Matthew 24

Tuta mwauna 'abwa 'ilatuma

(Maki 13:1-13; Luke 21:5-19)

1Coinega Yesu Hada He'asisi saugaina ma 'i'ebesine ma 'ana tomuliyao sinaoma ta Hada He'asisi 'ana hadao Yesu 'oina sihe'iteya.

2Ma Yesu 'igwaeya, “Hadaedi mabwaiyadi wa'ebubudi, yagwae bwaibwaina 'abwa mabwaiyadi sile'wa yahuledi ma sahena wete tupwa 'i'iuna wa'ita'ita hila.”

3Muliyetega 'itauya Olibe 'oyana 'oina ta 'imiyatoiya, ma 'ana tomuliyao 'oina sinaoma ta siboidimo simiyamiya ma 'oinega sihesilaleya, sigwaeya, “Bada, 'uhegwaemai to tuta 'oina Hada He'asisi sile'wa, ma 'ino tuta hilama, ma tuta 'ana 'ebelosaloha weyahina 'adi 'ila'ilala 'uhe'itemai ma 'asanapu.”

4Coinega Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Wa'itayahigemi 'amuge ma tomota tupwadi si'abowegomi. 5Weyahina 'abwa baibaiwadi saniguwega sihepwaila ma 'abehega sihanugete puigomi ma 'aigeda 'aigeda 'igwae, ‘Taugu To'abiheteina,’ ma tomota baibaiwadi simuliyedi. 6Wete wasa 'abwa wahesagohedi 'alehao deimiya ma bwaga weyahidi, ma sahena wa'ate'ateyoho. Weyahina ginaula bewa silatu nugeta ma hesi bale'u 'ana 'ebelosaloha 'abwa. 7Weyahina 'abwa hali boda ma hali boda 'oidiya silo'aleha, ma wete hali 'ebeloina ma hali 'ebeloina 'oidiyega silo'aleha, ma gomale madouna ma mwani'ini'i silatu tupwa mabwaiyadi 'oidiya. 8Ma ginaulaedi tuta mwaudi 'adi 'ebehegaina tuwa.

9“Comi nata tomota si'abiyahigomi ma si'abihe muyemuyegomi nuwana silohe'amasigomi, ma tupwa mabwaiyadi tomotainao silo'alehegomi weyahina 'abehega 'omi 'agu tohemisao, 10ma mwauwedi weyahidi 'abwa tupwami wawe'a ma waboimo 'iyamiyao watebaedi, nuwana walo'alehedi. 11Wete palopita 'abo'abowao silatuma ma tupwami sihanugete puigomi. 12Ma wete mumuga galana 'ina madou 'oinega tomota tupwana baibaiwana 'idi helau 'atediyega 'iwe'a. 13Ma 'eguma taiya 'ihe'alama'i'ita ma 'itoholo pa'ala ma 'ana siga tuta 'ana 'ebelosaloha 'oina, yaliyaya hataya 'iloba.

14“Ma Yehoba 'ina loina tetelina 'i'edadana nugeta tupwa mabwaiyana 'oidiya, ma boda mabwaiyadi 'ana loguguya sihesagohe, ma muliyetega tuta 'ana 'ebelosaloha 'ilatu.

Mwau madouna

(Maki 13:14-23; Luke 21:20-24)

15“Cabwa 'ila'ilalaina palopita Daniyela 'ihepwaila nugetaeya 'ilatu, beno ginaula gala hedade ma didiga tupwa he'asisi 'oina 'itoholo. (Ceguma taiya gwae bewa 'ihasili 'inuwasabwalena.) 16Tuta nage 'oina Yudiya 'ana tomiyanao sawasawahidi ma 'oya 'oidiya sidena. 17Ma 'eguma taiya wagahata 'imiyamiya 'idena mwayamwayau, ma sahena 'iluhuluhu hila 'ina hada 'ina tobwatobwa sabi 'ewadi. 18Ma 'eguma taiya tanoha 'ipaipaihowa sahena 'ihilahila 'ana 'ale'o hali tupwa 'ilaguya sabi 'ewa.

19“Ma tuta nage 'oina togamwagamwao ma tohesusuwao sihe'atemuyamuya. 20Coinega wa'ahwanoi ma tuta 'ausalana Yehoba 'i'ebwaegomi 'imi tuta dena 'oina, ma sahena gogai 'ana tuta, bo nuwana Sabati 'oina.

21“Moisa, tuta nage mwau hedade, weyahina bale'u 'ana hemasalaha hohau 'oinega eeta 'ana siga tuta bewa, geya 'aigeda wete mwauina bewa gide, ma muliyetega mwau bewa sahena wete 'ilatulatu hilama. 22Mwau nage 'ana sabwelowao 'eguma Yehoba sahena 'i'abi'abi heto'uto'upadi, nata tomota mabwaiyadi si'amasa, ma hesi Yehoba sabwelowedi 'i'abihe to'uto'upadi beno 'ina boda hehe'asaidi weyahidi.

23“Coinega 'eguma taiya 'ihegwaegomi ma 'igwae, ‘Keliso bewa,’ nuwana ‘Nage,’ sahena wahehemisedi. 24Weyahina Keliso 'abo'abodi ma palopita 'abo'abodi 'abwa silatu ma 'ila'ilala waiwaidi tomota matadiya sipaihowaidi, ma 'oidiyega 'eguma sawasawahidi Yehoba 'ina bodao hehe'asaidi wete sida 'abihe'wanidi. 25Ma 'omi ginaula bewa weyahina yahepwaila nugeta pwaiya 'oimiya.

