Matthew 26

Babada nuwanuwadi ma Yesu silohe'amasi

(Maki 14:1-2; Luke 22:1-2; Yoni 11:45-53)

Yesu 'ina he'itaedi bewa 'ilosalohiya, ma 'ana tomuliyao 'ihegwaediya, 'igwaeya, “Wasanapuya sabwelo 'eluwa ma Hataona Guyaina tapaihowa, ma 'oinega taugu Loheyaiguina 'agu toteba 'i'ebwaegau 'agu 'alehao 'oidiya, ma kelose 'oina silohe'amasigau.”

Coinega topwaoli madoudi ma meIsileli 'idi babadao si'eto'autama Kaiyapa 'ina hada madouna 'oina, tauna topwaoliyedi 'idi bada madouna. Ta babadaowedi taudimo siloina ma 'abehega 'abowega Yesu si'abiyahi ma silohe'amasi, ta sigwaeya, “Sahena guyai 'alona Yesu ta'abi'abiyahi, 'amuge ta tomota sigamwasowala ma silo'aleha 'oida.”

Wahine Yesu 'iheholoiya 'asa Bedani 'oina

(Maki 14:3-9; Yoni 12:1-8)

Tutaina Yesu Bedani 'oina 'imiyamiya, Saimoni 'ina hada. Tauna mwalo tolepelo 'aigeda. Coinega 'aigeda wahine ma'ina holowa 'ilatuma, ma holowaina 'ana maisa madouna, ma botolo bwebwe'ana hedade 'oina sisiweya. Yesu 'abwa hadai 'i'ai'ai, ma wahineina 'ilatuma ta holowaina Yesu debana 'isiweya.

Ma Yesu 'ana tomuliyao si'iteya, ta wahineina silomugiyeya, sigwaeya, “To'aha weyahina holowa 'imudaliya? Cilobwaineya ma holowaina 'igimwaneye, ma maisa madouna 'i'ewa, ma 'iheguyai tohewewelohe 'oidiya.”

10 Ma Yesu 'idi gwaeina 'isanapuya ta 'ihegwaediya, 'igwae, “Sahena walolomugiye wahine bewa, 'ina paihowa 'oiguwa bwebwe'ana hedade. 11 Toheweweloheyedi wagwaegwaenedi tuta mabwaiyana simiyamiya deimiya, ma hesi taugu geya tuta dudulena ba'idamiu tamiyamiya. 12 Wahine bewa 'iheholowa pwaigauwa wahigu 'ana lagu galiha weyahina. 13 Yagwae moisa 'oimiya, 'abwa wasagu tomota si'oteteli bale'u mabwaiyana 'oina, ma wahineina 'ina paihowa 'oiguwa wasana wete si'oteteli.”

Yudasa 'itagwala ma Yesu 'itebaei

(Maki 14:10-11; Luke 22:3-6)

14 Ma Yesu 'ana tomuliyao 'aigeda sanina Yudasa Isakaliyota 'itauya topwaoli madoudi 'oidiya, 15 ma 'ihegwaediya 'igwae, “Cehisa maisa nata wa'ebwaegau, 'eguma Yesu 'oimiya yatebaeyawa?” Ta mane siliba 'ana baibaiwa teti si'ebwaeya. 16 Coinega Yudasa tuta bwebwe'ana 'iyamweya ma 'abehega Yesu 'oidiya 'itebae ma si'abiyahi.

Hataona 'aiina sipaihoweya

(Maki 14:12-21; Luke 22:7-14, 21-23; Yoni 13:21-30)

17 Hataona* 'aiina beledi daisina, geya 'ana 'abihesesehamo* si'ai'ai. Ta Hataona 'aiina 'ana sabwelo nugeta 'oina Yesu 'ana tomuliyao tupwadi 'oina sinaoma ma sigwaeya, “Bada, ta'eha 'oina nuwanuwau ma Hataona 'e'ahaiina weyahiu 'a'atububu?” 18 Coinega Yesu 'igwaeya, “Watauya Yelusalema ma 'igu 'ahwanoi 'aigeda loheya 'oina wahepwaila, wagwae, ‘Cima tohe'ita 'ina gwae bewa gide, 'abehega “Cigu tuta 'ilatu pwaiya ma nuwanuwagu ma 'ino hadai Hataona 'aiina ma'agu tomuliyao 'a'ai.”’” 19 Ta tomuliyaedi Yesu 'ina gwaeina simuliyeya, ta loheyaina 'ina hada Hataona 'aiina si'atububuya.

