Matthew 1

Yesu Keliso* tubunao

(Luke 3:23-38)

Lele bewa To'abihetena Yesu tubunao nugenugetadi weyahidi. Yesu tubuna hauhauna Debida*, ma tubuna nugenugetana Ebalahamo*. Weyahina bewa gide: Ebalahamoina natuna Aisake*, ma Aisake natuna Yakobo*, ma Yakobo natunao Yuda matasinao. Yudaina natunao Pelesi ma Dela, sinadiu sanina Temali, Pelesi natuna Esiloni, ma Esiloni natuna Elama, ma Elama natuna Aminadaba, ma Aminadaba natuna Nasoni, ma Nasoni natuna Salimoni, ma Salimoni mwanena Leyabi ma natudiu Bwasa, ma Bwasa mwanena Ludi, ma Bwasa ma Ludi natudiu Obedi, ma Obedi natuna Yese*.

Yese natuna Debida* tauna kini, ma Debidaina Ulaiya mwanena 'ihematabaleya ma 'ihaiya ta natudiu Solomoni. Solomoni natuna Lehoboama, ma Lehoboama natuna Ebaya, ma Ebaya natuna Esa, ma Esa natuna Yosepata, ma Yosepata natuna Yolama, ma Yolama natuna Usaya, Usaya natuna Yotama, ma Yotama natuna Eyasi, ma Eyasi natuna Hesakaya. 10 Hesakaya natuna Manasa, ma Manasa natuna Amoni, ma Amoni natuna Yosaya. 11 Yosaya natunao Yekonaya matasinao, ma 'idi tutaina meBabiloni sinaoma ma meYudiya si'abiyahidiya ta sitauyediya 'idi tupwa Babiloni 'oina.

12 Tutaina Babiloni 'oina simiyamiya. Yekonaya natuna Siyalitiyeli, ma Siyalitiyeli natuna Selubabela. 13 Selubabela natuna Ebiyuda, ma Ebiyuda natuna Ilaiyakimi, ma Ilaiyakimi natuna Esoli. 14 Esoli natuna Sadoka, ma Sadoka natuna Ekimi, ma Ekimi natuna Eliyuda. 15 Eliyuda natuna Eliyesa, Eliyesa natuna Madani, ma Madani natuna Yakobo.

16 Yakobo natuna Yosepa, tauna Meli mwanena, ma Meliina natuna Yesu. Yesu tauna sihesaniyeya To'abihetena.

17 Yesu tubunaowedi sanidi 'adi baibaiwa potitu. Ceguma Ebalahamo 'oinega tahasili ma Debida 'oina, beno 'adi baibaiwa potini. Ma 'eguma Debida 'oinega tahasila ee tutaina meBabiloni meYudiya sitauyediya Babiloni 'oina, beno 'adi baibaiwa potini. Ma 'idi tuta Babiloni 'oina 'oinega ma Yesu 'ina tuta 'oina 'adi baibaiwa wete potini.

To'abihetena Yesu 'ina li'u

(Luke 2:1-7)

18 Bewa gide To'abihetena Yesu 'ina li'u. Yesu sinana Meli silosonaneya Yosepa ba'idana, ta 'abwa geya simiyaluwa ma Meli 'igamwa, ma 'ina gamwaina Yaluyaluwa Tabuna 'oinega. 19 Ma Yosepaina 'inuwagala Meli 'ina gamwa weyahina. Tauna loheya bwebwe'ana, ta geya nuwana ma Meli 'igihemwadine, ma 'inuwatuhu 'abehega 'ilogwahata gahuwe.

20 Ma Yosepa 'ina nuwatuhu 'abwa 'ipaipaihowa, ta 'ina tuta 'enowa nihiyega Yehoba 'ina anelose* 'aigeda 'ihegwaeya, 'igwae, “Yosepa, 'owa Debida tubuna, sahena 'unuwanuwagala Meli 'ina gamwa weyahina, beno Yaluyaluwa Tabuna 'oinega, tuwa 'eguma 'utoe mwaneu. 21 Ma 'abwa natuna meloheyana 'ihenatune, ma 'uhesaniye sanina Yesu, weyahina tauna 'ina tomotaiyao 'idi pui 'oidiyega 'abwa 'i'abihetedi.”

22 Ginauledi silatulatu weyahina mwalohene palopita* 'aigeda 'ina gwae 'ihepwaila nugetediya ta Buki Tabu 'oina 'ilelediya 'igwae,

23 “Gumalaulauna geya 'ilogwali ma 'igamwa ma natuna meloheyana 'ihenatune, ma sanina sida hesaniye Imanuweli.” (Ma saniina 'ana bui Yehoba ba'idadai.)
24 Ma Yosepa 'eno'enowega 'itoholowa ta aneloseina 'ina gwae 'ihematamataneya, ma Meli 'ihaiya, 25 ma geya 'wapina 'i'iabitoho ma 'ana siga 'ihenatuna, ma Yosepa gwamaina 'ihesaniyeya Yesu.

Copyright information for `BDD