Mark 7

MeYudiya tubudiyao mumugadi

(Madiu 15:1-9)

Ta Palisiyao ma loina 'ana tohe'itao tupwadi wete ba'idadiyao Yelusalemega sinaoma ma Yesu 'oina sihegogona, ma tupwadi 'ana tomuliyao si'ita lobediya manima bi'ibi'idi si'ai'ai, geya nimadi sideulidi.

Weyahina Palisiyao ma wete meYudiya mabwaiyadi mumugadi tubudiyaowega tuwa gide, nugeta nimadi sideuli bwaibwainidi 'abwa si'ai. Ma 'eguma 'ebe gimwane 'oinega sinaoma nimadi sideuli nugete 'abwa si'ai. Ma wete loina baibaiwana tubudiyao 'oidiyega gaeba ma biyo ma walata 'adi deula weyahina simulimuliye.

Coinega bewa Palisiyao ma loina 'ana tohe'itaowedi Yesu 'oina sihesilala, sigwae, “To'aha weyahina 'a tomuliyaowedi tubudao 'idi loina geya sihe'asisiyanedi, ma manima bi'ibi'idi si'ai?”

Ma Yesu 'ihegwaediya 'igwae, “Comi to'e'abo'abo. Mwalona Aiseya palopita weyahimi 'igwae nugeta bwaibwaina, Yehoba 'ina gwae ta sileleya bewa gide:

Tomotaedi 'ahwadiyega sihe'asisiyanegau,
ma hesi 'atediyega geya.
Ma wete 'oiguwa sitapwatapwalolo bwagabwaga, weyahina 'idi he'itao taugu geya 'oiguwega, ma hesi tomota tuwa 'idi nuwatuhuwega.”
Ma Yesu 'ihegwaediya wete, 'igwae, “Mumugami galana! Yehoba 'ina loina wadahweya ma hesi tubumiyao mumugadi wamulimuliyedi.”

Ma wete 'igwaeya, “Cabehega 'omi tosanapu moisa, ma hesi geya; weyahina Yehoba 'ina loinao waguiguipailedi, ma hesi tubumiyao mumugadi wa'abi'abi yahidi. 10 Mwalo Mosese Yehoba 'ina loina moisa 'i'ebwaediya, 'igwae, ‘Tamau ma sinau 'uhe'asisiyanedi.’ Ma wete, ‘Ceguma taiya tamana ma sinana 'i'ahwa galagalaedi 'ilobwaineya ma walohe'amasi.’ 11 Ma 'omi 'imi he'ita 'abo'aboina wagwae, ‘Ceguma 'aigeda taiya tamana ma sinana 'ihegwaedi, 'igwae, “Cigu tobwatobwao yatagwala pwaiyeya Yehoba 'oina ma hehe'asisiyaina, 'oinega geya sawasawahina ma yalemegomi.” ’ 12 Bewa 'imi loinaina 'oinega loheya tamana ma sinana 'adi lema wa'au'ausi. 13 Tubumiyao 'idi loina bewa 'oinega, Yehoba 'ina loina waheginaula bwagebwageya, ma 'imi he'itao baibaiwadi gide geya Mosese 'ina loinao Yehoba 'oinega.”

Tomota 'adi gihegala

(Madiu 15:10-20)

14 Coinega boda 'ibwau hiledima ma 'ihegwaediya, “Cigu gwae bewa mabwaiyami wahesagohe, ma nuwami 'i'elo'asilala. 15 Geya 'eta to'aha ta'ai ma si'abi'abi hebi'igita, ma hesi ginauledi 'atedega silatulatu sawasawahidi ma si'abihe bi'igita.”

17 Eeta Yesu ma'ana tomuliyao boda si'ebesinediya ma hadai siluhuwa, eema 'ana tomuliyaowedi sihesilaleya sigwae, “Sawasawahina 'ino gwae hegehegediina 'ulihasi 'oima?”

18 Eeta Yesu 'ihegwaediya, “Nuwana 'omi wete nuwami geya 'i'elo'asilala, 'awa? Coinega geya wasanapu 'abehega to'aha ta'ai'ai ma 'iluhuluhu 'aloda geya wete 'ida 'abihebi'igita, 19 weyahina geya 'ateda 'iluhu, ma hesi gamwadamo 'oina 'iluhuwa ma muliyetega 'ilatu mohomoho 'oina.” (Yesu 'ina he'ita bewa 'ana sanapu 'abehega geya 'eta wete 'e'ahai hehe'asisina, ma hesi mabwaiyana ta'ai.)

