Matthew 25

Gwae hegehegedi wahiwahine nima luwaluwa

Ma Yesu 'ihegwaediya wete, 'igwae, “Yehoba 'ina loina bewa gide: wahiwahine site teni 'idi mayale si'ewediya ma sitauya tohai meloheyana sabi helatuina 'ina hai guyaina weyahina. Coidiyega site paibi yauyauleidi ma site paibi sanapudi. Toheyauyauleyedi 'idi mayale geya 'ana we'aha 'ana lohepoi si'ewa, ma hesi taudi tosanapuwedi ma'idi we'aha 'ana lohepoi 'idi botolo* 'oidiya si'ahalidiya 'idi mayaleyao ba'idanao.

“Ma tohai meloheyana 'iheboiya, 'oinega mabwaiyadi siloloyamwana ta si'eno sinediya. Coinega nihuwana gamwana loheya 'aigeda 'ibwauwa, 'igwae, ‘Tohaiina bewa 'ilatu pwaima, watoholo ma tayo'o. Coinega wahiwahineyedi mabwaiyadi sitoholowa, ta 'idi mayale si'atububudiya. Coinega wahiwahineyedi yauyauleidi 'iyadiyao 'oidiya si'ahwanoiya, sigwaeya, ‘Ciyamayao, mayale 'ana we'aha tupwana wa'ebwaemai, weyahina 'ima mayale nata sigibo.’

“Ma sanapudiyedi sigwaeya, ‘Nuwana geya 'ima we'aha sawasawahina ma tupwana 'a'ebwaegomi, 'oinega 'omi watauya tohegimwaneyao 'oidiya ma 'imi mayale 'adi we'aha wagimwanedi.’

10 “Coinega sitauya sabi gimwane, ma tohai 'ilatuma, ta taudi si'atububu pwaiya ba'idanao siluhuwa hai 'e'ahaina weyahina, ma 'ahwa 'eda sigududiya. 11 Muliyetega 'iyadiyao gimwaneyega sihilama ma sigwaeya, ‘Bada, 'eda 'uso'e ma 'aluhuwa.’ 12 Ma 'idi gwae 'ihemaiseya, 'igwae, ‘Comi hali boda, geya yasanapugomi.’

13 “Coinega sawasawahimi wa'itayahi, weyahina sabweloina, nuwana tutaina yalohihilama, geya wasanapu.

Bada 'ina 'ebwaya 'ina topaihowa 'oidiya

(Luke 19:11-27)

14 “Yehoba 'ina loina wete gide 'eguma 'aigeda bada nata 'itauya hali tupwa, ma 'ina topaihowao 'ibwauwedima, ma 'ihegwaediya ma 'abehega 'ina tobwatobwa si'itayahi.

15 “Ma 'aigeda 'ina mane 'ina topaihowa 'i'ebwaeya 'ana baibaiwa paibi handeledi kina, ma loheya heluwena tu handeledi kina, ma loheya hetoina handeledi kina, weyahina 'ina 'ebwaya 'oidiya taudi 'aigeda 'aigeda 'idi waiwai gide. Ma muliyetega badaina 'i'ebesinediya ta 'itauya.

16 “Coinega loheyaina tauna ma'ina paibi handeledi kina 'ina bada 'ina maneina 'i'ewediya, ta 'oidiyega 'ihepaihoweya, ta 'adi loheposeyana paibi handeledi wete 'ilobediya. 17 Loheya heluwena wete gide 'ina tu handeledi kinaedi 'ihepaihowediya ta 'oidiyega 'ina bada 'ina mane 'ana loheposeyana tu handeledi wete 'ilobeya. 18 Ma loheya hetoina, tauna ma'ina handeledi kina, 'i'eweya ta bale'u 'i'eliya, ta 'ina bada 'ina maneina 'idahweya 'alona.

19 “Ta tuta dudulena mulina 'idi bada 'ihilama, ta 'ihesilalediya 'idi paihowa 'adi maisa weyahidi. 20 Ma loheya 'ina mane paibi handeledi kina 'inaoma, ta 'ana loheposeyana paibi handeledi kina wete 'i'ewedima, ta 'igwaeya, ‘Bada, paibi handeledi kina 'u'ebwaegauwa ma 'ana loheposeyana paibi handeledi kina wete yalobeya, ta bewa.’

21 “Ma badaina 'igwaeya, ‘Causala, 'owa topaihowa bwaibwaina ta dumwaluna. Cuhetapewa pwaiya ginaula 'i'iudi 'oidiyega, 'oinega 'a loina ginaula madoudi weyahidi ya'ebwaego, ma wete 'igu yaliyaya bewa 'oina 'umiyamiya.’

22 “Muliyetega loheya heluwena ma'ina tu handeledi kina 'ilatuma, ta 'ana loheposeyana tu handeledi kina wete 'i'ewedima, ma 'igwaeya, ‘Bada, tu handeledi kina 'u'ebwaegauwa ta 'ana loheposeyana tu handeledi kina wete yalobeya, ta bewa.’

23 “Coinega badaina 'igwaeya, ‘Causala, 'owa topaihowa bwaibwaina ta dumwaluna, 'uhetapewa pwaiya ginaula 'i'iudi 'oidiyega, 'oinega 'a loina ginaula madoudi weyahidi ya'ebwaego, ma 'owa wete 'igu yaliyaya bewa 'oina 'umiyamiya.’

