Matthew 11

1Yesu 'ina lohatoto 'ana tomuliyao site tuwelo 'oidiya 'ilosalohiya, ma 'oinega tupwaina 'i'ebesineya ma 'isakowasiya 'asaedi 'aigeda 'aigeda 'oidiya, 'ihe'ita ma 'ilolohatoto.

Yoni to'abihebabitaiso Yesu tetelina 'ihesagoheya

(Luke 7:18-35)

2Tuta nage 'oina Yoni to'abihebabitaiso deliya silagu pwaiya, ma To'abihetenaina 'ina paihowa tetelina 'ihesagoheya, ma 'oinega 'ana tomuliyao 'ihesumanediya ta sitauya Yesu 'oina, 3ma sihesilaleya, sigwae, “Togidega 'owa To'abihetenaina weyahiu 'ayamwayamwa, bo hali loheya 'ayamwayamwa?”

4Ta 'idi gwae Yesu 'ihemaiseya, 'igwae, “Wahila ma Yoni 'oina wahe'ote'otetela ginauledi 'oiguwega wahesagoheya, ma wete wa'itediya, 5tomata gibugibu matadi 'itayahala pwaiya, tohe'au'au sibwebwe'ana pwaiya ta sitautauya, tolepelo wahidi sibwebwe'ana hila, totenatuitui gwae sihehesagohe, to'amasa sitoholo hila, ma wete tohewewelohe tetela bwebwe'ana sihesagohe pwaiya. 6Coinega watauya ma Yoni wahegwae ma sahena weyahigu 'ihehenuwanaluwa, weyahina 'eguma taiya 'ina hemisa weyahigu geya 'iwe'a, tauna 'iyaliyaya.”

7Eeta Yoni 'ana tomuliyaowedi sihila, ma Yesu 'i'ahwa lalagata ma boda 'oidiya Yoni weyahina 'ihepwaila 'igwaeya, “Mwalo mabwaiyami tupwa balabala 'awawa watauya Yoni sabi hesagohaina, ma to'aha nuwanuwami ma 'abehega wa'ita? Cemi nuwanuwami 'abehega 'aigeda pwatula sinabwana yaumai 'inihunihuwe wa'ita?

8“Bo nuwana 'aigeda loheya ma 'ana 'ale'o wasawasa sabi 'itaina? Bo geya, weyahina taudi ma 'adi 'ale'o wasawasa toloina madoudi 'idi tupwa simiyamiya.

9“Ma to'aha hede weyahina ta watauya balabala 'awawa? Nuwana 'abehega wanuwatuhuya nata palopita 'aigeda wa'ita 'awa? Moisa, loheyaina wa'iteya palopitao 'imadou sinediya. 10Yoniina weyahina mwalo Yehoba 'ina gwae Buki He'asisi 'oina bewa gide 'ihepwaila nugeteya, 'igwae,

‘Bewa 'igu tohalewasa yahesumane matauwa 'itautauya, ma 'ino 'eda 'ihuna.’”

11Ta Yesu wete 'igwae, “Moisa, Yoni to'abihebabitaiso tauna mebale'u mabwaiyadi 'imadou sinediya, ma hesi mabwaiyadi taudi Yehoba 'ina 'ebeloina 'alona Yoni simadou sineya.

12“Tuta Yoni 'ina 'abihebabitaiso 'oinega ma nige, tomota sitohotoho waiwai ma 'abehega Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina siluhu, ma tohewaiwaiyedi taudi 'idi waiwaiyega siluhu. 13Mwalo palopitao mabwaiyadi 'idi gwaeyao ma Mosese 'ina loina 'oidiyega gwae hemisa sigwae nugeta eeta 'ana laba Yoni 'itauyama. 14Ma 'eguma nuwanuwami ma wanuwasabwalena Yoni weyahina, wada sanapu 'abehega tauna tuwa Ilaitiyaina weyahina wayamwayamwa.

15“Coinega 'eguma taiya matenana gwae bewa 'ihesagohedi.