20 Coinega lahilahiya Yesu ma'ana tomuliyao site tuwelowedi siluhuwa ta 'e'ahaiina si'aiya. 21 Ma 'idi 'aiina 'oina Yesu 'igwaeya, “Ciyagwao, yagwae moisa 'abehega 'aigeda 'oimiyega nata 'itebaegau.” 22 Ma Yesu 'ina gwae bewa weyahina sinuwagala moisa, ta 'aigeda 'aigeda Yesu 'oina 'ihesilala 'igwaeya, “Bada taiya tauna? Nuwana taugu?”

23 Ma Yesu 'ihegwaediya, “Loheyaina tauna ba'idagu gaeba 'aigeda 'oinega 'a'ai'ai, tauna nata 'itebaegau. 24 Taugu Loheyaiguina 'abwa yatautauya 'edaina mwalo Buki He'asisi 'oina sihepwaila nugeteya, ma hesi 'agu totebaina 'atemuyamuyaina, ma bwebwe'ana 'eguma mwalo sahena sinana 'ihehenatune.”

25 Coinega 'ana toteba Yudasa 'ihegwaeya, “Bada to loheya tauna? Nuwana taugu?” Ta Yesu 'igwaeya, “Cugwae pwaiya bo'i.”

Bada 'ina 'ai

(Maki 14:22-26; Luke 22:15-20; 1 Kolinita 11:23-25)

26 Si'ai'ai ma Yesu 'e'ahai 'i'eweya ta weyahina 'igwae helauwa, ma 'i'abihisiya ta 'ana tomuliyao 'i'ebwaediya, 'igwaeya, “Bewa wahigu wa'ewa ma wa'ai.”

27 Ma waini* mabiyona wete 'i'eweya, ma weyahina 'iloyauwedowa Yehoba 'oina, ma 'i'ebwaediya, ma 'igwaeya, “Mabwaiyami wanuma. 28 Bewa bweyahigu, loina hauhauna weyahina, 'idaudau tomota mabwaiyami 'imi puiyao 'adi 'ebe nuwasam weyahina. 29 Ma yahegwaegomi tuta bewa ma mulina waini bewa geya'abwa 'oinega yanumanuma hila ta 'ana siga 'omi ba'idagwao waini hauhauna tanuma Tamagu 'ina tupwa.”

30 Coinega wali 'aigeda siwaliyeya ta silatuwa, ma sihaneya 'oya Olibe 'oina.

Yesu 'ihepwaila latuwa 'abehega Pita 'imwehihiye

(Maki 14:27-31; Luke 22:31-34; Yoni 13:36-38)

31 Ma Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Nata nihuwana mabwaiyami wadena sinegau, gide Buki He'asisi 'ina hepwaila 'igwaeya,

‘To'itayahina sipi yalohe'amasi ma sipi silelewana.’
32 Ma taugu 'igu toholo hila mulina Galili 'oina yatautauya, ta 'omi muliguwega wanaowa.”

33 Coinega Pita 'i'apulagata ma 'igwaeya, “Nata mabwaiyadi sidena sinego ma taugumo ba'idau.”

34 Ma Yesu Pita 'ihegwaeya, “Yagwae moisa, nihuwana nata, muliyetega 'abwa 'am'am 'idou, ma 'owa matoi 'uuhalegau.”

35 Ma Pita 'igwaeya, “Bada, sahena hede yauhauhalego! Ceguma silohe'amasigo taugu ba'idau wete silohe'amasigita.” Tomuliyao mabwaiyadi wete gide sihehegwaegwae.

Gedesemani 'oina Yesu 'i'ahwanoi

(Maki 14:32-42; Luke 22:39-46)

36 Eeta Yesu 'ana tomuliyao ba'idanao sihapwesa tupwa sanina Gedesemani, ma 'ihegwaediya, 'igwae, “Cebwa wamiyatoi ma yanao nobwa tupwaina ya'ahwanoi Tamadai 'oina,” 37 ma hesi sitetoiyedi ba'idanao 'itoediya, taudi Pita ma Sebedi natunao, ma 'inuwagala madouna, nuwana 'isiwapa, 38 'ihegwaediya 'igwae, “Yanuwagala madouna, gide 'abwa ya'amasa, 'ebwa wamiyamiya, wa'o'oyatola ma ba'idagwao ta'ahwa'ahwanoi.” 39 Ma 'ihanaowa tupwana ta 'ibe'usuluwa, 'i'ahwanoi, 'igwaeya, “Tamagu yo, 'eguma sawasawahina muyamuya biyoina bewa 'oiguwega 'u'ewa ma geya'abwa yanumanuma, ma hesi geya'abwa 'igu nuwatuhuwega, 'owa tuwa 'ino nuwatuhu gide 'upaihowe.”