20 Ma Yesu wete 'igwaeya, “To'aha tomota 'atediyega silatulatu sawasawahina ma si'abihe galegita, 21 gidemusa nuwatuhu galana ma logwali, yagaha, lohe'amasa, pui, 22 lomata tobwatobwa, gamwasowala, 'abo, ganawala, he'ipi'ipi, sinala, nuwahane, ma heyauyaule. 23 Bewa ginauledi galadi tomota 'alodiyega silatulatu ma sigihegihe bi'idi.”

Caigeda wahine 'ina hemisa Yesu 'oina

(Madiu 15:21-28)

24 Nage 'oina Yesu 'itoholowa ma 'itauya Taiya ma Saidoni tupwaidiina, ma 'aigeda hada 'oina 'iluhuwa, weyahina geya nuwana ma tomota sisanapu 'ina latu weyahina, ma hesi geya sawasawahina ma 'i'edahwana, 25 weyahina 'aigeda wahine Yesu 'ina latu wasana 'ihesagoheya. Ma wahineina geya wahine Yudiya ma hesi tauna gwama Pinisiya, tupwa Siliya 'alonega, ma natuna mewahinena hi'ahi'a 'i'abi hegaleya, eeta sinana 'inaoma ma Yesu 'ahena 'ituluha ma 'i'ahwanoiya ma 'abehega hi'ahi'a natuna 'oinega 'ida pa'i. 27 Ma Yesu 'igwaeya, “Cilobwaineya ma sedaseda 'adiwa ya'ebwaya nugetedi, ma geya sawasawahina ma sedaseda 'adiwa 'edewa ya'ebwaedi.”

28 Ma wahine 'igwaeya, “Cehe moisa Bada, ma hesi 'edewa 'ebe'ai gabulena sedaseda 'adiwa mohomohona 'oinega si'ai'ai.”

29 Ma Yesu 'igwaeya, “Yauwedo! Beno gwae moisa. Coinega 'utoholo ma 'uhila 'ino hada. Hi'ahi'a natuu 'oinega 'ilatuwa ma 'ibwebwe'ana.” 30 Eeta wahineina 'itoholowa ma 'itauya 'ina hada, ma natunaina 'ilobeya 'ina 'ebe'eno 'oina 'ibwebwe'ana pwaiya.

Yesu totenatui 'i'abihe bwebwe'aneya

31 Ma Yesu Taiya 'i'ebesineya, ta 'itauya Saidoni, 'oinega wete 'ihataona Dikapoli tupwaina 'oidiya, ma 'ihapwesama Galili holai. 32 Ma 'aigeda loheya si'eweyama Yesu 'oina, tauna tenatuituina ma wete guguguguina, ma Yesu si'ahwanoiyeya ma 'abehega 'i'abitoho ma 'ibwebwe'ana.

33 Ma Yesu loheyaina 'itoeya ma boda 'oidiyega sihawasiya siboidimo, ma Yesu nima matagigina 'oinega loheya tenana 'ilagu luhuwediya, ma muliyetega 'iboi nimana 'i'esoheya ma loheya memenana 'i'abitohoya, 34 'oinega Yesu 'ilo'ita hane galewa, ma 'atemuyemuyega 'igwaeya, “Epapata,” beno 'ana bui “Culosabwalena.” 35 Eeta loheyaina tenana silosabwalena, ma wete memenana 'ibwebwe'ana, ma sawasawahina 'igwae ma 'ihesagoha dumwalu.

36 Ma Yesu tomota 'i'etobodediya ma 'abehega geya'abwa taiya 'oina sida hehepwaila. Ma 'etobodaina geya sihesagohe, ma hesi sihe'ote'otetela dadaneya tomota 'oidiya. 37 Tomotaedi sihesagoheya nuwadi 'ihepwanopwanowa madouna, ma sigwae, “Cina paihowa mabwaiyana bwebwe'ana ma 'ebenuwa pwanopwano, weyahina totenatui ma guguguguidi 'i'abihe bwebwe'anediya ta sowasowahina sihegwaegwae, ma sihesagoha.”

Copyright information for `BDD