Mark 5

Yesu hi'ahi'a 'ipa'idiya ma sihapwesa

(Madiu 8:28-34; Luke 8:26-39)

Eema sihabala ma siluhuwa meGelasine 'idi gadowa. Siluhuwa ma Yesu 'isuluwa dabala ma loheya 'aigeda 'ilobeya hi'ahi'a* 'oina, 'ina 'ebemiyaina beno duluha, 'oinega 'ilatuma, ma duluhaina beno tomota 'adi galiha. Ma loheya bewa mwalo tomota sitohoya ma 'abehega sipai gulahega (beno seni 'oinega), ma geya sowasowahidi, weyahina gulahaedi sauga baibaiwana 'iupaupadi nimanega ma 'ahenega. Geya 'eta sawasawahina ma 'i'abiyahi, eeta 'idena sinediya ma 'itauya pwatula. Nihuwana ma sabwelo mabwaiyana 'oidiya galiha ma 'oyai 'i'aso'asona, ma taunamo da'uleyega 'ihunuhunu hila.

Ma loheyainaina Yesu bwagebwagega 'i'iteyama, ma 'ipilima ta Yesu matana 'i'etuluha. Cabwa tuwa 'i'aso'asona ma 'igwae, “Yesu yo, 'owa Yehoba tohewaiwai hedada Natuna, to'aha 'abehega 'utohotoho ma 'upaihowa 'oiguwa? Ya'ahwanoi 'oiuwa Yehoba saninega sahena 'u'abi'abi hemuyemuyegau.”

Gwae bewa 'igwaeneya weyahina Yesu 'ihegwae pwaiya, 'igwaeya, “Hi'ahi'a, loheya bewa 'oinega 'ulatu.” Ma Yesu wete 'ihesilala 'igwae, “Togidega saniu?” Ma tauna 'igwaeya, “Sanigu Baibaiwa Hedada, weyahina mabodaima loheya bewa 'alona 'amiyamiya.” 10 Ma 'i'ahwa'ahwanoi 'ohe'ohe Yesu 'oina, 'igwaeya, “Sahena 'asa bewa 'oinega 'uulaula latuhemai. 11 Ma hesi 'uhewasaemai ma 'aluhu bawe bodaidi nage siduladula 'oyai.”

13 Yesu 'itagwalediya ma hi'ahi'aedi loheyaina 'oinega silatuwa ma siluhuwa bawe 'oidiya, eeta baweyedi sihebuwa ma mabwaiyadi sipili butubutuwa, ma 'ade'adewala si'eloula holai ma sidamana. Baweyedi 'adi baibaiwa gide tutausani.

14 Coinega bawe 'adi to'itayahinao 'idi matautega sidena ma silatuwa 'asai, ma ginauledi si'itediya mabwaiyana sihewasaediya 'asa madouna ma 'asa 'i'iudi tomotaedi 'oidiya. Coinega toni'asa sinaoma ma 'abehega siboimo matadiyega si'ita togidega ta 'ilatuwa.

15 Coinega Yesu 'oina sinaoma, ma loheyaina si'iteya, mwalo hi'ahi'a 'alona simiyamiya, debana 'idumwaluwa ma 'ale'o 'i'oteya ta 'imiyamiya. Nage 'oina mabwaiyadi si'ateyohowa.

16 Coinega tohalewasaedi tomota 'oidiya sihe'ote'oteteleya togidega loheyaina 'ibwebwe'ana 'esa ma bawe togidega sihesilae 'esa. 17 Nage 'oina toni'asa sihegaina ma Yesu silososomane ma 'abehega 'idi tupwa 'i'ebesine. 18 Coinega Yesu wagai 'idobidobi sabi gelu, ma loheyaina nige 'i'abihe bwebwe'aneya Yesu 'oina 'i'ahwanoiya, 'igwae, “Bada, sawasawahina yamuliyego?” 19 Ma Yesu 'igwaeya, “Geya sawasawahina, ma hesi 'uhila ma 'utau 'ino susuwao 'oidiya 'uhe'ote'otetele Yehoba 'ina 'atemuyemuyega 'i'abihe bwebwe'anegowa, eema sihesagohe.”

20 Coinega loheyaina 'itauya 'ebeloina Dikapoli 'asaina nima 'elu'eluwa 'oidiya, ma Yesu 'ina paihowao waiwaidi weyahidi 'ihe'ote'otetela, ma tomota mabwaiyadi sihesagoheya, ta nuwadi 'ihepwanopwanowa.

