Mark 4

Gwae hegehegedi tosaweyana weyahina

(Madiu 13:1-9; Luke 8:4-8)

Muliyetega wete Yesu 'ihila hola Galili papalina sabi he'ita, ma boda madou hedade si'eto'autama, 'oinega Yesu waga 'aigeda 'i'aha'ahai holai 'oina 'igeluwa, 'imiyatoiya, ma boda madouna sitoholowa 'oya'oya.

Ma Yesu gwae hegehegedi baibaiwana 'oidiyega 'ihe'ita 'oidiya, 'igwaeya, “Wahesagoha: Tobegula 'aigeda 'ina tanoha 'inaowa ma witi patuna 'isaweyanediya, ma tupwana patu 'edai sibe'uwa, ma bwasumo si'itediya, ta sitowa dobiya ma si'aidiya. Ma tupwana patu bale'u loda'uda'uleina 'oina sibe'uwa ma sibwala mwayamwayauwa, weyahina bale'uina 'i'iuna, 'oinega hala 'i'alasidiya ma siwelaiya, weyahina geya bale'u gogaina siloba. Ma tupwadi patu talitali 'oidiya sibe'uwa ma sibwala hebwehebweliya, ma geya sowasowahina ma patuwedi sihuwa, weyahina talitali 'ihewaiwaiya ta 'isahila he'amasidiya. Ma hesi tupwana patu bale'u bwebwe'ana 'oina sibe'uwa, ma sibwalama sihemadouwa ma sihuwa, ma tupwana patuwedi huwaidi 'adi baibaiwa teti, ma tupwadi sikisiti, ma wete tupwadi handeledi.

“Ceguma matenami, gwae bewa wahesagohe.”

To'aha weyahina gwae hegehegedi

10 Muliyetega boda sisawala ma Yesu 'iboinamo, ma tupwadi tomota ma 'ana tomuliyao site tuwelowedi ba'idadiyao sinaoma, ma Yesu 'oina sihesilala, sigwaeya, “Cino gwae hegehegedi to'aha 'ana nuwasabwalena?”

11 Ma Yesu 'igwaeya, “Comi moisa Yehoba 'oimiya 'itagwala ma 'ina loina huhuna 'ana tosanapuwao, ma hesi tomota baibaiwadi nuwadi 'i'elopota ma gwae hegehegedimo sihehesagohe, ma 'ana nuwasabwalena 'abwa geya sisanapu, ma wete 'ana sanapu si'ebe'ebese ma geya'abwa silobaloba. Coinega wete geya'abwa 'idi puiyao 'oidiyega sinuwanuwabui ma geya'abwa Yehoba 'inuwanuwa samudi.”

Tosaweyana 'ana lihasa

(Madiu 13:18-23; Luke 8:11-15)

13 Ma Yesu 'ihegwaediya, 'igwaeya, “Togidega, 'igu gwae hegehegediyedi 'adi sanapu geya 'oimiya, 'awa? Ma togidega tupwadi gwae hegehegedi bewa gide wada sanapu 'esedi? 14 Tobegulaina Yehoba 'ina gwae gide patu 'isaweyaneya. 15 Tupwadi patuwedi sibe'uwa 'edai, gide tomotaedi Yehoba 'ina gwae sihesagoheya, ma Seitani 'inaoma eema gwaeina 'oidiyega 'i'ewa yahulediya.

16 “Wete gide patuwedi bale'u loda'uda'uleina 'oidiya sibe'uwa, 'adi sanapu 'abehega 'eguma tomotaedi Yehoba 'ina gwae sihesagoheya ma ma'idi yaliyaya sitagwala, 17 ma hesi geya walowalodi pa'alidi 'ilagudi, 'oinega sauga 'i'iuna tuwa simiyamiya, ma 'abwa to sauga 'oina Yehoba 'ina gwae 'ana hemisa weyahina mwau nuwana 'aleha siloba, beno 'oina sibe'u mwayamwayau.

18 “Ma patuwedi taudi talitali 'oidiya sibe'uwa 'adi sanapu 'abehega tomotaedi taudi Yehoba 'ina gwae sihesagoheya, 19 ma hesi 'idi nuwatuhu bale'u ma wasawasa weyahidi, 'oidiyega Yehoba 'ina gwae silohe'amasiya, ma geya sowasowahina huwaidi silagu.

20 “Ma 'ane patuwedi bale'u bwebwe'ana 'oina sibe'uwa, 'ana nuwasabwalena 'abehega tomotaedi taudi ma'idi tagwala moisa Yehoba 'ina gwae sihesagoheya, 'oinega huwaidi bwebwe'adi ma baibaiwadi 'ilagudiya. Tupwadi huwaidiyao teti, ma tupwadi sikisiti, ma tupwadi handeledi.”