40 Cigumwala, ma 'ihilama 'ana tomuliyao 'ilobediya si'enosinediya, ma Pita 'ilohanohanoya, 'ihegwaeya, 'igwae, “Geya sowana sauga 'i'iuna tuwa wa'o'oyatola ma wa'abihetegau. 41 Hede wa'o'oyatola wa'ahwa'ahwanoi 'abehega sahena waluhuluhu 'ebe tohona 'oina. Yaluyaluwami nuwanuwana ma hesi wahimi siwe'a.”

42 Cigumwala, 'ihanaowa wete, 'i'ahwanoiya, 'igwae, “Tamagu yo, 'eguma geya sowana muyamuya biyoina 'u'ewa, ma 'eguma 'ino nuwatuhu gidemusa, tuwa yanuma.”

43 Eeta 'ihilama wete 'ana tomuliyaowedi 'ilobediya wete si'enosinediya, weyahina mata'eno'eno 'i'ewa pwaidiya. 44 Coinega 'i'ebesinediya 'ebwa, 'inaohila ma 'i'ahwanoi matoina, gide nige 'i'ahwanoi 'esa.

45 Cigumwala, 'ihilama tomuliyaowedi 'ihegwaediya, “Bwebwe'ana wa'eno'eno, wa'aiyawasi. Cigu sauga 'ilatu pwaima, ma 'agu totebaina nata taugu Loheyaiguina 'itebaegau togalagalaedi 'oidiya. 46 Watoholo, tatauya, wa'ita 'agu totebaina 'ilatu pwaima.”

Yesu si'abiyahiya

(Maki 14:43-50; Luke 22:47-53; Yoni 18:3-12)

47 Cabwa Yesuina 'ihehegwaegwae, ma Yudasaina ma 'ina boda baibaiwadi sihapwesama ma'idi 'ebe 'alehao ma ma'idi wepasi. Weyahina topwaoli madoudi ma tomota 'idi babadao sihewasaedima Yudasa ba'idanao, ma Yudasaina Yesu 'ana tomuliya, sitetuwelo 'aigeda 'oidiyega, 48 ma Yudasaina nige 'ebehe'ita 'ihesumanediya, 'igwae, “Wa'ita 'eguma taiya ya'atusapwali, beno loheyaina wa'abiyahi,” 49 ma 'idumwaluwa Yesu 'i'atusapwaliya, ta 'igwaeya, “Yauwedo Bada.”

50 Ma Yesu 'igwaeya, “Ciyagu, togidega 'ino naoma?”

Cigumwala, ma sitauyama Yesu si'abiyahiya.

51 Si'abi'abiyahi ma 'iyana 'aigeda 'ina 'elepa 'aleha 'ilisiloloya ma tolo'aleha 'aigeda 'ihunuya ma tenana 'i'upwa yahuleya. Loheyaina topwaoli madouna 'ina topaihowa 'aigeda.

52 Ma Yesu 'ihegwaeya, “Tuwa, 'ino 'ebe 'aleha 'ulagu hila 'ina 'ebemiya, 'eguma talolo'aleha, 'abwa 'elepa 'aleha 'oinega ta'amasa. 53 Ma hesi wada sanapu 'abehega sawasawahina yada 'ahwanoi Tamaguina sauga bewa ma 'ida 'ebwaegau 'ina aneloseyao 'idi bodao tausani ma tausaniyao sabi 'abihetegau. 54 Ma hesi ginaula bewa mabwaiyana silatulatu 'abehega to'aha mwalo Buki He'asisi 'oina silelediya weyahigu silatuwa.”

55 Nage 'oina Yesu bodaedi 'ihesilalediya, 'igwae, “Taugu 'abehega toyagaha 'awa, ta ma'imi 'ebe 'aleha ta ma'imi wepasi walatuma wa'abiyahigau. Ma togidega ma mwalo Hada He'asisi 'oina yamiyamiya, tomota 'oidiya yahehe'ita ta geya wada 'abiyahigauwa? 56 Ma hesi bewa gide wapaihowa 'esa ma 'abehega togidega palopitaowedi mwalo weyahigu silelediya ma sauga bewa silatuma.”

Eema 'ana tomuliyao mabwaiyadi si'ebesineya ma sidena.

