Matthew 21

Yesu 'ina luhu Yelusalema 'oina

(Maki 11:1-11; Luke 19:28-38; Yoni 12:12-19)

Ma sihanehane Yelusalema weyahina, ta Bedipegi deina silatulatu, beno 'oya Olibe* gabulena, ma Yelusalema matadiyega tupwana bwaga. Coinega Yesu 'ana tomuliyao 'eluwa 'ihesumane nugetediya, 'igwaeya, “Watauya 'asa nage matamiya, ma hebai 'ase* waloba, 'aiwe 'oina silohoya, ma natuna loheyana mahetena simiyamiya. Walihasidi, ma wa'ewedima 'oiguwa. Ceguma taiya 'ihesilalegomi 'imi paihowaina weyahina, wagwae, ‘Bada nuwanuwana,’ ma 'oinega 'itagwale 'oimiya.”

Ginaula bewa 'ilatuwa weyahina mwalo palopita 'ihepwaila nugeteya, 'igwaeya,

“Saiyoni* tomotainao wahegwaedi wagwae, ‘Wa'ita 'imi toloina madouna 'inaonaoma 'oimiya. Tauna tonuwadobi moisa, ta 'ase 'igeluya, ta 'aseina meloheyana ma yauyaubona.’”
Coinega Yesu 'ina gwaeina 'ana tomuliyaowedi sihematamataneya ma sitauya, ta 'ase manatuna silobediya ta si'ewedima, ta 'adi 'wama 'ase guidiya siloyesoya, ma Yesu 'igeluhaneya. Ma boda mabwaiyadi wete 'adi 'wama 'edai siyesodiya, ma tupwadi 'aiwe lahanao manabaidi sitalagasidiya, silagudi 'eda 'ana pasa weyahina. Ma tupwana boda Yesu sinugeteya, ma tupwana boda simulimuliya, ta mabwaiyadi sino'ono'o ma sihehepwatu, sigwae, “Yauwedo Debida tubuna yo. Bada saninega 'unaoma sabi 'abihetemai, 'oinega tauna Tomiyahane hedade 'ahehepwatuwe.”

10 Coinega Yelusalema 'oina siluhuwa, ma tomota mabwaiyadi si'ateyoho moisa, ma sigwaeya, “Taiya hede nage?” 11 Ma 'ana 'wayabuwao tomotaedi 'idi gwae sihemaiseya, sigwae, “Bewa palopita, gwama Nasaleta, sanina Yesu, Galili 'ina 'ebeloina 'oinega 'inaoma.”

Hada He'asisi Yesu 'i'abihe'ehauya

(Maki 11:15-19; Luke 19:45-48; Yoni 2:13-22)

12 Coinega Yesu Yehoba 'ina Hada He'asisi 'oina 'iluhuwa ta togimwaneyao ma tohegimwaneyao mabwaiyadi 'ipa'i latuwediya, ma mane* 'ana tohesa'ugelasao 'idi teibele 'i'ahubuinediya, ma gabubu 'adi tohegimwaneyao 'idi 'ebemiya wete 'i'ahubuinediya, 13 ma 'ihegwaediya, 'igwae, “Buki He'asisi 'oina Yehoba 'ina gwae sileleya, 'igwae, ‘Cigu Hada nata sanina sibwauwe hada 'ebe 'ahwanoi,’ ma 'omi wabui lohihiliya ma 'abehega 'imi 'ebe yagaha.”

14 Coinega tomata gibugibu ma toha'au'au Yesu 'oina sinaoma Hada He'asisi 'alona ta mabwaiyadi 'i'abihe bwebwe'anediya. 15 Ma topwaoli madoudi ma loina 'ana tohe'itao Yesu 'ina paihowa waiwaidi si'itediya, ma wete gwagwama sihesagohediya Hada He'asisi 'alona sino'ono'o, sigwae, “Debida Tubuna yo, 'u'abihetemai.”

16 Coinega babadaowedi Yesu sigamwasowaleya ta sigwaeya, “Gwagwamaedi bewa 'idi gwae 'uhesagoheya?” Ma Yesu 'igwae, “Cehe, yahesagoheya. Ma togidega Buki He'asisi 'oina wahasihasili, 'igwaeya, ‘Gwagwama 'i'iudi 'ahwadiyega 'a hepwatu moisa 'uloba.’”

