Matthew 8

Yesu tolepelo 'aigeda 'i'abihe bwebwe'aneya

(Maki 1:43-45; Luke 5:12-16)

1Coinega 'oyega 'idobima ma boda madouna simuliyeya. 2Ma 'oidiyega 'aigeda loheya ma 'ana lepelo 'inaoma Yesu 'oina 'i'ahetulasa, ma 'ihegwaeya 'igwae, “Bada, 'eguma 'ino nuwatuhu gide, sawasawahina ma 'u'abihe bwebwe'anegau.” 3Ta Yesu nimanega loheya 'wapina 'i'abi tohoya, ma 'igwae, “Cehe 'ausala! Cubwebwe'ana.” Ta loheyaina 'ana lepelo 'igumwala mwayamwayauwa, ta 'ibwebwe'ana. 4Coinega Yesu 'ihegwaeya, “Cutauya ma sahena 'eta taiya 'oina 'uhehepwailegau, ma hesi dumwadumwaluna 'utauya topwaoli 'oina ma 'i'itago, ma 'oinega 'upwaoli Yehoba 'oina to'aha gide 'ada loina Mosese 'oinega, ma tomota sisanapugo 'abehega 'ubwebwe'ana pwaiya.”

Tolo'aleha 'ina 'ali'e 'ana 'abihebwebwe'ana

(Luke 7:1-10; Yoni 4:43-54)

5Eeta Yesu 'inaoma gogo Kapaneumi 'oina, ma tolo'alehao taudi meLoma 'adi tohanugeta 'aigeda 'inaoma ma 'i'ahwanoiya Yesu 'oina, 6'igwae, “Bada, 'igu 'ali'e 'aigeda 'ilohala, ma hadai ma'ana muya madouna 'i'eno'eno, ma geya sawasawahina ma 'inihu.”

7Ta Yesu 'igwae, “Nata yanaowa ma ya'abihe yawesai.”

8Ma loheyaina Yesu 'ina gwae 'ihemisaeya, 'igwae, “Bada, geya 'ilobwainego ma 'igu hada 'uluhu, ma hesi 'ugwaemo ma 'igu 'ali'e 'iyawesai. 9Weyahina taugu loina yasanasanapu, ma 'agu toloinao 'idi gwae 'ana tomuliya, ma wete 'igu tolo'alehao yaloinaedi, ma 'eguma 'aigeda 'oina yagwae, ‘Cutauya’, 'itauya tuwa; ma 'eguma 'aigeda 'oina yagwae, ‘Cunaoma’, wete 'inaoma; ma 'eguma 'igu topaihowa 'aigeda yahegwae, ‘Bewa 'upaihowa', 'ipaihowa tuwa.’”

10Cina hepwaila bewa 'oinega Yesu 'iyaliyaya madouna, ta 'isakowasiya ma bodaedi simulimuliye 'ihegwaediya, 'igwae, “Moisa, geya 'aigeda taiya yaloba meIsileli 'oimiyega 'ina hemisa loheya bewa gide, 11ma yahepwaila 'oimiya 'abehega baibaiwa hedade 'abwa tupwa mabwaiyana 'oidiyega sisawalama ma 'ane Ebalahamo ma Aisake ma Yakobo ma'iyadiyao si'ai hegogona Yehoba 'ina 'ebeloina 'alona, 12ma hesiyage 'omi 'abehega Yehoba natunao 'iula latuwegomi guguyou 'alona, ma nobwa wadou ma wahesala'i'ita, muyamuya 'oinega.”

13Eeta Yesu tolo'aleha 'adi tohanugetaina 'ihegwaeya, “Causala, 'uhila. Cino 'ali'e nata 'iyawesai, gide 'ino hemisa.” Tuta nage 'oina 'ina 'ali'eina waiwai 'ilobeya.

Tomota baibaiwadi Yesu 'i'abihe bwebwe'anediya

(Maki 1:29-34; Luke 4:38-41)

14Coinega Yesu Pita 'ina hada 'iluhuwa, ma Pita lawana 'i'iteya 'ilohala, wahina 'iloyahiyahiya. 15Eeta 'inaowa ma nimana 'i'abiya, ma 'ina lohala 'isawala, ma 'itoholowa ma 'e'ahai 'i'atububuya Yesu weyahina.

16Coinega boi hohauwa tomiya 'asao tupwadi tomota si'ewedima, taudi hi'ahi'a* 'oidiya simiyamiya, 'oinega Yesu hi'ahi'aedi 'ina gwaeyega 'iula latuwediya, ma wete tolohalao mabwaiyadi 'i'abihe bwebwe'anediya.