24 “Eeta loheya hetoina ma'ina handeledi kina 'inaoma, ma 'igwaeya, ‘Bada, yasanapugowa 'abehega 'owa loheya pa'aliu, ma 'ino wasawasa 'u'ewa'ewa hali tomota 'idi paihowa 'oidiyega, 25 'oinega yamatautegowa, ta 'ino handeledi kinaina bale'u 'alona yadahweya, ta 'ino mane bewa.’

26 “Ma badaina 'iheliyeya, 'igwae, ‘Topaihowa galau ta tologwahata 'owa, 'usanapugauwa 'abehega 'igu wasawasa ya'ewa'ewa hali tomota 'idi paihowa 'oidiyega, 27 'eguma 'igu mane banika* 'oina 'uda laguya, beno tutaina yahilama ma 'ana lohepoi yaloba!’ 28 Ta 'ina 'ali'eyao 'oidiya 'igwaeya, ‘Cigu handeledi kina 'oinega wa'ewa, ma loheyaina tauna loheposeyana madouna 'ilobeya 'oina wa'ebwae. 29 Weyahina 'eguma taiya 'ana heguheguyai 'iloheposeyane, 'ana loheposeyana wete 'iloba, ma 'imadou; ma 'eguma taiya geya 'iloheposeyane, to'aha 'oina 'imiyamiya 'oinega 'abwa si'ewa yahule.’

30 “Coinega 'ina 'ali'eyao 'ihegwaedi ma topaihowa galanaina siula latuhe 'atamana guguyou tupwaina 'oina, ma nobwa tomota ma'idi muyamuya sidoudou ma sihesala'i'ita ba'idanao.

Yesu bale'u mabwaiyadi 'abwa 'iloinaedi

31 “Cabwa taugu Loheyaiguina, ma'igu wasawasa 'asi'asilalaina, ma ma'igu aneloseyao 'alatuma, ma 'oinega 'igu wagahata wasawasa 'oina yamiyatoi sabi loina, 32 ma 'ebeloina bale'uwa mabwaiyadi tomotaedi mataguwa sihe'autedima, ma yawatahidi gide sipi* 'adi to'itayahina 'iwatahidi goti* 'oidiyega, 33 ma sipi yalagu wasiyedi 'igu 'ebeulega ma goti 'igu 'adigeyegeyega. 34 Ma 'oinega toloina taugu taudi 'igu 'ebeula 'oina yahegwaedi ma yagwae, ‘Comi Tamagu 'ina helauwega wayaliyaya, wanaoma ma 'imi 'ebeloinaina wa'ewa, beno bale'u 'ana hemasalaha hohau 'oinega 'i'atububuya weyahimi. 35 Weyahina 'omi mwalo yagomaleya ma wahe'aigauwa, ma wete tani'ogu 'iyahala ma we'aha wa'ebwaegauwa, yahesugalagala 'imi 'asa ma wabwauwegauwa 'imi hada, 36 ma wete geya 'agu 'ale'omo ma wahe'otegauwa, wete yalohala ma wabo'enegauwa, ma wete deli 'oina yamiyamiya ma wabo'enegauwa.’

37 “Coinega todumwaluwedi 'oiguwa sigwae, ‘Bada, to tuta hede 'a'itegowa ma 'a gomale ma 'ahe'aigowa, nuwana tani'ou 'iyahala ma we'aha 'a'ebwaegowa, 38 nuwana 'uhesugalagala 'ima 'asa ta 'abwauwegowa 'ima hada, nuwana geya 'a 'ale'omo ma 'ahe'otegowa, 39 nuwana ma'a lohala, nuwana deliya 'umiyamiya ma 'abo'enegowa?’

40 “Coinega yagwae 'oidiya, ma yagwae, ‘Moisa, 'eguma taiya 'owa 'iyagwao 'i'iudi 'aigeda 'oidiyega 'u'abihete, beno taugu wete 'u'abihetegau.’

41 “Ma taudi 'igu 'adigeyageya simiyamiya yahegwaedi, ‘Comi togala wa'ebesinegau, ma watauya 'aiwe ninima hatayana 'oina, tauna Yehoba 'i'atububuya Tomudulele* ma 'ina bodao weyahidi. 42 Weyahina mwalo ma'agu gomale ma geya wahe'aigau, wete tani'ogu 'iyahala ma geya 'aigeda wete we'aha wa'ebwaegau, 43 ma yahesugalagala 'imi 'asa ma geya wabwauwegau 'imi hada, ma geya 'agu 'ale'omo ma geya wahe'otegau, wete yalohala ma wete deliya yamiyamiya ma geya wahabo'enegau.’

44 “Muliyetega taudi gwae bewa sihemaise, ma sigwae, ‘Bada, to tuta 'a'itegowa ma'a gomale, nuwana tani'ou 'iyahala, nuwana 'uhesugalagala, nuwana geya 'a 'ale'omo, nuwana 'ulohala, nuwana deliya 'umiyamiya, ma geya 'alemego?’

45 “Ma yahegwaedi, ‘Moisa, tutaedi 'oidiya 'eguma tomota 'i'iudi bewa 'aigeda geya wa'abihete, beno 'oina geya walemegau.’ 46 Coinega taudi sitauya muya hataya 'oina, ma todumwalu hesi yawasi hataya siloba.”

Copyright information for `BDD