17 Coinega Yesu 'i'ebesinediya, ta Yelusalemega 'ilatuwa, ta Bedani 'oina 'iluhuwa, ta nobwa 'i'enowa.

Yesu 'aigeda 'aiwe 'iheliyeya

(Maki 11:12-14,20-24)

18 Gona 'i'adaleya, ma Yesu 'itoholowa, ta 'ilohihila Yelusalema, magomalena. 19 Ma 'edai 'aiwe 'ana 'ita gide tuwa damaya* 'i'ita lobeya, ma 'inaowa deina, ta geya 'aigeda huwaina 'i'ita loba, weyahina nabainamo. Coinega Yesu 'aiweina 'iheliyeya, 'igwaeya, “Cabwa sahena wete 'uhuwahuwa hila.” Ma 'aiweina 'iwelaiya mwayamwayauwa.

20 Ma Yesu 'ana tomuliyao si'iteya, ta nuwadi 'ihenainaida, ma sigwaeya, “Togidega ta 'oinega 'aiweina 'iwelai mwayamwayauwa?”

21 Ma Yesu 'ihegwaedi, “Yagwae moisa 'oimiya, 'eguma ma'imi hemisa, ma geya ma'imi henuwanaluwa, ginaula bewa 'aiwe 'oina yapaihoweya 'omi wete gide wapaihowa 'ese, ma 'eguma 'oya nage waloine ma wagwae, ‘Cumiya dobi holai,’ nata 'ipaihowa gide. 22 Ma 'eguma ma'imi hemisa Yehoba 'oina wa'ahwanoi 'abwa waloba.”

Yesu 'ana loina weyahina

(Maki 11:27-33; Luke 20:1-8)

23 Coinega Hada He'asisi 'oina 'iluhu ta 'ihe'ihe'ita, ma topwaoli madoudi ma babadao sinaoma ma Yesu sihesilaleya, sigwaeya, “Loheya, taiya 'ina loinega ta bewa gide 'upaipaihowa 'ese?”

24 Ma Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Nugeta yahesilala 'oimiya, ma 'eguma wahemaise, taugu wete yahegwaegomi 'agu loina weyahina. 25 Cigu hesilala bewa: Taiya 'ina loinega ta Yoni to'abihebabitaiso 'ipaipaihowa? Yehoba, bo 'aigeda tomota?” Coinega siboidimo 'oidiya sihehe'ohe'ohe, sigwae, “Cina gwae togidega tahemaisa 'ese? Weyahina 'eguma tagwae ‘Yehoba 'oinega’, nata 'ihegwae hilegita ma 'igwae, ‘Ma! To'aha hede weyahina ta Yoni geya wahemisae?’ 26 Ma 'eguma tagwae ‘Tomota 'oinega’, nata boda sigamwasowalegita weyahina mabwaiyadi Yoni si'ahwa palopitaeya.” 27 Coinega Yesu 'ina hesilala geya sihemaise bwaibwaini, ma hesi sigwaeya “Geya 'asanapu.” Ma Yesu wete 'oidiya 'igwae, “Taugu sahena wete yahepwaila 'oimiya taiya 'ina loinega ma bewa gide yapaipaihowa.”

Loheya natuna 'eluwa

28 Yesu wete topwaoliyedi ma babadaedi 'ihegwaediya, “Togidega 'eguma loheya natunao meloheyadi 'eluwa tamadiu tautuwa 'oina 'igwae, ‘Natugu, nata 'utauya tanoha 'upaihowa,’ 29 ta 'ilogwahata, ma muliyetega 'inuwabuiya ta 'itauya 'ipaihowa. 30 Loheyaina natuna 'alomauna gide wete 'ihegwaeya, 'igwae, ‘Natugu nata 'utauya tanoha 'upaihowa,’ ta natunaina 'igwaeya ‘Cehe, 'ausala, nata yatauya’, ma hesi geya 'itauya. 31 Coinega siteluwaedi 'oidiyega taiya tamana 'ina gwae 'ihematamataneya?”

Ma sigwae, “Tautuwa.”

Coinega Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Cehe, moisa tuwa, togala taudi takesi 'ana to'ewao ma toganawalao wete gide siluhu nugeta Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina, ma 'omi mulidiyega.