Yesu wahiwahine 'eluwa 'i'abihe bwebwe'anediya

(Madiu 9:18-26; Luke 8:40-56)

21 Yesu ma'ana tomuliyao sihabala hila, ma boda madouna si'autama gadowaina 'oina. 22 Eema loheya 'aigeda sanina Yailo, loheyaina tauna hada tapwalolo 'ana to'itayahina, 'inaoma ma Yesu 'ilobeya, ma matana 'ituluha, 23 ma 'i'ahwanoi waiwai, 'igwaeya, “Bada, natugu mewahinena 'ana lohala 'imwau hedada. Tauna gwamasine tuwa. Nuwanuwagu 'unaoma 'u'abitoho ma 'ibwebwe'ana, ma sahena 'i'ama'amasa.”

24 Eeta Yesu ba'idana sinaonao, ma boda madouna sihehemulitabubu ma siheheduidui 'edai. 25 Bodaedi 'alodiya wahine 'aigeda ba'idadiu ma'ana lohala. Lohalaina beno bweyahina 'idaudau bolime tuwelo, ta 'abwa tuwa 'idaudau. 26 Mwalo to'oba baibaiwadi 'oidiya 'ina mane mabwaiyana 'ilohegumwaliya, ma hesi 'idi paihowaina 'oina geya 'ida bwebwe'ana tohona, ma hesi 'ana lohalaina 'imadomadou.

27 Wahineina Yesu 'ihemuli tabubuweya weyahina mwalo wasana 'ihesagoheya, ma 'atena 'inuwanuwatuhu, 'igwaeya, “Ceguma tuwa Yesu 'ana 'ale'omo ya'abitoho beno nata yabwebwe'ana.” 29 Coinega 'inaowa deina ma 'ana 'ale'oina 'i'abitohoya, ma bweyahina 'ina dau 'ilolagu mwayamwayauwa, ma 'iboi 'ana 'amna 'ilotohoya 'abehega 'ibwebwe'ana pwaiya.

30 Ta Yesu 'ilotohoya 'abehega waiwai 'oinega 'ilatuwa, ma 'i'ita lohihila, ma boda 'ihesilalediya, 'igwae, “Taiya 'agu 'ale'o 'i'abitohoya?”

31 Eeta 'ana tomuliyaowedi sihegwaeya, “Bada, bo'i 'u'ita pwaiya boda simiya sakowasiyegowa, ma siheheduidui, ma to'aha weyahina 'uhesilala taiya 'i'abi tohogowa?”

32 Ma Yesu 'ilo'ita dadana ma 'abehega 'i'ita taiya 'ina waiwai 'oina 'ihabala. 33 Ma wahineina 'iboi 'ilotohoya nage 'oina bwebwe'ana 'ilobeya, ma 'inaoma ma'ina dedela ma wete ma'ina 'ateyoho, eeta 'ibe'uwa ma 'i'eno talutalubu'iya Yesu matana, 'ihepwaila bwaibwaina 'abehega tauna 'ipaihoweya.

34 Eeta Yesu 'igwaeya, “Natugu, 'ino hemisega ta 'ubwebwe'ana. Cutoholo ma'ino yaliyaya 'utau. Cino lohalao mabwaiyana sigumwala pwaiya.”

35 Saugaina 'oina Yesu 'igwaegwae wahineina 'oina, ma tupwadi loheloheya wasa si'eweyama Yailo 'ina hadega, sigwaeya, “Natuu yawasina 'igumwala, ma sahena wete tohe'itaina 'ina sauga 'u'abi'abiyahi.”

36 Ma Yesu wete wasaina 'ihesagoheya, ta Yailo 'ihegwaeya, 'igwae, “Sahena 'u'ate'ateyoho, ma hesi 'uhemisegau.” 37 Coinega Yesu boda madouna 'i'ausidiya ma sahena simulimuliye, ma hesi 'ana tomuliyao sitetoi ba'idanao, beno Pita ma Yemesa ma tasina tauna Yoni, 38 sinaonao ta Yailo 'ina hada silatuwa, ma wui ma dou madouna sihesagoheya. 39 Ta Yesu 'iluhuwa ma 'ihegwaediya, “To'aha weyahina wawuiwui ma wadoudou? Gwama bewa geya 'i'amasa, tuwa 'i'eno'eno.” Ma sihenamaeya. 40 Sihehenama, eeta Yesu 'ipa'idiya ta silatuwa 'atamana, ma gwama tamana ma sinana ma'ana tomuliyao sitetoiyedi Yesu ba'idanao siluhuwa gwamaina 'ina 'ebe'enowa. 41 Ma gwamaina nimana Yesu 'i'abiya ma 'igwaeya, “Talita kumi.” Ma 'ana bui, “Gwamasine 'utoholoma.”

42 Nage 'oina 'itoholo mwayamwayauwa ma 'iyawala, weyahina 'ana bolime tuwelo 'ilobeya. Tamana ma sinana nuwadi 'ihepwanopwanowa moisa. 43 Ma Yesu 'i'ausidiya, 'igwae, “Sahena taiya 'eta 'oina wahehepwaila 'igu paihowa bewa weyahina, ma hesi gwama 'ana wa'ebwae ma 'i'ai.”

Copyright information for `BDD