Gwae hegehegedi mayale weyahina

(Luke 8:16-18)

21 Ma Yesu 'oidiya 'igwaeya, “Geya'abwa mayale 'asi'asilalaina ta'ahusam walata nuwana sita 'oidiya, ma hesi 'atamana talagu ma 'i'asilala, 22 ma 'oinega to'aha 'atemiya wadahwediya 'abwa 'asilalaina 'i'abihe latuhedi ma ta'itadi. 23 Ceguma matenami, gwae bewa wahesagohedi.”

24 Ma wete 'ihegwaediya, “Wanuwatuhuyahi ma gwae wahesagohe bwaibwaini, weyahina to'aha 'omi 'imi 'ebwaya, wete gide maisa wa'ewa, ma hesi ma 'ana loheposeyana. 25 Weyahina 'eguma taiya Yehoba 'ina tobwatobwa 'oina 'imiyamiya, tobwatobwaina 'iloheposeyane. Ma 'eguma taiya geya Yehoba 'ina tobwatobwa 'oina, eema to'aha bwebwe'ana 'oina 'imiyamiya Yehoba 'abwa 'oinega 'i'ewa yahuledi.”

Gwae hegehegedi hewana weyahina

26 Ma Yesu 'igwaeya, “Yehoba 'ina loina tomota 'oidiya gidemusa hewana loheya 'ina tanoha 'idauniya, 27 ma loheyaina 'i'enowa ma 'itoholo sabwelo ma nihuwana, ma hewanaina sibwalabwala ma sipilipili, ma hesi 'idi bwalaina 'ana lamu geya 'ida sanapuya. 28 Weyahina bale'u 'iloiloina 'idi bwala ma 'idi huwa weyahina. 29 Ma muliyetega 'abwa huwaina 'imatuha, 'oinega toni tanohaina 'ihe'ale 'etahi.”

Gwae hegehegedi patu 'i'iuna weyahina

30 Yesu wete 'ihegwaediya, 'igwaeya, “Togidega Yehoba 'ina hetoloina 'ana gwae hegehegedi ya'abi he'asilala 'ese 'oimiya? 31 Nuwana gide 'aigeda 'aiwe patuna, 'oina yagwaebala, beno seyala,* weyahina seyala patuna 'i'iuna, 32 ma 'eguma ta'uma ma 'ibwala ma 'ihe'aiwe ma lahanao madoudi 'ilagudi, ma laganaowedi logulogudi 'oidiya bwasumowao 'idi nehwa si'abidi.”

Yesu 'ina gwae hegehegedi baibaiwana

(Madiu 13:34-35)

33 Yesu 'ina guguya 'oina gwae hegehegedi baibaiwadi wete 'oidiyega 'ihehe'ita. Ceguma tomota 'oidiya 'imeyameyahana, ma sida sanapu. 34 Weyahina tauna sauga baibaiwana gwae hegehegediyega 'ilologuguya boda 'oidiya, ma 'ana tomuliyaomo 'oidiya gwae hegehegediyedi 'ilihalihasidi.

Yesu yaumai ma dibana 'iloinaediya

(Madiu 8:23-27; Luke 8:22-25)

35 Lahilahiya Yesu 'ina he'ita wagai 'ilosalohiya, ta 'ana tomuliyao 'ihegwaediya, “Wagelu ma tahabala hali tupwa.”

36 Eeta sigeluwa ma sihabala ma boda holai si'ebesinediya, ma tupwadi wete wagaina simulimuliye. 37 Ma wediliya madouna silobeya, ta dibana wagai 'isiwasiwa taona ma 'i'iuna sidamana. 38 Ma Yesu waga gwahuna 'ana 'ulide 'ilaguya ma 'i'eno sineya, ma 'ana tomuliyao silohanohanoya ma sigwaeya, “Bada, 'utoholo ma 'ulememai; 'i'iuna 'a'amasa.”

39 Ma Yesu 'itoholowa, ta yaumai ma dibana 'iloinaediya, 'igwae, “Tuwa! Cu'emutugo ma 'udaumwala.” Coinega yaumai 'ilolaguwa ma hola mabwaiyana 'idaumwala. 40 Ma 'ana tomuliyao 'ihegwaediya, 'igwae, “To'aha weyahina wa'ateyohowa? Togidega ta geya 'imi hemisamo?”

41 Ma nuwadi 'ihepwanopwanowa ma si'ateyohowa, ma siboidimo 'oidiya sigwaeya, “Loheya to'ato'aha bewa, yaumai ma dibana 'enana simuliyeya?”

Copyright information for `BDD