Matthew 10

Yesu 'ana tomuliyao sanidi

(Maki 3:13-19; Luke 6:12-16)

Yesu 'ana tomuliyao site tuwelo 'ibwauwediya ma loina ma waiwai 'i'ebwaediya ma 'oinega sawasawahidi hi'ahi'a tomota 'oidiyega siulalatuhedi ma lohala ma we'a 'oidiyega tomota si'abihe bwebwe'anedi. Cana tomuliyaowedi sanidiyao bewa: Nugeta Saimoni, tauna sihesaniyeya Pita, ma tasina Andulu, wete Yemesa ma tasina Yoni, taudi tamadiu Sebedi, wete Pilipi ma Batolomiu ma Tomasi ma Madiu, tauna takesi 'ana to'ewa, ma wete hali Yemesa tauna Alipiyo natuna, ma Tadiyasi, ma wete hali Saimoni, tauna to'ala'ohe'ohe Isileli 'ina miyawasi Loma weyahina, ma Yudasa Isakaliyota, tauna 'abwa Yesu 'itebae.

Yesu 'ana tomuliyao 'idi paihowao

(Maki 6:7-13; Luke 9:1-6)

Yesu site tuwelowedi 'iloinediya ma 'ihesumanediya, 'igwae, “Sahena taudi ganamuli* 'oidiya watautauya, ma wete sahena Sameliya 'asanao 'oidiya waluhuluhu, ma hesi sipi 'wani'wanidi 'oidiya watauya, taudi beno 'ida bodao meIsileli, ma 'oidiya wahepwaila 'abehega Yehoba 'ina loina 'ilatu pwaima. Tolohalao wa'abihe yawesaidi ma to'amasa wa'abihe toholodi ma tolepelowao wa'abihe bwebwe'anedi, ma wete hi'ahi'a tomota 'oidiyega waulalatuhedi. Yehoba 'ina helau 'i'ebwae daisigomi pwaiya, 'oinega 'omi wete sawasawahimi ma wa'ebwaya 'awawa tomota 'oidiya.

“Ma 'imi sakowasi 'oina sahena mane 'imi peha 'oidiya wado'odo'o, haite weyahina. 10 Sahena wete peha wa'ewa'ewa, sahena wete 'ami 'ale'o 'eluwa, sahena 'ami butu 'eluwa, sahena 'imi digona 'eluwa wa'ewa'ewadi, ma hesi 'abwa 'ami 'iluwana waloba, 'abwa wa'ai.

11 “Ma 'eguma 'asa madouna bo 'i'iuna 'oina waluhu wa'ebesa nugeta taiya 'ina mumuga 'ausalana, ma 'oina wahetaumana ee 'ana siga tupwaina wa'ebesine. 12 Ma 'eguma 'aigeda hada 'oina waluhu, nugeta waloyauwedo 'oidiya. 13 Ceguma susuwedi 'idi mumuga 'ausalana, wahelauwedi ma wagwae helauwedi, ma 'eguma 'idi mumuga galana sahena 'imi helau ma 'imi gwae helau 'oidiya wamudamudali.

14 “Ma 'eguma geya 'aigeda taiya 'itoegomi 'ina hada, nuwana 'imi gwae geya 'ihesagohedi, 'asaina 'oinega walatu ma 'ahemiyega gawalina walohutuhutui yahuledi 'idi tupwa, beno 'ebe'ita 'asa taniwagadiyao 'oidiya, ma muliyetega 'asaina wa'ebesine. 15 Moisa, 'abwa yatala 'ana tuta 'oina, taudi 'asaedi silologwahategemiya loina madou hedada siloba, ma geya gide meSodoma ma meGomola 'adi loina.

Muyamuya matada weyahina

(Maki 13:9-13; Luke 21:12-17)

16 “Wanuwatuhuyahi 'abehega taugu yahesumanegomi gide sipi manamanasamumi watautauya 'edewa lolosasa gamwagamwanidiya, 'oinega sawasawahina ma wanuwasanapu mwata gide, ma hesi wamumuga hohonuha gide gabubu.

17 “Coinega wa'itayahigomi, weyahina tomota 'abwa sitauyegomi, yatala weyahina, ma hada tapwalolo 'oidiya 'abwa si'etutuwegomi, 18 ma sitoegomi ma sitauyegomi toloinao ma kiniyao matadiya ma sihe'ewegomi, weyahina 'omi 'abehega 'igu bodao, ma wasagu 'oidiya wahepwaile, ma wete tupwa 'atamana tomotaedi 'imi hepwaila sihesagohe.

19 “Ma 'eguma matadiya sihetohologomi sahena wa'ate'ateyoho togidega wagwae 'esa, weyahina tutaina 'abwa Yehoba 'imi gwae 'ida 'ebwaegomi, 20 ma geya 'abehega 'omi wagwaegwae, ma Yehoba yaluyaluwana 'oimiyega 'igwaegwae.

