Mark 6

MeNasaleta Yesu siguipaileya

(Madiu 13:53-58; Luke 4:16-30)

1Yesu ma'ana tomuliyao 'asa nage si'ebesineya ma sihilama 'ina 'asa. 2Ma Sabatiya 'idi hada tapwalolo 'oina 'iluhuwa 'ihehe'ita, ma tomota sihesagoheya, ta mabwaiyadi nuwadi 'ihepwanopwanowa 'ina sanapu ma 'ina paihowa weyahidi, ma sigwaeya, “Loheya bewa to'ehega 'ina sonoga 'ilobeya? Ma wete paihowaedi waiwaidi nimanega 'ipaihowediya ma to'ehega waiwaiina 'ilobeya?” 3Ma sigwaeya, “Loheya bewa to'abi hada tuwa. Ma sinana Meli, ma tasinao Yemesa ta Yosese ta Yudasa ta Saimoni, ta wete nuhunao ba'idadao tamiyamiya, 'awa?” Coinega Yesu silogwahateya.

4Ma Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Palopitao sihe'asisiyanedi hali 'asa 'oidiya, ma taudi 'idi 'asa geya. Weyahina tuwa taudi 'idi bodao, wete 'idi susuwao, silologwahatedi.” 5Coinega Yesu nuwana 'ihepwanopwanowa weyahina tomotaedi geya sihemise, eeta geya sawasawahina ma paihowa waiwaidi 'ebwa 'ipaihowadi. Beno tuwa tolohalao tupwadi 'i'abi tohodiya ma sibwebwe'ana.

Yesu 'ana tomuliyao 'ihetunediya sabi paihowa

(Madiu 10:1,5-15; Luke 9:1-6)

Coinega Yesu 'isakowasiya 'asa 'oidiya, 'ihehe'ita.
7Ma 'ana tomuliyao site tuwelo 'ibwauwediya, ma 'iloinaediya ma 'abehega 'eluwa 'eluwa sisakowasi 'asa 'oidiya, ma wete loina ma waiwai 'i'ebwaediya ma 'oinega sawasawahidi hi'ahi'a tomota 'oidiyega siula latuhedi, 8ta 'ina guguya 'oina 'iloinaediya, 'igwae, “Geya'abwa 'eta to'aha wa'ewa'ewa. Sahena 'e'ahai nuwana peha bo mane. Beno tuwa 'imi guna nimamiya, 9ma 'ami butu wa'otedi, ma hesi sahena 'wama 'eluwa wa'ote'otedi.”

10Ma wete 'ihegwaediya, “Ceguma to hada 'oina sibwauwegomiya ma 'oina waluhuluhu, hadaina 'oina wahehada ma 'ana siga tupwaina wa'ebesine. 11Ma hesi 'eguma 'asa tupwadi 'oidiya walatu ma tomotaedi geya sibwauwegomi ma wete geya 'imi loguguya sihesagohe, 'asaedi 'ahemi gawalana 'oina walohutuhutu yahule ma wa'ebesine, ma 'oinega wahe'itadi 'abehega nata mwau 'oidiya 'ilatu.”

12Coinega 'ana tomuliyaowedi sisakowasiya 'asa mabwaiyana 'oidiya, siguguya ma 'abehega tomota mumugadi galana silogwahatedi ma sinuwabui, 13ta hi'ahi'a tomota 'oidiyega siula latuhedi ta tolohalao mabwaiyadi wete siheholoidi ma sibwebwe'ana.

Yoni to'abihebabitaiso 'ina 'amasa

(Madiu 14:1-12; Luke 9:7-9)

14Coinega Yesu wasana tomota sihewasa dadaneya 'asa mabwaiyana 'oidiya, ma Kini Helodi 'ihesagoheya. Weyahina tupwana tomota sigwaegwae 'abehega, “Yoni to'abihebabitaiso 'amasega 'itoholo hila, ma ma'ina waiwai madouna 'ipaipaihowa.” 15Ma tupwadi sigwae 'abehega, “Tauna tuwa Ilaitiya.” Ma wete tupwadi sigwae, “Tauna palopita 'aigeda gide palopitaowedi nugenugetaidi.”

16Helodi wete wasana 'ihesagoheya ma 'igwae, “Nuwana tauna Yoni to'abihebabitaiso. Mwalo yalohe'amasiya, ma nuwana 'itoholohila.” 17Weyahina mwalo Helodi Yoni 'i'abiyahiya ma deliya 'ipaiya, ma Yoni 'ana 'abiyahina lamuna beno wahine 'aigeda sanina Helodiyasa, beno Helodi tasina Pilipi mwanena ma Helodi 'i'eweya, ta ba'idana sihaiya. 18Eema Yoni Helodi 'ihegwaeya 'abehega, “Nage geya mumuga bwebwe'ana,” weyahina tasina mwanena ma 'ihaiya.