17Ginauledi bewa silatu pwaiya ma 'oinega palopita Aiseya 'ina hepwaila nugeta 'ilatuwa, gide Buki He'asisi 'oina 'ihepwaila 'igwae,

“Tauna 'ida muyamuya ma 'ada lohalao 'ana to'ewayahula.”

Tomota 'abehega Yesu simuliye ma geya

(Luke 9:57-62)

18Tuta nage 'oina Yesu boda madouna 'i'itediya sitoholo sakowasiyeya, 'oinega 'ana tomuliyao 'ihegwaediya ma 'abehega wagega sihabala hali tupwa. 19Coinega 'aigeda loina 'ana tohe'ita 'inaoma ma Yesu 'ihegwaeya 'igwae, “Tohe'ita, nuwanuwagu ma yamuliyego. To tupwa 'oina 'utautau taugu yamuliyego.” 20Ma Yesu loheyaina 'ihegwaeya, 'igwae, “Cedewa totopwatula ma'idi gaula, ma wete bwasumo ma'idi nehwa, ma taugu Loheyaiguina* geya 'igu 'ebe 'enomo.”

21Ta 'aigeda wete tomuliya 'inaoma ma Yesu 'ihegwaeya, 'igwae, “Bada, 'utagwalegau ma yahila nugeta ma tamagu yayamwa 'ina 'amasa weyahina, ma yalagu, ma muliyetega yamuliyego.” 22Ta Yesu 'ihegwaeya, “Tuwa! Nobwa tamau, ma hesi 'umuliyegau, ma taudi to'amasao 'idi to'amasa silagu galiha.”

Yesu wediliya 'i'abi hedaumwaliya

(Maki 4:35-41; Luke 8:22-25)

23Coinega Yesu ma 'ana tomuliyao sigeluwa wagai, 24ma sihabahabala hali tupwa, ma Yesu waga 'alona 'i'eno sineya. Ma muliyetega wediliya madouna 'itowa, ma bagodu 'isiwasiwa di'wa wagai, ma 'i'iunamo ma sidamana. 25Ta Yesu sihanoya ma sigwae, “Bada, 'ulememai 'amuge tadamana.”

26Ma 'ihegwaediya, “To'aha weyahina wamatauta? Togidega geya 'imi hemisamo, 'awa?” Coinega 'itoholowa ma yaumai ma bagodu 'iheliyediya, 'igwae, “Walolagu!” Ma ni'u mabwaiyana 'idaumwala.

27Coinega tomotaiyedi si'iteya nuwadi 'ihenainaida ma sigwae, “To loheya bewa, ta yaumai ma bagodu 'enana simuliyeya?”

Yesu hi'ahi'a 'iula latuhediya

(Maki 5:1-20; Luke 8:26-39)

28Sihabala pwaiya ma siluhuwa meGadala 'idi tupwa, ma loheya siteluwa hi'ahi'a 'i'abihebuwediya ma galiha duluhina 'oinega silatuma. Ma mumugadi gala hedade, 'oinega geya sawasawahina ma 'aigeda taiya 'idi tupwaina 'oinega 'itauya. 29Siteluwaedi Yesu si'iteya ma sitala'asona, sigwae, “Cei! Cowa Yehoba Natuna, to'aha 'utohotoho ma 'abehega 'upaihowa 'oima? Cabehega tuta bewa 'unaoma sabi 'abihe muyemuyemai ma muliyetega heyatala?”

30Ma deidiya bawe baibaiwadi siduladula, ma 'adi to'itayahinao si'ita'itayahidi. 31Coinega hi'ahi'aedi Yesu 'oina si'ahwanoiya, sigwae, “Ceguma 'uula latuhemai, sawasawahina ma baweyedi nage 'oidiya 'uhetunemai?”

32Ma 'ihegwaediya, “Walatuma.” Ta loheloheya siteluwaedi 'oidiyega hi'ahi'aedi siulalatuwa ta silomwaya mwayauwa, bawe 'oidiya siluhuwa, 'oinega baweyedi mabwaiyadi sipili butubutu ta 'ade'adewalega sibe'uwa ma holai sidamana.

33Coinega baweyao 'adi to'itayahinaowedi simatauta ma sidena sitauya 'idi 'asa, ma ginauledi si'itediya mabwaiyana sihepwailediya tomiya 'asaedi 'oidiya, to'aha gide yauyauledi 'oidiya 'ilatuwa. 34Ta tomiya 'asaedi mabwaiyadi silatuma Yesu sabi 'itaina, ma tutaina silobeya silohesohesoiyeya ma 'abehega 'idi tupwa 'i'ebesine.

Copyright information for `BDD