21 “Ma wete tuta sinaonaoma 'oidiya tomota 'idi susu 'alona lo'aleha 'ilatu weyahigu, beno loheya tasina 'itebae ma silohe'amasi. Gide wete tamana natuna 'itebae ma silohe'amasi. Wete gwagwama sinadiyao ma tamadiyao 'oidiya silo'aleha ma silohe'amasidi. 22 Ma tomota mabwaiyadi silo'alehegomi weyahina 'omi 'abehega 'agu tohemisao. Ma 'eguma taiyawedi si'alama'i'ita ma sitoholo pa'ala ma 'ana siga tuta 'ana 'ebelosaloha 'oina, 'abwa yaliyaya hataya siloba.

23 “Ma 'eguma 'aigeda tupwa 'oina sihunuhunugomi, wadena hali 'asa 'oina. Moisa 'abwa, sahena 'asa mabwaiyana Isileli 'alona wapaipaihowa salohi, ma taugu loheyaiguina yahilama.

24 “Tomuliya geya sawasawahina ma 'ina tohe'ita 'imadousine. Gide wete topaihowa geya sawasawahina ma 'ina bada 'iloine. 25 Ma hesi 'ausala 'eguma 'abehega 'omi 'agu tomuliyao, ma 'omi ma taugu tahemahemahetena. Weyahina taugu hada toniwagagu, ma 'eguma sihesaniyegau Tomudulele*, 'omi 'igu bodao 'abwa si'ahwa galagalaegomi madouna.

Matauta weyahina

(Luke 12:2-9)

26 “Coinega sahena tomotaedi wamatamatautedi, weyahina ginauledi 'wai'waihidi 'abwa Yehoba 'i'abi latuwedi, ma si'asilala. 27 Eeta to'aha guguyou 'oina yahepwailediya 'oimiya, sabwelowa wahepwailedi tomota baibaiwadi 'oidiya, ma to'aha yahe'ahwa henahenaeya 'oimiya wahepwaila latuwedi 'imi talube'uwega.

28 “Ma taudi wahimi silolohe'amasi sahena wamatamatautedi, weyahina taudi wahimimo sawasawahina ma silohe'amasi, ma yaluyaluwami geya'abwa. Ma hesi Yehoba wamataute, weyahina tauna sawasawahina ma 'asa 'ala'alatana* 'oina wahimi ma yaluyaluwami 'ilohe'amasi luwedi.

29 “Cebe'ita bewa, 'eguma dinegwa 'eluwa tagimwanedi, 'adi maisa toea 'aigeda tuwa, ma hesi Yehoba 'i'ita'itayahidi, ma 'eguma 'aigeda 'i'amasa, beno Tamamiuina 'ina nuwatuhu 'oinega. 30 Ma bwagana geya sawasawahina ma hunuhunuwa wahasili deba 'aigeda 'oina, ma hesi Yehoba 'adi baibaiwa 'isanasanapu. 31 Coinega sahena wa'ate'ateyoho, weyahina 'omi Yehoba 'ina ginaula madouna, ma dinegwa geya ginaula madouna.

32 “Ceguma taiyawedi weyahigu sihehepwaila tomota matadiya, 'abwa galewa taugu wete weyahidi yahepwaila Tamagu matana. 33 Ma 'eguma taiyawedi siuhalegau tomota matadiya, taugu wete 'abwa galewa Tamagu matana yauhaledi.

Geya he'iya'iyagu yatauyeyama ma hesi 'aleha

(Luke 12:51-53; 14:26-27)

34 “Sahena wanuwanuwatuhu 'abehega 'igu dobima bale'uwa 'oinega nuwadaumwala waloba. Geya hene, ma 'aleha hesi. 35 Cigu dobima weyahina loheya tamana 'ilo'alehe, ma wete wahine sinana 'ilo'alehe, ma wahine lawana 'ilo'alehe, 36 ma loheya 'ina susu silo'alehe.

37 “Ma 'eguma taiya tamana ma sinana 'ihelauwedi madouna, ma taugu 'i'iuna, tauna geya sawasawahina ma 'imuliyegau. Ma 'eguma taiya wete natuna meloheyana bo mewahinena, 'ihelauwe madouna, ma taugu 'i'iuna, tauna geya sawasawahina ma 'imuliyegau. 38 Ma 'eguma taiya yawasina geya 'itagwale ma 'i'amasa kelose 'oina, gide taugu, tauna geya sawasawahina ma 'imuliyegau. 39 Ma 'eguma taiya tauna yawasina weyahina 'ipaipaihowa, 'abwa 'i'wadalele; ma 'eguma taiya yawasina 'i'wadalele weyahigu, 'abwa yawasi 'ausalana 'iloba hila.

Maisa weyahina

(Maki 9:41)

40 “Ma 'eguma taiya 'itoegomi, taugu ma 'agu Tohesumanaina wete 'itoemai. 41 Ma 'eguma 'owa palopita 'utoe 'ina hepalopita weyahina, 'abwa palopita 'ana maisa 'uloba. Ma 'eguma 'owa loheya 'ausalana 'utoe 'ina mumuga bwebwe'ana weyahina, 'abwa loheya bwebwe'ana 'ana maisa 'uloba. 42 Ma 'eguma 'owa we'aha gogai 'agu tohemisa 'ehauna 'aigeda 'oina 'u'ehele, yahegwaego 'abwa 'a maisa 'ausalana 'uloba.”

Copyright information for `BDD