19Ma Yoni 'ina guguyaina weyahina wahineina 'inuwagala ma nuwanuwana Yoni 'ida lohe'amasi, ma hesi geya sawasawahina, 20weyahina Helodi 'inuwahiya 'abehega Yoniina tauna loheya dumwadumwaluna Yehoba 'ina topaihowa 'aigeda, 'oinega Helodi Yoni 'ihe'asisiyeya, ma sauga baibaiwana Helodi nuwanuwana ma Yoni 'ina gwae 'ihesagohe, ma weyahina 'i'ateyohowa.

21Eeta Helodiina 'ina sauga li'u 'ana sabwelo 'ilatuwa ma Helodiyasa 'eda'eda 'inuwalobeya Yoni 'ana lohe'amasa weyahina. Sabwelo li'u 'ana 'ebenuwa tuhuyahina 'e'ahaina si'atububuya, ma tupwadi taumanao sitoedima 'aiina 'oina. Taumanaedi gabemani 'adi tohanugetao ma tolo'aleha 'adi tohanugetao, ma wete tupwadi Galili 'asaina 'adi babadao.

22Saugaina Helodiina ma 'ana taumanao si'ai'ai, Helodiyasa natuna mewahinena 'iluhuma matadiya ma selowega 'i'abihe yaliyayediya. Eeta Helodi gumalaulauina 'oina 'igwae helauwa 'igwae, “Ceguma to'aha 'ino hesinuwa ma 'oiguwa 'u'ahwanoi, yatagwala 'oiuwa.” 23Ma wete 'ibwauhaneya tamada, 'igwaeya, “Moisa tuwa yagwae hemisa, to'aha nuwanuwau ya'ebwaego, 'eguma 'u'ahwanoi 'igu 'ebeloina weyahina yawatahi, ma tupwana ya'ebwaego.”

24Coinega gumalaulauina 'ihapwesa, ma 'itauya sinana 'oina, 'ihesilala, 'igwae, “Sinagu to'aha 'ino nuwatuhu ma kini 'oina ya'ahwanoiye?” Ma sinana 'igwaeya, “Kini 'uhegwae, 'ugwae, ‘Nuwanuwagu Yoni to'abihebabitaiso mwaguna.’”

25Eeta gumalaulauina 'ilomwayamwayauwa, ma 'ihila kina 'oina, 'igwaeya, “Nuwanuwagu sauga bewa Yoni to'abihebabitaiso mwaguna gaeba 'oina 'udo'o, ma 'u'ebwaegau.”

26Helodi 'inuwagala, ma geya sawasawahina ma 'iguipaila, weyahina 'ibwauhaneya tamada taumanaowedi wete matadiya, 27eeta deli 'ana to'itayahi 'aigeda 'iloinaeya 'abehega 'itauya ma Yoni mwaguna 'i'upweyama. Ta 'oinega to'ita yahinina deliya 'itauya ma Yoni 'ani'ona 'i'upweya, 28ta mwaguna gaeba 'ido'oya ta 'i'eweyama gumalaulauina 'i'ebwaeya, ma tauna 'i'ahaliya, 'itauyeya sinana 'oina.

29Ma Yoni 'ana tomuliyao 'ina 'amasa wasana sihesagoheya, ma sinaoma ma Yoni wahina si'eweya ma sigaliheya.

Yesu boda 'ihe'aidiya

(Madiu 14:13-21; Luke 9:10-17; Yoni 6:1-14)

30Ma Yesu 'ina topaihowao site tuwelo sihilama ma Yesu 'oina 'idi paihowa ma 'idi he'ita mabwaiyana sihepwailediya.

31Ma tomota baibaiwadi sinaonaoma ma sihilahila, ta 'oinega geya sawasawahina ma Yesu 'ana tomuliyao si'aiyawasi ma si'ai, 'oinega 'ihegwaediya, 'igwae, “Tupwa bewa ta'ebesine ma tatauya yoho 'awawa, ma nobwa tupwana wa'aiyawasi.” 32Eeta siboidimo wagai sigeluwa, ma sihabala 'aigeda tupwaina 'oina, beno yoho 'awawa.

33Ma bodaedi Yesu ma'ana tomuliyaowedi 'idi geluina si'iteya, ma sisanapuya tupwaina 'oina sitautauya, 'oinega taudi ma 'asa mabwaiyadi 'adi tomiyao wete mahetediyao 'edega sipilipili, ma silatu nugeta tupwainaina 'oina.

34Cabwa muliyetega waga 'iluhuwa ma Yesu 'isuluwa dabala, ma boda madouna nenegwala 'i'itediya ma 'i'ate muyamuyaediya, weyahina taudi gide sipiyao geya 'adi to'itayahinamo, 'oinega 'ihe'aleya ma sanapu baibaiwana 'ihe'itaeya 'oidiya.