32 “Weyahina mwalo Yoni 'eda dumwaluna 'ihe'itegomiya ma 'omi geya wahemisa, ma hesi takesi 'ana to'ewao ma toganawalao sihemiseya. Ma matamiyega wete wa'iteya sinuwabuiya, ma 'omi hesi geya wanuwabui bo nuwana wahemise, 'awa?”

Gwae hegehegedi tanoha 'ana to'itayahinao weyahidi

(Maki 12:1-12; Luke 20:9-19)

33 Ma Yesu wete 'ihegwaediya, 'igwae, “Caigeda gwae hegehegedi wete wahesagohe tobegula weyahina. Tobegulaina gileipa* daisinamo 'ibeguliya 'ina tanoha ma 'abwalu 'ipaihoweya ma gileipa 'ana 'ebebibi wete 'ipaihoweya, ma hada tanohina 'alona 'i'abiya, 'oinega 'ina topaihowao 'ihegwaediya si'ita'itayahi, ma tauna 'itauya hali tupwa.

34 “Ma hedodona 'ana tuta, badaina 'ina 'ali'eyao tupwadi 'ihesumana hilediya 'ina tanoha gileipa huwaina sabi 'ewadi tanoha 'ana to'itayahinao 'oidiyega. 35 Ta tutaina sitauya tobegulaedi 'ali'eyaowedi si'abiyahidiya, ta 'aigeda sisapiya, ma heluwena silohe'amasiya, ma hetoina dimwega si'ahu bwalebwaleya.

36 “Muliyetega tobegulaina tupwana wete 'ina 'ali'eyao tupwana baibaiwana 'ihesumanediya, ma taudi wete gide sipaihowa 'esediya.

37 “Ma 'ebelosaloha 'oina natuna loheyana 'ihesumaneya 'oidiya, ma 'igwaeya, ‘Tauna hede natugu, ma 'oinega sihe'asisiye.’

38 “Ma natunaina 'ilatuwa 'oidiya ta to'itayahinaowedi siboidimo 'oidiya sigwae, ‘Ciyagwao, loheya bewa 'inaonaoma, tauna badaina natuna 'aigeda tuwamo, 'oinega nata bewa talohe'amasi, ma tauda tanoha taloina.’

39 “Coinega si'abiyahiya, ta tanohega siule latuweya mulimuliya, ma silohe'amasiya.

40 “Coinega 'eguma tutaina tonitanoha 'ihilama, to'aha 'ina to'itayahinedi 'oidiya 'ipaihowa?”

41 Ma 'igwaeya, “Tolohe'amasiyedi 'abwa 'i'abihegaladi moisa, ma tanoha 'itagwale to'itayahinao 'ausaladi 'oidiya, ma taudi tanoha huwaina si'ebwae tonitanohina 'oina.”

42 Coinega Yesu wete gwae hegehegediyega Buki He'asisi 'oinega 'ihepwaileya, 'igwae, “Nuwana Buki He'asisi 'ina hepwaila geya wanuwatuhuyahi, beno 'igwaeya,

‘Logidiina mwalo tohada'abi silogwahateya, ma tuta bewa sihetoholo pwaiya ma sihelogidi nugeteya, ma logidi mabwaiyadi 'iloinaedi. Beno Bada 'ina paihowa 'ebe henainaida 'oida.’
43 “Coinega yahegwaegomi 'abehega Yehoba 'ina loina 'oimiyega 'i'ewayahule, ma 'i'ebwaya hali boda 'oidiya, ma taudi 'oidiyega huwaina 'ausalana 'ilatu. 44 Ceguma taiya 'ibe'u logidi nage 'oina nata luluna 'ilasadi, ma 'eguma logidiina 'aigeda taiya 'oina 'ibe'u nata wahina 'i'ahu hepwaliliyamo.”

45 Yesu 'ina gwae hegehegedi bewa topwaoli madoudi ma Palisiyao sihesagoheya ma sisanapuya 'abehega taudi weyahidi 'igwaegwae hegehegedi. 46 Coinega 'idi nuwatuhu si'ebe'ebese ma 'abehega Yesu si'abiyahi, ma hesi geya sawasawahina ma si'abiyahi, weyahina boda simatautediya, weyahina bodaedi Yesu si'ahwa palopitaeya.

Copyright information for `BDD