abehega “Muliyega 'abwa 'am'am 'idou maluwa, beno 'owa 'uuhalegau matoi.” Ma Pita 'ina 'aboina galana 'inuwatuhuya, ma 'idouwa.

Copyright information for `BDD