Mark 5

Yesu hi'ahi'a 'ipa'idiya ma sihapwesa

(Madiu 8:28-34; Luke 8:26-39)

1Eema sihabala ma siluhuwa meGelasine 'idi gadowa. 2Siluhuwa ma Yesu 'isuluwa dabala ma loheya 'aigeda 'ilobeya hi'ahi'a* 'oina, 'ina 'ebemiyaina beno duluha, 'oinega 'ilatuma, 3ma duluhaina beno tomota 'adi galiha. Ma loheya bewa mwalo tomota sitohoya ma 'abehega sipai gulahega (beno seni 'oinega), ma geya sowasowahidi, weyahina gulahaedi sauga baibaiwana 'iupaupadi nimanega ma 'ahenega. Geya 'eta sawasawahina ma 'i'abiyahi, eeta 'idena sinediya ma 'itauya pwatula. 5Nihuwana ma sabwelo mabwaiyana 'oidiya galiha ma 'oyai 'i'aso'asona, ma taunamo da'uleyega 'ihunuhunu hila.

6Ma loheyainaina Yesu bwagebwagega 'i'iteyama, ma 'ipilima ta Yesu matana 'i'etuluha. 7Cabwa tuwa 'i'aso'asona ma 'igwae, “Yesu yo, 'owa Yehoba tohewaiwai hedada Natuna, to'aha 'abehega 'utohotoho ma 'upaihowa 'oiguwa? Ya'ahwanoi 'oiuwa Yehoba saninega sahena 'u'abi'abi hemuyemuyegau.”

8Gwae bewa 'igwaeneya weyahina Yesu 'ihegwae pwaiya, 'igwaeya, “Hi'ahi'a, loheya bewa 'oinega 'ulatu.” 9Ma Yesu wete 'ihesilala 'igwae, “Togidega saniu?” Ma tauna 'igwaeya, “Sanigu Baibaiwa Hedada, weyahina mabodaima loheya bewa 'alona 'amiyamiya.” 10Ma 'i'ahwa'ahwanoi 'ohe'ohe Yesu 'oina, 'igwaeya, “Sahena 'asa bewa 'oinega 'uulaula latuhemai. 11Ma hesi 'uhewasaemai ma 'aluhu bawe bodaidi nage siduladula 'oyai.”

13Yesu 'itagwalediya ma hi'ahi'aedi loheyaina 'oinega silatuwa ma siluhuwa bawe 'oidiya, eeta baweyedi sihebuwa ma mabwaiyadi sipili butubutuwa, ma 'ade'adewala si'eloula holai ma sidamana. Baweyedi 'adi baibaiwa gide tutausani.

14Coinega bawe 'adi to'itayahinao 'idi matautega sidena ma silatuwa 'asai, ma ginauledi si'itediya mabwaiyana sihewasaediya 'asa madouna ma 'asa 'i'iudi tomotaedi 'oidiya. Coinega toni'asa sinaoma ma 'abehega siboimo matadiyega si'ita togidega ta 'ilatuwa.

15Coinega Yesu 'oina sinaoma, ma loheyaina si'iteya, mwalo hi'ahi'a 'alona simiyamiya, debana 'idumwaluwa ma 'ale'o 'i'oteya ta 'imiyamiya. Nage 'oina mabwaiyadi si'ateyohowa.

16Coinega tohalewasaedi tomota 'oidiya sihe'ote'oteteleya togidega loheyaina 'ibwebwe'ana 'esa ma bawe togidega sihesilae 'esa. 17Nage 'oina toni'asa sihegaina ma Yesu silososomane ma 'abehega 'idi tupwa 'i'ebesine. 18Coinega Yesu wagai 'idobidobi sabi gelu, ma loheyaina nige 'i'abihe bwebwe'aneya Yesu 'oina 'i'ahwanoiya, 'igwae, “Bada, sawasawahina yamuliyego?” 19Ma Yesu 'igwaeya, “Geya sawasawahina, ma hesi 'uhila ma 'utau 'ino susuwao 'oidiya 'uhe'ote'otetele Yehoba 'ina 'atemuyemuyega 'i'abihe bwebwe'anegowa, eema sihesagohe.”

20Coinega loheyaina 'itauya 'ebeloina Dikapoli 'asaina nima 'elu'eluwa 'oidiya, ma Yesu 'ina paihowao waiwaidi weyahidi 'ihe'ote'otetela, ma tomota mabwaiyadi sihesagoheya, ta nuwadi 'ihepwanopwanowa.