16“Comi boda 'ehaumi togidega yagwae hegehegedi 'esa weyahimi? Nuwana yagwae 'omi gide tuwa gwagwama 'ebe maketi 'alona si'e'eheyaheyale, ma 'iyadiyao 'oidiya sibwaubwau sigwae,

17‘Ciyamayao, togidega 'iya ta 'alahulahusa ma geya wada sobuwa! Ma wete 'adou gwaegwae ma geya wada douwa!’
18“Gwae hegehegediyedi 'ana nuwasabwalena 'abehega Yoni 'inaoma ma geya 'i'ai ma geya 'inuma, ma 'oinega wagwae 'abehega hi'ahi'a Yoni 'i'abi hebuweya! 19Ma taugu Loheyaiguina yanaoma ma ya'ai'ai ma yanumanuma, ma wete weyahigu walolomugi, wagwaegwae, ‘Loheyaina to'ai ma tonuma hedahedade, ma topui takesi 'ana to'ewao ma topui baibaiwadi 'ihe'iya'iyaguwedi.’

“Ma taudi tosanapu moisa 'abwa 'idi paihowa bwebwe'adi 'oidiyega sanapu moisa 'ilatulatu.”

Tupwadi 'asa galadi 'abwa yatala siloba.

(Luke 10:13-15)

20Coinega Yesu 'asaedi 'ina paihowa waiwaidi si'iteya, ma geya sinuwabui 'idi puiyao 'oidiyega, taudi 'iheheliyediya, 'igwaeya, 21“Comi meKolasini ma meBedeseida 'atemuyamuyaimi hesi. Weyahina 'ebe henainaidaedi yapaihowa pwaidiya 'oimiya, ma hesi geya wanuwabui. Ma hesi 'eguma meTaiya ma meSaidoni 'oidiya yada paihowediya, beno mwalo hene sida nuwabuiya, ma sibasibauwa 'adi 'ale'o sida 'otedi ma giba 'oidiyega sida gibadi ma sida he'itaedi 'abehega 'idi mumuga galadi 'oidiyega sinuwabui pwaiya. 22Ma hesi 'omi geya, 'oinega yatala 'ana sabwelo 'oina nata Yehoba meTaiya ma meSaidoni 'i'atemuyemuyedi, ma 'omi sahena.

23“Ma 'omi meKapaneumi togidega? Cabehega taumimo wa'abilagasigomi galewa, 'awa? Geya hene! Ma hesi nata Bwebweso* 'alona siula dobihegomi. Weyahina 'ebe henainaidaedi yapaihowa pwaidiya 'oimiya ma hesi geya wanuwabui, ma mwalo 'eguma meSodoma 'oidiya yada paihoweya, mwalo hene sida nuwabuiya, ma 'ane Yehoba sahena 'imutumutudi, ma nige 'idi 'asa 'ida miyamiya. 24Coinega yatala 'ana sabwelo 'oina Yehoba nata meSodoma 'i'atemuyemuyedi, ma 'omi sahena.”

Caiyawasi Yesu 'oinega

(Luke 10:21-22)

25Tuta nage 'oina Yesu 'igwaeya, “Yauwedo Tamagu, 'owa galewa ma bale'u 'adi toloina, sanapu bewa 'udahweya tosonogao ma tonuwasabwalenao 'oidiyega, ma hesi gwagwama 'i'iudi 'oidiya 'uhe'itaeya. 26Moisa Tamagu, 'ino nuwatuhu bewa 'ausala.”

27Ma wete 'igwaeya, “Ginaula mabwaiyana Tamagu nimaguwa 'ilagu pwaidiya ma Tamaguina taboinamo 'isanapugauwa, ma taugu wete Tamagu taugumo yasanapuya, ma wete 'eguma taiyawedi taudi nuwanuwagu ma Tamagu yahe'itae 'oidiya, taudi wete sisanapu.

28“Ma 'oinega 'omi 'imi paihowa mwauna, wanaoma 'oiguwa, ma ya'abihe 'aiyawasigomi. 29Ma 'omi wahe'au'aunawegau ma ma'iyagwao tapaihowa, ma 'oinega yaluyaluwami 'idi 'aiyawasi siloba, weyahina taugu 'igu mumuga nuhana ma tonuwasulu. 30Coinega paihowaedi ma 'aha'ahalaedi ya'ebwaegomi meyameyahana.”

Copyright information for `BDD