Mark 2

Yesu topeu 'i'abihe bwebwe'aneya

(Madiu 9:1-8; Luke 5:17-26)

1Sabwelo tupwana sigumwala ma Yesu 'ihila Kapaneumi 'oina, ma wasana sihesagoheya 'abehega Yesu 'ihila pwaima. 2Ma boda madouna hada 'alona ma wete 'ahwa'edaina 'atamanina si'eto'auta, ma Yesu 'iguguya 'oidiya.

3Ma boda topeu 'aigeda ma hewaina si'eweyama ma 'ana to'ahalaedi sitehata si'ahaliyama. 4Ma sitohoya ma topeuina siluhuwe Yesu 'oina, ma geya sowasowahidi, weyahina boda 'imadou hedada, eeta si'ahala haneheya hada tabwana, ma 'ana 'atoha sibwaleya, 'igumwala eeta topeuina ma hewaina sihedawedaweya, Yesu matana silaguya. 5Coinega Yesu loheloheyaedi 'idi hemisa 'isanapuya ma topeuina 'ihegwaeya, “Natugu, 'ino puiyao mabwaiyana yanuwasamudiya.”

6Ma tupwana loina 'ana tohe'itao deina simiyamiya Yesu 'ina gwae sihesagoheya ma siboi 'atediya sinuwanuwatuhu, sigwae, “Loheya bewa 'igwae bwagabwaga ma Yehoba 'isinaliya. Geya 'eta taiya sowasowahina ma tomota 'idi puiyao 'inuwasamudi, beno tuwa Yehoba sowasowahina.”

8Ma hesi Yesu 'atena 'idi nuwatuhu 'isanapuya, 'oinega 'ihegwaediya, “To'aha weyahina beno gide wanuwanuwatuhu 'esa? 9Ma wanuwatuhuya 'abehega to gwae sowasowahina ma topeu bewa 'oina yagwaene, sowasowana yagwae, ‘Cino puiyao yanuwasamudiya,’ bo sowasowana yagwae, ‘Cutoholo ma 'ino 'ebe'eno 'u'ahali ma 'utau.’ 10Bewa 'oina wasanapugau 'abehega taugu Loheyaiguina* ma'igu loina ma bale'uwa tomota 'idi puiyao yanuwasamudi.”

11Coinega topeuina 'ihegwaeya, “Taugu bewa yahegwaego ‘Cutoholo 'ino 'ebe'eno 'u'ahali ma 'utauya 'ino 'asa.’”

12Ma 'itoholowa, 'ina 'ebe'eno 'i'ahaliya, ma boda matadiya 'ilatuwa. Nage 'oina boda mabwaiyadi nuwadi 'ipwanopwanowa, ma Yehobaina sihehepwatuwe, sigwaeya, “Paihowa bewa ma'aigeda tuwa ta'iteya.”

Yesu Libai 'ibwauweya

(Madiu 9:9-13; Luke 5:27-32)

13Eema Yesu 'ihila hola Galili 'oina, ma wete boda si'autama, 'ihe'ita 'oidiya. 14Cihe'ita 'igumwala ma 'inaonao. Ma loheya 'aigeda takesi* 'ana to'ewa 'i'iteya 'ina hada 'ebe paihowa 'oina 'imiyamiya. Loheyaina Libai, ma tamana Alipiyo. Ma Yesu 'ihegwaeya, “Libai 'umuliyegau.” Coinega Libaiina 'itoholowa ma Yesu 'imuliyeya.

15Muliyetega Yesu ma'ana tomuliyao sinaoma Libai 'ina hada sabi 'ai, ma boda Yesu simuliyeya, taudi tolopui gide takesi 'ana to'ewao ma tolopui tupwadi wete, Yesu ma'ana tomuliyao ba'idadiyao simiyatoiya.

16Simiyamiya ta Palisi 'idi loina 'ana tohe'itao si'itediya, eeta Yesu 'ana tomuliyaowedi 'oidiya sihesilala, sigwae, “To'aha weyahina 'imi tohe'ita takesi 'ana to'ewaowedi ma tolopuiyedi wete ba'idanao si'ai'ai hegogona?”

17Ma Yesu Palisiyao 'idi gwae 'ihesagoheya, ta 'ihegwaediya, “Taudi wahidi waiwaidi genuwadi to'abihe bwebwe'ana, ma tolohalao hesi. Taugu yanaoma geya 'abehega tobwebwe'adi weyahidi, ma hesi topui ya'abihetedi.”

Hudi* 'ana sanapu

(Madiu 9:14-17; Luke 5:33-39)

18Yoni 'ana tomuliyao ma wete Palisiyao sihudiya 'idi tapwalolo weyahina, 'oinega tupwadi loheloheya Yesu 'oina sinaoma ma sihesilala, sigwaeya, “Yoni 'ana tomuliyao ma wete Palisiyao 'adi tomuliyao sihudihudi, ma togidega 'a tomuliyaowedi geya sihudi?”

19Coinega Yesu gwae hegehegediyega 'ihegwaediya, “Togidega, 'ilobwaineya ma hai 'ana toyo'owao sinuwagala ma sihudi 'eguma tohai meloheyana ba'idadiu simiyamiya? Geya wete. Ceguma tauna ba'idanao mabwaiyadi siyaliyaya. 20Ma wanuwatuhuyahi 'eguma sauga 'inaonaoma tohaiina 'i'ebesinedi ee 'abwa sihudi, ma'idi nuwagala.”

21Ma 'aigeda wete gwae hegehegedi 'i'ebwaediya, 'igwae, “Geya sowasowahina ma 'ale'o 'ehauna tupwatupwana 'oinega ma 'wama miyamiyana tabwabwada, tabu ma taitaigalanaina 'i'eigala hila ma 'ihemadou. 22Ma wete geya 'eta taiya we'aha waiwaina ma 'ehauna 'isiwa 'wapi 'ebesiwa* miyamiyaidi 'oidiya, tabu ma silotaigala ma we'ahina wete 'itasiwa ma 'ihepaipaisiye, ma hesi 'eguma tasiwa 'wapi 'ebesiwa hauhaudimo 'oidiya.”

Yesu toloina Sabati weyahina

(Madiu 12:1-8; Luke 6:1-5)

23Sabati 'aigeda Yesu ma'ana tomuliyao tanoha 'alonega sitautau ma tomuliyaowedi 'idi tauya 'oina witi* huwaina si'abilolodiya ma si'ai'ai. 24Ma Palisiyao si'itediya ta Yesu sihegwaeya, sigwae, “Bada, togidega ta 'a tomuliyaowedi Sabati 'ana loina siligehiya?”

25Eeta Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Buki He'asisi 'ana lele Debida weyahina 'eguma wahasili, wasanapu beno tauna ma'iyanao sigomaleya madouna. 26Coinega Yehoba 'ina hada Debidaina 'iluhu ta beledi he'ahe'asisina 'i'eweya ma si'aiya. Belediina ma 'ana loina 'abehega topwaolimo 'adi tagwala ma si'ai. Ma tuwa sigomaleya, 'oinega topwaoli madouna, sanina Ebaya, 'itagwala ta si'aiya.”

27Wete Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Yehoba Sabati 'i'ebwaegita 'ida bwebwe'ana weyahina, geya 'abehega 'ihemasalahegita Sabati weyahina. 28Ma hesi Sabati 'ana toloinaina taugu Loheyaiguina tuwa.”

Copyright information for `BDD