Matthew 16

Cila'ilalao weyahidi

(Madiu 12:38-41; Maki 8:11-13; Luke 12:54-56)

Caigeda tuta 'oina tupwadi Palisiyao ma Sadusiyao sinaoma ma Yesu sihesilaleya, sabi tohoina, ma sihegwaeya, “Sawasawahina ma 'ila'ilala 'aigeda 'upaihowa ma 'a'ahwa moisa 'abehega 'ino waiwai Yehoba 'oinega 'inaoma?”

Ma Yesu 'igwaeya, “Comi 'eguma sinala wa'ita 'isopusopu ma galewa tupwa bwauliyega 'ilobwehabwehali, wasanapuya 'abehega gona 'isiwaloha bwebwe'ana. Ma 'eguma gonagona galewa belabelalana ma dubadubana wa'itadi, beno wasanapuya 'abehega duba 'inaonaoma. Ta beno 'ila'ilalaedi yaloyaloha 'oidiya 'adi sanapu wasanapu pwaidiya, ma hesi 'ila'ilala bewa tutaedi weyahidi geya wasanapudi. Mehau 'omi galami, ma ganawala huhumi, beno huhuna 'ila'ilala wa'ebe'ebese ma 'oidiyega wasanapu bwaibwainigau 'abehega Yehoba 'oinega yanaoma. Hesi geya'abwa 'ila'ilalaedi wa'ita'itadi. Beno namo Yona* weyahina wanuwatuhuyahi, tauna tuwa 'ila'ilala weyahimi.” Coinega Yesu 'i'ebesinediya ma 'itauya.

Palisiyao ma Sadusiyao 'idi 'ebe 'abiheseseha* beledi weyahina

(Maki 8:14-21)

Ta hali tupwa sihabala, ma 'ana tomuliyaowedi 'adi 'ulaheya geya si'ewadi, weyahina sinuwanaideya. Ma nobwa Yesu 'ihegwaediya, “Palisiyao ma Sadusiyao 'adi beledi 'ana 'ebe 'abiheseseha* 'oinega wa'ita yahigomi.”

Coinega 'ana tomuliyaowedi siboidimo 'oidiya sigwaeya, “Nuwana Yesu 'ina gwae huhuna bewa weyahina 'ada 'ulaheya tanuwanaideya.”

Ma Yesu 'idi nuwatuhu 'isanapu pwaiya, 'oinega 'ihegwaediya, “To'aha weyahina wagwaegwae 'abehega geya 'ami 'ulaheyamo? Beno geya weyahina yagwae. Geya wahemisa moisa, 'awa?

“Geya hede wanuwa sabwalena tutaina beledi nima 'ai'aigeda 'oidiyega tomota paibi tausani yahe'aidiya, ma 'e'ahai 'ana tupwa mabwaiyana wadomwa he'auteya, ma 'oinega kodo baibaiwadi walohemahediya? 10 Tomota wete powa tausani beledi sebeni 'oidiyega yahe'aidiya ma 'ana tupwa mabwaiyana wadomwa 'auteya, ta kodo baibaiwana 'oinega walohemahediya? 11 Coinega to'aha weyahina ta geya wanuwa sabwalena 'abehega geya 'e'ahai weyahina yagwaegwae? Ma hesi Palisiyao ma Sadusiyao 'idi 'ebe 'abiheseseha 'oinega wa'itayahigomi.”

12 Tuta nage 'oina sisanapuwa 'abehega geya beledi moisa 'ana 'ebe 'abiheseseha weyahina 'igwaegwae, ma Palisiyao ta Sadusiyao 'idi he'itao 'oidiyega si'itayahidi.

Pita 'ina hepwaila Yesu weyahina

(Maki 8:17-30; Luke 9:18-21)

13 Ma Yesu 'inaoma Sisaliya Pilipai 'ina tupwa 'oina, ma 'ihesilala 'ana tomuliyao 'oidiya, 'igwaeya, “Togidega tomota 'idi gwae 'abehega taugu Loheyaiguina taiya?”

