Matthew 18

Taiyawedi taudi sanidi madoudi Yehoba matana

(Maki 9:33-48; Luke 9:46-48, 17:1-2)

1Tuta nage 'oina Yesu 'ana tomuliyao sinaoma ma sihegwaeya, sigwae, “Bada, taiya sanina madouna Yehoba 'ina 'ebeloina 'alona?”

2Coinega Yesu gwama 'aigeda 'ibwauweyama, ma gwamaina gamwagamwanidiya 'ihetoholoya, 3ma 'ihegwaediya, “Yagwae moisa, taiyawedi 'omi 'eguma 'imi nuwadobi gwama bewa gide, 'omi sanimi madoudi Yehoba 'ina 'ebeloina 'alona, ma 'eguma geya wanuwabui ma gwagwama 'i'iudi gide, sahena waluhuluhu 'ina 'ebeloina 'oina.

5“Coinega 'eguma 'aigeda loheya gwama bewa gide 'itoe weyahigu, tauna taugu wete 'itoegau. 6Ma hesi 'eguma taiya 'itoho ma 'agu tohemisao gwagwama bewa 'oidiyega 'aigeda 'i'abihebe'u, loheyaina nuwana wahineina 'ilobwaineya ma dimwa madouna tani'ona silosipwa, madimwaina siula dobihe ni'uwa, ma 'idamana.

7“Comi mebale'u 'atemuyamuyaimi 'iya, weyahina 'ebe be'u baibaiwadi simiyamiya. Moisa tuwa, 'ilobwaineya ma 'ebe be'uwao bale'uwa simiyamiya, ma hesi 'eguma loheya 'itoho ma 'iyanao 'i'abihebe'udi, 'abwa loheyaina 'ihesilae moisa.

8“Ma 'eguma nimau bo 'aheu 'i'abihebe'ugo 'ilobwaineya ma 'u'upwa yahuledi. Geya beno 'ana galamo 'eguma manima tomwatomwau nuwana ma'ino ha'au'au ma yawasiu bwebwe'ana 'uloba. Ma hesi gala hedade 'oiuwa 'eguma manima luwaluwau ma ma'ae luwaluwau siula dobihego 'aiwe 'ala'alata hatayana 'oina.

9“Matau wete gide, 'eguma 'i'abi hebe'ugo, 'ubwai yahule tuwa, weyahina geya 'aigeda wete 'ana galamo 'eguma mamata 'ai'aigedau ma yawasiu bwebwe'ana 'uloba. Ma hesi gala hedade 'oiuwa 'eguma mamata luwaluwau siula dobihego 'asa 'ala'alata 'oina.

Gwagwama sahena wahe'ipi'ipiyedi

(Luke 15:3-37)

10“Gwagwama bewa gide sahena 'aigeda 'oidiyega walososomane. 11Moisa, gwagwamaedi 'idi aneloseyao tuta mabwaiyana galewa Tamagu matana simiyamiya, ma si'e'ebubu.

12“Ma togidega 'eguma loheya 'ina sipiyao 'adi baibaiwa handeledi, ma 'aigeda 'oidiyega 'itauya puiya ma 'i'waniya, nata nainiti nainiyedi 'oyai 'ilagudiya ma 'wani'waninaina 'i'ebese, 'awa?

13“Ma 'eguma 'iloba hila, yagwae moisa nata 'ina yaliyaya madou hedade. Ma hesi site nainiti nainiyedi bwebwe'adi geya weyahidi 'iyaliyaya hedade. 14Coinega bewa tuwa wasanapu 'abehega Tamamiu galewa geya nuwana ma gwagwamaedi 'oidiyega 'aigeda taiya 'ihesilae.

Tasidai 'eguma 'ina pui weyahina

(Luke 17:3)

15“Ma 'eguma tasiu 'ipaihowa galana 'oiuwa, 'utoho ma wateluwamo 'ina puiina wa'abihedumwalu, ma 'eguma 'enau 'ihesagohe, 'ausala, beno wa'ahwa 'iya'iyagu pwaiya. 16Ma 'eguma geya nuwana ma 'enau 'ihesagohe, tomota 'aigeda, nuwana 'eluwa wete, 'utoedima ba'idamiyao tasiu nina 'oina wagwae ma 'ina pui 'ana moisa 'inuwasabwaleni. 17Ma 'eguma tuwa geya nuwana ma 'ihesagohegemi, wagwae latu tohekalesiyao mabwaiyadi 'oidiya, ma 'eguma geya nuwana wete tohekalesiyao 'idi gwae 'ihesagohedi, walogwahate tuwa, ma 'imiya ganamuli gide takesi 'ana to'ewa. 18Yagwae moisa 'oimiya, to'aha 'eguma bale'uwa wapaidi, ginauledi galewa nata wete sipaidi. Ma wete to'aha 'eguma bale'uwa walihasidi, nata ginauledi wete galewa silihasidi.