Yesu sitoeya toloinao 'oidiya

(Maki 14:53-65; Luke 22:54-55,63-71; Yoni 18:13-14,19-28)

57 Tolo'alehaowedi Yesu si'abiyahiya ma sitoeya topwaoli madouna Kaiyapa matana, nage 'oina loina 'ana tohe'itao ma babadao si'eto'autama. 58 Ma hesi Pita 'ana muliya tupwana bwaga, ma siluhuwa Topwaoli Madouna 'ina 'asa, ma Pitaina wete 'iluhuwa 'imiyatoiya Topwaoli Madouna 'ina topaihowao ba'idanao. Cina nuwatuhu 'abehega Yesu 'ana loina 'ihesagohe ma 'i'ita.

59 Eeta topwaoli madoudi ma toloinao baibaiwadi nuwanuwadi Yesu 'ina pui siloba ma 'abehega 'ina 'amasa siloine, 'oinega si'ebe'ebesa tohe'ewao 'abo'abodi, 60 ma baibaiwadi sihehe'ewa Yesu 'ina puiyao weyahidi, ma geya 'eta 'ina pui siloba. Eema 'ebelosaloha 'oina siteluwaedi sinaoma, 61 sigwaeya, “Yesuina 'ina gwae 'ahesagoheya 'abehega sowasowana Yehoba 'ina Hada He'asisi 'iligehi yahule ma sabwelo 'etoi 'oidiya 'i'abihila.”

62 Coinega topwaoli madouna 'itoholowa, Yesu 'ihesilala 'igwaeya, “To'aha 'ino he'isa 'idi he'ewa bewa weyahiu?”

63 Ma Yesu tuwa 'ihehenonomo.

Ma topwaoli madouna 'ihesilala, 'igwaeya, “Yehoba miyamiya hatayana matana 'uhe'isa moisa, togidega 'owa Keliso, Yehoba Natuna, bo geya.”

64 Ma Yesu 'igwaeya, “Cino gwaeina gidemusa. Ma wete yahegwaegomi beno 'abwa taugu Loheyaiguina wa'itegau Tohewaiwaina 'ina 'ebeulega yamiyatoi sabi loina, ma wete 'igu hilama wa'ita galewa yaloha debadiya.”

65 Bewa 'oina topwaoli madounaina 'ihegamwagamwaguwa ma tauna 'ana 'ale'o 'i'igaliya, 'igwaeya, “Yesuina bo'i Yehoba 'isinaliya. Geya sowana tohe'ewa wete sihehegwaegwae, weyahina Yesuina 'ina gwae gala hedadena tahesagoha pwaiya. 66 Togidega 'imi nuwatuhu?”

Ma mabwaiyadi sigwaeya, “Sowasowana ma 'i'amasa.”

67 Coinega tupwadi manina si'esoheya, ma tupwadi sisapisapiya ta sihehesilala, 68 sigwaegwae, “Cabehega 'owa Kelisoina, ma sowasowana 'uhesumane gide palopita ma 'uhegwaemai taiya 'isapigowa.”

Pita Yesu 'imwehihiya

(Maki 14:66-72; Luke 22:56-62; Yoni 18:15-18,25-27)

69 Ma hesi Pitaina 'atamana 'imiyatoiya ta 'i'e'ebubuna, ma gumalaulau topaihowa 'itauya 'oina 'ihegwaeya, “Cowa Yesu gwama Galiliina mwalo ba'idau wamiyamiya, 'awa?”

70 Ma Pitaina tomotaedi matadiya 'imwehihiya, 'igwae, “Cino gwaeina huhuna geya yada sanapuya.”

71 Coinega Pitaina 'ihapwesa tupwana, ma 'aigeda wete gumalaulau 'i'iteya, ma 'iyanao nobwa 'ihegwaediya, 'igwae, “Bewa loheyaina mwalo Yesu gwama Nasaletaina ba'idana simiyamiya.”

72 Ma weteyage Pitaina 'i'eta'ota'oluluwa 'imwehihiya, 'igwae, “Loheyaina geya yada sanapuya.”

73 Sauga 'i'iuna ma tupwadi to'ebubunaedi Pita deina sinaoma ma sigwae, “Moisa tuwa, 'owa Yesu 'ana tomuliya 'aigeda. Cino gwaeina meGalili 'idi gwae gidemusa.”

74 Ma hesi Pitaina ma'ina gwae galana 'ibwauhaneya, 'i'eta'ota'oluluwa, 'igwae, “Loheyaina geya yasanapu.” Ma sauga bewa 'oina 'am'am loheyana 'idouwa, 75 ma Pitaina 'inuwatuhuya Yesu 'ina gwaeina 'abehega “Muliyetega ma 'am'am 'idou ma 'owa matoi 'umwehihiyegau.”

Cinuwatuhuya, ma'ina nuwagala 'ihapwesa, ta 'idouwa madouna.

Copyright information for `BDD