14 Ta sigwaeya, “Tupwana tomota sigwae 'abehega 'owa Yoni to'abihebabitaiso, ma tupwana tomota sigwaeya 'abehega 'owa Ilaitiya*, ma tupwadi sigwaeya 'abehega 'owa Yelemaiya, bo nuwana 'aigeda palopita nugenugetana.”

15 Ta Yesu 'ihesilalediya, 'igwae, “Ma 'omi togidega 'imi nuwatuhu 'abehega taugu taiya?”

16 Coinega Saimoni Pita 'ihemaiseya 'igwae. “Cowa To'abihetena, Yehoba mayawasina Natuna.”

17 Ma Yesu Pita 'ihegwaeya, 'igwae, “Saimoni, Yona natuna, 'owa moisa toyaliyaya 'aigeda, weyahina 'ino sanapu bewa geya tomota 'oidiyega, ma hesi Tamagu galewa 'ina sanapuwega 'i'ebwaegowa. 18 Ma wete yahegwaego 'abehega saniu Pita, ta 'owa dimwa, ma 'oiuwa 'igu hekalesiya ya'abi, ma 'oinega sahena 'amasa bo nuwana mumuga galana sihewaiwai sine. 19 Ma wete 'ebeloina galewa 'ana 'ebeso'e ya'ebwaego, ma to'aha bale'uwa 'u'ausiya, galewa wete si'ausi, ma wete 'eguma to'aha bale'uwa 'uso'e galewa wete siso'e.”

20 Eeta Yesu 'ana tomuliyao 'iloina pa'alediya, 'igwae, “Sahena 'aigeda taiya 'oina wahehepwailegau 'abehega taugu To'abihetenaina.”

Yesu 'ihepwaila 'ina 'amasa 'abwa weyahina

(Maki 8:31-9:1; Luke 9:22-27)

21 Tuta nage 'oina Yesu 'ihegaina ma 'ana tomuliyao 'ihe'itediya, 'igwae, “Cilobwaineya ma yatauya Yelusalema, ma nobwa muyamuya baibaiwadi yalobadi, babadao ta topwaoli madoudi ma loina 'ana tohe'itao 'oidiyega, ma nage 'oina silohe'amasigau, ma sabwelo hetoina 'oina Yehoba 'i'abihetoholo hilegau.”

22 Ma Pita Yesu 'itoewasiyeya, ma 'iheliyeya, 'igwae, “Bada, ginaula bewa sahena 'oiuwa 'ilatulatu!”

23 Ma Yesu 'itehinowa, ta Pita 'oina 'igwae, “Cowa Seitani, bewa tuwa 'u'ebesinegau! Sahena 'u'au'ausigau! Cino nuwatuhu tomota 'idi nuwatuhu, ma geya Yehoba 'ina nuwatuhu gide.”

24 Muliyetega Yesu 'ana tomuliyao 'ihegwaediya, 'igwae, “Taiya 'eguma nuwanuwana ma 'imuliyegau, 'ilobwaineya ma tauna 'ina nuwatuhuwao 'ilogwahatedi, ma tauna 'ana kelose 'i'ahali, ma 'oinega 'i'amasa, beno gide 'agu muliyaina 'ana 'eda.

25 “Ma 'eguma taiya yawasina 'inuwahi, 'abwa yawasiina 'ilohe'wadalele. Ma 'eguma yawasina weyahigu 'itagwale ma 'i'amasa, tauna nata yawasina bwebwe'ana 'iloba.

26 “Ceguma 'ida wasawasao bale'uwa madou hedade talobadi, beno ginaula bwagabwaga, ma hesi ginaula madouna beno yawasida bwebwe'ana. Weyahina 'eguma yawasida bwebwe'ana talohe'wadalele, geya 'aigeda wete 'ana miyalaena 'imiyamiya.

27 “Cabwa taugu Loheyaiguina yalohihilama, beno Tamagu 'ina wasawasa 'asi'asilalana, ta wete aneloseyao ba'idagwao, ma tomota 'idi paihowao 'adi maisa ya'ebwaedi.

28 “Yagwaeya moisa 'oimiya 'abehega tomota tupwami sahena wa'ama'amasa 'ana siga taugu Loheyaiguina yahilama sabi loina, ma 'oina wa'ita hilegau.”

Copyright information for `BDD