26“Coinega 'eguma sihegwaegomi, sigwae, ‘Keliso tupwa balabala 'awawa 'imiyamiya,’ sahena pwatula nage 'oina watautauya. Ma 'eguma sigwae, ‘Keliso hada 'alona 'imiyamiya,’ sahena wahehemisedi.

27“Taugu Loheyaiguina 'igu latu hilama 'ana 'ita gide tuwa namala madouna yalasiyega 'i'asilala ta 'ana siga bwauli.

28“Ta'eha 'oina 'wayoha 'imiyamiya beno 'oina 'ao'ao si'au'autama.

Yesu 'ina hilama

(Maki 13:24-27; Luke 21:25-28)

29“Ma tuta mwauina 'igumwala ma muliyetega sinala 'iguguyou, ma wete wai'ena 'ina 'asilala 'igibogibo, ma 'ipwalao galewega sigubala, ma ginaula baibaiwadi galewa simiyamiya 'idi waiwai siwe'a. 30Tuta nage 'oina taugu Loheyaiguina 'igu 'ila'ilala galewega 'ilatuma, ma boda mabwaiyadi bale'uwa si'itegau yaloha pwatanega ma'igu waiwai ma ma'igu wasawasa madouna yalatulatuma, ma sidougwaegwae. 31Ma wete yoguli simu'a ma 'igu aneloseyao yahesumanedi ma 'igu boda hesihesinuwaidi sihe'autedima bale'u mabwaiyana ma yaumai mabwaiyana 'idi tupwa 'oidiyega.

Cebe'ita saido 'oinega

(Maki 13:28-31; Luke 21:29-33)

32“Cebe'ita saido* 'oinega yahe'itegomi, beno 'eguma saido 'igalugalu wasanapuya losihe 'ana tuta deina. 33Ma wete 'eguma 'ila'ilalaedi bewa wa'italoba pwaidiya wasanasanapu 'abehega 'igu tuta hilama deina 'ilatu pwaiya. 34Moisa, yaso* bewa nata geya wagumwala ma 'ana siga ginaulaedi mabwaiyadi silatu. 35Cabwa galewa ma bale'u sisawala, ma 'igu gwaeyao geya'abwa tuwa sisawasawala.

Tuta nage geya 'aigeda 'isanapu

(Maki 13:32-37; Luke 17:26-30,34-36)

36“Geya 'eta taiya 'isanapu to tuta, nuwana to sabwelo 'oina yahilama, ma wete aneloseyao galewa geya sisanapu. Taugu wete geya yasanapu. Tamagu 'iboinamo 'isanapuya. 37Tuta nage, Nowa 'ina tuta gide. 38Weyahina Nowa 'ina tuta tomota 'adi si'ai'ai ma 'adi we'aha sinumanuma ma sihehehai, ma wete sihaihai, ma 'ana siga Nowa 'ina waga 'igeluwa, 39ma yagewa 'ilohe'ateyohodiya, ta 'oinega tomota mabwaiyadi sidamana, ma taugu Loheyaiguina 'igu hilama gide.

40“Tuta nage 'oina 'eguma loheya 'eluwa tanoha, 'aigeda yatoe ma 'aigeda 'imiyamiya. 41Wete 'eguma wahiwahine siteluwa si'e'ehalo, 'aigeda yatoe ma 'aigeda 'imiyamiya.

42“Coinega wa'itayahi bwaibwaini, weyahina 'igu hilama 'ana tuta geya wasanapu. 43Ma wanuwatuhuyahi 'eguma taiya hada toniwagana 'isanapuya ma to tuta nihuwana 'alona toyagaha 'iluhu 'ina hada, 'i'atububu bwaibwaina ma 'i'o'oyatola, ma sahena 'ina hada 'ibwalebwale. 44Coinega 'omi wete wa'atububu bwaibwaina, ma 'igu tuta hila weyahina wayamwegau, weyahina taugu Loheyaiguina 'igu hilama 'ana tuta geya wasanapu.

Topaihowao 'ausaladi ma galadi

(Luke 12:41-48)

45“Topaihowa 'ausaladi ma sanasanapuidi 'idi mumuga bewa gide: Ceguma taiya tauna 'ina bada 'ihesinuweya ma hada 'i'itayahi ma topaihowao 'adi 'e'ahai 'i'ebwaedi sabwelo 'aigeda 'aigeda 'oidiya, 46'abwa 'eguma badaina 'ihilama ma 'ina topaihowaina 'iloba 'ipaipaihowa dumwalu, nata weyahina 'iyaliyaya ma 'oina 'igwae, 47‘Cino paihowa 'ausaladi weyahina yayaliyaya, 'oinega ginaula mabwaiyadi 'adi loina ya'ebwaego ma 'uloina.’

48“Ma hesi 'eguma topaihowa 'imumuga galana ma 'iboinamo 'oina 'igwae, ‘Cigu bada 'abwa 'iheheboi,’ 49ma 'ihegaina ma 'iyanao 'isapi dadanedi ma 'i'ai hedahedade, nuwana 'inuma hedahedade toheyauyaule ba'idanao, 50ma 'oinega 'ina bada 'eguma 'ilohe'ateyohoyama ma 'ina paihowa galana 'i'italobadi, 51nata hadega 'ipa'i ma maisa galana 'i'ebwae to'abowao 'idi tupwa, nage 'oina sidou ma sihesala'i'ita, muya 'oinega”.

Copyright information for `BDD