Yesu wahiwahine 'eluwa 'i'abihe bwebwe'anediya

(Madiu 9:18-26; Luke 8:40-56)

21Yesu ma'ana tomuliyao sihabala hila, ma boda madouna si'autama gadowaina 'oina. 22Eema loheya 'aigeda sanina Yailo, loheyaina tauna hada tapwalolo 'ana to'itayahina, 'inaoma ma Yesu 'ilobeya, ma matana 'ituluha, 23ma 'i'ahwanoi waiwai, 'igwaeya, “Bada, natugu mewahinena 'ana lohala 'imwau hedada. Tauna gwamasine tuwa. Nuwanuwagu 'unaoma 'u'abitoho ma 'ibwebwe'ana, ma sahena 'i'ama'amasa.”

24Eeta Yesu ba'idana sinaonao, ma boda madouna sihehemulitabubu ma siheheduidui 'edai. 25Bodaedi 'alodiya wahine 'aigeda ba'idadiu ma'ana lohala. Lohalaina beno bweyahina 'idaudau bolime tuwelo, ta 'abwa tuwa 'idaudau. 26Mwalo to'oba baibaiwadi 'oidiya 'ina mane mabwaiyana 'ilohegumwaliya, ma hesi 'idi paihowaina 'oina geya 'ida bwebwe'ana tohona, ma hesi 'ana lohalaina 'imadomadou.

27Wahineina Yesu 'ihemuli tabubuweya weyahina mwalo wasana 'ihesagoheya, ma 'atena 'inuwanuwatuhu, 'igwaeya, “Ceguma tuwa Yesu 'ana 'ale'omo ya'abitoho beno nata yabwebwe'ana.” 29Coinega 'inaowa deina ma 'ana 'ale'oina 'i'abitohoya, ma bweyahina 'ina dau 'ilolagu mwayamwayauwa, ma 'iboi 'ana 'amna 'ilotohoya 'abehega 'ibwebwe'ana pwaiya.

30Ta Yesu 'ilotohoya 'abehega waiwai 'oinega 'ilatuwa, ma 'i'ita lohihila, ma boda 'ihesilalediya, 'igwae, “Taiya 'agu 'ale'o 'i'abitohoya?”

31Eeta 'ana tomuliyaowedi sihegwaeya, “Bada, bo'i 'u'ita pwaiya boda simiya sakowasiyegowa, ma siheheduidui, ma to'aha weyahina 'uhesilala taiya 'i'abi tohogowa?”

32Ma Yesu 'ilo'ita dadana ma 'abehega 'i'ita taiya 'ina waiwai 'oina 'ihabala. 33Ma wahineina 'iboi 'ilotohoya nage 'oina bwebwe'ana 'ilobeya, ma 'inaoma ma'ina dedela ma wete ma'ina 'ateyoho, eeta 'ibe'uwa ma 'i'eno talutalubu'iya Yesu matana, 'ihepwaila bwaibwaina 'abehega tauna 'ipaihoweya.

34Eeta Yesu 'igwaeya, “Natugu, 'ino hemisega ta 'ubwebwe'ana. Cutoholo ma'ino yaliyaya 'utau. Cino lohalao mabwaiyana sigumwala pwaiya.”

35Saugaina 'oina Yesu 'igwaegwae wahineina 'oina, ma tupwadi loheloheya wasa si'eweyama Yailo 'ina hadega, sigwaeya, “Natuu yawasina 'igumwala, ma sahena wete tohe'itaina 'ina sauga 'u'abi'abiyahi.”

36Ma Yesu wete wasaina 'ihesagoheya, ta Yailo 'ihegwaeya, 'igwae, “Sahena 'u'ate'ateyoho, ma hesi 'uhemisegau.” 37Coinega Yesu boda madouna 'i'ausidiya ma sahena simulimuliye, ma hesi 'ana tomuliyao sitetoi ba'idanao, beno Pita ma Yemesa ma tasina tauna Yoni, 38sinaonao ta Yailo 'ina hada silatuwa, ma wui ma dou madouna sihesagoheya. 39Ta Yesu 'iluhuwa ma 'ihegwaediya, “To'aha weyahina wawuiwui ma wadoudou? Gwama bewa geya 'i'amasa, tuwa 'i'eno'eno.” Ma sihenamaeya. 40Sihehenama, eeta Yesu 'ipa'idiya ta silatuwa 'atamana, ma gwama tamana ma sinana ma'ana tomuliyao sitetoiyedi Yesu ba'idanao siluhuwa gwamaina 'ina 'ebe'enowa. 41Ma gwamaina nimana Yesu 'i'abiya ma 'igwaeya, “Talita kumi.” Ma 'ana bui, “Gwamasine 'utoholoma.”

42Nage 'oina 'itoholo mwayamwayauwa ma 'iyawala, weyahina 'ana bolime tuwelo 'ilobeya. Tamana ma sinana nuwadi 'ihepwanopwanowa moisa. 43Ma Yesu 'i'ausidiya, 'igwae, “Sahena taiya 'eta 'oina wahehepwaila 'igu paihowa bewa weyahina, ma hesi gwama 'ana wa'ebwae ma 'i'ai.”

Copyright information for `BDD