35Ma lahilahiya 'ana tomuliyaowedi sinaoma, ma Yesu 'oina sigwaeya, “Bada, tupwa bewa yoho 'awawa ma sinala 'isopusopu, 36'oinega bodaedi bewa 'uhesumanedi, ma sitauya, ma 'adi sigimwane 'asai ma hada deidiya 'oidiya.”

37Ma Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Ma togidega? Comi geya sowana wahe'aidi, 'awa?”

Ma 'ana tomuliyao sigwaeya, “Bada, geya sawasawahina, weyahina mabwaiyadi 'adi 'ana maisa gide tausani kina.”

38Ta Yesu 'ihesilalediya, 'igwae, “Hisa beledi 'oimiya. Watauya wa'ebesa.” Sitauya ma silobeya, ma Yesu sihegwaeya, sigwae, “Beledi nima ma silahana 'eluwa 'alobediya.”

39Coinega boda 'iloinediya ma mabwaiyadi simiyatoiya boda ma boda pwatula 'oina. 40Ceeta siwatahidiya simiyatoiya, boda tupwadi handeledi, ma boda tupwadi pipiti.

41Ma beledi nima ma silahana 'eluwaedi 'i'ewediya, ma galewa 'ilo'ita haneya ma 'igwae helau 'e'ahaiyedi weyahidi, ma muliyetega belediyedi 'ihisidiya ma 'ana tomuliyaowedi 'i'ebwaediya, eeta siheguyaiyediya. Ma silahana 'eluwaedi wete gidemusa 'ihisidiya ma 'i'ebwaediya. 42Coinega mabwaiyadi si'aiya ma simwausuwa.

43Ma beledi ma silahana tupwatupwadi sidomwa 'autediya ma kodo tuwelo silohemahediya. 44To'aiyedi loheloheyamo sihasilidiya 'adi baibaiwa gide paibi tausani.

Yesu hola debanega 'itautau

(Madiu 14:22-23; Yoni 6:15-21)

45Cigumwala ma 'ana tomuliyaowedi 'iloinaediya ma wagai sigelu, 'igwaeya, “Wagelu ma wanugeta Bedeseida hali tupwa, ma taugu 'abwa boda yahetauidi ma sihila 'idi 'asa.” 46Coinega sigeluwa ma Yesu boda 'ihetauidiya, ma muliyetega 'ihaneya 'oyai sabi 'ahwanoi Yehoba 'oina.

47Ciboi pwaiya ma 'ana tomuliyaowedi ni'u 'awawa si'ada'adau, ma tauna 'iboinamo 'oya'oya, 48'i'itediya 'idi wose 'oinega wahidi 'isabulolowa, weyahina yaumai matadiyega 'itowatowama. Ma sauga 'i'iuna ma gona 'i'adale, eeta Yesu hola debanega 'itauya ma 'abehega deidiyega 'inao ma 'i'ebesinedi.

49Eeta 'ana tomuliyaowedi Yesu si'iteya hola debanega 'inaonaoma, ma 'idi nuwatuhu 'abehega welabana, 50'oinega simatauta ma siwuiya. Ma Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Sahena wa'ate'ateyoho. Taugu tuwa, 'imi Badaina.” 51Ma wagai 'igeluwa ba'idanao ma yaumai 'igumwala. Ma nuwadi 'ihepwanopwanowa madouna, 52weyahina Yesu 'ina waiwai lamuna geya sinuwa sabwalena. Ceguma saugenina tomota baibaiwadi 'adi beledi Yesu 'iheguyaiya ma lamuna sida sanapuya ma 'oinega nuwadi 'ida sabwalena, ma hesi geya sida sanapuya, weyahina nuwadi 'i'elopota.

Tolohalao 'i'abihe bwebwe'anediya tupwa Genesaleta 'oina

(Madiu 14:34-36)

53Coinega sihabala tupwa Genesaleta gadowaina 'oina, siluhuwa, ma 'idi waga nage 'oina silohoya. 54Ma saugaina sisuluma toni 'asaedi Yesu si'inaneya, 55ma 'oinega tomotaedi sihila 'asa mabwaiyana 'oidiya ma tolohalao si'ewedima 'ebe'eno 'oidiyega, ma Yesu 'oina sitauyediya, 'eguma sihesagohe to tupwa 'oina 'imiyamiya.

56Ma Yesu 'isakowasi tupwa mabwaiyana 'oidiya, tupwana 'asa madouna ma 'asa 'i'iudi ma tanoha 'oidiya. Ma tomota baibaiwadi 'idi tolohalao si'ewedima 'ebe maketi 'oidiya siyamwayamwa, ma si'ahwanoiyeya, sigwae, “Bada, sawasawahina 'ima tolohalaowedi 'a 'ale'o papalina si'abitoho?” Eeta Yesu 'oidiya 'itagwala. Coinega taudi 'ana 'ale'o si'abitohoya ta sibwebwe'ana.

Copyright information for `BDD