19“Bewa tuwa yahegwaegomi 'abehega 'eguma 'oimiyega wateluwa bale'uwa 'imi nuwatuhu mahemahetena, ma wa'ahwanoi gide Tamagu galewa 'oina, nata tuwa 'ipaihowa. 20Weyahina 'eguma 'aigeda tupwa 'oina 'eluwa bo 'etoi tomota saniguwega simiya'auta, taugu wete gamwagamwanidiya yamiyamiya.”

Nuwasam weyahina

21Ma Pita 'inaoma ma Yesu 'ihegwaeya, 'igwae, “Bada, 'eguma tasigu tuta baibaiwana 'oiguwa galana 'ipaipaihowa, mahisa sawasawahina ma 'ina puiyedi yanuwasamudi, masebeni, bo nuwana 'ehisa?”

22Ma Yesu 'igwaeya, “Geya masebenimo, ma hesi mabaibaiwana. 23Weyahina Yehoba 'ina loina gide kini 'aigeda, tauna nuwanuwana ma 'ina topaihowao 'idi lowaga sihemaise 'oina. 24Coinega 'ihegaina ma loheya 'aigeda si'eweyama 'ina lowaga teni tausani kina, 25ma geya sawasawahina 'ihemaise, 'oinega badaina 'iloina ma 'abehega loheyaina mwanena ta natudiyao ma 'idi tobwatobwao mabwaiyadi sigimwaneyedi, ma 'adi maisa toloina 'i'ewa topaihowaina 'ina lowaga weyahina.

26“Ma topaihowaina ma'ina nuwagala 'i'etuluha, ma 'i'ahwanoiya 'oina, 'igwae, ‘Bada 'u'atemuyemuyegau, ma 'abwa 'igu lowaga mabwaiyana yahemaise.’

27“Coinega bada 'i'atemuyamuyaeya ma 'ina lowaga mabwaiyana 'inuwasamudiya, ma 'oinega topaihowaina 'ilatuwa.

28“Cilatuwa ma 'iyana 'aigeda 'ilobeya, ma 'iyanaina 'ina lowaga 'oina toea handeledimo, ta 'iyanaina tani'ona 'i'abiya ma 'i'abihe matausiya, 'igwaeya, ‘Bewa tuwa 'ino lowaga 'oiguwa 'uhemaisa!’

29“Coinega 'iyanaina 'i'etuluha ma 'oina 'i'ahwanoiya, 'igwae, ‘Tuwa 'u'atemuyemuyegau, ma 'abwa 'igu lowaga mabwaiyana yahemaise.’ 30Ma 'iyana 'enana geya 'ihesagohe, ta deliya 'ilaguya, ma 'abehega nobwa 'imiyamiya ma 'ana siga 'ina lowaga mabwaiyana 'ihemaise.

31“Ma topaihowaedi 'iyadiyao ginaulina si'iteya 'oinega sinuwagala ma sitauya 'idi bada 'oina ta siteluwaedi sihepwailediya. 32Coinega badaina 'ina topaihowa 'ibwauweyama ma 'ihegwaeya, 'igwae, ‘Cowa topaihowa galau, weyahina 'ino 'ahwanoi 'atemuyemuyega 'ino lowaga mabwaiyana yanuwa samudiya, 33'oinega 'owa wete sawasawahina ma 'iyau 'u'atemuyemuye ma 'ina lowaga wete 'unuwasam.’

34“Coinega badaina 'igamwasowala moisa, ta deli 'ana to'itayahinao 'ihegwaediya, ma topaihowaina deliya silaguya ma 'abehega nobwa 'imiyamiya 'ana siga 'ina lowaga mabwaiyana 'ihemaise hegumwali.”

35Coinega Yesu 'ina gwae 'ilosalohiya, 'igwae, “Tamagu galewa wete 'oimiya 'ipaihowa gide, 'eguma tasimiyao sahena wa'atemuyemuyedi, ma 'idi puiyao wanuwasamudi.”

Copyright information for `BDD